Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium)
Скачать 181.33 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)
страница1/5
Дата16.09.2012
Размер181.33 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: FYZIKA (blokové štúdium)

Študijný blok: Geofyzika

Gestor: doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.

M-FYGF-003 Aeronómia

RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

3 kredity; povinne voliteľný v 3/L

Cieľ predmetu: Získať základné fyzikálne vedomosti o vzdušnom obale Zeme, ktoré sú potrebné pre zvládnutie predmetu fyzika ionosféry.

Stručná osnova predmetu:

Barometrická rovnica, žiarenie dopadajúce na atmosféru, absorpcia žiarenia v atmosfére, ohrev atmosféry, odvod tepla, profil teploty, variácie teploty. Fotochemická a driftová rovnováha, difúzia v plyne. Excitované molekuly, rotačné a vibračné stavy. Kinetika chemických reakcií. Vznik O, NO, ozónu. Problematika ozónovej vrstvy. Skleníkový efekt. Dynamika atmosféry – kmity atmosféry, vnútorné gravitačné vlny.

Literatúra:

Whitten, R.C., Poppoff, I.G.: Fundamentals of Aeronomy, Wiley and Sons,1971. (ruský preklad: Osnovy aeronomii, Gidrometeoizdat, 1977)

Brasseur, G., Solomon, S.: Aeronomia of the Middle Atmosphere, D.Reidl Publ. Comp. Dordrecht, 1984 (ruský preklad: Aeronomija srednej atmosfery, Gidrometeoizdat, 1987)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-066 Analýza seizmického ohrozenia

RNDr. Peter Labák, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

3 kredity; výberový v 4/Z

Podmieňujúce predmety: M-FYGF-076

Cieľ predmetu: Vysvetliť metódy výpočtu seizmického ohrozenia na záujmových lokalitách. Tvorba seizmotektonických modelov, využitie makroseizmických a seizmometricky získaných údajov pre výpočet seizmického ohrozenia. Interpretácia.

Stručná osnova predmetu:

Zemetrasenie ako náhodný jav, časovo-priestorový režim a početnostné vzťahy zdrojovej zóny, poissonovské a ne-poissonovské procesy, seizmotektonický model, blízka zóna, vzdialená zóna, lokalita, útlmové vzťahy, charakteristiky seizmického ohrozenia, deterministický a pravdepodobnostný výpočet seizmického ohrozenia, aleatorické a epistemické neurčitosti, logický strom, deagregácia pravdepodobnostného výpočtu.

Literatúra:

Reiter,L.: Earthquake Hazard Analysis: Issues and Insights. Columbia University Press, N.Y. 1990

Bulletin of the Seismological Society of America (časopis)

Natural Hazards (časopis)

Soil Dynamics and Earthquake Enginnering (časopis)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-035 Asymptotické metódy (1)

doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom nepostrádateľný nástroj, rozvíjajúci schopnosti odhadu a priblíženia pri riešení teoretických a praktických problémoch vo fyzike.

Stručná osnova predmetu:

Priblíženia na základe asymptotických metód sú dôležitým doplnkom v súčasnosti prevažujúcich numerických riešení, na rozdiel od ktorých zvyčajne dajú bohatšiu informáciu o fyzikálnej podstate riešeného problému. Úvod do asymptotických metód. Pôvod asymptotických rozvojov. Symboly ~, O, o. Operácie s asymptotickými a rádovými vzťahmi (integrovanie, derivovanie). Asymptotické riešenie transcendentných rovníc. Asymptotické rady. Analýza zvyškových členov. Integrály v reálnej oblasti. Integrovanie per partes. Laplaceove a Fourierove integrály. Lemmy: Watsonova a Riemannova – Lebesgueova. Asymptotické rozvoje na základe Laplaceovej metódy a metódy stacionárnej fázy.

Literatúra:

Olver, F.W.J.: Introduction to Asymptotics and Special Functions. Academic Press New York, 1974; ruský preklad: Vvedenije v asim-ptotičeskije metody i speciaľnyje funkcii, Nauka, 1978

Nayfeh, A.H.: Introduction to Perturbation Techniques. John Wiley & Sons New York, 1981

Nayfeh, A.H.: Perturbation Methods. John Wiley & Sons New York, 1973; ruský preklad: Metody vozmuščenij, Mir Moskva, 1976

Hinch, E.J.: Perturbation Methods. Cambridge University Press New York, 1991

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-054 Asymptotické metódy (2)

doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 40 %

Záverečné hodnotenie: 60 %

3 kredity; povinne voliteľný v 5/Z

Cieľ predmetu: Poskytnúť študentom nepostrádateľný nástroj, rozvíjajúci schopnosti odhadu a priblíženia, pri riešení teoretických i praktických problémov vo fyzike.

Stručná osnova predmetu:

Priblíženia na základe asymptotických metód sú dôležitým doplnkom v súčasnosti prevažujúcich numerických riešení, na rozdiel od ktorých zvyčajne dajú bohatšiu informáciu o fyzikálnej podstate riešeného problému. Kontúrne integrály (Integrály v komplexnej rovine). Metóda sedlových bodov. Metóda najväčšieho spádu. Príklady aplikácií asymptotických metód vo fyzike, najmä v hydrodynamike.

Literatúra:

Olver,F.W.J.: Introduction to Asymptotics and Special Functions, Academic Press New York, 1974; ruský preklad: Vvedenije v asimpto-tičeskije metody i speciaľnyje funkcii, Nauka, 1978

Nayfeh, A.H.: Introduction to Perturbation Techniques, John Wiley & Sons, 1981

Nayfeh, A.H.: Perturbation Methods, John Wiley & Sons New York, 1973; ruský preklad: Metody vozmuščenij, Mir Moskva, 1976

Van Dyke,M.: Perturbation Methods in Fluid Mechanics, Acad.Press N.Y.,1964; ruský preklad: Metody vozmuščenij v mechanike židkosti, Mir Moskva, 1967

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-038 Diplomová práca (1)

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Cieľ predmetu: Teoretická príprava na riešenie cieľov a zámerov diplomovej práce. Ťažisko práce študenta je v samoštúdiu, kontrolu a usmerňovanie riadi vedúci diplomovej práce v rámci konzultácií.

Stručná osnova predmetu:

Úvodné oboznámenie sa študenta s problematikou diplomovej práce. Štúdium knižnej a článkovej odbornej literatúry, rešeršné práce, formulácia podrobnejších cieľov diplomovej práce, jej štruktúry, predbežné riešenie problematiky. Náplň a etapy konzultuje a riadi vedúci diplomovej práce na konzultáciách. Prezentovanie dosiahnutých poznatkov na seminári z planetárnych geofyzikálnych problémov.

Literatúra:

Podľa doporučenia vedúceho diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-057 Diplomová práca (2)

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D10

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

8 kreditov; povinne voliteľný v 5/Z

Podmieňujúce predmety: M-FYGF-038!

Cieľ predmetu: Ďalšie teoretické samovzdelávanie, intenzívne riešenie a plnenie cieľov diplomovej práce.

Stručná osnova predmetu:

Pokračovať v štúdiu teoretických prác v knižnej a článkovej literatúre. Intenzívne riešenie problematiky diplomovej práce, samostatné aktivity podľa charakteru diplomovej práce – observatórne práce, hromadenie a spracovávanie údajov, numerické a počítačové práce, výpočty a simulácie. Tvorba rukopisu teoretickej časti práce.

Literatúra:

Podľa doporučenia vedúceho diplomovej práce.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-065 Diplomová práca (3)

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Forma a rozsah výučby: diplomová práca - D20

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

26 kreditov; povinne voliteľný v 5/L

Podmieňujúce predmety: M-FYGF-057!

Cieľ predmetu: Záverečná fáza intenzívnej samostatnej práce a príprava prezentácie výsledkov na obhajobu.

Stručná osnova predmetu:

Dokončenie riešenia problematiky diplomovej práce. Intenzívna samostatná práca, spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov, hodnotenie splnenia cieľov a formulácia záverov. Tvorba rukopisu práce, textu, obrázkov a grafov. Editovanie textu, záverečné úpravy, jazyková a štylistická kontrola textu. Príprava prezentácie práce na obhajobu.

Literatúra:

Odborná literatúra určená vedúcim diplomovej práce podľa jej charakteru.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-032 Diplomový seminár (1)

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 4/L

Cieľ predmetu: Prezentácia čiastkových výsledkov diplomovej práce s dôrazom na stupeň preštudovania odbornej literatúry potrebnej k téme diplomovej práce.

Stručná osnova predmetu:

Súčasné metódy fyziky a ich využitie pre poznanie vlastností zemského telesa.

Referáty študentov podľa ich záujmu z rôznych oblastí fyziky Zeme a blízkeho kozmického priestoru a referáty v súlade s témami diplomových prác.

Literatúra:

Článková a knižná literatúra určená vedúcim diplomovej práce, podľa výberu študenta alebo vyučujúceho, ktorý zabezpečuje tento predmet.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-063 Diplomový seminár (2)

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Forma a rozsah výučby: seminár - S2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 5/L

Cieľ predmetu: Syntéza poznatkov z oblasti zamerania diplomových prác študentov s ostatnými oblasťami geofyzikálneho výskumu.

Stručná osnova predmetu:

Syntéza poznatkov z oblasti zamerania diplomových prác študentov s ostatnými oblasťami geofyzikálneho výskumu.

Referáty študentov z oblasti zamerania ich diplomovej práce.

Literatúra:

Odborná knižná a článková literatúra.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-053 Elektromagnetické sondovanie Zeme

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

2 kredity; povinne voliteľný v 5/Z

Cieľ predmetu: Zvládnutie teórie riešenia základných priamych a obrátených úloh stacionárnych a časovo premenných geoelektrických polí.

Stručná osnova predmetu:

Základná úloha geoelektriny pre dvojvrstvovú a viacvrstvovú Zem (VES), rušivé vplyvy sférickej a valcovej nehomogenity a 3-D telies. Magnetotelurické metódy, impedancia, indukčné vektory. Elektromagnetická indukcia v sférickej Zemi, elektromagnetická odozva Zeme, globálna magnetovariačná sondáž.

Literatúra:

Karous, M.: Geoelektrické metódy průzkumu

Ždanov, M.S.: Elektrorazvedka

Wait, J.R.: Geo-electromagnetism

Parkinson, W.D.: Introduction to geomagnetism

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-056 Fraktály a chaos v geológii a geofyzike

doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; výberový v 5/Z

Cieľ predmetu: Zoznámiť poslucháčov so základnými princípmi fraktálov, chaosu v kontexte geologických a geofyzikálnych problémov.

Stručná osnova predmetu:

Škálová invariantnosť. Fraktály a fraktálna dimenzia. Príklady fraktálnej štatistiky, fragmentácia, modely fragmentácie, seizmika a tektonika, odhad výskytu zemetrasení podľa ich fraktálnej štatistiky, výťažnosť ložísk, geomorfológia. Fraktálne zhluky, samoafinné fraktály. Metóda renormalizácie, permeabilita prostredia, vznik a šírenie zlomov, mechanizmus zemetrasenia. Samoorganizovaná kritickosť, mechanizmus zosuvov. Lorenzove rovnice.

Literatúra:

Turcotte, D.L.: Fractals and Chaos in Geology and Geophysics, Cambridge University Press 1997

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-033 Fyzika ionosféry a magnetosféry

RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 10 %

Záverečné hodnotenie: 90 %

3 kredity; povinne voliteľný v 4/L (suspendovaný)

Cieľ predmetu: Ukázať základné teórie vzniku a procesov v ionosfére a magnetosfére.

Stručná osnova predmetu:

Vznik ionizovanej vrstvy v atmosfére – Chapmanova teória, odraz rádiových vĺn od ionosféry. Profil elektrónovej koncentrácie. Procesy rekombinácie, hlavné maximum, zvláštnosti D vrstvy. Pohyb častíc v magnetickom poli – 3 adiabatické invarianty. Prstencový prúd a poruchy magnetického poľa na povrchu Zeme. Magnetické pole Slnka a interakcia slnečného vetra s geomagnetickým poľom. Siločiary, prúdy, častice a procesy v magnetosfére. Polárne žiare, PCA, magnetické búrky.

Literatúra:

Ratcliff, J.A.: Vvedenije v fiziku ionosfery a magnitosfery. Mir, Moskva, 1975

Lyons, L.R., Williams. D.J.: Quantitative aspects of magnetospheric Physics. D.Reidel Publishing Campany, Dordrecht, 1984

Kleczek, J.: Plazma ve vesmíru a laboratoři. Academia, Praha, 1968

Akasofu, S,I., Chapman, S.: Solar-Terrestrial Physics. Oxford, Clarendon Press, 1972

Chen, F.F.: Úvod do fyziky plazmatu. Academia, Praha 1984

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

M-FYGF-069 Fyzika seizmického zdroja

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., Mgr. Jozef Kristek, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 30 %

Záverečné hodnotenie: 70 %

3 kredity; výberový v 3/L

Cieľ predmetu: Vysvetliť teoretické aspekty fyziky seizmického zdroja.

Stručná osnova predmetu:

Reprezentačný teorém, reprezentačný teorém pre vnútornú plochu, silové ekvivalenty diskontinuít v napätí a posunutí, tenzor hustoty momentu, tenzor momentu, skalárny seizmický moment, spontánna trhlina – inicializácia, šírenie a zastavenie, trenie, počiatočné a výsledné napätie na zlome, pokles napätia, módy šírenia trhliny, smerovosť zdroja, spektrum zdroja, zákon podobnosti, vyžiarené vlnové pole v blízkej a vzdialenej zóne.

Literatúra:

Aki, K., Richards, P.G.: Quantitative Seismology. Theory and Methods. Freeman 1980.

Kostrov, B. V., Dus, S.: Principles of Earthquake Source Mechanics. CUP, 1989

Koyama, J.: The Complex Faulting Process of Earthquake. Kluwer 1997

Bulletin of the Seismological Society of America, Geophysical Journal International, Journal of Geophysical Research (časopisy)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský
  1   2   3   4   5

Похожие:

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný program: Fyzika životného prostredia

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: fyzika (blokové štúdium) iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница