Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница5/35
Дата15.02.2013
Размер2.2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 KP (3 ECTS)Studiju priekšmeta mērķis – dot studentiem zināšanas un radīt izpratni par cilvēka kustību-balsta aparāta saskaņoto funkciju kustībā un stāvokļa noturēšanā.


Studiju priekšmeta uzdevumi – Radīt izpratni par cilvēka kustību-balsta aparāta funkcionālo anatomiju. Dot zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas locītavu kustību un muskuļu funkciju analīzes pamatprincipos.


Studiju priekšmeta saturs – Ievads locītavu kustību analīzes principos. Ievads muskuļu funkciju analīzes principos, muskuļu funkcionālais iedalījums.

Augšējās ekstremitātes kinezioloģija.

Apakšējās ekstremitātes kinezioloģija.

Rumpja kinezioloģija.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi –ieskaite (rakstiska)


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

 1. Calais-Germain B. Anatomy of movement. Seattle, Eastland Press. 1993, pp 289.

 2. Levangie P. K., Norkin C.C. Joint structure and function : a comprehensive analysis 4th ed./ Philadelphia, PA : F.A. Davis Company; 2005, pp 588 l.

 3. Neumann D.A. Kinesiology of the musculoskeletal system : foundations for physical rehabilitation. St. Louis : Mosby, 2002, pp 597 l.

 4. Smith L.K., Weiss E.L., Lehmuhl L.D. Brunnstrom’s clinical kinesiology - 5th ed. Philadelphia, PA: F.A.Davis Company; 1996, pp 468 .

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija – Sporta teorija, treniņu teorija, metodika (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesors Viesturs Krauksts


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP ) – 3KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – Studiju kurss ir paredzēts topošajiem veselības sporta treneriem. Studiju kurss paredz dot mūsdienu zinātņu sasniegumiem atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas sporta teorijas un treniņu teorijas jomās, it īpaši treniņu procesa plānošanā, programmu veidošanā, organizēšanā un vadīšanā dažāda vecuma, dzimuma un fiziskās kondīcijas indivīdiem ar kopējo mērķi attīstīt un nostiprināt Latvijas iedzīvotāju fizisko veselību.


Studiju priekšmeta uzdevumi

 • sniegt zināšanas par sporta pedagoģijas specifiskajām īpatnībām

 • iepazīstināt ar sporta un treniņu teorijas pamatjēdzieniem, līdzekļiem, metodēm un treniņu procesa filozofiskajiem pamatnosacījumiem

 • radīt izpratni par kustību mācīšanas likumsakarībām, par treniņu sistēmām, par treniņu metodēm un principiālajām atšķirībām veselības sporta jomā

 • radīt prasmes attīstīt un pilnveidot biomotoro spēju kompleksu un metabolisko procesu efektivitāti

 • radīt prasmes treniņu procesa plānošanā, organizēšanā, vadīšanā un izvērtēšanā atbilstoši vecumam, dzimumam un fiziskās kondīcijas individuālajām īpatnībām


Studiju priekšmeta saturs –

  1. Ievads sporta un treniņu teorijā

  2. Sporta daudzveidība, saturs un struktūra

  3. Veselības sports un tā loma ikdienas dzīvē

  4. Sporta izglītības sociāli – pedagoģiskais un medicīniski – bioloģiskais pamatojums

  5. Specifiskie sporta principi un veselības sporta atšķirīgās īpatnības

  6. Personības attīstīšanas likumsakarības ar sporta līdzekļiem

  7. Sporta treniņš un treniņu sistēmas

  8. Treniņu līdzekļi, pamatprincipi, metodes un metodoloģija

  9. Sagatavošanas galvenie virzieni

  10. Īpatnības darbā ar bērniem un sievietēm

  11. Kontrole sportā

  12. Treniņu procesa periodizācija un plānošana

  13. Kustību tehnikas pamati

  14. Kustību mācīšana

  15. Personības veidošana ar sporta līdzekļiem

  16. Biomotorās spējas un to attīstīšanas process

  17. Enerģijas producēšanas īpatnības fizisko slodžu laikā


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

 • Fernāte A..Sporta treniņu teorijas pamati. 1., 2. daļa. R: LSPA, 2002

 • V.Krauksts, Darbspējas, trenētība, sportiskā forma un tās virsotne, Drukātava, 2008

 • V. Krauksts, Izturības bioloģijas un un treeniņu teorijas pamati, Drukātava, 2008

 • V.Krauksts, Treniņu teorijas pamati, Drukātava, 2006

 • V.Krauksts, Fiziskā sagatavotībā. Kā to iegūt? Drukātava, 2005

 • V.Krauksts, Muskuļu trenēšanas bioloģiskie pamati, Drukātava, 2006

 • Krauksts V. Biomotoro spēju treniņu teorija. R: LSPA, 2003

 • Liepiņš I. Sports un treniņš. R: 2000

 • Trenera rokasgrāmata. N.Graša red. R: Madonas Poligrāfists. 2003.

papildus literatūra

 • Devaljē F., Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā. R: Zvaigzne ABC.

 • Virgilio S.J. Active Start for Healthy Kids - Activities, Exercises, and Nutritional Tips. Human Kinetic., 2005 ISBN: 073605281X

 • Cole S., W., Seabourne T. Athletic Abs. Human Kinetic. 2003 ISBN: 0736041214

 • Goldenberg L., Twist P., Strength Ball Training. Human Kinetic. 2002 ISBN: 0736038280

 • Blahnik J., Full-Body Flexibility. Human Kinetic. 2004 ISBN: 0736041508

 • Tudor O. Bompa T.O., Mauro Di Pasquale, Cornacchia l., Serious Strength Training-2nd Edition. Human Kinetic. 2003 ISBN: 0736042660

 • Baechle Th. R., Earle R. W., Fitness Weight Training-2nd Edition . Human Kinetic. 2005 ISBN: 073605255

 • Bompa T.O., Carrera M., Periodization Training for Sports-2nd Edition

 • Human Kinetic. 2005 ISBN: 0736055592

 • Berk B., Motherwell Maternity Fitness Plan. Human Kinetic 2005 ISBN: 0736052933

 • Page Ph., Ellenbecker T. D., Strength Band Training. Human Kinetic. 2005 ISBN: 0736054936

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta nosaukums un kategorija – Sporta medicīnas un invalīdu sports (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs ( - a ) – Docente Anita Vētra


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Asoc. prof. V.Linaberga, asistente M.Kuļša


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP ) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – Dot studentiem pamatzināšanas sporta medicīnā un iemācīt noteikt fiziskās slodzes ietekmi uz cilvēka organismu, lai mērķtiecīgi izmantotu fiziskos vingrojumus attīstot vēlamās funkcionālās sistēmas.


Studiju priekšmeta uzdevumi

 1. Apgūt medicīniskās un medicīniski pedagoģisko novērojumu metodes, lai iegūtās zināšanas izmantotu trenera darbā.

 2. Prast noteikt un novērtēt fizisko attīstību un dot rekomendācijas fiziskās attīstības uzlabošanai.

 3. Noteikt organisma funkcionālās spējas un darbaspējas, prast analizēt funkcionālo izmeklējumu rezultātus.

 4. Novērtēt fiziskās slodzes atbilstību noteiktam kontingentam medicīniski pedagoģiskajos novērojumos.


Studiju priekšmeta saturs –

1. Sporta medicīnas vēsture. Sporta medicīnas attīstība Latvijā. Sporta medicīnas saturs un organizācija.

2. Organisma funkcionālā stāvokļa noteikšana un novērtēšana.

3. Fizisko darbaspēju noteikšana un novērtēšana.

4. Medicīniski pedagoģiskie novērojumi.

5. Bērnu, pusaudžu un jauniešu medicīniskā kontrole.

6. Sieviešu un vecākās paaudzes medicīniskā kontrole.

7. Patoloģiskie un prepatoloģiskie stāvokļi un to profilakse.

8. Veselības sports un sports invalīdu rehabilitācijā. Invalīdu sportistu medicīniskā kontrole.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – pārbaudes mācību kursa laikā (kolokviji), noslēguma ieskaite.


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

 1. Auliks I. “Sporta medicīna” Rīga, “Zvaigzne” 1985

 2. “Trenera rokasgrāmata”, Jumava, 2004, 407. lpp.

 3. Макарова Г. «Спортивная медицна», Москва ,2003, 479 стр.

Papildus literatūra:

 1. Brēmanis E. “Sporta fizioloģija.” Rīga, “Zvaigzne” 1991, 244 lpp.

 2. Sport Medicine Manual. International Olympic Committee, Lausanne, Switzerland 1990.

 3. А. Г. Дембо «Заболевание и повреждение при занятиях спортом», Медицина, 1984, 304 стр.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Fizioterapijas pamati (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - Docente Anita Vētra


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Ailī Horna-Butkeviča, Marita Spuntele-Kondrjakova


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis -

 • Dot studentiem pamatzināšanas un izpratni par motorās kontroles teorijas pamatprincipiem.

 • Dot zināšanas un praktiskās iemaņas muskuļu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanā un analīzē;

 • Dot zināšanas un praktiskās iemaņas stājas un gaitas izvērtēšanā un analīzē;


Studiju priekšmeta uzdevumi –

 • Radīt izpratni par motorās kontroles teoriju un attīstīt iemaņas kustību un ķermeņa stāvokļa analīzē.

 • Radīt izpratni par muskuļu funkcionālā stāvokļa izvērtēšanas un analīzes principiem;

 • Radīt izpratni par stājas un gaitas analīzi;


Studiju priekšmeta saturs –

 • Motorās kontroles teorija.

 • Muskuļu garuma izvērtēšana un analīze;

 • Muskuļu stiepšanas metodes;

 • Muskuļu spēka manuālā izvērtēšana un analīze;

 • Muskuļu spēka uzlabošanas metodika;

 • Muskuļu disbalanss, tā izvērtēšana un mazināšanas principi;

 • Stājas izvērtēšana un analīze;

 • Gaitas izvērtēšana un analīze;


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Ieskaite


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

  1. Anne Shumway – Cook, Majorie H. Woollacott, „Motor control theory and Practical Applications”, Lippincott Williams & wilkins Wolters Kluwer Company, 2001.

  2. Hoppenfeld S. „Physical examination of the spine and extremities”, Appeleton & Lange, 1976

  3. Kendall F.P., Kendall E., Creary Mc., Provance P.G., „Muscle testing and function. Fourth edition with posture and pain.”, Williams & Wilkins, 2005.

  4. Trew M., Ewerett T., Human Movement an Introductory Text, Churchill Livingstone, Hong Hong, 2005. – 290.

papildus literatūra:

1. Kisner C., Colby L.A., „Therapeutic exercise, foundation ahd technics”, F.A. Davis Company, 2007.

2. Levangie P.K., Norkin C.C., Joint Structure & Function A Comprehensive Analysis F.A. Davis Company, 2006.

3. Nordin M., Frankel V.H., „Basic biomehanics of musculosceletal system”, Lea & feiberg, 1989.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Dažādi fitnes nodarbību veidi (A)


Akadēmiskā struktūrvienības vadītājs ( - a ) – asoc. prof. Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Irēna Upeniece

Maruta Hoferte

Indra Vīnberga


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP ) – 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis dot studentiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas pielietot fiziskos vingrojumus veselības nostiprināšanā


Studiju priekšmeta uzdevumi –

 1. Iepazīstināt studentus ar veselīgu dzīvesveidu un fiziskām aktivitātēm grūtniecības periodā.

 2. Iepazīties ar veselības sporta (fitnesa) klubos piedāvāto nodarbību veidiem un to specifiku.

 3. Pilnveidot kustību iemaņas un prasmes dažādos vingrošanas novirzienos.


Studiju priekšmeta saturs –

 1. Veselīgs dzīvesveids un vingrošanas nodarbības grūtniecēm.

 2. Vingrošana pēcdzemdību periodā.

 3. Ieskats pilates metodikā.

 4. Vingrošana ar lielajām gumijas bumbām (fitbolls).

 5. Body sculpting nodarbības.

 6. Step – nodarbības.

 7. “30 +30” nodarbības.

 8. Tauku dedzināšana (programma, cikliskā metode).

 9. Aerobika pēc apļa un superapļa metodes.

 10. Sporta veidu imitācija aerobikas nodarbībās.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens.


Literatūras saraksts

Ieteicamā literatūra:

 1. Auziņa I. Lielā fitnesa grāmata. – Rīga; Jumava, 2000

 2. Aberberga – Aug;skalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem, rīga, Valters un Rapa, 2008

 3. Apinis P. Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, pataloģijas pamati, Rīga, SIA Nacionālais medicīnas apgāds, 1998.

 4. Fenvika E. Māte un bērns. Ilustrēta medicīnas enciklopēdija, Rīga, Jumava, 1998

 5. Delavjē F. Muskulatūras attīstīšana. Spēka vingrinājumi anatomiskā skatījumā, Zvaigzne ABC. 2007

 6. Delavjē F.,Vingrojumi sievietēm, Zvaigzne ABC, 2003

 7. Ķīle – Pipaste M., R.N., S.C.M., Grāmata topošai mātei, Rīga, Zvaigzne ABC

 8. Purmale I. Ārstnieciskā vingrošana skolā., Rīga, RaKa, 2006

 9. Švinks U., Vispārattīstošie vingrojumi sporta stundā. LSPA, Rīga, 2004

 10. Švinks U., Valoda sportā. Rīga, N.I.M.S., 1998

 11. Robinson L., Vingroša nas rokasgrāmata, Rīga, Zvaigzne ABC, 2002

 12. Kitzingen S. The New Pregnancy and childbirht/ Pengiun Books, London. 1989

 13. Shiver E.K., Motor Activities, Training programm/ Washinton, 1996

 14. P.Pahe, T. Ellenbecker. Ctengt band Training, Human Kinetics, 2006

 15. B.Schoenfeld. 28 – Day Body Shapeover. Human Kinetics, 2006

 16. B.Berk. Motherwell maternity Fitness Plan. Human Kinetics, 2005

 17. L.Incedon. Strength Training For Women. Human Kinetics, 2005

 18. Robinsone L., Tomsone G. Vingrošanas rokasgrāmata. Pilates – Rīga: Zvaigzne ABC, 2002

 19. Кристофер О. Стенли Б. Стртчинг для всех. – Москва, Эксмо – Пресс, 2002

papildus literatūra:

 1. Upeniece I. Fiziskā audzināšana Latvijā. Rīga, RaKa, 2000, 161 lpp.

 2. Tanne O., Jaružnijs N. Ceļvedis vingrošanas teorijā un metodikā. LSPA, Rīga, 2000, 76 lpp.

 3. Noriss K.M., Skaistumam, vingrumam, veselībai. – Rīga: Avots, 1999

 4. Krauksts V., Atālutais un aizliegtais sportā – Rīga: RaKa, 2003

Studiju priekšmeta programmas apraksts

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница