Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница6/35
Дата15.02.2013
Размер2.2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Fitnesa joga (A)

Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs-asoc prof. Valdemārs Arnis

Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –Ingrīda Tambora


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – papildināt studentu zināšanas, prasmes un iemaņas par jogas veselīgo ietekmi uz cilveka organismu, apgūt nodarbību metodiku, un prasmes nodarbību organizēšanā.


Studiju priekšmeta uzdevumi

1. Pilnveidot studentu zināšanas par jogas vēsturi un dazādiem jogas virzieniem

2. Pilnveidot studentu prasmes jogas vingrinājumu pielietošanā.


Studiju priekšmeta saturs –

Jogas vēsture, filozofijas un kultūras aspekti. Dažādi jogas virzieni. Hahta jogas iedarbība uz cilvēka organismu. Indiešu jogu elpošanas māksla. Joga bērniem. Joga un meditācijas metodes. Jogas elementu pielietošanas iespējas fitnesa klubos.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite kursa nobeigumā.


Literatūras saraksts:

- Ramačaraka „Indiešu jogu māksla elpot’’,Rīga, Daugava,2004.

- F.B.Frīdmena „Joga bērniem”, Jumava.

- H.Rolfs ‘’Mazā jogas un meditācijas grāmata’’, Rīga,2008.

- D.Čopra,D.Saimons „Septiņi garīgie jogas likumi’’,Rīga, 2005.

- Rādža Joga, Bhakti Joga, Karma Joga, Rīga, 2004.

- I.Šens ‘’Joga sākas no nulles’’, Rīga.

- Šahta Kaura Khalsa pēc Jogī Bhadžana mācības „Vingrojumi un meditācija”, ABC Zvaigzne, 2004.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Fizioterapijas pamati 2 (A)


Akadēmiskā struktūrvienības vadītājs ( - a ) – Lektore Māra Kuļša


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lektore Māra Kuļša, lektore D.Šmite, lektore I. Straumēna, asistente V.Gaļanska


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 3.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP ) – 4 KP (6 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis - Dot studentiem padziļinātas zināšanas un izpratni par vispārējiem kustības norises pamatprincipiem fizioterapeita skatījumā.


Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt zināšanas un iemaņas dažādu kustību un statisku pozīciju novērtēšanā, motorās kontroles teorijas pamatprincipu pielietošanā tās izvērtējot.


Studiju priekšmeta saturs – Motorās kontroles teorija; kustības un to analīzes pamatprincipi; muskuļu funkcionālā stāvokļa izvērtēšana, analīze un uzlabošanas iespējas, muskuļu disbalanss un tā mazināšanas principi, stājas un gaitas izvērtēšana, analīze un uzlabošanas iespējas. Veselības sportā biežāk pielietojamo pozīciju un kustību izvērtēšana.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens


Literatūras saraksts

Ieteicamā literatūra:

 • Levangie P. K., Norkin C.C. Joint structure and function: a comprehensive analysis 4th ed./ Philadelphia, PA: F.A. Davis Company; 2005

 • Kisner C., Colby L.A. Therapeutic Exercise, Foundations and Technics, 5th ed., F. A. Davis Company, 2007

 • Shumway – Cook A., Woollacott M.H., Motor Control Theory and Practical Applications, Lippincott Williams &Wilkins Wolters Kluwer Company, 2001.

 • Trew M., Ewerett T.,Human Movement an Introductory Tex, Churchill Livingstone,Hong Kong,1997

 • Calais – Germain B. Anatomy of movement. Seattle, Eastland Press. 1993

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Veselības un fiziskās sagatavotības novērtēšana (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Ilga Sarmīte Priedīte, Andžela Gudre


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 3.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – Studiju mērķis ir sniegt iepazīstināt studentus ar fiziskās veselības aprūpi un organizāciju mūsu valstī, fiziskās sagatavotības noteikšanas metodēm un izvērtēšanu


Studiju priekšmeta uzdevumi – 1. Students iegūs zināšanas par Eirofita metodi, tās izmantošanu skolēnu un sportistu fiziskās sagatavotības novērtēšanā, skolēnu sadalījumu medicīniskās grupās mērķtiecīgai sporta nodarbību vadīšanai, piemērota kustību režīma pamatprincipiem.

2. Students iegūs prasmes un iemaņas fiziskās sagatavotības novērtēšanā.


Studiju priekšmeta saturs – Cilvēka fiziskā aktivitāte kā sociāli bioloģiskais fenomens. Fiziskās veselības aprūpes saturs un organizācija. Jēdziens par fizisko veselību. Fiziskās veselības novērtēšana.

Eirofita metodes: Metodes vēsture un attīstība Eiropā. Eirofita metodes ieviešana un izmantošana Latvijā. Skolēnu fiziskās sagatavotības noteikšanas pēc Eirofita metodes organizācijas principi .Praktiskā nodarbība: Eirofita testa praktiskais izpildījums. Eirofita rezultātu izvērtēšana un izmantošana ieteikumu sniegšanā fiziskās sagatavotības uzlabošanai.. Skolēnu un sportistu fiziskās sagatavotības rādītāji Latvijā. Medicīniskās grupas. Skolēnu sadalījums medicīniskajās grupās mērķtiecīgai sporta stundu vadīšanai. Ķermeņa kompozīcija un tās novērtēšana. Bioimpedances metode, tās pielietošanas iespējas organisma enerģētiskā līdzsvara nodrošināšanai organismā.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite

Literatūras saraksts: ieteicamā literatūra;

 1. EUROFIT metode (2005) Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra, http://www.vsmtva.lv/medtehn/EUROFIT metode.htm

 2. Nieman, D.c.Physical activity components of health. In the exercise health connection. Gilly, H., Reel.K.(eds)1998.,Champaign.IL:Human Kinetics,3.-19.

 3. Eurofit for adults, P.Oja, B.Tuxworth, Council of Europe, Finland,1995.

 4. V.I.Dubrovskis . Sporta medicīna, Maskava, Vlados,2005.

 5. Sporta medicīnas nodaļā pielietotās fizisko un funkcionālo spēju noteikšanas metodes (Eirofita testi), apstiprināti 1999.gadā.

-papildus literatūra

  • Uztura, fiziskās aktivitātes un veselības globālā stratēģija: Pasaules Veselības Asambleja, 2004.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Bērnu un jauniešu fiziskā aktivitāte un veselība (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –Larisa Golubeva


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultāte studiju programma Veselības sports 3. studiju gads.


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis –

Studiju mērķis ir iepazīstināt ar fizisko aktivitāšu nozīmi bērnu fiziskās attīstības un veselības uzlabošanā dažādos bērnu un pusaudžu attīstības periodos.


Studiju priekšmeta uzdevumi –

Students iegūs zināšanas par bērnu un jauniešu iesaistīšanu fiziskajā aktivitātēs un sporta nodarbībās atbilstoši spējām dažādos vecuma posmos.


Studiju priekšmeta saturs –

Anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības bērnu un pusaudžu vecumā. Dažāda vecuma bērnu kustības prasmju specifiska attīstība. Sistemātisku nodarbību ietekme uz dažādu orgānu sistēmu funkcionālo stāvokli. Neracionālu slodžu izraisītās patoloģiskās izmaiņas dažādās orgānu sistēmās saistībā ar bērna vecumu.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite


Literatūra saraksts:

ieteicamā literatūra;

1.E. Brēmanis. Fiziskā audzināšana un medicīna, Rīga,1975.

2.R.Jansone, V.Kraukasts. Sporta izglītības didaktika skolā,Raka, 2005.

3.Bērnu un pusaudžu rokasgrāmata, Rīga,2008.

4.L.M.Engstrēms, A.Foršbergs, E.Apičs.Bērnu un jauniešu sporta vadītājs, Zviedrijas Sporta Federācija.

5.Chan K.M.,Micheli L.J..Sports and Children,WHO Collaborating Centre For Sports Medicine,Hong Kong , 1998.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Fiziskās aktivitātes pie veselības traucējumiem (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Ingrīda Tambora, Daiga Pulmane, Liene Leske


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultāte studiju programma Veselības sports 3. studiju gads.


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 6 KP (9 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – Studiju priekšmeta mērķis ir iepazīstināt ar fizisko aktivitāšu nozīmi daudzu slimību risku samazināšanā, fiziskās veselības nostiprināšanā, primārajā un sekundārajā slimību profilaksē, organisma funkcionālo spēju uzlabošanā pie hroniskām slimībām un to izraisītiem funkcionāliem traucējumiem, kā arī dzīves kvalitātes uzlabošanā.


Studiju priekšmeta uzdevumi – Students iegūs zināšanas par biežāko slimību riska faktoriem, ietekmējamo risku faktoru mazināšanu, ieteicamām fiziskām aktivitātēm slimību profilaksē, slodzes dozēšanas principiem atkarībā no funkcionālajām spējām, vingrinājumu pielietošanu pie veselības problēmām.

Students iegūs prasmes un iemaņas nodarbību programmas veidošanā un vadīšanā cilvēkiem ar veselības traucējumiem


Studiju priekšmeta saturs – Ievads fizisko vingrinājumu pielietošanā pie veselības traucējumiem. Vispārējās veselības novērtēšanas prasmes, anamnēze, funkcionālā izmeklēšana, vingrinājumu plāna sastādīšana, slodzes dozēšanas principi. Endokrinoloģija un metabolie traucējumi. Cukura diabēts. Aptaukošanās. Sirds un asinsvadu slimības: Miokarda infarkts, Hipertoniskā slimība , Hroniska sirds mazspēja. Elpošanas orgānu slimības: Bronhiālā astma, Hroniska obstruktīva plaušu slimība. Locītavu un kaulu problēmas: Artrīti, Osteoporoze. Nespecifiskas muguras sāpes. Perifēro asinsvadu slimības.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens, semināri, praktiskie darbi


Literatūra saraksts: ieteicamā literatūra:

 1. Sports Medicine Secrets, M.B.Mellion, M.Putukian, C.C.Madden,Hanley&Belfus/Philadelphia.2003.

 2. Clinical Exercise Physiology, J.K.Ehrman, P.M.Gordon, P.S.Visich, S.J.Keteyian, Human Kinetics. 2003.

 3. Ieteicamās fiziskās aktivitātes bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem, L.Mauriņa, T.Triptāne, Rīga, 1999.

 4. Griffin J.C.Client-Centered Exercise Prescription, Human Kinetics, 2006.

 5. Griffin J.C., B.H.Marcus B.M. Motivating People to Be Physically Active, Human Kinetics, 2003.

 6. Schneider C.M. Carter S.D.Exercise and Cancer recovery, Human Kinetics, 2003.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Vecāka gadagājuma cilvēku fiziskās aktivitātes (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. J.Zaļkalns, lektore M.Hoferte, asist. I.Tambora


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultāte studiju programma Veselības sports 3. studiju gads.


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – veicināt zināšanu apgūšanu par novecošanās fizioloģiju, veselīga dzīvesveida nozīmi un fizisko vingrinājumu pielietošanu veselības nostiprināšanai un slimību profilaksei vecāka gadagājuma cilvēkiem.


Studiju priekšmeta uzdevumi –

 1. Iemācīties novecošanās fizioloģiju, dzīves kvalitātes aizsargfaktorus novecojot un veselīga dzīvesveida specifiku vecāka gadagājuma cilvēkiem.

 2. Iepazīties ar veselības sportā pielietojamajiem vingrinājumiem, to specifiku un ietekmi uz vecāka gadagājuma cilvēku organismu un nozīmi veselības nostiprināšanā un dažādu slimību profilaksē.

 3. Iemācīties noteikt optimālu fizisko aktivitāti vecāka gadagājuma cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības.


Studiju priekšmeta saturs –

1. Novecošanās fizioloģija.

2. Dzīves kvalitātes aizsargfaktori novecojot.

3. Novecojoša indivīda biopsihosociālais tēls.

4. Veselīga dzīvesveida nozīme aktīvas novecošanās veicināšanā.

5. Fizisko vingrinājumu pielietošanas specifika vecāka gadagājuma cilvēkiem.

6. Kardiotrenažieru un spēka trenažieru izmantošanas iespējas.

7. Grupu nodarbības vecāka gadagājuma cilvēkiem.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – teorētiskā ieskaite


Literatūra saraksts:

ieteicamā literatūra;

 • C.Jones, D.Rose. Physical Activity Instruction of Olders Adults.

Human Kinetics, 2005, 424 pp

 • W.D.McArdle, F.I.Katch, V.L.Katch. Exercise Physiology. Lippincott Williams & Wilkins, 2007, 1158p.

Papildus literatūra

 • E.Howley, B.Franks. Health Fitness Instructors Handbook.

Human Kinetics, 2003, 584pp

 • J.Greenberg, G.Dintiman, B.Oakes. Physical Fitness and Wellness.

Human Kinetics, 2004, 520 pp

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Sporta traumas, cēloņi un profilakse ( A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Lektore Māra Kuļša


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Lektore Māra Kuļša


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 4.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP 3 (ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis - iepazīties ar veselības sportā biežāk sastopamajām akūtām un hroniskām traumām.


Studiju priekšmeta uzdevumi – radīt izpratni par veselības sportā sastopamo traumu cēloņiem, cēloņu novēršanas principiem un traumu profilakses iespējām


Studiju priekšmeta saturs – izplatītāko veselības sporta veidu raksturīgākās traumas. Akūtas un hroniskas traumas. Traumu rašanās mehānismi. Traumu rašanās iekšējie un ārējie cēloņi. Cēloņu novēršanas principi un traumu profilakses iespējas cilvēkiem dažādos vecumposmos, ar dažādu nodarbošanos, ar dažādu fizisko sagatavotību un dažādiem veselības riska faktoriem.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница