Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g
НазваниеAktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g
страница1/38
Дата21.02.2013
Размер4.59 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

KANTONA SARAJEVO


I Z V J E Š T A J

O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZDRAVSTVENOG

OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2008. GODINU


Sarajevo, mart 2009. godine


SADRŽAJ


UVOD …………………………………………………………………………………….……… 3

OSIGURANA LICA …………………………………………………………………….……... 4

AKTIVNOSTI ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA

SARAJEVO U 2008.g. ……………………………………………………………….…….… 9


RAD UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG

OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ……………………………………………….…. 15


FINANSIJSKO POSLOVANJE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

KANTONA SARAJEVO ……………………………………………………………………... 26

FINANSIRANJE USLUGA BOLNIČKE I PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE…. 32

PRODUŽENO BOLNIČKO LIJEČENJE I MEDICINSKA REHABILTACIJA ………. 36


TROŠKOVI LIJEKOVA NA RECEPT U 2008. GODINI…………………….…………. 38

PREVENTIVNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ……………………………… 63


ORTOPEDSKA I DRUGA MEDICINSKA POMAGALA ……………………………….. 69

NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI

ZA RAD PREKO 42 DANA ………………………………………………………………... 74

KAPITALNI GRANTOVI I NABAKA OPREME ZA ZDRAVSTVENE

USTANOVE .…………………………………………………………………………………. 79

OSTALI RASHODI ……………………………………………………………………….… 87

PRILOZI …………………………………………………………………………………….. 92
U V O D


Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je pravno lice s pravima i obavezma, te odgovornošću utvrdjenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Statutom Zavoda.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo osnovan je Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 7/98, 30/07).

Djelokrug rada Zavoda je utvrđen u članu 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju

(«Službene novine Federacije BiH», broj 30/97,7/02 i 70/08), Odlukom o osnivanju Zavoda

i Statutom Zavoda («Službene novine Kantona Sarajevo» br.4/00, 18/02 i 30/08).

Sjedište Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je Ložionička broj 2, Novo Sarajevo. U cilju jednake dostupnosti svim osiguranim licima i jednostavnijeg ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području općina Kantona Sarajevo organizovan je rad šest poslovnica zdravstvenog osiguranja.


Zavodom zdravstvenog osiguranja upravlja Upravni odbor koji je imenovala Vlada Kantona Sarajevo.


Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima obezbjedjuje se:

-zdravstvena zaštita primarnog nivoa, specijalističko-konsultativna i bolnička zdravstvena zaštita,

-ortopedska i druga medicinska pomagala,

-lijekovi koji se nalaze na listi lijekova koji se obezbjedjuju na teret sredstava zdravstvenog osiguranja,

-za lica osigurana po osnovu radnog odnosa obezbjedjuje se i naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana.


Nivo navedenih prava i način njihovog ostvarivanja regulisani su posebnim podzakonskim aktima, odlukama i uredbama, koje je donijela Vlada odnosno Skupština Kantona Sarajevo i Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.


OSIGURANA LICA


OSIGURANA LICA


Članovima 19. do 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju definisane su kategorije osiguranih lica kao i uslovi koji moraju biti ispunjeni za sticanje statusa osiguranog lica.


Obveznik uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje podnosi prijavu na zdravstveno osiguranje nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja na osnovu koje se osiguranom licu izdaje zdravstvena legitimacija kojom se potvrdjuje status osiguranika.


Prema evidenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na dan 31.12.2008. godine na obavezno zdravstveno osiguranje bilo je prijavljeno 399.419 lica od čega je 266.262 nosioca osiguranja i 133.157 članova porodice.

2007 g

2008. g

Razlika

Broj nosioca osiguranja

259.083

266.262

7.179

Broj osiguranih članova porodice

134.079

133.157

- 922

Ukupno

393.162

399.419

6.257

Kao što se vidi iz taberanog prikaza broj osiguranih lica na području Kantona Sarajevo u 2008. godini povećan je za 6.257 lica. Broj nosioca osiguranja prijavljen na zdravstveno osiguranje povećan je za 7.179 lica ili 2,8 %, dok je istovremeno smanjen broj osiguranih članova porodice za 922 lica.

U odnosu na ukupan broj stanovnika na području Kantona Sarajevo zdravstvenim osiguranjem je obuhvaćeno cca 95% stanovnika.


Tabelarni prikaz strukture osiguranih lica preme osnovu osiguranja u 2008. godini

R.BR.

OSNOV OSIGURANJA

NOSIOCI OSIGURANJA

ČLANOVI PORODICE

UKUPNO 2008

UKUPNO 2007

RAZLIKA 2008-2007

1

RADNI ODNOS

126.999

78.069

205.068

199.763

5.305

2

PENZIONERI

88.129

24.289

112.418

108.538

3.880

3

RVI I CIV. ŽRTVE RATA

645

334

979

1.045

-66

4

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

37.978

24.771

62.749

65.863

-3.114

5

ZEMLJORADNIK

11

7

18

37

-19

6

OSIGURANJE LIČNIM SREDSTVIMA

583

125

708

737

-29

7

VOJSKA

1.013

1.508

2.521

2.936

-415

8

UČENICI KOJI NISU OSIGURANI PO DRUGOM OSNOVU

847

17

864

744

120

9

BORCI-BRANITELJI

4.300

2.978

7.278

7.164

114

10

INO PENZIONERI

1.499

342

1.841

1.201

640

11

KORISNICI STALNE NOVČANE POMOĆI I DJEČIJI DODATAK

1.741

151

1.892

1.834

58

12

LICA STARIJA OD 65 GODINA

1.075

151

1.226

1.067

159

13.

OSTALI

1.442

415

1.857

2.233

-376

 

UKUPNO

266.262

133.157

399.419

393.162

6.257


Tablerani prikaz osiguranih lica po općinama u 2008. godini

R BR.

OPĆINA

NOSIOCI OSIGURANJA

ČLANOVI PORODICE

UKUPNO 2008

UKUPNO 2007.

RAZLIKA 2008-2007

1

CENTAR

56.709

24.835

81.544

84.110

-2.566

2

STARI GRAD

23.838

10.244

34.082

32.981

1.101

3

NOVO SARAJEVO

44.394

18.343

62.737

60.833

1.904

4

NOVI GRAD

65.803

30.018

95.821

92.147

3.674

5

ILIDŽA I TRNOVO

37.087

23.283

60.370

59.470

900

6

VOGOŠĆA

14.412

8.771

23.183

22.703

480

7

HADŽIĆI

12.862

9.829

22.691

22.395

296

8

ILIJAŠ

11.157

7.834

18.991

18.523

468
UKUPNO

266.262

133.157

399.419

393.162

6.257
Tablerani prikaz dobne strukture osiguranih lica u 2008. godini

Dobne skupine

NOSIOCI OSIGURANJA

ČLANOVI PORODICE

UKUPNO 2008.

UKUPNO 2007.

RAZLIKA 2008-2007

Ženskih

Muških

Ukupno

Ženskih

Muških

Ukupno

Ženskih

Muških

Ukupno

0-1

29

28

57

1.938

1.990

3.928

1.967

2.018

3.985

3.520

465

1-6

199

261

460

10.944

11.767

22.711

11.143

12.028

23.171

22.643

528

7-14

461

502

963

17.563

18.467

36.030

18.024

18.969

36.993

36.115

878

15-19

1.436

1.721

3.157

9.459

9.579

19.038

10.895

11.300

22.195

24.011

-1.816

20-49

65.294

69.036

134.330

22.254

7.961

30.215

87.548

76.997

164.545

163.341

1.204

50-65

33.623

35.566

69.189

11.987

971

12.958

45.610

36.537

82.147

79.115

3.032

preko 65

31.718

26.388

58.106

8.063

214

8.277

39.781

26.602

66.383

64.417

1.966

UKUPNO

132.760

133.502

266.262

82.208

50.949

133.157

214.968

184.451

399.419

393.162

6.257
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38

Похожие:

Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconPhD: University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, June 1, 1991 Thesis: “Systems Approach to Modeling of Integrated Decision Support Systems” msc: University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, June 27, 1987

Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconPublications of observatory staff members in 2004-2005 Агалаков Б. В. и др
Новый многоволновый комплекс ратан-600 = New Multiwavelength ratan-600 Complex, in: Aktual’nye problemy fiziki solnechnoj I zvezdnoj...
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconНа решение Арбитражного суда Свердловской области от 03 апреля 2008 года по делу n а60-4454/2008
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановление от 5 июня 2008 г. N 17ап-2802/2008-ак
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconОтчет о реализации программы за 2008-2009 гг
Программе и бюджете на 2008-2009 гг., в том виде, как они утверждены 46-й сессией Ассамблей государств-членов воис в декабре 2008...
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconТретий арбитражный апелляционный суд постановление от 17 ноября 2008 г. N а33-7337/2008-03ап-3187/2008
Амтел-фредештайн, г. Москва, на решение Арбитражного суда Красноярского края от 8
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconI. Общие положения
Правительства Российской Федерации от 29. 05. 2008 n 406 ("Собрание законодательства Российской Федерации", 02. 06. 2008, n 22, ст....
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconКосмология 2008 Полтава Полтавський літератор 2008 удк 113/119 ф 56
Ф 56 Философия и космология 2008: Научно-теоретический сборник / Международное философско-космологическое общество. Гл ред. О. А....
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconДоклад г. Чехов 2008
Спивак В. А. О состоянии и результатах деятельности моу сош №3 в 2007-2008 учебном году: Доклад. 2008. 35с
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconПятый арбитражный апелляционный суд постановление от 16 сентября 2008 г. N 05ап-1290/2008
Резолютивная часть постановления оглашена в судебном заседании "04" сентября 2008 г
Aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja kantona sarajevo u 2008. g iconИтоги XVI международного фестиваля «Зодчество – 2008»
Хvi международный фестиваль «Зодчество-2008» под девизом «Исторический город и новая архитектура» прошел в Центральном выставочном...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница