Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница2/35
Дата15.02.2013
Размер2.2 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Izvērtējot programmas atbilstību akadēmiskās izglītības standartam, var konstatēt, ka:

 • bakalaura studiju programmas apjoms pilnībā atbilst LR Izglītības likumam un MK noteikumiem;

 • vērtēšanas princips – iegūt pozitīvu vērtējumu katra kursa apguvē tiek ievērots;

 • studiju programmas ilgums – atbilst standartam;

 • obligātās un izvēles daļas apjoms atbilst standartam;

 • programmas saturs atspoguļo attiecīgās nozares un apakšnozares pamatnostādnes, principus, struktūru un metodoloģiju, kursi, kas atspoguļo nozares un apakšnozares attīstības vēsturi un aktuālās problēmas, kā arī kursi, kas sniedz nozares un apakšnozares raksturojumu un nosaka problēmas.

 • bakalaura darba izstrāde un aizstāvēšana kredītpunktu ziņā arī pilnībā iekļaujas standartu prasībās.

Līdz ar to iegūtais bakalaura grāds veselības zinātnēs dod iespēju turpināt akadēmisko izglītību maģistrantūrā tajā pašā vai radnieciskā zinātņu nozarē, kā arī turpināts studijas profesionālās maģistra programmās, saskaņa ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu.


6.2. Darba devēju aptaujas

Kā tika minēts iepriekš programmas studējošiem studiju laikā ir paredzēta prakse. Sniedzot savu vērtējumu par praktikanta darbu, prakses vadītāji, respektīvi, potenciālie darba devēji, formulē savus ieteikumus studiju programmas un studiju procesa pilnveidošanai. Apkopojot šos ieteikumus var secināt kā kopumā studējošie ir sagatavoti darbam, bet trūkst praktisko iemaņu konkrēto problēmu risināšanā.

Šis rekomendācijas tiek ņemtas vērā pilnveidojot mācību procesu – ilustrējot teorētisko materiālu ar praktiskiem piemēriem, konkrēto situāciju analīzi. Ir pilnveidots arī prakses laikā izpildāmo uzdevumu skaits un saturs.

 1. Studējošie


7.1. Studējošo skaits programmā

Patreiz studiju programmā ir tikai 11 studenti trešajā studiju gadā.

Nākamā studentu uzņemšana paredzēta 2012. gada februārī.


  1. Studējošo aptauju ( par studiju procesa organizācijas kvalitāti u.c.)rezultāti un analīze.(Pielikumā Nr. 4 – aptaujas anketas paraugs).

Izstrādāta jauna studējošo aptaujas anketa un veikta visu studējošo aptauja par studiju procesa organizācijas kvalitāti visos studiju priekšmetos. Aptaujas anketā iekļauti jautājumi par studentu apmierinātību ar mācību kursa saturu, par studiju priekšmeta pasniegšanas kvalitāti, telpu iekārtojumu, tehnisko aprīkojumu, nodrošinājumu ar mācību literatūru u.c.

Apkopojot aptaujas rezultātus, studenti visu studiju priekšmetu saturu vērtē ar 8,06 ballēm 10 ballu sistēmā, lekciju kvalitāti ar 8,2 ballēm, semināru un praktisko nodarbību kvalitāti ar 8,6 ballēm docētāju sadarbību ar studentiem ar 8,47 ballēm. Visu studiju priekšmetu vidējais vērtējums, ņemot vērā septiņus kritērijus katrā studiju priekšmetā ir 8,32 balles. Zemākais vērtējums ir kritērijam „Norādītās literatūras piemērotību studiju priekšmeta apguvei” - 7,84 balles, bet augstākais vērtējums pēc kritērija „Semināru un praktisko nodarbību kvalitāte” – 8,61 balles. Aptaujas rezultāti liecina, ka vairākos studiju priekšmetos nepieciešams sagādāt jaunāko mācību literatūru vai sagatavot mācību materiālus estudijās. Veiktas pārrunas ar studiju priekšmetu docētājiem, kuru vadītajos studiju priekšmetos vērtējums ir viszemākais. Viens studiju priekšmets, kurā studentu vērtējums bija viszemākais nomainīts ar citu studiju priekšmetu. Iepriekšējā mācību gadā veiktas vairākas uzlabošanas darbības telpu iekārtojuma un tehniskā aprīkojuma pilnveidošanai. Iepriekšējā mācību gadā izremontētas Sporta, uztura un pedagoģijas katedras telpas, iegādāts vingrošanas nodarbībām nepieciešamais inventārs. Iegādāts veloergometrs Monark Ergomedik 839 ar kuru var veikt jaunākos un precīzākos fizisko darbaspēju testus un apmācīt studentus fizisko darbaspēju testēšanā un izvērtēšanā.


  1. Absolventu un darba devēju aptaujas. Programmas beidzēju nodarbinātība.

Studiju programma ir jauna un absolventu pagaidām nav. 1. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums

  1. Akadēmiskā personāla skaits, tā izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (Pielikumā Nr. 5. Akadēmiskā personāla saraksts)

Studiju programmas īstenošanu nodrošina 35 kvalificēti docētāji, ar kuriem noslēgti nodomu līgumi vai darba līgumi:

- 6 profesori;

- 4 asociētie profesori;

- 8 docenti;

- 6 lektori;

- 3 asistenti;

- 5 maģistrs;

No tiem 2 habilitētie doktori, 16 doktori. 24 docētāji ir no RSU struktūrvienībām, 11 ir pieaicināti.


  1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība Augstskolu likuma prasībām.

Akadēmiskā personāla kvalifikācija atbilst Augstskolu likuma prasībām. Akadēmiskais personāls regulāri piedalās semināros un zinātniskās konferencēs gan Latvijā, gan ārpus tās. (Pielikums Nr. 6. Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades biogrāfijas)

Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politiku kopumā nosaka un regulē RSU vadība, personāldaļa un attiecīgās struktūrvienības. Vairumā studiju priekšmetos ir iesaistīts akadēmiskais personāls, kas atlasīts un sagatavots ārstu un citu medicīnas nozares speciālistu apmācībai. Katra mācību gada beigās Sporta, uztura un pedagoģijas katedrā notiek pieaicināto docētāju izvērtēšana, kā arī tiek veikta studentu aptauja par studiju priekšmeta pasniegšanas kvalitāti un apmierinātību ar studiju priekšmeta saturu un docētāju.


  1. Pamatdarbā strādājošā akadēmiskā personāla īpatsvars studiju programmā.

84 procentiem akadēmiskā personāla Rīgas Stradiņa universitāte ir pamatdarba vieta. (Pielikums Nr. 7. Apliecinājums par akadēmiskā personāla atbilstību akreditācijas izvirzītajiem kritērijiem)


 1. Finansēšanas avoti, programmas materiālais nodrošinājums.

Maksas studijas par fizisko vai juridisko personu līdzekļiem. Katru gadu tiek izstrādāta un apstiprināta studiju programmas izmaksu tāme. Tiek regulāri saskaņota un apstiprināta RSU noteiktajā kārtībā. Ar programmu saistītie ieņēmumi un izdevumi tiek precīzi uzskaitīti Plānu – ekonomikas daļā. Finansu tāmi izstrādā Plānu – ekonomikas daļas darbiniece un saskaņo ar studiju programmas vadītāju un Mācību daļas vadītāju.

Auditorijas, semināru telpas, laboratorijas, trenažieru telpa, kabineti pēc to skaita, lieluma un aprīkojuma atbilst studiju programmas mērķiem un uzdevumiem.

Mācību bāze ir nodrošināta ar velotrenažieriem, sporta inventāru (lecamauklām, dažādu sportaveidu bummbām, nūjošanas nūjām, vingrošanas paklājiņiem, vingrošanas hantelēm utt.) skaņu iekārtām un jaunāko modeļu sirds ritma monitoriem.

Mācību procesam tiek īrētas vingrošanas un trenažieru zāles ar labu materiāli tehnisko nodrošinājumu. Ar fitnesa klubiem tiek noslēgti sadarbības līgumi par mācību procesa nodrošināšanu.

RSU nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu iekārtojuma, bibliotēkas, datoru un interneta pieejamību. Studenti var izmantot Informācijas centra 30 datorus, kuri atrodas universitātes bibliotēkā. Valsts nozīmes akreditētajā Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēkā ir pieejama: zinātniskā literatūra latviešu, angļu, krievu un vācu valodās, elektroniskais kopkatalogs; nacionālās bibliogrāfijas analītikas datu bāze; nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un turpinājumizdevumu datu bāze; autoratbildības datu bāze; universālā decimālā klasifikācija (UDK); iespēja izmantot ASV medicīniskās bibliotēkas “MEDLINE” datu bāzi, kur iespējams atrast visu zinātnisko žurnālu rakstu anotācijas vai to pilnus tekstus; iespēja caur bibliotēku pasūtīt savai nozarei atbilstošus periodiskos izdevumus un grāmatas. Studējošiem ir pieejamas sekojošas datu bāzes:

 • LURSOFT

 • NAIS

 • Nozare.lv+LETA Arhīvs

 • Letonika

 • EBSCO datubāzes:

 • Academic Search Premier

 • Communication & Mass Media Complete

 • ERIC

 • GreenFILE

 • MasterFILE Premier

 • Newspaper Source

 • SocINDEX with full text

 • ProQuest datubāzes

 • ABI/INFORM Trade & Industry

 • Career and Technical Education

 • ProQuest

 • SAGE Publications

 • Cambridge Journals Online

 • Science Direct kolekcija (sadarbībā ar IZM)

Lai uzlabot nodrošinājumu ar auditorijām RSU realizēja jauna korpusa celtniecības projektu.


 1. Ārējie sakari

10.1 Sadarbība ar darba devējiem

Rīgas Stradiņa universitātē darbojas Ārājo sakaru nodaļa, kurā studentiem ir iespēja pieteikties „Erasmus” studentu apmaiņas programmā kādā no Eiropas valstīm.

Notiek regulāra un aktīva sadarbība ar Latvijas Fitnesa un veselības veicināšanas nozares asociāciju. Studiju programmas vadītājs ir asociācijas valdes loceklis. Sadarbībā ar asociāciju tiek veikti pasākumi nozares attīstības un iedzīvotāju fiziskās aktivitātes veicināšanai, fitnesa klubu darbības kvalitātes uzlabošanai, kā arī sadarbībā ar asociāciju tiek pilnveidota un uzlabota studiju programma. Studiju programmā iesaistīti vairāki docētāji pēc asociācijas valdes ieteikuma.

  1. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām

Sadarbība ar LSPA docētājiem vairāku studiju priekšmetu nodrošināšanā.


  1. Programmas salīdzinājums ar līdzīgām augstskolu programmām

Veselības sporta studiju programma tika izstrādāta, meklējot, un salīdzinot studiju programmas citās valstīs. Jāatzīmē, ka veselības sports, fitness ir jauna nozare, kura attīstās atbilstoši tirgus pieprasījumam, tādēļ mācību programmas ir visai daudzveidīgas.

Salīdzināšanai tika izvēlētas divas: Tartu universitāte (Igaunija) un Waterford Tehnoloģiju institūts (Īrija).


Tabula Nr.2. Salīdzinājums ar citām augstskolu studiju programmām

Studiju priekšmeti

Augstskolas

RSU

Tartu universitāte

Waterford Tehn. institūts
120 KP

120 KP
A-obligātie

+Neatliekamā palīdzība

+Bioloģija

+

+

+

Uzvedības un saskarsmes kultūra

+Ētika, profesionālā ētika

+Psiholoģija

+

Sporta psiholoģija

+

Informācijpratība

+Angļu valoda specialitātē

+Vides veselība

+
+

Anatomija

+

+
Sporta fizioloģija

+

+

+

Sporta bioķīmija

+

+
Veselības sporta pamati

+

Sporta vadības pamati

+

Veselīga uztura pamati

+

+

+

Higiēna, sporta higiēna

+Pedagoģija

+

Pedagoģija un sports

+

Biomehānika

+

+
Kinezioloģija

+

+
Sporta teorija, treniņu teorija, metodika

+

+

+

Sporta medicīna un invalīdu sports

+

+

+

Fizioterapijas pamati

+

Motorā kontrole
Fizioterapijas pamati 2

+

Stājas izmeklēšana,

Muskuļu disbalanss un treniņš
Veselības un fiziskās sagatavotības novērtēšana

+

+

+

Bērnu un jauniešu fiziskās aktivitātes un veselība

+

Fiziskā izglītība bērniem ar īpašām vajadzībām

+

Fiziskās aktivitātes pie veselības traucējumiem

+
+

Vecāka gadagājuma cilvēku fiziskās aktivitātes

+
+

Sporta traumas, cēloņi un profilakse

+Zinātniskā darba metodoloģiskie pamati

+
+

Biometrija

+
+

Sporta uztura piedevas un atjaunošanās līdzekļi

+

+
Vispārējā rehabilitācija

+

+
Sporta kluba vadības pamati

+

+

+

Dažādi fitnesa nodarbību veidi

+Praks

+

+

+

Bakalaura darbs

+

+

+

B-obligātie izvēles


Vingrošanas pamati un terminoloģija

+

+
Aerobikas pamati un terminoloģija

+

+
Dažādi aerobikas nodarbību veidi

+Trenažieru izmantošanas pamati un terminoloģija

+Kardiotrenažieri

+Spēka trenažieri

+

+
Vingrošanas pamati un terminoloģija

+

+
Pilates pamati un termonoloģija

+Pilates dažādiem sagatavotības līmeņiem

+Aerobikas ūdenī pamati un terminoloģija

+

+
Pilates, izmantojot dažādus rīkus un trenažierus

+Medicīnas Cigun metode

+Nūjošana

+Deju un kustību terapija

+

+
Dažādi aerobikas ūdenī nodarbību veidi

+

+
Dažādi veselības vingrošanas nodarbību veidi

+

+
Velo nodarbības telpās


+Balneoloģija

+Reklāma un sabiedriskās attiecības

+C-Brīvās izvēles


Estētiskā grupu vingrošana

+

+
Aerobikas pamatsoļi

+

+
Sporta spēles

+

+
Klasiskās un sporta masāžas pamati

+

Punktu masāžas pamati
Sporta vēsture

+

+
Personības teorijas

+Peldēšana

+

+
Slēpošana

+

+
Slidošana, skrituļslidošana

+

Ziemas sporta veidi
Sporta vēsture

+

+
Pedagoģijas vēsture

+Personības teorijas

+Aktīvās didaktikas metodes

+Feldenkreisa metode

+Vingrošana grūtniecēm

+Fitnesa joga

+
Salīdzinājumam izvēlētajās augstskolās studiju kursu nosaukumi ir nedaudz atšķirīgi. Tartu universitātē programmas nosaukums ir ‘’Fiziskā izglītība un sports’’ar bakalaura grādu veselības aprūpē. Savukārt Waterford Tehnoloģiju institūts piedāvā studiju programmu ‘’Sports un veselība” ar bakalaura programmu, kas sagatavo darbam fitnesa profesionāļus.


 1. Apliecinājums programmas likvidācijas gadījumā

Ja bakalaura studiju programma Veselības sports tiek likvidēta, Rīgas Stradiņa universitāte , ievērojot Ministru kabineta 03.10.2006 noteikumus nr. Nr. 821 „Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība" 3. pielikuma 5.3. punktu apliecina, ka akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Veselības sports” studējošajiem garantē zaudējumu kompensāciju, ja studiju programma RSU rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ netiek akreditēta vai licence tiek anulēta un studējošais nevēlas turpināt studijas citā augstākās izglītības programmā. (Pielikumā Nr. 9. Apliecinājums programmas likvidācijas gadījumā).


 1. Studiju programmas attīstības plāns

Studiju programmas attīstības nolūkos tiek veikta visu studiju gadu studentu un absolventu aptauja par visu studiju priekšmetu organizācijas kvalitāti, par studiju priekšmetu saturu un studentu apmierinātību ar docētājiem. Studentu vairākuma viedoklis tiek ņemts vērā un tiek veiktas uzlabošanas darbības. Tiek veiktas pārrunas ar Latvijas Fitnesa un veselības veicināšanas nozares valdes locekļiem par augstākās kvalifikācijas speciālistiem nepieciešamajām zināšanas, prasmēm un iemaņām un to apmācības iespējām bakalaura studiju programmas ietvaros.


Rehabilitācijas fakultātes dekāns

prof. A.Vētra


Studiju programmas vadītāja

asistente I.Tambora


PIELIKUMS NR.1


Studiju programmas licence” kopija


PIELIKUMS NR.2


Studiju kursu apraksti”


A-obligātie studiju priekšmeti

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Neatliekamā palīdzība (A)

Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs(-a) –profesors Indulis Vanags


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Profesors Indulis Vanags

Asoc. profesore Antoņina Sondore

Asoc. profesors Viesturs Liguts

Docente Eva Strīķe

Docents Egons Daugulis

Asistents Oļegs Sabeļņikovs


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 1.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis – iemācīt studentiem rīkoties neatliekamās, dzīvībai bīstamās situācijās pirms ārsta ierašanās.

Studiju priekšmeta uzdevumi – veikt pamata kardiopulmonālo reanimāciju, prast apturēt bīstamu asiņošanu, imobilizēt ekstremitātes skeleta traumas gadījumā, sniegt palīdzību šoka, termiskās traumas, pārkaršanas, hipotermijas, akūtās saindēšanās gadījumos.Studiju priekšmeta saturs – Rīcība nelaimes gadījuma vietā. Kardiopulmonālās reanimācijas praktiskā norise. Asiņošana. Šoks. Skeleta bojājumi. Brūces. Termiski bojājumi. Pārkaršanas. Hipotermija. Akūtas saindēšanās.


Studiju priekšmeta pārbaudījumi – teorētiskā ieskaite (I)


Literatūras saraksts:

ieteicamā literatūra

1)Lekciju un praktisko nodarbību materiāli

2)Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Atdzīvināšana. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2004, 392 lpp.

3)Neatliekamā medicīniskā palīdzība. Traumas. Rīga: NMPC, D.Krieviņa redakcijā. 2001, 350 lpp.

4)Anestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija. I.Vanags, E.Daugulis, P.Tomiņš. Rīga: Nacionālais Apgāds, 2002, 567 lpp.

papildus literatūra:

 1. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Resuscitation (Elsevier), 2005, 67; 186 p.

 2. A Pocket Book of the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005. Edited by Baskett P and Nolan J. Mosby Elsevier, 2006, 239 p.

 3. First Aid Manual. Dorling Kindersley Limited, 2006, 288 p.

 4. Advanced Trauma Life Support. Course for Physicians. Raymond H.Alexander, Herbert S.Pructor. 1995, 396 p.

Studiju priekšmeta programmas apraksts


Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Bioloģija (A)


Akadēmiskās struktūrvienības vadītājs – docente Baiba Lāce


Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asistente Madara Kreile, pasn. Didzis Pilāns


Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Rehabilitācijas fakultātes bakalaura studiju programma Veselības sports 1.studiju gads


Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP (3 ECTS)


Studiju priekšmeta mērķis –

Iegūt zināšanas par cilvēku kā vienotu sistēmu, veidojot integratīvu pamatu turpmākajām medicīnas studijām, kā arī iegūt nepieciešamās prasmes šo zināšanu izmantošanā veselības sporta (fitnesa) trenera praksē.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница