Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница7/35
Дата15.02.2013
Размер2.2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite


Literatūra saraksts:

ieteicamā literatūra;

R.Charles Bull, Handbook of Sports Injuries;McGraw-Hill,1999

Ewles L., Simnet I..Promoting Health: A Practical Guide,Bailliere Tindall, 2003

Talbot I. Verrinder G. Promoting health: the primary health care approach. Hardcour, 2005

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Zinātniskā darba metodoloģiskie pamati (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc. prof. Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Lolita Cibule


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 4.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP 3 (ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis –

Nostiprināt un attīstīt studentos pamatprasmes veikt zinātniskus pētījumus, sagatavot tos pētījuma veikšanai bakalaura grāda iegūšanai veselības aprūpē, attīstīt prasmes pamatot zinātnisko pētījumu nozīmīgumu specialitātes – veselības sporta attīstībā.


Studiju priekšmeta saturs – Zinātnes filozofijas attīstība. Zinātniskās pieejas: pozitīvisms, hermeneitika. Tās raksturojošās iezīmes. Zinātniskā pētījuma process. Zinātnisko rakstu analīze (kritiska pieeja). Ētikas principi zinātniskos pētījumos. Pētniecību regulējošie normatīvie akti. Kvantitatīvie pētījumi: kvantitatīva pētījuma īpašības, pētījumu dizains, subjektu izvēle kvantitatīviem pētījumiem, mērījumi, mērījumu ticamības līmeņi, datu bāzes, datu apstrāde. Kvalitatīvi pētījumi: kvalitatīva pētījuma īpašības, ticamība un pamatotība kvalitatīvos pētījumos, subjektu izvēle kvalitatīviem pētījumiem, intervēšana, pamatprincipi intervijas materiālu apstādei.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – akumulatīva ieskaite kursa noslēgumā


Literatūras saraksts- ieteicamā literatūra:

 1. Geske A., Grīnfelds A. Izglītības pētniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006.

 2. Baltiņš M. (2003) nodaļa „Kritiska medicīnisko publikāciju analīze” no „Lietišķā epidemioloģija”. Rīga: Zinātne lpp. 342-346.

 3. Dravnieks J. Bakalaura pavārgrāmata. http://lspa.lanet.lv/metron/sakums.html (Internet)

 4. Gissane C. „Understanding and using desriptive statistics”. BJOT, 1998, 61 (6) 267-272.

 5. DePoy, E., Gitilin, L. (1998). Introduction to research: understanding and applying multiple stategies.Toronto: Mosby,Inc., tulkojums latv. val. 20 lpp.


- papildus literatūra:

 1. Baltiņš M. (2003) Lietišķā epidemioloģija. Rīga: Zinātne.

 2. Raščevska M., S. Kristapsone, (2001). Statistika psiholoģijas pētījumos, Rīga, SIA Izglītības soli.

 3. Douglas G. Altman, (1997). Practical Statistics for Medical Research, Chapman & Hall.)

 4. Franclin Stein, Susan K. Cutler, (1996). Clinical Research in Allied Health and Special Education, Singular Publishing group, Inc.

 5. Stephen Polgar, Shane A.Thomas, Introduction to Research in to Health Sciences, Churchill Livingstone, 1991.

 1. Robert Bogdan, Steven I.Taylor, (1975).Introduction to Qualitative Research Methods, A Wiley - Interscience publication.

 2. DePoy, E., Gitlin, L. (1998). Introduction to research: understanding and applying multiple stategies.Toronto: Mosby,Inc.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Biometrija (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors Uldis Teibe


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesors Uldis Teibe, docents Imants Kalniņš, lektors Oskars Rasnačs un citi katedras docētāji


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 4.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – papildināt studentu zināšanas, prasmes un iemaņas informācijas ieguvē un datu statistiskajā apstrādē


Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Pilnveidot studentu zināšanas par medicīniski bioloģiskās informācijas ieguves veidiem, tās īpatnībām un drošumu.

2. Pilnveidot studentu prasmes datu statistiskās apstrādes metožu lietojumā mācību un pētnieciskajā darbā praktisku uzdevumu risināšanai.


Studiju priekšmeta saturs – Ievads biometrijā. Pētījuma projektēšana. Mērījumi un to veidi medicīnā un bioloģijā, mērījumu kļūdas. Metroloģija. Neelektrisku lielumu mērīšana, sensori. Mērījumu rezultātu pieraksts un aptaujas anketas izveide. Datu bāzu izveide datorprogrammās SPSS un Excel. Datu šķirošana, atlase, grupēšana un kodēšana datu bāzē. Aprēķinātu lielumu iegūšana. Aprakstošā, salīdzinošā un analītiskā statistika. Neparametriskās statistikas metodes. Pētījuma statistiskā pārskata izveide un noformēšana.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite kursa nobeigumā.


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

 1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ar MS Excel ikvienam. R.: Datorzinību centrs 1999 - 163 lpp.

 2. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika, R.: Latvijas Republikas Centrālā Statistikas Pārvalde 2003 - 267 lpp

 3. Liepa I. Biometrija. R.: Zvaigzne 1974 - 335 lpp.

 4. Teibe U., Berķis U. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas elementi medicīnas studentiem. 2001.

Papildus literatūra:

 1. Dawson B., Trapp R. G. Basic & Clinical Biostatistics, Third Edition, USA, b. i. – 2001 - p. 399

 2. Goša Z. Statistika. R.: Izglītības soļi 2003 - 334 lpp.

 3. Matthews D.E.,.Farewell V.T – Using and Understanding Medical Statistics, Karger, 2007.

 4. Pagano M., Gauvreau K. Principles of Biostatistics. Duxbury Thomson Learning - 2000 - p. 525

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Sporta uztura piedevas un atjaunošanās līdzekļi (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc. prof. Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Liene Kozlovska, Ligita Ziedone


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 4.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – radīt izpratni par dopingu, tā ietekmi uz cilvēka veselību un uztura bagātinātāju lietošanas nepieciešamību.


Studiju priekšmeta uzdevumi

Nodrošināt zināšanas par sportā aizliegtajām vielām un metodēm, medikamentu ietekmi uz cilvēka organismu fiziskās slodzes laikā, dopinga aizlieguma ētiskajiem un medicīniskajiem aspektiem, kritērijiem, kas pamato uztura bagātinātāju lietošanas nepieciešamību.


Studiju priekšmeta saturs

Sporta ētikas pamatprincipi. Mūsdienu sporta komercializācijas un politizēšanās ietekme uz sportistiem. Vairākumasporta sabiedrības nostāja pret dopinga lietošanu. Sporta federāciju statūti un noteikumi. Sporta sacensību nolikumi. medikamentu ietekme uz organismu fiziskas slodzes laikā, blakus parādības. Medikamentu iespējamās blakus parādības. Medicīniskā palīdzība sportistam. Ārstniecības augu izmantošana antīkās pasaules sportā (senā ķīna, Roma, Grieķija). Stimulatoru un narkotiku lietošana sportā 19. gs. beigās. Anabolisko steorīdu atklāšana un ieviešana sportā. Pasaules Antidopinga aģentūra un Pasaules Antidopinga kodekss. Starptautisko sporta federāciju loma Latvijā – Sporta medicīnas valsts aģentūras darbība. Dopinga kontroles procedūra :urīna analīze, asins analīze. Dopinga kontroles inventārs. Dopinga kontroles laboratorijas. Sodi sportistam par izvairīšanos no dopinga kontroles, netīšu vielu lietošana, pirmreizēju pārkāpumu, atkārtotu pārkāpumu. Sodi sportistu apkalpojošam personālam. adekvātu fizisko slodžu piemērošana treniņos. Atbilstošs uzturs. Uztrura bagātinātāji. Dienas režīma ievērošana. Psiholoģiskās sagatavotības nozīme. Hormonu lietošana fiziskās formas uzlabošanai. Uztura bagātinātāju lietošanas riski. Vielas, kas nelikumīgi tiek pārdotas atsevišķos sporta klubos, internetā vai ar izplatītāju starpniecību.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

 1. SMVA autoru kolektīvs „Antidopinga izglītība”, Rīga, 2007

 2. V.Krauksts „Atļautais un aizliegtais sportā”, RaKa, Rīga, 2003

 3. LSFP Latvijas treneru tālākizglītības centrs „Trenera rokasgrāmata - 1” , Rīga, a/s Preses nams, 2005

 4. LSFP Latvijas treneru tālākizglītības centrs „Trenera rokasgrāmata -2”, Rīga, a/s Preses nams, 2006

 5. LSFP Latvijas treneru tālākizglītības centrs „Bērnu un pusaudžu trenera rokasgrāmata”, Rīga, a/s Preses nams, 2006

 6. http://www.antidopings.lv

papildus literatūra

  1. Council of Europe Antidoping Convention Monitoring group recommendations and conclusion of workshops.

  2. Council of Europe Publishing, Clean Sport Giude, 1998

  3. F-Marc Fight against Dopingi n Football, FIFA, 2006

  4. Hopulihan B., Dying to Win, 2nd Edit, Council of Europe Publishing, 2002

  5. Карпман В.Л., ,,Спортивная медицина,,, Москва 1987

  6. http://www.wada-ama.org


Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Vispārējā rehabilitācija (A)

Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Docente Anita Vētra


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. Aivars Vētra


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultāte bakalaura studiju programma Veselības sports 4.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2KP (3ETCS)


Studiju priekšmeta mērķis un uzdevumi – sniegt zināšanas par rehabilitācijas multifunkcionālo komandu, par komandas locekļu kompetencēm komandā un mijiedarbību šajā komandā


Studiju priekšmeta saturs –

Teorētiskā daļa – rehabilitācijas medicīnas vēsture, tās filozofija un ētika. Indivīda funkcionālās spējas, to ierobežojumi, darba spējas, dzīves kvalitātes jautājumi. Apkārtējās vides loma rehabilitācijas procesā. Rehabilitācijas tehnoloģijas, to pielietošana atsevišķas prakses un multiprofesionālas komandas veidā. Rehabilitācijas stratēģiju izvēles principi dažu specifisku veselības problēmu gadījumos (piemēram, spināla trauma, attīstības traucējumi kopš bērnības).

Praktiskās mācības – multiprofesionālās komandas locekļu pienākumi un darba uzdevumi klīniskajā praksē. Funkcionālā speciālista profesionālā kompetences vadlīnijas. Komandas sapulces, komandas vadīšana un atsevišķo locekļu savstarpējā mijiedarbība.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – mutiska ieskaite un klīniskais gadījums


Literatūra saraksts:

Ieteicamā literatūra:

1. Jacson C. Tan, Practical Manual of Physical Medicine and Rehabilitation, Second

Edition-Elsevier Inc, 2006;

2. Robert E. Nickel, Larry W. Desch, The Physicians Guide to Caring for Children with

Disabilities and Chronic Condition, Paul H.Brookes Publishing Co.,2000;

2. J.A.Delysa, B.M.Gans., Rehabilitation Medicine, Principles and Practice, Third Edition. – Lippincot- Raven Publishers, 1998;

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Informācijpratība (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Ināra Aploka


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Daiga Spila, Diāna Rudzinska, Signe Riekstiņa, Ilze Siliņa-Čukure,

Olga Suškova,


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultāte, studiju programma: „Veselības sports”, 4. studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – dot vispārēju priekšstatu par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām, bibliotēkas resursiem, pakalpojumiem, kā arī padziļinātas iemaņas medicīnas informācijas meklēšanā tiešsaistes datubāzēs, pasaules citējamo žurnālu datubāzē PubMed un uz pierādījumiem balstītajos medicīnas informācijas resursos.


Studiju priekšmeta uzdevumi – iemācīt studentiem izmantot bibliotēkas resursus un pakalpojumus studiju procesā, iepazīstināt ar informācijas izguves un meklēšanas veidiem


Studiju priekšmeta saturs

 • Bibliotēkas lietošanas noteikumi

 • Bibliotēkas apkalpošanas punkti un darba laiki

 • Bibliotēkas īpašās apakšstruktūras – Starpbibliotēku abonements (latvijas un starptautiskais), Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Depozitārija bibliotēka Latvijā.

 • Bibliotēkas pakalpojumi

 • Bibliotēkas elektroniskie resursi un to izmantošana

 • Citēšana un atsauces

 • Tiešsaistes datubāzes

 • Brīvpieejas medicīnas informācijas resursi


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – nodarbību ieskaite


Literatūra saraksts:

ieteicamā literatūra;

 • RSU bibliotēkas lietošanas noteikumi: [apstiprināti ar rektora rīkojumu Nr. 2-3/87; dati renovēti 2009, aug.]. Rīga, (2004, 03.sept.).

 • Krieviņš Vitolds, Informācijas meklēšanas stratēģijas internetā un meklētaja Google efektīvs lietojums: : rokasgrāmata - mācību līdzeklis skolām, pašizglītībai, profesionālajai un pieaugušo izglītībai. MULTINEO, 2005. 56 lpp.

 • Drošība internetā : praktiski ieteikumi un noderīgi padomi. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009. 65 lpp.

 • Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos: mācību materiāls [Elektroniskais resurss]. Resurss aprakstīts 2010.g. 21.janv.

 • Pozņaka Velta, Interneta rokasgrāmata ārstam, Rīga, Nacionālais apgāds, 2005, 189 lpp.

 • Haynes R.B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence-Based Nursing, vol.10., 2005, p. 6–7.

 • Katcher, Brian. Medline: A Guide to Effective Searching in PubMed and Other Interfaces, Second Edition (Paperback) [online]. Available: http://books.google.com/books?id=hqrnUZIotcAC&printsec=frontcover&dq=pubmed&ei=PvkzSYqDNYLkkwSq18H1DAStudiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Sporta kluba vadības pamati (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asoc. prof. Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Gints Kuzņecovs


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница