Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g
НазваниеAktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g
страница2/38
Дата21.02.2013
Размер4.59 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

AKTIVNOSTI ZAVODA ZDRAVSTVENOG

OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO U 2008.g.
Zavod zdravstvenog osiguranja u okviru svojih redovnih aktivnosti vrši slijedeće:

- provodi politiku razvoja i unapredjena zdravstvene zaštite,

- planira i prikuplja novčana sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja,

- obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o njihovom zakonitom i blagovremenom ostvarivanju , pruža stručnu pomoć osiguranicima,

- obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama,

- utvrdjuje visinu naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana,

- provodi medjunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje i vrši obračun dugovanja i potraživanja po ovom osnovu

- obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata koji su vezani za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


Obezbjeđenje stalnih i sigurnih izvora sredstava za finansiranje obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje se obezbjeđuje kontinuiranim praćenjem uplata doprinosa, povećanjem obuhvata obveznika uplata doprinosa i kontrolom uplata i na tom osnovu saradnjom sa državnim organima i organima koji su nadležni za inspekcijske poslove (poreska uprava i inspekcija rada) je jedan od najznačajnih zadataka Zavoda.

Interni revizori Zavoda u 2008. godini izvršili su kontrolu obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje kod 1041 obveznika što je u odnosu na 2007. godinu više za 149 obveznika. O izvršenoj kontroli sačinili su zapisnike, prema kojima ukupni dug u izvještajnoj godini iznosi 9.282.957,21 KM. Ukupan prihod po nalazima revizije u izvještajnom periodu ostvaren je u iznosu od 3.353.187,00 KM, što ukazuje na punu opravdanost provođenja ove kontrole.

Na osnovu podataka iz 2.061 zapisnika interne revizorske službe o ispravnosti obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje utvrđeno je ukupno dugovanje obveznika obračuna i uplate doprinosa prema Zavodu za period 01.01.2004.godine – 31.12.2008.godine u iznosu od 17.764.137,78 KM.


U tabelarnom pregledu obveznici su razvrstani u više kategorija:


Obveznici uplate doprinosa nad kojima je pokrenut stečajni postupak:

24 obveznika ukupno dugovanje 2.505.746 KM (tabelarni pregled dat je u prilogu Izvještaja).

Obveznici uplate doprinosa koji su se prijavili u skladu sa zakonom i uputstvom o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje, a koji još nisu izmirili dugovanje prema Zavodu:

19 obveznika ukupno dugovanje 2.146.039 KM (tabelarni pregled dat je u prilogu Izvještaja).

Obveznici uplate doprinosa koji su prestali sa radom a imaju dugovanje prema Zavodu:

193 obveznika ukupno dugovanje 471.209 KM (tabelarni pregled dat je u prilogu Izvještaja).

Obveznici uplate doprinosa koji se ne nalaze u prethodnim kategorijama a imaju dugovanje iznad 10.000 KM:

192 obveznika ukupno dugovanje 10.173.942 KM (tabelarni pregled dat je u prilogu Izvještaja).

1653 obveznika uplate doprinosa imaju dugovanje u iznosima do 10.000 KM, što ukupno iznosi 4.613.241 KM.

Dužnicima je omogućeno izmirenje duga u ratama, ali veći broj njih i pored datih olakšica ne izvršava svoje obaveze.

S obzirom na stalno prisutan problem naplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i nastojanja da poveća stepen naplate doprinosa Zavod je preduzimao niz mjera, koje će nastaviti i u narednom periodu kao sto su:

- stalna kontrola obračuna i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje od strane internih revizora, na osnovu koje se svake godine naplati više od 3 miliona KM;

- obustava ovjere zdravstvenih knjižica onim obveznicima koji ne plaćaju zdravstveno osiguranje, u skladu sa članom 87. Zakona o zdravstvenom osiguranju, izuzev hitnih slučajeva, koja će se nastaviti u narednom periodu;

- praćenje pokretanja stečajnih postupaka, kako bi se izvršila prijava dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i naplata istih iz stečajne mase;

- mjere na izmjeni i usaglašavanju zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast. Sadašnja zakonska regulativa ne omogućava Zavodu prinudnu naplatu doprinosa, i ista je u isključivoj nadležnosti Poreske uprave;

- saradnja sa opštinskim službama nadležnim za izdavanje rješenja o prestanku rada fizičkih lica, čije bi se izdvajanje uslovljavalo ne samo izmirenjem svih obaveza poreza već i doprinosa za zdravstveno osiguranje, što bi usvajanjem upućene inicijative dobilo i svoj zakonski osnov;

- izdavanje potvrda za učešće na tenderima, dobivanje licenci i sl. uslovljava se redovnim izmirenjem obaveza za zdravstveno osiguranje svih obveznika što je u prethodnim godinama imalo efekta na priliv sredstava.


Mjere koje bi, uz podršku izvršne vlasti Kantona, imale uticaj na prihod od doprinosa za zdravstveno osiguranje, a na koje Zavod nema direktan uticaj, su pojačana kontrola nadležnih inspekcijskih organa privrednih subjekata radi sprečavanja rada na crno, obračuna doprinosa na najniži iznos osnovice i izbjegavanje plaćanja doprinosa kroz isplate radnika po drugim osnovama (dnevnice, topli obrok i sl.).

Redovnim uplatama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje uz što veći obuhvat obezbjeđuje se ravnomjerno opterećenje svih obveznika uplate doprinosa, rasterećenje onih na kojima je u ovom trenutku najveći teret. Povećanjem prihoda koje je evidentno i u prethodnom periodu, stvorena je sigurna osnova za razvoj zdravstvene djelatnosti kao i povećanje prava osiguranih lica iz zdravstvenog osiguranja, što je jedan od osnovnih opredjeljenja Zavoda.

U toku izvještajnog perioda Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je finansirao zdravstvene ustanove na osnovu zaključenih ugovora, vršio plaćanja i pratio njihovu realizaciju, obezbijedio isplatu naknada bolovanja nakon 42 dana, rješavao o pravima osiguranika iz zdravstvenog osiguranja, vršio kontrolu izdavanja prijedloga za ortopedska i druga pomagala, kontrolu propisivanja lijekova na recept, otvorenih bolovanja i sl. Uspostavljena je saradnja sa ljekarima i ljekarskim komisijama, održani su zajednički sastanci sa zdravstvenim radnicima kako bi se ukazalo na uočene propuste i najčešće greške u radu, te izbjeglo njihovo ponavljanje.

U 2007. godini Zavod je započeo aktivnosti, koje su nastavljene u 2008. godini na uredjivanju oblasti ortopedskih pomagala tako da je pripremljena nova Uredba, Uputstvo o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala , izvršeni odabiri najpovoljnih ponudjača pomagala putem javnog nadmetanja, utvrdjena lista ovlaštenih ljekara za propisivanje, izmjenjen način izdavanja pomagala, tako što je obezbjedjeno neposredno preuzimanje pomagala u poslovnici Zavoda, što je svakako u ovoj godini dalo efekte, čiji prikaz dajemo u posebnom poglavlju Izvještaja.

Da bi osiguranicima bile što dostupnije informacije o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u 2008. godini štampan je «Vodič kroz zdravstveni sistem kroz prava iz zdravstvenog osiguranja u Kantonu Sarajevu» koji je dostupan osiguranicima u svim poslovnicima zdravstvenog osiguranja, a distribuiran je i zdravstvenim ustanovama, ljekarima i udruženjima gradjana oboljelih od pojedinih bolesti. Tkodje su štampene dvije brošure: «Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na tret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja i brošura sa Uredom i Uputstvo o načinu i postupku ostavarivanja prava utvrdjenih Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih pomagala. Istovremeno, u više navrata, putem sredstava javnog informisanja upoznali smo osiguranike o pojedinim novinama u vezi sa pravima iz zdravstvenog osiguranja. Pokrenute su i aktivnosti na uvodjenju info broja što će omogućiti osiguranicima da putem automatske govorne mašine dobiju potrebne informacije u vezi za prijavom i odjavom na zdravstveno osiguranje, korištenje zdravstvene zaštite van kantona i inostranstvu, medicinske rehabilitacije, ostvarivanjem prava na lijekove i pomagala i sl.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo posebnu pažnju posvećuje informatizaciji poslovanja, tako da je u 2008. godini nastavio aktivnosti na unapredjenju postojećih softwerskih rješenja koja su podrška poslovima koji se obavljaju u Zavodu. Zavod od ranije posjeduje WEB stranicu, koja je u 2008. godini redizajnirana. Stranica je urađena kao dinamički websait koji predstavlja frontend i prezentaciono sredstvo kojim internet posjetilac u suštini čita podatke iz baze podataka.

Kontinuiranu aktivnost predstavlja redovno administriranje mreže i dvije baze podataka i to:

M­1 baza podataka o osiguranim licima,

baza realizovanih recepata u Ugovornim apotekama.

U ovoj godini je izvršeno povezivanje podataka iz ove dvije baze preko jedinstvenog matičnog broja tako da se prilikom importa podataka iz apoteka vrši kontrola JMB u bazi M1 i prihvataju se samo recepti onih osiguranih lica koji su uredno prijavljeni u bazu M1, što omogućava kvalitetniju kontrolu realizovanih recepata.

Revizija baze M1 je kontinuirani posao koji se radi tokom godine.

Informacioni sistem M1-ZO koji predstavlja evidenciju osiguranih lica se kontinuirano unapređuje i dopunjuje novim podacima i izvještajima koji služe u procesu donošenja odluka u Zavodu. Softwer za praćenje ortopedskih pomagala i lijekova je dogradjen tako da se mogu dobiti izvještaji o svakom pomagalu kao i izvještaji o količini , vrsti i finansijskim efektima propisanih ortopedskih pomagala za svakog ljekara pojedinačno, kojem je odobreno propisivanje pomagala. Unapređenje informacionog sistema “Apotekarsko poslovanje - pozitivne liste lijekova” omogućilo je dobivanje izvještaja u “kristal report” alatu kao npr. izvještaj o potrošnji pojedinih lijekova, izvještaji o pacijentima sa najvećim brojem realizovanih recepata u određenom vremenskom periodu i dr. U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo prati se i kontroliše propisivanje lijekova koji se mogu dobiti na teret sredstava zdravstvenog osiguranja po svakom ovlaštenom ljekaru.

Razvoj informacionog sistema omogućio je i jednostavniji način ostvarivanja prava osiguranih lica i obveznika uplate doprinosa. Obveznici uplate mogu sve poslove vezane za prijavu - odjavu, promjene u osiguranju, kao i ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana obaviti na jednom mjestu, odnosno u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema sjedištu pravnog lica, za razliku od ranijeg perioda kada su ove poslove mogli obaviti samo prema prebivalištu uposlenika. Takođe, omogućeno je da osigurana lica mogu ovjeru zdravstvenih legitimacija, kao i prijedloga za ortopedska i druga pomagala obaviti u bilo kojoj od poslovnica, bez obzira na opštinu stanovanja.

Dio cjelovitog informacionog sistema je i projekat "ZIKO kartice" (zdravstvena informaciona kartica), čije je idejni projekat već urađen.


Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja


Radi obavljanja stručnih, administrativnih i drugih poslova Zavoda osnovana je Stručna Služba. Stručna služba organizovana je tako da se osigura nesmetano,racionalno i uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda.

Poslovi i zadaci Stručne službe Zavoda obavljaju se u okviru dva sektora i to :

I – Sektor pravnih poslova sa pet poslovnica i to:

Gradska poslovnica Sarajevo (organizovana na lokalitetu Hamdije Kreševljaković 14

i lokalitetu Zmaja od Bosne bb),

Poslovnica Hadžići,

Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo,

Poslovnica Ilijaš,

Poslovnica Vogošća.

II – Sektor za ekonomiku i finansiranje.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na dan 31.12..2008. godine bilo je 95 zaposlenika sa slijedećom kvalifikacionom strukturom: VSS – 19, VŠS - 7, SSS-61, NSS – 7, NK – 1 zaposlenik.

Sektor pravnih poslova Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je tokom 2008. godine zaprimio ukupno 2.754 predmeta u vidu različitih podnesaka koji se uglavnom odnose na ostvarivanje prava osiguranika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, davanja stručnog mišljenja u vezi osiguranja i pripadajućih prava, sudskih podnesaka, podnesaka pred drugim organima i slično.

U okivru Sektora ukupno je doneseno 70 rješenja u prvom stepenu, od čega je 62 podnosioca zahtjeva odbijeno, sa pravom žalbe Komisiji za rješavanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u drugom stepenu.

Zahtjevi koji su odbijeni odnosili su se:

- na refundaciju sredstava za ortopedska-sanitetska pomagala koja nisu utvrđena Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala («Sl.novine Kantona Sarajevo» br,38/07 i 29/08),

- refundaciju sredstva za pružanje zdravstvene usluge van područja kantonalnog, zavoda jer nije postupljeno u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001 i 7/02).


Osam zahtjeva je pozitivno rješeno a odnosili su se na pogrešno uplaćene doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje i utvrđivanje prava na zdravstveno osiguranje.


Nalozi za isplatu većinom su se odnosili na refundaciju sredstava za kupljena ortopedska-sanitarna pomagala u skladu sa članom 11. tačka 4. Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala («Sl.novine Kantona Sarajevo» br,38/07 i 29/08), kojim je propisano da ukoliko predmetno pomagalo osiguranik nabavi kod dobavljača sa kojim Zavod nema zaključen ugovor troškove nabavke snosi u cijelosti uz mogućnost refundacije sredstava do iznosa ugovorene cijene koju plaća Zavod za predmetno pomagalo. Obzirom na navedeno neki osiguranici su mjesečno podnosili iste zahtjeve.

Pristupljeno je na 38 sudskih ročišta koji su se odnosili na stečajne postupke (16) i parnična ročišta (22), odnosno ročišta pred drugim nadležnim organom, Uprava za stambena pitanja (2) i Konkurencijsko viječe BiH (1) u sporovima i predmetima u kojima se ovaj Zavod pojavio kao jedna od stranaka u postupku i u vezi s tim vršenje sudsko-pravne korenspodencije sa nadležnim sudom, organom, odnosno suprotnom strankom u postupku, kao što su odgovori na tužbu, tužbe, prijave na stečaj, razni podnesci sudovima i drugim organima i slično.


U okviru Sektora obavljaju se i poslovi koji se odnose na vođenje personalnih poslova, matičnih evidencija zaposlenih i kadrovskih poslova, pripremu i izradu normativnih akata, izradu prijedloga podzakonskih akata u oblasti zdravstvenog osiguranja, pružanje stručne pomoći osiguranim licima u ostavarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja i slično.

U okviru Sektora pravnih poslova organizovane su poslovnice zdravstvenog osiguranja u kojima se vrše poslovi prijava i odjava na zdravstveno osiguranje, izdavanje i ovjera zdravstenih legitimacija, poslovi vezani za utvrdjivanje prava osiguranih lica na ortopedska i druga pomagala, prijem i obrada zahtjeva za refundaciju bolovanja preko 42 dana, poslovi inostranog osiguranja, korespondencija sa nosiocima ino osiguranja, prijave i odjave ino osiguranika, izdavanje bolesničkih listova radi korištenja zdravstvene zaštite i drugi poslovi.


U okviru Sektora za ekonomiku i finansiranje prati se i anlizira ekonomsko –finansijsko poslovanje Zavoda, pripremaju i zaključuju ugovori sa zdravstvenim ustanovama i prati njihovo izvršenje. U sektoru se obavljaju aktivnosti na pripremi Finansijskog plana, praćenju izvršenja i predlažu izmjene i dopune plana, vrši prikupljanje i obrada podataka zdravstvenih ustanova za obračun sredstava u zdravstvu, pripremaju propisani obrasci putem kojih se vrši izvještavanje nadležnih institucija o poslovanju Zavoda, sastavljaju se godišnji i periodični obračun Zavoda, obavljaju poslovi vezani za obračun paušala i stvarnih troškova zdravstvene zaštite po osnovu medjudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, vrši kontrola fakturisanih recepata, prati propisivanje lijekova, pripremaju analize za pojedine segmente potrošnje U ovom sektoru prate se uplate doprinosa po obveznicima i vrši plaćanje – likvidacija računa za pružene usluge van područja Kantona Sarajevo, lijekove, ortopedska pomagala i drugi knjigovodstveni poslovi.


Kontrolu poslovanja Zavoda i reviziju finansijskih izvještaja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo vrši Ured za reviziju budžeta - proračuna u Federaciji BiH.


RAD UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA

ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO


RAD UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA


Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor se sastoji od devet članova koje imenuje Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog kantonalnog ministra i to:

- tri člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja,

- dva člana iz reda poslodavaca,

- četiri člana iz reda zdravstvenih radnika.

Upravni odbor Zavoda imenovan Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo br.02-05-1867110.1.b/04 od 22.07.2004.g, vršio je dužnost do 22.09.2008. godine, kada je Rješenjem Vlade Kantona Sarajevo br.02-05-27551-17.2/08 od 24.09.2008.g. imenovan novi Upravni odbor u slijedećem sastavu i to: • Mirsada Čurčić-Selimović, dipl.ecc., predsjednik

 • Hidajet Arnautović, dipl.ecc, član

 • Prof.dr.Ismet Gavrankapetanović,član

 • Prim.dr. Hasan Leto, član

 • Doc.dr.Džemal Pecar, član

 • Prim.dr.Mufid Lazović, član

 • Prof. dr.sci med Zlata Kundurović, član

 • Jasminka Hasić-Slijepčević, dipl.pravnik, član

 • Suada Švrakić, viša med.sestra i prof.ped, član.


Upravni odbor do 22.09.2008. godine radio je u sastavu:

 • Mirsada Čurčić-Selimović, dipl.ecc., predsjednik

 • Prof.dr. Fuad Šišić, član

 • Prof.dr. Ismet Gavrankapetanović,član

 • Prof. dr. Zlata Kundurović, član

 • Prim. dr. Delveta Ganibegović, član

 • Prim. dr. Ašida Prohić, član

 • Jasminka Hasić-Slijepčević, dipl.pravnik, član

 • Suada Švrakić, viša med.sestra i prof.ped, član

 • Doc. Dr. Haris Tanović, član.Mandat Upravnog odbora traje četiri (4) godine od dana imenovanja.

Naknada članovima Upravnog odbora utvrđena je u visini prosječne neto plaće zaposlenika u Kantonu Sarajevo, prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, s tim da je naknada predsjednika Upravnog odbora uvećana za 20%.


Djelokrug, ovlašćenja i odgovornost Upravnog odbora utvrdjena je članom 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju i članom 17. Statuta Zavoda.

U 2008.godini Upravni odbor održao je ukupno 7 sjednica, od čega tri sjednice u starom sazivu, a četiri sjednice u novom sazivu.

Sjednicama su uredno prisustvovali članovi Upravnog odbora, a pojedinim sjednicama Upravnog odbora je prisustvovao i Ministar zdravstva Kantona Sarajevo.

Upravni odbor je bio aktivno uključen u kreiranje poslovne politike Zavoda, redovno

pratio realizaciju usvojenih zaključaka, te donosio mjere u cilju unapređenja obaveznog zdravstvenog osiguranja kao i rada Stručne službe Zavoda.

U nastavku dajemo pregled najznačajnijih informacija, izvještaja i drugih akata koje

je u izvještajnom periodu razmatrao Upravni odbor:


1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2007.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog.

2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna za 2007.godinu i rasporedu finansijskog rezultata i usvajanje Izvještaja Centralne popisne komisije o izvršenom popisu sredstava i obaveza na dan 31.12.2007.g.

3. Donošenje Programa rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2008.g.

4. Donošenje privremene Odluke o učešću Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u nabavci pomagala koja su Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.38/07), uvrštena kao nova prava osiguranih lica.

5. Donošenje Odluke o djelimičnom otpisu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje («Sl.novine FBiH» br.25/06) i člana 88. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju («Sl.novine FBiH» br.30/97 i 7/02).

6. Inforamcija o stanju dugova po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za period 2002.- 2007.godina .

7. Informacija o primjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih, a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje («Sl.novine FBiH» br.25/06).

8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

9. Utvrđivanje Prijedloga izmjena i dopuna Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko–protetskih nadomjestaka («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.38/07) i donošenje Odluke o usvajanju istog.

10. Izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka za 2008.g. Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo -(Prijedlog) i donošenje Odluke o usvajanju istog.

11. Inicijativa za izmjenu člana 20. Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.2/08).

12. Razmatranje Preporuka za poboljšanje organizacije rehabilitacije za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

13. Obračun sredstava u zdravstvu za 2007.g za izradu cjelovitog izvještaja za Federaciju BiH.

14. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

15. Prijedlog Izmjena i dopuna Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka za 2008.godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i donošenje Odluke o usvajanju istog (drugi rebalans).

16. Izvještaj o stanju dugova po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na dan 30.09.2008.g.

17. Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period januar-septembar 2008.godine.

18. Odluka u utvrdjivanju visine cijene medicinske rehabilitacije.

19. Informacija o popuni mreže apoteka u Kantonu Sarajevo.

20. Prijedlog Ugovora o pružanju farmaceutskih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo.

21. Donošenje Odluke o preraspodjeli sredstava Finansijskog plana prihoda rashoda i izdataka za 2008.g. Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

22. Donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za razvoj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

23. Donošenje Odluke o utvrđivanju učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u cijeni pacemakera i iglica za pen.

24. Informacija o realizaciji nabavke medicinske opreme za zdravstvene ustanove.

25. Donošenje Odluka o namjenski doznačenim sredstvima u vidu opreme zdravstvenim ustanovama.

26. Informacija o utvrđivanju liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa pregledom propisa koji regulišu ovu oblast.

27. Odluke o odbravanju sredstava po zahtjevima zdravstvenih ustanova

28. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2009.g.

29. Izvještaj o radu Komisija Upravnog odbora.

30. Prijedlog Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2009.g. i donošenje Odluke o usvajanju istog.


Upravni odbor je u izvještajnom periodu donio 36 odluka, koje su se odnosile na odobravanje sredstava, djelomičan otpis doprinosa za zdravstveno osiguranje, nabavku opreme za zdravstvene ustanove, donošenje određenih akata i druga pitanja iz djelokruga rada i statutarnih nadležnosti.U skladu sa članom 103. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju Upravni odbor

je formirao komisije za izvršavanje određenih zadataka. Stalne Komisije Upravnog odbora

su:

1. Komisija za lijekove kao zajednička komisija Ministarstva zdravstva i Zavoda

2. Komisija za pomoć za liječenje u inostranstvu

3. Komisija za rješavanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u drugom stepenu


Komisije imenovane 2005. godine na osnovu prijedloga Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo br.10-37-24452-2/05 od 23.09.2005.g, radile su do 17.11.2008. godine kada su odlukom Upravnog odbora Zavoda broj UO/04-6772-3/08 od 17.11.2008.g razrješene dužnosti.

Odlukama Upravnog odbora, na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo,

nakon izvršenog usaglašavanja, utvrdjen je novi saziv Komisija. Izvještaj o radu Komisija

dajemo u nastavku Izvještaja.


Naknada za rad članova Komisija utvrdjena je Odlukom Upravnog odbora u visini od

60% prosjećne neto plaće zaposlenika u Kantonu Sarajevo prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

Naknada stručnim konsultantima Komisije za rješavanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u drugom stepenu, koji se pozivaju zavisno od predmeta koji se

rješavaju, utvrdjena je u iznosu od 200 KM po učešću u radu komisije.


KOMISIJE UPRAVNOG ODBORA


KOMISJA ZA LIJEKOVE


Rješenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo br.10-37-32748/08 od 10.12.2008. godine imenovana je nova Komisija za lijekove kao zajednička Komisija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Upravnog odbora Zavoda u sastavu: 1. Mr.med.sci. dr. Amra Čabaravdić, predsjednik

 2. Prof.dr.med. sci. Adnan Kapidžić, član

 3. Prim. dr. Vildana Zelihić, član

 4. Mr.dr. med. Sadeta Begić-Kapetanović, član

 5. Mr.ph. Azra Selmanović, član

 6. Prof.dr. Sedin Kobašlija, član

 7. Prim.dr. Ašida Prohić, član

 8. Doc.dr. Nenad Vanis, članKomisiju za lijekove koja je radila do 17.11.2008. godine imenovao je Upravni odbor Zavoda na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i ista je počela sa radom 27.10.2005.godine u sastavu:

1. dr.Amra Čabaravdić,

2. dr.Mirsad Alić,

3. dr.Mustafa Cuplov (do februara 2006. godine),

4. dr.Faruk Alendar,

5. dr.Sedin Kobašlija,

6. dr.Adnan Kapidžić,

7. mr.ph. Azra Selmanović,

8. mr.ph. Kemal Durić

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Похожие:

Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconPhD: University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, June 1, 1991 Thesis: “Systems Approach to Modeling of Integrated Decision Support Systems” msc: University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, June 27, 1987

Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconPublications of observatory staff members in 2004-2005 Агалаков Б. В. и др
Новый многоволновый комплекс ратан-600 = New Multiwavelength ratan-600 Complex, in: Aktual’nye problemy fiziki solnechnoj I zvezdnoj...
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconНа решение Арбитражного суда Свердловской области от 03 апреля 2008 года по делу n а60-4454/2008
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 5 июня 2008 г. N 17ап-2802/2008-ак
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconОтчет о реализации программы за 2008-2009 гг
Программе и бюджете на 2008-2009 гг., в том виде, как они утверждены 46-й сессией Ассамблей государств-членов воис в декабре 2008...
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconТретий арбитражный апелляционный суд постановление от 17 ноября 2008 г. N а33-7337/2008-03ап-3187/2008
Амтел-фредештайн, г. Москва, на решение Арбитражного суда Красноярского края от 8
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconI. Общие положения
Правительства Российской Федерации от 29. 05. 2008 n 406 ("Собрание законодательства Российской Федерации", 02. 06. 2008, n 22, ст....
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconКосмология 2008 Полтава Полтавський літератор 2008 удк 113/119 ф 56
Ф 56 Философия и космология 2008: Научно-теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. Гл ред. О. А....
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconДоклад г. Чехов 2008
Спивак В. А. О состоянии и результатах деятельности моу сош №3 в 2007-2008 учебном году: Доклад. 2008. 35с
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconПятый арбитражный апелляционный суд постановление от 16 сентября 2008 г. N 05ап-1290/2008
Резолютивная часть постановления оглашена в судебном заседании "04" сентября 2008 г
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconИтоги XVI международного фестиваля «Зодчество – 2008»
Хvi международный фестиваль «Зодчество-2008» под девизом «Исторический город и новая архитектура» прошел в Центральном выставочном...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница