Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница8/35
Дата15.02.2013
Размер2.2 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultāte, studiju programma: „Veselības sports”, 4. studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis –

veicināt zināšanu apgūšanu par fitnesa klubu vadības specifiskiem aspektiem, veidot zināšanas dažādos klubu vadības un darbības aspektos.


Studiju priekšmeta uzdevumi –

apmācīt fitnesa klubu vadības pamatus, ņemot vērā aktuālo pasaules un Latvijas (Baltijas) valstu pieredzi un zināšanas nozarē


Studiju priekšmeta saturs –

 1. Fitnesa nozares vēsture pasaulē, Latvijā, attīstības tendences, darbības struktūra.

 2. Nozares klubu klientu klasifikācija – biedri, potenciālie klienti.

 3. Abonementu veidi fitnesa klubos, to cenu veidošana.

 4. Ieskats klubu reklāmā un tēla veidošanā no vadības aspektiem.

 5. Abonementu tirdzniecības aspekti klubos.

 6. Klientu bāzes veidošana un vadība fitnesa klubos – klientu abonementu atjaunošana.

 7. Dažādu programmu veidošana fitnesa klubos.

 8. Fitnesa klubu darbības struktūra.

 9. Klubu darbības dažādi modeļi.

 10. Darbības uzsākšana

 11. Finanšu modeļi un instrumenti

 12. Budžets

Personāls

 1. Personāla struktūra, nodaļas

 2. Darba apraksti

 3. Motivācija

 4. Apmācība, kompetence, kontrole

 5. Atlase, komandas veidošana

Kluba tehniskais nodrošinājums

 1. Telpu izvēle, atrašanās vieta, stāvoklis

 2. Dizains

 3. Aprīkojums un inventārs, tā plānojumi

Ikdienas darbības nodrošināšana

 1. Reģistratūra

 2. Papildus servisi – bērnu istaba

 3. Garderobes

 4. SPA

 5. Telpu standarti

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – teorētiskā ieskaite


Literatūra saraksts:

ieteicamā literatūra;

 • Fitness Managment Stephen J. Tharret, James A.Peterson, 2 nd Edition, ExRx.net, 2008.

 • Thoughts on Industry Growth, Competition and the Club Business. John McCarthy. IHRSA. 2007.

 • How to Prevail in Competitive Markets, John McCarthy. IHRSA. 2006.

 • Fitness Equipment Byers guide 2009, IHRSA, 2009.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Saskarsmes psiholoģija (A)

Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lektore, Mag. psych. Maija Zakriževska


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 4.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis -

Veidot studentos izpratni par verbālo un neverbālo saskarsmi, konfliktu risināšanas veidiem. Dot iespēju pašizziņai, izprast savas domas, jūtas un uzvedību, kā arī savstarpējo attiecību veidošanos sociālajā vidē.


Studiju priekšmeta uzdevumi -

 1. Pilnveidot studējošo izpratni par saskarsmes psiholoģiju kā psiholoģijas apakšnozari.

 2. Veidot izpratni par saskarsmes psiholoģijas galvenajiem jēdzieniem.

 3. Veidot zināšanas par cilvēka lietišķo saskarsmi, uzvedību grupā, tuvām attiecībām u.c.

 4. Pilnveidot spēju novērtēt dažādību.

 5. Attīstīt profesionālās prasmes.

 6. Pilnveidot un attīstīt kritiskās domāšanas prasmi.

 7. Iepazīt sevi.

 8. Pilnveidot un veicināt studentu mācīšanās iemaņas.

 9. Veidot prasmi izteikt savas domas rakstveidā.


Studiju priekšmeta saturs-

 1. Verbālā un neverbālā saskarsme.

 2. Iekšgrupas attiecību veidošanās.

 3. Savstarpējā mijiedarbība un sadarbība.

 4. Lietišķā saskarsme.

 5. Atdarināšanas tehnikas saskarsmē.

 6. Uzvedība konfliktu situācijās.

 7. Efektīva komunikācija.

 8. Klausīšanās prasmes. Jautājumu uzdošanas tehnikas.

 9. Individuālā un grupas atbildība saskarsmē.

Studiju priekšmeta pārbaudījumi aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, ieskaite rakstiski– 50%.


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

 • Interpersonal Communication Relating To Other., Allyn and Bacon, 1996.

 • Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. – R., 1998.

 • Pikeringa P. Strīdi, nesaskaņas, konflikti.-R.: Jāņa Rozes apgāds, 2000.

 • Pīzs A. Ķermeņa valoda.- R.: Jumava, 1995.

 • Reņģe, V. Sociālā psiholoģija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2002.

 • Kupčs J. Saskarsmes būtība. -R.: Zvaigzne ABC, 1997.

 • Sarunu un konfliktu risināšana. Grāmatu sērija „Harvard Business Review“, - Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.

 • Saskarsme audzēkņiem. - R.: Jumava, 2006.

 • Вердербер Р., Вердербер Р. Психология общения. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.

papildus literatūra

 • Андреева (2000). Социальная психология. Москва

 • Stephan C.W. Two Social Psychologies. – New York, 1990.

 • Journal of Personality and Social Psychology.

 • Journal of Experimental Social Psychology.B – obligātās izvēles kursi

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Vingrošanas pamati un terminoloģija ( B )


Akadēmiskā struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Indra Vinberga, Maruta Hoferte


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP ) – 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – dot studentiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, pareizas terminoloģijas lietošanā kompleksu vadīšanā un pierakstīšanā (vispārattīstošie vingrojumi, grūtnieču vingrošana).


Studiju priekšmeta uzdevumi –

 1. Apgūt vispārattīstošo vingrojumu terminoloģiskā apraksta noteikumus.

 2. Gūt praktisko pieredzi dažādu vingrošanas kompleksu vadīšanā.

 3. Iepazīstināt klausītājus ar veselīgi dzīves veidu un fizioloģiskām pārmaiņām grūtniecības laikā.

 4. Rast priekšstatu par fiziskām aktivitātēm un elpošanas tehnikas nozīmi grūtniecības laikā.

Studiju priekšmeta saturs –

 1. Lekcija – Vingrošana – fiziskās aktivitātes, veselīga dzīvesveida sastāvdaļa.

 2. Praktiski - metodiskā nodarbība – terminoloģijas pamati, principi un galvenie termini, pierakstīšanas forma un noteikumi.

 3. Vispārattīstošo vingrojumu klasifikācija.

 4. Vispārattīstošo vingrojumu organizēšanas un vadīšanas metodika, secība kompleksā.

 5. Vispārattīstošo vingrojumu organizēšanas un vadīšanas metodika ar priekšmetiem, uz ( pie ) rīkiem.

 6. Sievietes ikdiena un veselīgs dzīves veids grūtniecības laikā.

 7. Fizioloģiskās izmaiņas sievietes organismā grūtniecības periodā.

 8. Fiziskās aktivitātes grūtniecēm un to specifika atsevišķos trimestros.

 9. Speciālās elpošanas tehnikas grūtniecības laikā un dzemdībās.

 10. Vingrošanas nozīme pēcdzemdību periodā.

 11. Praktisko iemaņu apgūšana grūtnieču vingrošanā.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens


Literatūras saraksts

Ieteicamā literatūra:

 1. Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Valters un Rapa, 2008

 2. Apinis P.Cilvēks.Anatomija,fizioloģija,pataloģijas pamati, Rīga, SIA Nacionālais Medicīnas apgāds,1998.

 3. Fenvika E. Māte un bērns. Ilustrēta medicīnas enciklopēdija,Rīga,Jumava,1998

 4. Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. Zvaigzne ABC,2007

 5. Delavjē F. Vingrojumi sievietēm. Zvaigzne ABC, 2003

 6. Ķīle-Pipaste M.,R.N.,S.C.M., Grāmata topošai mātei, Rīga, Zvaigzne ABC

 7. Purmale I. Ārstnieciskā vingrošana skolā. Rīga, RaKa, 2006

 8. Švinks U. Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. LSPA, Rīga, 2004

 9. Švinks U. Valoda sportā. Rīga, N.I.M.S.,1998

 10. Robinson,L. Vingrošanas rokasgrāmata, Rīga, Zvaigzne ABC,2002.

 11. Kitzingen S.The New Pregnancy and childbirth/Penguin Books,London,1989

 12. Shriver E.K.,Motor Activities,Training Programm/Washington,1996

 13. P. Pahe, T. Ellenbecker. Ctrengt Band Training. Human Kinetics, 2006

 14. B. Schoenfeld. 28 – Day Body Shapeover. Human Kinetics, 2006

 15. B. Berk. Motherwell Maternity Fitness Plan. Human Kinetics, 2005

 16. L. Incledon. Strength Training for Women. Human Kinetics, 2005

- papildus literatūra

 1. Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Rīga, RaKa, 2000, 161 lpp.

 2. Tanne O, Jaružnijs N. Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā. LSPA,Rīga,2000,76 lpp.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Aerobikas pamati un terminoloģija (B)


Akadēmiskā struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asoc. prof. Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Indra Vinberga, Maruta Hoferte


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP ) – 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – iemacīt studentus sastādīt un praktiski novadīt aerobikas nodarbības iesildošo daļu, izmantojot aerobikas pamatsoļus, kā arī iemācīt saskaņot savas kustības ar mūzikas ritmu un prast dot laicīgas komandas.


Studiju priekšmeta uzdevumi –

 1. Apgūt aerobikas kā fitnesa sastāvdaļas teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas;

  1. Zināt aerobikas pamatsoļu terminoloģiju ( latviešu valodā, krievu valodā, angļu valodā);

  2. Zināt aerobikas pamatsoļu un to savienojumu veidošanas pamatprincipus;

 2. Apgūt aerobikas nodarbību vadīšanas pedagoģikās pamatzināšanas.

 3. Apgūt, attīstīt un pilnveidot aerobikas nodarbību (dažādu stilu un veidu) vadīšanas prasmes un iemaņas.

Studiju priekšmeta saturs –

1. Aerobikas attīstības vēsturiskie aspekti;

2. Aerobikas nodarbības struktūra;

3. Aerobikas nodarbību klasifikācija;

4. Aerobikas nodarbību organizācija;

5. Aerobikas nodarbību vadīšanas pedagoģiskie pamatprincipi;

6. Aerobikas nodarbību muzikālā pavadījuma izvēles pamatprincipi;


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Teorētiskais un praktiskais eksāmens


Literatūras saraksts

Ieteicamā literatūra:

Dr.James M. Rippe, Target Your fitness and weight management goals, Finland, 1994.

Ute Haas, M.Sc.,Tarja Suomi, M.Sc., Raija Laukkanen, Ph.D., Precision Aerobics, Finland, 1996.

Ivonne Lin, Precision Sports Aerobics, Finland, 1996.

Mācību līdzeklis” AEROBIKA – nodarbību vadīšanas teorija un metodika” – Maskava ,2002

papildus literatūra

Carol A. Kennedy, Mary M.Yoke. Methods of group exercise instruction. Human Kinetics, 2005.

ISAT ( International School of Aerobic Training), USA. Institute Reebok, Stepa aerobikas metodiskie materiāli

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Dažādi aerobikas nodarbību veidi (B)


Akadēmiskā struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Indra Vinberga, Maruta Hoferte


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP ) – 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – sniegt studentiem praktiskas un teorētiskas zināšanas par horeogrāfijas sastādīšanu un dažādu inventāru pielietošanu aerobikas nodarbībā, kā arī iemācīt modificēt nodarbību atbilstoši apmeklētāju fiziskajai sagatavotībai.


Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Sniegt teorētiskās zināšanas par dažādiem vingrošanas nodarbību veidiem

2. Apgūt dažādu vingrošanas programmu sastādīšanu.

3. Apgūt prasmes un iemaņas dažādu vingrošanas nodarbību vadīšanā.

Studiju priekšmeta saturs

1. Dažādu vingrošanas veidu klasifikācija

2. Dažādu vingrošanas nodarbību veidu uzbūve un struktūras specifika

3. Slodzes dozēšanas veidi

4. Dažādu vingrošanas nodarbību veidu organizācija

5. Drošības tehnika un aizliegtie vingrojumi

6. Dažādu aerobikas nodarbību muzikālā pavadījuma izvēles pamatprincipi;


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Teorētiskais un praktiskais eksāmens.


Literatūras saraksts

Ieteicamā literatūra:

 • N.Jaružnijs, O.Tanne. Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā. Rīga, LSPA 2001.

 • Dr.James M. Rippe, Target Your fitness and weight management goals, Finland, 1994.

 • I.Auziņa. Lielā fitnesa grāmata. Rīga, Zvaigzne ABC, 2000.

 • Ivonne Lin, Precision Sports Aerobics, Finland, 1996.

 • L.Robinsone, G.Tomsone. Vingrošanas rokasgrāmata. Pilates. Rīga, Zvaigzne ABC, 2002. g.

Papildus literatūra

 • R.Bringell „Pilates a beginners guide” D&S books, 2001.

 • C.Pinckney, B.Cantini „New Callanetics” Ein Journal furdie Frau Buch Ullstein Buchverlage 1998.

 • Carol A. Kennedy, Mary M.Yoke.

 • Methods of group exercise instruction. Human Kinetics, 2005


Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Trenažieru izmantošanas pamati un terminoloģija (B)


Akadēmiskā struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof. Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница