Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница3/35
Дата15.02.2013
Размер2.2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Studiju priekšmeta uzdevumi –


 1. Izprast cilvēka vietu dzīvajā dabā un saikni ar to.

 2. Zināt cilvēka kā tipiska eikariotu pārstāvja bioloģiskās īpatnības.

 3. Zināt cilvēka ontoģenēzes bioloģiskas likumsakarības. Embrionālās un postnatālās attīstības īpatnības.

 4. Saprast cilvēkā notiekošo gan fizioloģisko, gan patoloģisko procesu bioloģisko pamatu. Reģenerācija. Reģenerācijas veidi.

 5. Zināt galvenās cilvēka pazīmju iedzimšanas likumsakarības.

 6. Zināt galvenās ģenētiskās patoloģijas tipus.

 7. Apgūt turpmākajām medicīnas studijām un veselības sporta (fitnesa) trenera, praksei nepieciešamās zināšanas citoloģijā un ģenētikā.Studiju priekšmeta saturs –


Šūna – cilvēka strukturālā un funkcionālā pamatvienība. Eikariotu šūnas uzbūve. Cilvēka hromosomu uzbūve. Hromosomu nomenklatūra, klasifikācija. Cilvēka kariotips. Cilvēka vairošanās bioloģija. Cilvēka ontoģenēzes bioloģiskās likumsakarības. Cilvēks kā ģenētisko pētījumu objekts. Pazīmju iedzimšanas galvenās likumsakarības. Gēnu saistība. Gēnu mijiedarbības veidi, to nozīme cilvēka ģenētikā. Cilvēka asinsgrupu ģenētika. Monogēnie, multifaktoriālais un mitohondriālais iedzimšanas tipi. Molekulārā ģenētika. Cilvēka genoma raksturojums. Mainība. Gēnu mutācijas. Hromosomu aberācijas. Hromosomu skaitliskās pārmaiņas. Hromosomālās slimības.

Iegūt zināšanas par cilvēku kā vienotu sistēmu, veidojot pamatu turpmākajām medicīnas studijām, kā arī iegūt nepieciešamās prasmes šo zināšanu izmantošanā veselības sporta speciālista praksē.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – nodarbību ieskaite


Literatūras saraksts:

-ieteicamā literatūra:

Bioloģijā:

 1. S. Madera. -Bioloģija. I, II un III daļa, R, Zvaigzne ABC, 1998

 2. T. D. Pollard, W. C. Earnshaw - Cell biology, 2nd edition, Saunders, Elsevier, USA, 2008

 3. B. Alberts et al. -Molecular biology of the cell, 5th edition, Garland Science, NY&London, 2008

 4. V. Zalcmane, V. Groma. -Šūnas ultrastruktūra, R, Rīgas Stradiņa Universitāte, 2001

Ģenētikā:

 1. P. D. Turnpenny, S. Ellard - Emery's elements of medical genetics, 12th edition, Elsevier, Churchill Livingstone, 2005.

 2. R. L. Nussbaum, R. R. McInnes, H. F. Willard - Thompson & Thompson. Genetics in Medicine, 7th edition, Saunders, 2007

 3. T. Strachan, A. P. Read - Human molecular genetics, Garland Science, 3rd edition, 2004


Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Uzvedības un saskarsmes kultūra (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – asociētais profesors Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – docente Irēna Upeniece


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 1.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – veicināt izpratnes veidošanu par veiksmīgu saskarsmi, publisku uzstāšanos , kas turpmāk izmantojams sabiedrības un pacientu-klientu labā.


Studiju priekšmeta uzdevumi –

Apgūt saskarsmes mākslas pamata aksiomas,

Veicināt uzstāšanās prasmes apguvi.


Studiju priekšmeta saturs –

Saskarsme. Personības pamatvajadzības. Temperamenti saskarsmē. Dzīves pozīcija saskarsmē.

Saskarsmes struktūra. Sociālā uztvere. Informācijas apmaiņa. Partneru mijiedarbība.

Pirmais iespaids un tā radīšana. Acu kontakts Saskarsmes teritorija.

Neverbālā saskarsme.

Arējā izskata nozīme saskarsmē. Apģērba stili. Apģērba krāsa.

Verbālā saskarsme.

Prasme klausīties. Prasme jautāt. Prasme atbildēt uz jautājumiem.

Publiskā uzstāšanās. Uzstāšanās prasme.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi –

Radoša un aktīva līdzdalība studiju priekšmeta apguvē. Sagatavotās runas „Par sevi”, „Par savu specialitāti”, „Daļa no manis” un prezentēšanas izvērtēšana mācību grupā un pašvērtēšana. Referāts. Testi par saskarsmi un uzvedības normām. Praktisko prasmju apgūšanas novērtējums.


Literatūras saraksts:

-ieteicamā literatūra:

 1. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku.R.,1996.

 2. Dubkēvičs L., Ķestere I. Saskarsme. Lietišķā etiķete. R., 2003.

 3. Hindls E. Prasme uzstāties. R.,2000.

 4. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē.1.daļa – R.,1998.

 5. Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 2.daļa – R.,2000.

-papildus literatūra

 1. Karpova A. Personība un individuālais stils.R.,1994

 2. Ķestere I. Lietišķā etiķete. R. 2007.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ētika, profesionālā ētika (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs - profesore Vija Sīle


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji - S. Mežinska, I. Neiders, G. Ķilkuts V. Sīlis


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma „Veselības sports”, 1.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos - 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis:

Veidot teorētiski pamatotu, viengabalainu priekšstatu par galvenajiem profesionālās ētikas pamatprincipiem un to pielietojumu veselības sporta treneru praktiskajā darbībā, attīstīt profesionālās kompetences kritērijiem atbilstošu ētisku attieksmi pret kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.


Studiju priekšmeta uzdevumi:

 1. Iepazīstināt ar mūsdienu priekšstatiem par profesionālās ētikas morālo loģiku.

 2. Attīstīt prasmi analizēt un vērtēt, lietot morāli korektu argumentāciju savas pozīcijas vai viedokļa pamatošanai.

 3. Apgūt prasmi analizēt morālo dilemmu situācijas.

 4. Mācīties vērtēt un rast morāli adekvātu risinājumu gadījumiem no prakses, izmantojot apgūtos ētikas pamatprincipus.


Studiju priekšmeta saturs :

Lekcijas:

 1. Veselības sporta speciālista profesionālās ētikas specifika.

 2. Tiesības, pienākumi un atbildība veselības sporta speciālista profesionālajā darbībā.

 3. Profesionālais godīguma un tā veicināšana.

 4. Konflikti un to risināšana.

Semināri:

 1. Profesionālās ētikas pamati: ētiskās vērtības un profesionālā kompetence.

 2. Veselības sporta speciālistu profesionālās darbības pamatprincipi (ētikas kodeksi) un to pielietojums praksē.

 3. Profesionālās ētikas pamatprasības un ētiskās dilemmas. Ētiskās uzvedības stili.

 4. Konfliktu risināšanas raksturīgākās metodes.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi:

- semestra zināšanu pārbaudes darbs

- noslēguma zināšanu pārbaudes ieskaite.


Literatūras saraksts

Ieteicamā literatūra:

Klīve V.V. Rīcības ceļos. – R.,Zinātne, 1998.

Kuzņecova A. Lietišķas sadarbības etiķete. – R., LSPA, 2000.

Kuzņecova A. Profesionālās ētikas pamati: ievads sporta ētikā - R., RaKa, 2003.

Milts A. Saskarsmes ētika – R., Zvaigzne ABC, 2004.

Omarova S. Cilvēks runā ar cilvēku – R., Kamene, 2006.

Omarova S. Komunikācija – R., LUMA, 2007.

Papildus literatūra

Blekbērns, S. Ētika. Rīga, 2008.

Forands I. Personāla vadība – R., LIF, 2002.

Forands I. Vadītājs un vadīšana – R., Kamene, 2002.

Halta K. „Veiksmīga karjera vai mobings ...” – R., Jumava, 2003.

Razs Dž. „Brīvības morāle” – R.,Madris, 2001.

Singer, P. Practical Ethics. Cambridge, 1993

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Psiholoģija (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja – asoc. prof. Voldemārs Arnis


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – stundu pasniedzēja Maija Zakriževska, mag.psych.


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 1.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – Veidot studentiem vispārīgu priekšstatu par psiholoģijas zinātni, tās vēsturisko attīstību, galvenajiem psiholoģijas virzieniem un nozarēm, pētniecības metodēm. Kā arī veidot izpratni par cilvēka psihes galvenajām likumsakarībām, sajūtu, uztveres un uzmanības lomu cilvēka psihes struktūrā. Veidot studentiem vispārīgu priekšstatu par psihisko procesu - atmiņas un domāšanas struktūru un funkcionēšanas likumsakarībām; valodas un runas psiholoģiskajiem aspektiem; jūtām, emocijām; motivāciju kā cilvēka darbības regulatoru; kā arī personības individuāli tipoloģiskajām īpatnībām un raksturu.


Studiju priekšmeta uzdevumi –

 • Pilnveidot studējošo izpratni par psiholoģiju kā zinātni.

 • Veidot izpratni par cilvēka psihes galvenajām likumsakarībām

 • Veidot zināšanas par cilvēka psihiskām īpašībām un stāvokļiem, par psihiskiem procesiem un to psihofizioloģiju.

 • Pilnveidot spēju novērtēt dažādību.

 • Pilnveidot un attīstīt kritiskās domāšanas prasmi.

 • Pilnveidot un veicināt studentu mācīšanās iemaņas.

 • Veidot prasmi izteikt savas domas rakstveidā.


Studiju priekšmeta saturs –

 1. Psiholoģijas zinātne, tās galvenie uzdevumi.

 2. Ieskats psiholoģijas zinātnes vēsturē. Mūsdienu psiholoģijas galvenie virzieni.

 3. Psihe, tās jēdziens un nozīme.

 4. Sajūtas, sensorās sistēmas. Uztvere, tās nozīme un veidi.

 5. Uzmanība, uzmanības veidi un īpašības. Mācīšanās.

 6. Atmiņa. Atmiņas veidi, to raksturojums.

 7. Domāšana. Valoda un runa.

 8. Intelekta jēdziens un struktūra. Radoša domāšana.

 9. Motivācija. Motivācijas veidi.

 10. Apziņa.

 11. Emocijas un jūtas. Emociju saistība ar kognitīvajiem procesiem.

 12. Personības individuāli tipoloģiskās īpatnības - temperaments un raksturs.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – ieskaite


Literatūras saraksts:

ieteicamā literatūra

1. Ābele, A. Vispārīgā psiholoģija. Lekciju kurss. – R. LSPA, 2000.

2. Borns, L.E., Ruso, N.F. Psiholoģija: Izturēšanās un tās konteksts. – R.: Raka, I daļa. 2000., II daļa. 2001., III daļa. 2001.

3. Christensen, I.P., Wagner H.L., Halliday, M.S. Psychology. – UK.: BIOS Scientific Publishers Limited, 2001.

4. Gleitman, H., Raisberg, D., Cornwell, P. Psychology. - NY.: W.W.Norton & Co., 2010.

5. Džonstone, Dž. Ceļvedis psiholoģijā. – R.: Dienas grāmata, 2006.

6. Karpova, Ā. Personība. Teorijas un to radītāji. - R.: Zvaigzne ABC, 1998.

7. Nikiforovs, O. Psiholoģija pedagogiem. – R.: Izglītības soļi, 2007.

8. Reņģe, V. Personības psiholoģiskās teorijas. - R.: Zvaigzne ABC, 1999.

9. Vuorinens, R., Tūnala, E., Mikonens V. Psiholoģijas pamati – R.: Zvaigzne ABC, 1998.

10.Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoģija.- R.: Izglītības soļi, 2000.

11.Годфруа Ж. Что такое психология.- М.: Мир 1992.

papildus literatūra


Boulbijs Dž. Drošais pamats. - R.:Rasa ABC, 1998

Eriksons E. Identitāte: Jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998

Kaplan M.Robert, Sallis F.James J.R., Pattersons R.Thomas, Health and Human Behavior. – USA, „McGraw Hill, Inc.”, 1993, 556p.

Mahler M. The psychological birth of the human infant. – New York, 1975

Wilson G.Terence, O’Leary K.Daniel, Nathan P. Abnormal Psychology.-New Jersey, Prentine Hall, 1992, 590p.

Studiju priekšmeta programmas aprakstsStudiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Biomehānika (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – profesors Uldis Teibe


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesors Uldis Teibe, docents Imants Kalniņš, lektore Zenta Avota


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 2.studiju gads

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos – 2 KP (3 ECTS)Studiju priekšmeta mērķis – padziļināt studentu zināšanas mehānikā un iemācīt pielietot tās cilvēka kustību un balsta aparāta funkcionālā stāvokļa analīzē.


Studiju priekšmeta uzdevumi – Sniegt studentiem teorētiskas zināšanas: mehānikā un kustību biomehānikā; iemācīt studentus: novērtēt cilvēka audu funkcionālo stāvokli un prognozēt tā izmaiņas slodžu ietekmē; analizēt cilvēka kustību un balsta mehāniku; lietot fizikālas pētniecības metodes biomehānikas uzdevumu risināšanā.


Studiju priekšmeta saturs –Mehānika: lineārā un leņķiskā kinemātika; translācijas un rotācijas kustības dinamika; mehāniskās svārstības; ķermeņu kustība gravitācijas laukā; mehāniskais darbs un enerģija; saglabāšanās likumi mehānikā; šķidrumu mehānika; statika; sviras. Deformāciju teorijas pamati. Audu biomehānika. Kustību biomehānika: locītavas, to veidi un kustību diapazons; muskuļu grupveida darbība; kustību veidošanās īpatnības dažādās locītavās; kustību klasifikācija, apraksts un analīze, tās uzdevumi; kustību pētīšanas metodes.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – nodarbību ieskaite


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

1. L. Aberberga – Augškalne. Fizioloģija rehabilitologiem. – Rīga: Nacionālais medicīnas apgāds, 2002. – 215 lpp.

2. Grabovskis R. Fizika. – Rīga: Zvaigzne, 1983. – 648 lpp.

3. Lanka J. Sporta biomehānika. – Rīga: LSPA, 1995. – 131 lpp.

- papildus literatūra;

 • J.G. Hay, J.G. Reid Anatomy, mechanics, and human motion. – Prentice Hall, 1988. pp. 420

 • N. Ozkaya, M. Nordin Fundamentals of biomechanics. – Springer, 1998. – pp. 390

 • Nordin M., Frankel V. Basic biomechanics of the Musculoskeletal System. Philadelphia: Lipincot Williams & Wilkins, 2001. – p. 468

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Angļu valoda specialitātē (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - Lektore Dace Žibala, Mag.paed


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lekt.Ņ. Zazerska, Mag.paed.


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 1.studiju gads (zināšanu pamatlīmenis – elementary/intermediate)


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP (6 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis –

*attīstīt angļu valodas lietošanas iemaņas un prasmes sporta medicīnas jomā;

*veicināt veselības sporta terminoloģijas apgušanu un tās praktisku lietošanu


Studiju priekšmeta uzdevumi –

*mācīt studentus lasīt un saprast populārzinātniskus (autentiskus) rakstus;

*mācīt studentus rakstīt anotācijas un pārskatus par izlasītajiem tekstiem;

*iemācīt strādāt ar vārdnīcu;

*attīstīt sarunvalodas iemaņas sporta medicīnā

*attīstīt materiāla prezentēšanas iemaņas


Studiju priekšmeta saturs –

1. Lasīšanas iemaņu pilnveidošana (fonetika, sporta terminu izruna, uzsvars)

2. Valodas pielietojums (gramatikas struktūru sistematizēšana)

3. Darbs ar vārdnīcu, pasīvais/reproduktīvais vārdu krājums

(individuālā vārdu krājuma veidošana specialitātē)

4. Sarunvalodas iemaņu aktivizēšana

(situāciju veidošana, pāru darbs, gadījumu analīze, lomu rotaļas, problēmu risināšana,u.c.)

5. Rakstītprasmes iemaņu veidošana (vingrinājumi, CV, anotācijas u.c.)

6. Individuālās darba formas (mājas lasīšana -teksta izpratnes un speciālās leksikas pārbaude; referāts (rakstveida vai mutvārdos; anotācijas (rakstveida).

7. Sarunu tēmas:

1. Veselība un slimības. Veselīgs dzīves veids.

2. Cilvēka ķermenis

3.Sporta veidi. Iekārte, trenažieri sportam.

4. Sporta ievainojumi. Pirmās palīdzības sniegšana


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Teorētiska ieskaite I semestrī: (mutvārdos - referāts par izvēlēto tēmu (3lpp.);rakstveidā - tests valodas lietojuma pārbaudei)


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

M.Sosāre „English that Doctors speak”, 1998

E.H.Glendinning „Professional English in Use” CUP 2007

Science in Medicine, VOA Special English

Žurnāli: Nursing, Health and Fitness


Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija  Vides veselība (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs  profesore Maija Eglīte


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji  asoc. profesors J.Dundurs

docente M.Avota


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 1.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis  studentiem iegūt zināšanas par vides veselības nozīmi, uzdevumiem, pamatjēdzieniem, principiem, virzieniem, to izmantošanu praksē.


Studiju priekšmeta uzdevumi

 • sniegt studentiem teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādu vides sastāvdaļu (gaiss, ūdens, darba vide) nozīmi, piesārņojumu, iedarbību uz cilvēka organismu, noteikšanu, novērtēšanu un reglamentēšanu;

 • attīstīt klausītāju spējas patstāvīgi, kritiski analizēt, pielietot ekoloģisku argumentāciju sava viedokļa pamatošanai un izmantot praktisku uzdevumu risināšanā;

 • rosināt klausītāju interesi par vides piesārņojumu un veselības saglabāšanu, nodrošinot studiju priekšmeta apguvi ar nepieciešamajiem materiāliem un metodēm.Studiju priekšmeta saturs

 1. Vides veselības pamati.


 2. Gaiss kā ekoloģiska vides sastāvdaļa.

 3. Ūdens kā ekoloģiska vides sastāvdaļa.

 4. Veselības aprūpes iestāžu vide. Labvēlīgie un nelabvēlīgie darba vides faktori veselības sporta speciālistiem.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi - rakstiski un mutiski testi, nodarbību ieskaite


Ieteicamā literatūra:

 1. Higiēna. Prof .Z.Lindbergas red., Rīga, 1991.

 2. M.Eglīte. Darba medicīna. Rīga, 2000.

 3. J.Dundurs. Vides veselība. Gaiss. RSU, 2000.

 4. M.Eglite, I.Jekabsone. Environmental medicine, part I, IOEH, 1998.

 5. M.Eglite, M.Avota, J.Dundurs, I.Jekabsone. Environmental medicine, part II-Water, IOEH, 1998.

 6. J.Dundurs. Vides veselība. Ūdens. I daļa, RSU, 2002.

 7. J.Dundurs. Vides veselība. Ūdens. II daļa, RSU, 2002.

 8. J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Environmental Health. RSU, 2001.

 9. J.Dundurs. Occupational Health Hazards. RSU, 1998.

 10. J.Dundurs. Methodic Directions for Practical Works in Occupational Health. RSU, 2001.

 11. A.Yassi, T.Kjellström, T. de Kok, T.L. Guidotti. Basic Environmental Health.- Oxford University Press, 2001.

 12. Pruss-Ustun A, Bos R, Gore F, Bartram J. Safer water, better health: costs, benefits and sustainability of interventions to protect and promote health. World Health Organization, Geneva, 2008.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Anatomija (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja - docente Ruta Žagare


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – docente Silvija Umbraško


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 1.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – dot sistematizētas anatomijas zināšanas par cilvēka ķermeņa attīstību, uzbūvi, orgānu topogrāfiju un funkciju.


Studiju priekšmeta uzdevumi –

  1. Mācīt un skaidrot pasīvā un aktīvā kustību aparāta uzbūvi.

  2. Iemācīt iekšējo orgānu sistēmu uzbūvi, topogrāfiju un funkcijas.

  3. Iemācīt nervu sistēmas uzbūves un darbības pamatprincipus un nervu topogrāfiju.

  4. Mācīt sirds – asinsvadu sistēmas funkciju, asinsvadu topogrāfiju.


Studiju priekšmeta saturs –

   1. Kaulu sistēma, to savienojumi.

   2. Muskuļu sistēma, funkcijas.

   3. Iekšējo orgānu sistēmas.

  1. Sensitīvā sistēma.

  2. Nervu sistēma, tās centrālā un perifērā daļa. Somatiskā un veģetatīvā nervu sistēma.

  3. Cirkulācijas sistēma. (Sirds un asinsvadu sistēma. Limfātiskā sistēma.)


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

 1. Anatomijas katedras docētāju sastādītās metodiskās rekomendācijas:

  1. Osteosindesmoloģija un mioloģija. Rīga - RSU - 2003.

  2. Centrālā nervu sistēma, perifērā nervu sistēma un angioloģija. Rīga – AML/RSU – 2002.

  3. Kardiorespiratorā, gremošanas un urogenitālā sistēma. Rīga – 2004.

 1. V. Kalbergs. Cilvēka anatomija. 1., 2. daļa. Zvaigzne, Rīga, 1971.

 2. М. Ф. Иваницкий. Анатомия человека. Физкультура и спорт. Москва. 1985.


- papildus literatūra

1. P. Apinis. Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati.

2. Р. Д. Синельников. Атлас анатомии человека. 1, 2, 3, 4 т. Медгиз. Москва. 1989.

3. Кишш-Сентаготаи. Анатомический атлас человеческого тела. Budapest, 1963.

4. Sobotta. Atlas of Human Anatomy. 1.,2.vol., Urban Schwarzenberg. Munich- Vienna

–Baltimore. 1989.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Sporta fizioloģija(A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītāja – prof. L.Aberberga Augškalne


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof. L.Aberberga Augškalne


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 1.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 3 KP (4.5 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – apgūt zināšanas par izmaiņām cilvēka organisma funkcijās muskuļdarbības ietekmē, prasmi pielietot šīs zināšanas.


Studiju priekšmeta uzdevumi –

 • iepazīties ar dažādiem muskuļdarbības veidiem;

 • aprakstīt un izprast izmaiņas organisma sistēmās muskuļdarbības iespaidā;

 • apgūt iemaņas noteikt galvenās funkcionālās izmaiņas fiziskās darbība ietekmē.


Studiju priekšmeta saturs –

Muskuļdarbības raksturojums. Fiziskās īpašības. skābekļa patēriņš muskuļdarbības laikā. Motoriskās vienības. Muskuļu kontrakcijas mehānisms. Motoriskie refleksi. Izmaiņas organisma veģetatīvajās sistēmās fiziskās slodzes ietekmē. Maksimālas aerobās un anaerobās spējas. Fiziskais treniņš. Nogurums un tā simptomi.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – iemaņu pārbaude, pārbaude, pētījuma vadīšana un dokumentēšana praktiskajos darbos. Teorētiskais un izprašanas bloki (pārrunas, kolokviji, īsi testi). Nobeigumā – eksāmens.


Literatūras saraksts:

Ieteicamā literatūra:

Ganong, W.F. Review of medical physiology. 2001. 20 ed.- 870p.(newest copyright)

Guyton, A.C., Hall, J.E Textbook of medical physiology. Philadelphia, 2000.10th ed.-1148p. (newest copyright)

Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem un veselības sporta speciālistiem. Rīga, Valters un Rapa, 2008, 215

- papildus literatūra: Astrand, P.-O., Kaare, R.,Dahl, H.A., Srtoome, S.B. Textbook of Work Physiology. 4-th ed. Human Kinetics. 2003, 634.

Morrow, J.R., Jackson, A.W., Disch, J.G., Mood, D.P. Measurement and evaluation in human performance. Human Kinetics, 2000,369.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Sporta bioķīmija (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – Māra Girgensone


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – docente, med. zin. dokt., J. Krasiļņikova


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 1.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – Apgūt zināšanas par metabolisma procesiem dzīvā organismā, par enerģijas avotiem muskuļos


Studiju priekšmeta uzdevumi – Sniegt zināšanas par enerģijas avotiem cilvēka organismā, par ogļhidrātu, triacilglicerolu un katabolismu, par muskuļu bioķīmiju.


Studiju priekšmeta saturs – Vielu maiņa jeb metabolisms. Bioenerģētika. Enerģijas avoti un rezerves organismā. Ogļhidrātu un triacilglicerolu katabolisms. Ketonvielas. Aminoskābju fonda veidošanās un izmantošana. Muskuļu bioķīmija.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens.


Literatūra saraksts:

ieteicamā literatūra;

1. R.K.Murry, D.K.Granner, D.A.Mays „Harpers Biochemistry” Lange Medical publications, 2007.

2. Pamela C. Champe, Richard A.Harvey, Denise R.Ferrier „Lippincotts Illustrated Reviews : Biochemistry 4th edition, Lippincott Williams& Wilkins, 2008.

papildus literatūra

1. L.Aberberga-Augškalne: „ Fizioloģija rehabilitologiem”. Nacion.med. apgāds”, 2002.

2. Z.Zariņš, L.Neimane „Uztura mācība”. Apgāds „Rasa ABC”, 2002
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница