II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
НазваниеII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma
страница2/101
Дата18.04.2013
Размер5.36 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101Vispārizglītojošo studiju kursu mērķis (20 KP) – sniegt studējošiem zināšanas par zinātņu pamatiem, tā nodrošinot augstākās izglītības prasību veidot jauno paaudzi vispusīgi attīstītu, ar plašu humanitāro zināšanu redzesloku, kas veicina studentu iekšējas un ārējās kultūras harmoniju.

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģiju un nozarei atbilstošu bāzes zinātnes studiju kursu mērķis (36 KP) – sniegt studējošiem zināšanas par informācijas tehnoloģijām un to pielietošanu uzņēmējdarbībā, tā nodrošinot uzņēmējdarbības vadībai nepieciešamās zināšanas un prasmes: sagatavot un īstenot biznesa projektus, veikt biznesā analīzi un tās riskus, lietot analītiskā menedžmenta principus un paņemienus, izmantojot attiecīgu datorprogrammatūru, veikt biznesa un tirgus vides stavokļu prognozēšanu, gatavot analītīskās biznesa atskaites nodrošinot zinātniski un pragmātiski pamatotus vadības lēmumus.

Nozares specializācijas studiju kursu mērķis (60 KP) – sniegt nozarei atbilstošas teorētiskās pamatzināšanas, kas ļautu studentiem apgūt vispārējās un profesionālās iemaņas specialitātē un attīstītu spējas analizēt informāciju un izdarīt slēdzienus savā studiju jomā. Tajā skaitā nozares profesionālās specializācijas studiju kursu mērķis (34 KP) – sniegt zināšanas, kas nodrošinātu iespējas studentiem iegūt vadītāja kvalifikāciju to sekmīgai profesionālai darbībai šādos virzienos:

 • Naftas ķīmijas objektu menedžments,

 • Kultūras menedžments,

 • Datortehnoloģiju menedžments,

 • Uzņēmējdarbības vadības tiesiskais nodrošinājums,

 • Starptautiskās komunikācijas biznesā un menedžmentā.

Brīvai izvēlei tiek piedāvāti studiju kursi, no kuriem, lai izpildītu programmas prasības, jaiegūst vismaz 6 kredītpunkti. Šo kursu mērķis ir sniegt studējošiem iespēju iegūt papildus zināšanas kādā zinātņu nozarē vai apgūt profesionālajai darbībai noderīgas prasmes.

Studiju kursos ir paredzēts vispārīgas teorētiskas atziņas interpretēt ar konkrētiem piemēriem no profesionālās darbības un prakses. Studiju kursi tiek īstenoti dažādās formās: lekcijas, semināri, praktiskie darbi, konsultācijas, patstāvīgie darbi un kursa saturam atbilstoši pārbaudījumi.

Studiju procesā plaši tiek izmantoti paņēmieni un metodes, kas veicina analītisko, kritisko, problēmisko, sistēmisko un radošo domāšanu, veicina grupu, komandas darba paņēmienu, lietišķās komunikācijas, t.sk. starpkultūru saskarsmes, prezentācijas, u.c. prasmju apguvi.

Liela uzmanība tiek pievērsta studentu individuāli vai grupas veiktu patstāvīgo un pētniecisko darbu (dažādu informācijas avotu) studijām, referātu, kursa darbu, projektu, t.sk. starptautisku, lietišķo pētījumu un bakalaura darbu izstrādei.

Studējošo patstāvīgo darbu apjoms vairumā kursu pārsniedz 30% no studiju kursa kopējā apjoma.

Studiju prakses (26 KP) mērķis– ir dot iespēju studentiem nostiprināt teorētiskās zināšanas, iegūt studiju programmai un kvalifikācijai atbilstošu pieredzi un praktisko iemaņu kopu, kas nepieciešama attiecīgās jomas speciālistiem, kā arī dot iespēju studentiem iegūt bakalaura darba izstrādei nepieciešamo informāciju. Prakses saturu, atbilstoši iegūstamajam profesionālajam grādam, nosaka profesijas standarts un ISMA nolikums par studiju praksēm.

Galvenie prakses uzdevumi:

- otrajā un trešajā studiju gadā - sekmēt teorētisko zināšanu, profesionālo prasmju un iemaņu nostiprināšanu un attīstību;

- ceturtajā studiju gadā - nostiprināt iegūtās zināšanas praksē, pētīt un analizēt uzņēmuma vietu un lomu ekonomika, tā problēmas un attīstības virzienus, kā arī izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanai, rezultātā izstrādājot bakalaura darbu.


Augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība


ISMA darbojas iekšējā kvalitātes vadības sistēma, kuras ietvaros ir izstrādāta studiju procesa kvalitātes uzraudzības un docētāju darba kvalitātes vērtēšanas sistēma.

Kvalitātes nodrošināšanas mehānisms darbojas šādos virzienos:

 • Studiju programmas kvalitāti nodrošina regulāra programmas caurskatīšana un analīze studiju programmas padomē, katedras sēdēs, senātā, t.sk. apstiprinot ikgadējos pašnovērtējumu ziņojumus,

 • Studentu līdzdalība studentu un absolventu aptaujās, kurās tiek apskatīta gan studiju programmas kvalitāte, gan atsevišķu studiju kursu atbilstība studentu interesēm un darba tirgus prasībām, gan arī docētāju darba kvalitāte,

 • Studentu galvenā atbalsta institūcija – studējošo pašpārvalde, palīdz rast risinājumu konstatētajām problēmām gan studiju programmu direktoriem, katedru vadītājiem, gan docētājiem,

 • Programmu direktori, studiju programmas padomes priekssēdētājs, katedras vadītāji regulāri apspriežas ar docētājiem par studiju programmas organizēšanas jautajumiem, programmu pilnveidi.Kvalitātes jautājumi pastāvīgi atrodas augstskolas administrācijas, studiju programmu direktoru un katedru vadības uzmanības centrā. Augstskolas metodiskās komisijas un studiju programmu padomēs, kā arī administrācijas sanāksmēs regulāri tiek analizēti:

 • Studiju procesa metodiskais nodrošinājums un kvalitāte (programmu satura, anotāciju, nodarbību plānu, metodisko rekomendāciju aktualitāte, u.c.);

 • Mācības metožu, pasniegšanas kvalitātes efektivitāte: (mācībspēku savstarpēja pieredzes apmaiņa studējošo pētnieciska, projektu un studiju darbu organizācija; studentu un absolventu anketēšanas rezultātu analīze) u.c.

Operatīva informācijas analīze ļauj izdarīt atbilstošas korekcijas programmas realizēšanā.


3. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu analīze).

Zināšanu un prasmju vērtēšana

Studiju rezultātus vērtē pēc diviem kritērijiem:

 • kvalitatīvais kritērijs – vērtējums pēc 10 ballu sistēmas;

 • kvantitatīvais kritērijs – kredītpunktu, iegūst iegūstot pozitīvu vērtējumu par studiju kursa obligātā satura apguvi.

Zināšanu novērtēšanā docētāji izmanto sekojošas formas:

 • kontroldarbus,

 • testus,

 • projektu izstrādi un aizstāvēšanu

 • studentu patstāvīgā darba izvērtēšana semināros un referātu sagatavošanā un aizstāvēšanā, u.c.

 • ieskaites,

 • eksāmenus.

Galvenā vērtēšanas metode studiju kursu zināšanu apguvē ir eksāmens vai ieskaite ar atzīmi. Lielāko tiesu studiju kursu pārbaudījumus studenti kārto rakstiskā veidā. Vērtēšanā tiek ņemts vērā arī studentu darbs semestra laikā (sekmība kontroldarbos, aktivitāte semināros, mājas patstāvīgo darbu izstrāde, referātu sagatavošana u.c.).

Izplatītākā novērtējuma metode ir kumulatīvā vērtējuma metode, kas paredz pakāpenisku gala vērtējuma veidošanu no vairākiem studentu darba veidiem auditorijas un patstāvīgā darba veikumā. Šāda metode mazina nejaušību lomu gala vērtējumā, kā arī veicina studējošo regulāru un sistemātisku darbu.

Docētāji, uzsākot darbu ar studentiem auditorijā, iepazīstina studējošos ar zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu. Studējošiem tiek paziņots kādi nosacījumi semestra laikā būs jāizpilda, kā tiks vērtētas zināšanas, kādā mērā darbs semestra laikā ietekmēs gala pārbaudījumu.

Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc desmit ballu skalas. Zemākais sekmīgais vērtējums – 4 balles.

Apguves līmenis

Vērtējums

Skaidrojums

Aptuvena ECTS atzīme

ļoti augsts


10

izcili (with istinction)

A

9

teicami (excellent)

A

augsts


8

ļoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

vidējs

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

zems

4

gandrīz viduvēji (almost satisfactory)

E/FX

3–1

negatīvs vērtējums (unsatisfactory)

Fail
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

Похожие:

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconOtrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconI. Profesionālās augstākās izglītības programmas “Medicīnas inženierija un fizika” pašnovērtējuma ziņojums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma icon4 Studiju programmas atbilstība lr akadēmiskās augstākās izglītības standartam 13. lpp

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

II. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница