Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
НазваниеМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
страница1/63
Дата30.08.2012
Размер13.8 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63


Міністерство освіти і науки України


This word document was downloaded from the website: http://www.wordwendang.com/en/, please remain this link information when you reproduce , copy, or use it.

word documents


Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»


Академія педагогічних наук України


Мішкольцький університет (Угорщина)


Магдебурзький університет (Німеччина)


Петрошанський університет (Румунія)


Познанська політехніка (Польща)


Софійський університет (Болгарія)


Академія наук вищої школи України


Присвячується 125-річчю

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут»


Інформаційні технології:
Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я


Матеріали

ХVII МіжнароднОЇ
Науково-практичнОЇ
конференціЇ


У двох частинах

Ч. I


Харків 2009

ББК 73

І 57

УДК 002


Голова конференції: Товажнянський Л.Л. (Україна).

Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Карпушевський Б. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Федотов А. (Болгарія).


Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Матеріали ХVII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.I
(20-22 травня 2009 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 656 с.


Подано матеріали науково-практичної конференції за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.


Матеріали відтворені з авторських оригіналів


ББК 73

© Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»,

2009

Зміст


Секція 1. Інформаційні та управляючі системи...........................................................4


Секція 2. Математичне моделювання в механіці і системах управління..............40


Секція 3. Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні…...91


Секція 4. Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного

машинобудування ……………………...………………………………………...147


Секція 5. Моделювання робочих процесів в теплотехнологічному,

енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження...………………….260


Секція 6. Нові матеріали та технології в процесах гарячої обробки

металів……………………………….……………………………………………323


Секція 7. Комп’ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях..………...377


Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматиці та приладобудуванні.……....416


Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії ……………..475


Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології

в енергетиці …………………………………………………………….................533


Секція 11. Рішення поліваріантних задач у хімічній технології..………............552


Секція 12. Удосконалення технології органічних речовин ……......………..602


СЕКЦІЯ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ


Астахов Є.А., Матійченко М.О., Україна, Харків


ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАДАЧІ розміщення об’єктів в анізотропній області


У доповіді розглядаються результати дослідження задачі розміщення об’єктів в анізотропній області розміщення. Як результат, розглянуті умови взаємного неперетину об’єктів, розміщення об’єкті в області розміщення , критерії оптимальності та підходи щодо розв’язання задачі на основі метаевристик. Працездатність обраного підходу підтверджена за допомогою розробленого програмного забезпечення.


Астахов Е.А., Матийченко Н.А., Украина, Харьков


Исследование задачи размещения объектов в анизотропной области


В докладе рассматриваются результаты исследования задачи размещения объектов в анизотропной области размещения. Как результат, рассмотрены условия взаимного непересечения объектов, размещения объектов в области размещения, критерии оптимальности и подходы к решению задачи на основе метаэвристик. Работоспособность выбранного подхода подтверждена с помощью разработанного программного обеспечения.


Astakhov Ye.A., Matiychenko M.O., Ukraine, Kharkiv


RESEARCHING THE PROBLEM OF object placement in the aniSotropic domain


The subject of the report is the results of research of the problem of object placement in the anisotropic domain. As a result, conditions of mutual non-intersection and placement in the domain, optimality criteria and solution approaches based on metaheuristics are considered. The application of the developed software proves the validity of the chosen approach.

Баженов М.О., Україна, Харків


ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ «ЗМІСТ–ТЕКСТ» ДЛЯ АНАЛІЗУ СПЕЦИФІКАЦІЙ ЯКОСТІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Вимоги якості можна представити у вигляді деяких артефактів проектування на концептуальній моделі. Але на етапах збору та аналізу інформації щодо системи, що проектується, ці вимоги надходять у неструктурованому вигляді на природній мові. Для вирішення задачі отримання вимог з тексту пропонується застосувати одну з новітніх і теорій, що розвиваються, - теорію «Зміст–Текст». Найвищий рівень ієрархії цієї моделі являє собою семантичний граф, що служить для наступного отримання елементів концептуальної моделі.


Баженов Н.А., Украина, Харьков


ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «СМЫСЛ–ТЕКСТ» ДЛЯ АНАЛИЗА СПЕЦИФИКАЦИЙ КАЧЕСТВА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


Требования качества можно представить в виде некоторых артефактов проектирования на концептуальной модели. Но на этапах сбора и анализа информации проектируемой системы эти требования находятся в неструктурированном виде на естественном языке. Для решения задачи извлечения требований из текста предлагается применить одну из новейших и развивающихся теорий – теорию «Смысл–текст». Высший уровень иерархии её модели представляет собой семантический граф, служащий для последующего извлечения элементов концептуальной модели.


Bazhenov N.A., Ukraine, Kharkov


THE OF MEANING-TEXT THEORY FOR THE ANALYSIS OF SOFTWARE QUALITY SPECIFICATIONS


Quality requirements can be presented in the state of some design artifacts on conceptual model level. But during collection and analysis of designing system information these requirements are unstructurized in a natural language. For solving task of requirements elicitation from raw text it is offered to apply one of the newest and developing theories – Meaning-Text Theory. The highest hierarchical level of its model is represented by the semantic graph serving for the further conceptual model elements elicitation.

Буше Ф., Буше Г., Гута А., Шеларіу С., Румунія, Петрошани


Використання архітектури клієнт-сервер в якості технології для системного проектування інформаційних технологій


Одне з останніх формулювань розглядає архітектуру програм як "конструкцію або конструкції для компонентів програми, зовнішні особливості цих компонентів, а також взаємини між ними".

У залежності від змісту поняття компонента, архітектура систем інформаційних технологій може бути визначена у вузькому і широкому змісті. У вузькому змісті проектування архітектури націлене на компоненти програми, її відповідні модулі, але вони можуть бути анульовані шляхом підключення бази даних і компонента проміжного програмного забезпечення, що можуть допустити інформаційну конфігурацію в системі клієнт-сервер.


Буше Ф., Буше Г., Гута А., Шелариу С., Румыния, Петрошаны


Использование архитекутры клиент-сервер в качестве технологи для системного проектирования информационных технологий


Одна из последних формулировок рассматривает архитектуру программ как «конструкцию или конструкции для компонентов программы, внешние особенности этих компонентов, а также взаимоотношения между ними».

В зависимости от смысла понятия компонента, архитектура систем информационных технологий может быть определена в узком и широком смысле. В узком смысле проектирование архитектуры нацелено на компоненты программы, ее соответствующие модули, но они могут быть аннулированы путем подключения базы данных и компонента промежуточного программного обеспечения, которые могут допустить информационную конфигурацию в системе клиент-сервер.


Buşe F., Romania, Petroşani, Buşe G.F., Romania, Petroşani, Guţă A.J., Romania, Petroşani, Şelariu C., Romania, Petroşani


THE USE OF CLIENT-SERVER ARCHITECTURE AS TECHNOLOGY FOR THE IT SYSTEMS DESIGNING


One of the lately definition, considers the architecture of the programs as to be „the structure or structures for the components of the program, the external proprieties of these components as well as the relationships between them.

Depending on significance of the component notion, architecture of the IT systems can be defined in restricted and large meaning. In the restricted meaning, the designing of the architecture aims at the components of the program, its modules respectively, but it can be extinguish through the inclusion of the database and of middleware component, that can be allows the communication configuration in the client-server system.

Виборнова О.С., Орловський Д.Л., Україна, Харків


Ситуаційне управління процесами ціноутворення як складова частина комерційної діяльності сучасного підприємства


У доповіді розглянуті питання вирішення задач ситуаційного управління процесами ціноутворення у комерційному підприємстві. Це передбачає, зокрема, підтримку управлінських рішень на підставі оцінки конкурентоспроможності продукції, прогнозування попиту, визначення та обґрунтування множини цін та знижок


Выборнова Е.С., Орловский Д.Л., Украина, Харьков


Ситуационное управление процессами ценообразования как составная часть коммерческой деятельности современного предприятия


В докладе рассмотрены вопросы решения задач ситуационного управления процессами ценообразования в коммерческом предприятии. Это предусматривает, в частности, поддержку управленческих решений на основе оценки конкурентоспособности продукции, прогнозирования спроса и обоснования семейства цен и скидок


Vibornova E.S., Orlovsky D.L., Ukraine, Kharkov


Situational management of pricing processes as a component of modern enterprise commercial activity


In the report questions connected with the decision of situational management pricing processes problem in the commercial enterprise are considered. It provides, in particular, support of administrative decisions on the basis of an production competitiveness estimation, demand forecasting and substantiation of set of the prices and discounts

Годлевський М.Д., Станкевич О.А., Україна, Харків


ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ СИНТЕЗУ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСЬКОЇ СИСТЕМИ ЛОГІСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ


У доповіді розглядається проблема структурно-параметричного синтезу моделі транспортно-складської системи логістичної компанії. Пропонується ряд підходів до декомпозиції моделі системи з поступною координацією функціонування окремих локальних задач. У вигляді локальних задач розглядаються різні типи моделей управління запасами, а також транспортні задачі.


Годлевский М.Д., Станкевич А.А., Украина, Харьков


ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКОЙ СИСТЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ


В докладе рассматривается проблема структурно-параметрического синтеза модели транспортно-складской системы логистической компании. Предлагается ряд подходов к декомпозиции модели системы с последующей координацией функционирования отдельных локальных задач. В качестве локальных задач рассматриваются различные типы моделей управления запасами, а также транспортные задачи.


Godlevsky M.D., Stankevich A.A., Ukraine, Kharkov


Ways of task resolving for model synthesis of warehouse-transportation system of logistics company


The report describes the problem of structural-parametrical synthesis of warehouse-transportation system of logistics company. Ways of model decomposition with further coordination of separated local tasks are presented. Local tasks consist of different types of inventory management models and transportation task.

Голоскоква А.О., Глушко В.М., Україна, Харків


МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ


У доповіді У доповіді розглядається завдання створення математичної моделі системи прогнозування показників розвитку підприємства ВАТ «Балцем». Здійснюється аналіз і формалізація вхідних і вихідних даних. В якості математичного апарату пропонується підхід на основі нейронних мереж.


Голоскокова А.А., Глушко В.Н., Украина, Харьков


МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ


В докладе рассматривается задача создания математической модели системы прогнозирования показателей развития предприятия ОАО «Балцем». Осуществляется анализ и формализация входных и выходных данных. В качестве математического аппарата предлагается подход на основе нейронных сетей.


Goloskokova A.A., Glyshko V.N., Ukraine, Kharkov


MATHEMATICAL MODEL OF SYSTEM OF PROGNOSTICATION OF INDEXES OF DEVELOPMENT OF ENTERPRISE ON THE BASIS OF NEURAL NETWORKS


In report examined the task of creation of mathematical model of the system of prognostication of indexes of development of enterprise PC «Balcem». An analysis and formalization of entrance and output information is carried out. As a mathematical vehicle offered approach on the basis of neural networks.

Голубєв В.А., Грінченко М.П., Україна, Харків

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

Похожие:

Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57 iconНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
Співголови конференції: Патко Д. (Угорщина), Поп Е. (Румунія), Клаус Е. (Німеччина), Хамрол А. (Польща), Ілчев І. (Болгарія)
Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57 iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57 iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57 iconГалла Наталія Миколаївна
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 4-6 грудня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009. – 176 с
Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57 iconVііі науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень»
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м....
Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57 iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57 iconНауково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів» м. Запоріжжя 2009
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Основи теорії бойового досвіду слав’янських народів», м. Запоріжжя. 9 жовтня...
Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57 iconДаля актуальні проблеми прикладної фізики матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції аппф-2011 18-22 жовтня 2011 р. Севастополь Україна
Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференціі. / За заг ред заслуженого діяча науки І техніки України, д ф м н., проф.,...
Матеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57 iconПрограма Х ix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница