Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium)
Скачать 181.33 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)
страница4/5
Дата16.09.2012
Размер181.33 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

M-FYGF-073 Schumannove rezonancie

RNDr. Ing. Pavel Kostecký, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

3 kredity; výberový v 4/Z

Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov s podmienkami vzniku, vlastnosťami, meraním a vyhodnocovaním Schumannových rezonancií. Vyvolať u študentov záujem o tento druh observatórnych meraní.

Stručná osnova predmetu:

Pohľad na sústavu povrch Zeme - ionosféra ako na elektrickú sústavu. Podmienky vzniku a vlastnosti SR ako globálneho planetárneho javu. Základné fyzikálne predpoklady a podmienky vzniku globálnych elektromagnetických rezonančných javov. Modely dutinového rezonátora Zem - ionosféra s ohľadom na hraničné podmienky. Frekvenčné a vlnové charakteristiky rezonátora, kvalita rezonátora. Vlastné frekvencie rezonátora v závislosti od hraničných podmienok, hlavne od stavu a vlastností ionosféry. Zdroje budiace dutinový rezonátor, terestriálne a kozmické zdroje budenia, súvislosť terestriálnych zdrojov s búrkovou činnosťou. Experimentálne pozorovanie SR a spracovanie nameraných údajov, možnosti merania SR.

Literatúra:

Blijoch, P.V., Nikolajenko, A.P., Filippov, Ju.,F.: Globaľnyje elektormagnitnyje rezonansy v polosti Zemlja-ionosfera. Naukova Dumka, 1977

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-042 Seizmológia silných pohybov a lokálne efekty zemetrasení

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

3 kredity; výberový v 4/Z

Podmieňujúce predmety: M-FYGF-076 a M-FYGF-077

Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov s procesmi v ohnisku zemetrasenia, meraním a analýzou silných seizmických pohybov a vplyvom lokálnych podmienok na seizmický pohyb počas zemetrasení.

Stručná osnova predmetu:

Klasifikácia efektov zemetrasení. Makroseizmické údaje. Meranie a analýza silných pohybov pôdy. Charakteristiky silných pohybov. Vplyv seizmického zdroja a pohyby v blízkej zóne. Vplyv dráhy šírenia a lokálnych geologických podmienok. Vlnové polia v sedimentárnych a topografických štruktúrach. Difrakčné a rezonančné javy.

Literatúra:

Lay, T.,Wallace, T.C.: Modern global seismology. Academic Press, 1995

Reiten, L.: Earthquake hazard analysis. NY, Columbia University Press, 1990

Aki, K., Richards, P.B.: Quantitative seismology – theory and methods. San Francisco, Freeman, 1980

Kausel, E., Manolis, G. (ed.): Wave motion in earthquake engineering. WIT Press, 2000

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-055 Seminár z geofyzikálnych syntéz

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 5/Z

Cieľ predmetu: Prezentácia poznatkov z preštudovaného odborného textu vo svetovom jazyku.

Stručná osnova predmetu:

Syntéza poznatkov z oblasti zamerania diplomových prác študentov s ostatnými oblasťami geofyzikálneho výskumu.

Referáty študentov z oblasti zamerania ich diplomovej práce v širšom kontexte teoretického a observatórneho geofyzikálneho výskumu.

Literatúra:

Článková odborná literatúra, vybrané kapitoly z knižných odborných publikácii.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-026 Seminár z planetárnych geofyzikálnych problémov

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Cieľ predmetu: Naučiť študentov rýchlo sa orientovať v najaktuálnejších výsledkoch v dostupnej odbornej literatúre. Čítanie anglického odborného textu a prezentácia preštudovaného materiálu.

Stručná osnova predmetu:

Planéta Zem a Slnečná sústava. Planéta Zem ako predmet štúdia fyziky. Kozmogonické aspekty vzniku a vývoja Zeme. Tepelná história Zeme. Geodynamické, vybrané siezmologicko-tomografické a geochemické najnovšie výsledky v odbornej literatúre. Modely konvekcie v plášti.

Referáty študentov podľa ich záujmu z rôznych oblastí fyziky Zeme a blízkeho kozmického priestoru.

Literatúra:

Článková literatúra z dostupných časopisov, najmä Nature, Science, časopisy z knižnice GFÚ SAV a FMFI UK .

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-012 Šírenie elektromagnetických vĺn

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; výberový v 3/L (suspendovaný)

Podmieňujúce predmety: M-FYSZ-049

Cieľ predmetu: Stručné zopakovanie a doplnenie teoretického kurzu. Ťažisko prednášky klásť na šírenie elektromagnetických vĺn v ionosfére s magnetickým poľom Zeme. Aplikácie zamerať na ionosferickú sondáž a metódy sondovania vodivosti vrchných častí pevného zemského telesa.

Stručná osnova predmetu:

Vlnová rovnica, všeobecné riešenie, elektromagnetické potenciály, Hetzove polarizačné potenciály, odraz a lom vĺn, charakteristická impedancia, prechod cez vrstevnaté prostredie, disperzia v bezstratovom dielektriku, kove a v ionizovaných prostrediach. Magnetoiónová teória, šírenie vĺn v ionosfére s magnetickým poľom, Appletonove vzťahy, disperzné krivky, charakteristické vlny, riadna a mimoriadna vlna, pozdĺžne a priečne šírenie, aplikácie, hvizdy. Vybrané časti z elektromagnetického sondovania Zeme, MTS metóda.

Literatúra:

Stratton, J.A.: Teorie elektromagnetického pole. SNTL Praha, 1961

Ratcliffe, J.A.: Magnito-ionnaja teorija i priloženija k ionosfere. Izdavateľstvo inostrannoj literatury, Moskva, 1962

Davies, K.: Radiovolny v ionosfere. Mir, 1973

Wait, J.R.: Geo-Electromagnetism. Academic Press, 1982

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-029 Slapové javy a elastické vlastnosti Zeme

RNDr. Ladislav Brimich, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

3 kredity; výberový v 4/Z

Podmieňujúce predmety: M-FYGF-007!

Cieľ predmetu: Štúdium periodických a neperiodických časových variácií tiažového poľa Zeme.

Stručná osnova predmetu:

Statická teória zemských slapov. Slapový potenciál, základné typy slapových vĺn. Loveove čísla a popis slapových deformácií. Vzťahy medzi slapovými javmi a precesiou a nutáciou Zeme. Slapové javy a zemetrasenia. Slapové javy a vulkanická aktivita. Určovanie vertikálnych a horizontálnych posunutí, deformácií, zmien tiažového zrýchlenia a odchyliek zvislice spôsobených podpovrchovými zdrojmi anomálneho tepelného toku.

Literatúra:

Melchior, P.: The Earth Tides. Pergamon Press, Oxford-London, 1966

Melchior, P.: The Tides of the Planet Earth. Pergamon Press, Oxford-New York 1978

Bresche, P., Sůndermann J.: Tidal Friction and the Earth ´s Rotation. Spinger Verlag, Berlin-Heidelberg, 1978

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-034 Spracovanie časových radov a numerické filtre

Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

4 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Cieľ predmetu: Spoznanie a osvojenie vzťahov teórie náhodnej funkcie, časových radov a numerických filtrov, získanie rutiny pri práci s náhodnými funkciami a časovými radmi, diskretizácii náhodnej funkcie a vyhľadávaní jej charakteristík z časového radu.

Stručná osnova predmetu:

Náhodná funkcia, spracovanie časových radov: korelačná funkcia, rezy a charakteristiky náhodnej funkcie, stacionárne a ergodické procesy, kanonický rozklad a transformácia náhodnej funkcie a jej charakteristika, filter a jeho operátor, frekvenčná charakteristika; diskretizácia náhodnej funkcie, číselné spracovanie signálov. Určovanie signifikantných informácií z časového radu.

Literatúra:

Karlin, S.: A First Course in Stochastic Process. Acad. Press, NY, 1968

Kanasewitch, E.R.: Time Sequence Analysis in Geophysics. The Univ. of Alberta Press, Alberta, 1981

Bath, M.: Spectral Analysis in Geophysics, Elsevier Sci. Publ.Comp., 1974

Kovalenko, I.N., Sarmanov, O.V.: Kratkij kurs teoriji slučajnych processov. VŠ, Kijev, 1978

Červený, V.: Spektrální analýza v geofyzice I, II. SPN MFF UK , Praha, 1983

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-083 Štatistické metódy

RNDr. Ingrid Damborská, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

4 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Cieľ predmetu: Spoznanie a osvojenie vzťahov teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky; získanie rutiny pri práci so štatistickými súbormi, určovaniami charakteristík a parametrov štatistických súborov, pri porovnávaní štatistických súborov a určovaní signifikantných informácií zo súborov.

Stručná osnova predmetu:

Náhodné premenné, spracovanie štatistických súborov: typ, rozdelenie, distribučná funkcia, hustota rozdelenia, podmienené rozdelenie, závislosť náhodných premenných, číselné charakteristiky, limitné vety, charakteristická funkcia, funkcia od náhodnej premennej, bodový odhad parametrov, interval spoľahlivosti, testy zhody, kritériá súhlasu. Zber, triedenie a spracovanie štatistických súborov pomocou výpočtovej techniky.

Literatúra:

Štulajter, F.: Odhady v náhodných procesoch. Alfa, Bratislava, 1989

Lamoš, F., Potocký, R.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika. MFF UK, Bratislava, 1984

Meloun, M., Militký, J.: Štatistické spracovanie experimentálnych dát. Plus, Praha, 1994

Pretlová, V., Záhradník, J.: Numerické metódy v geofyzike I, II. SPN-MFF UK, Praha, 1978,1981

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-051 Stavba Zeme

doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

3 kredity; povinne voliteľný v 5/Z

Cieľ predmetu: Význam problému Stavby Zeme a prínos celej geofyziky pre jeho riešenie sa využije k istej syntéze poznatkov, ktoré študenti nadobudli v nižších ročníkoch. Prudký rozvoj predmetu v posledných rokoch môže byť silnou stimuláciou pre ďalšie odborné aktivity študentov.

Stručná osnova predmetu:

Seizmologický model Zeme, historický pohľad, súčasný stav a trendy (sféricko-symetrické modely, anizotrópia plášťa).Objemové a povrchové seizm. vlny, vlastné kmity Zeme, integrálne parametre Zeme a ich úloha pri tvorbe seizm. modelu Zeme. Mechanické vlastnosti Zeme, disipatívne vlastnosti Zeme (parameter Q). Mineralogický a petrologický model Zeme, fyzika vysokých tlakov a teplôt (polymorfné fázové prechody vo vrchnom plášti). Fyzikálne modely vnútornej stavby Zeme (Debyeova teória tuhých látok, teplotné gradienty, termodynamické vlastnosti), reologické vlastnosti kôry a plášťa (litosféra, astenosféra). Gravimetria, geomagnetizmus, geotermika. Porovnávacia planetológia. Konvekcia v plášti, tektonika litosferických platní.

Literatúra:

Žarkov, V.N.: Vnutrenneje strojenije Zemli i planet, Nauka Moskva, 1983 (anglický preklad: Zharkov: Interior Structure of the Earth and Planets, Harwood Academic Publisher Chur, 1986)

Ochaba, Š.: Geofyzika, SPN Bratislava, 1986

Vybrané články z časopisov Nature a Science

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYTF-047 Teória distribúcií

prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 50 %

Záverečné hodnotenie: 50 %

2 kredity; výberový v 3/Z

M-FYGF-076 Teória elastických vĺn a seizmológia (1)

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

4 kredity; povinne voliteľný v 3/L

Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov so základmi fyziky tektonických zemetrasení a šírenia elastických a seizmických vĺn, analýzou seizmického ohrozenia a určovaním seizmického modelu Zeme.

Stručná osnova predmetu:

Pohybová rovnica kontinua. Reprezentácia seizmického zdroja. Metódy riešenia pohybovej rovnice. Priestorové P a S vlny. Povrchové Loveove a Rayleighove vlny. Odraz a lom elastických vĺn. Šírenie seizmických vĺn v Zemi. Seizmický šum. Vlastné kmity Zeme. Energia a veľkosť zemetrasení. Seizmometria. Seizmický pohyb pôdy počas zemetrasení. Makroseizmické účinky zemetrasení. Seizmické ohrozenie. Procesy v ohnisku zemetrasenia. Predpoveď zemetrasení. Určovanie štruktúry Zeme.

Literatúra:

Aki, K., Richards, P.G.: Quantitative seismology – theory and methods. San Francisco, Freeman, 1980

Lay, T., Wallace, T.C.: Modern global seismology. Academic Press, 1995

Reiter, L.: Earthquake hazard analysis. NY, Columbia University Press, 1990

Gubbins, D.: Seismology and plate tectonics. Cambridge University Press, 1990

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-077 Teória elastických vĺn a seizmológia (2)

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/Z

Podmieňujúce predmety: M-FYGF-076

Cieľ predmetu: Zoznámiť študentov metódami riešenia pohybovej rovnice elastického a viskoelastického kontinua, vlastnosťami najdôležitejších typov seizmických vĺn a numerickým modelovaním šírenia seizmických vĺn a seizmického pohybu pôdy.

Stručná osnova predmetu:

Klasifikácia problémov šírenia seizmických vĺn. Vlny v neobmedzenom homogénnom prostredí: anizotropia, útlm. Vlny vo vertikálne nehomogénnom prostredí: maticová metóda, interferencia, geometrická disperzia, povrchové vlny, slojové vlny,1D rezonancia. Vlny v dvoj- a trojrozmerne nehomogénnom prostredí: vysokofrekvenčný problém a lúčová metóda, nízkofrekvenčný problém a metóda konečných diferencií, difrakcia, anomálne vlnové polia. Vlny v sféricky symetrickej Zemi. Vlny v reálnej Zemi.

Literatúra:

Aki, K., Richards, P.G.: Quantitative seismology – theory and methods. San Francisco, Freeman, 1980

Dohr, G. (ed): Seismic shear waves. Geophysical Press, 1985

Achenbach, J.D.: Wave propagation in elastic solids. North-Holland, 1990

Moczo, P.: Introduction to modeling seismic wave propagation by the finite-difference method. Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 1998

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský
1   2   3   4   5

Похожие:

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný program: Fyzika životného prostredia

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница