Методичні рекомендації з дисципліни "Фізика", модуль 5 "Електромагнетизм. Змінний електричний струм" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л.
Скачать 120.19 Kb.
НазваниеМетодичні рекомендації з дисципліни "Фізика", модуль 5 "Електромагнетизм. Змінний електричний струм" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л.
Дата12.02.2013
Размер120.19 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Б І Б Л І О Т Е К А


Нові надходження до фонду бібліотеки МДАУ

за ІІІ квартал 2009 року


Миколаїв, 20091. Природознавчі науки


22.17

Т34

Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] : контрольні завдання та метод. рек. до самост. роботи студ. заочної, денної та дистанційної форм навчання екон. ф-ту напряму підготовки 6.030509-"Облік і аудит", 6.030601-"Менеджмент" з урахуванням кредитно-модульної системи навчання та рейтинг. системи оцінки знань / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, О. А. Мірошніченко [та ін.] ; Ф-т механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 156 с. + Ел. копія.


22.3

В22

Вахоніна, Л. В. Методичні рекомендації з дисципліни "Фізика", модуль 5 "Електромагнетизм. Змінний електричний струм" [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.010104, 6.100202, 6.100101, 6.090102 / Л. В. Вахоніна, Л. С. Власенко, І. В. Бацуровська ; Ф-т механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 91 с. + Ел. копія.


24.1

Г51

Гирля, Л. М. Методичні рекомендації "Сучасна українська хімічна термінологія та її використання" студентам І курсу факультету технологій виробництва і переробки продукції тваринництва [Текст] : спеціальність 6.090102 / Л. М. Гирля ; Агрономічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 34 с. + Ел. копія.


24.1

М67

Мітрясова, О. П. Методичні рекомендації з хімії до виконання лабораторних робіт студентами факультету механізації сільського господарства, напрямів підготовки: 6.100202, 6.010104. [Текст] / О. П. Мітрясова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 54 с. + Ел. копія.


2. Техніка


31.241

В93

Высоковольтные полимерные изоляторы [Текст] / А. К. Шидловский, Ю. Н. Шумилов, А. А. Щерба, В. М. Золотарев. – К. : Сучасність, 2008. – 252 с.


32.97

Ц73

Цисс, О. М. Конспект лекцій по використанню САПР AutoCad з дисципліни " Комп'ютери та комп'ютерні технології" [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.091900 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / О. М. Цисс ; Економічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 45 с. + Ел. копія.


32.97

Б84

Борян, Л. О. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Прикладні комп'ютерні технології та геоінформаційні системи" [Текст] : для студ. V курсу ф-ту механізації сільського гос-ва денної форми навчання / Л. О. Борян ; Економічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 69 с. + Ел. копія.


32.97+45.3

К78

Крамаренко, С. С. Інформаційно-обчислювальні системи в селекції [Текст] : метод. рек. для самост. роботи із навч. модуля "ІОС в селекції" для студ. спец. 8.130201 - "ТВППТ" (спеціалізація "Племінна справа") / С. С. Крамаренко ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 48 с. + Ел. копія.


36.95

К73

Кот, С. П. Мікробіологія молока та молочних продуктів [Текст] : метод. рек. для виконання практ. занять студ. денної форми навч. зі спец. 7.130201-, 8.130201- "ТВППТ" / С. П. Кот, О. П. Іванина ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 33 с. + Ел. копія.


3. Сільське господарство


40.3

Ш37

Шевченко, Л. М. Навчальний модуль 1. Основи геології. Розділ "Мінералогія" [Текст] : метод. рек. до викон. лаб. робіт з дисц. "Грунтознавство з основами геології" студ. 2-го курсу агр. ф-ту денної форми навчання за напрямком підготов. 6.090101 "Агрономія" / Л. М. Шевченко, О. М. Хотиненко ; Агрономічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 54 с. + Ел. копія.


40.40

Ч-75

Чорний, С. Г. Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з агрохімії "Проект системи удобрення сільськогосподарських культур в сівозміні" [Текст] : для студ. спец. 6.130100 "Агрономія" / С. Г. Чорний, О. В. Рожковська ; Агрономічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 60 с.


40.72

M 89

Motrol. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. Motorization and Power industry in Agriculture [Текст]. Т. 10 В / Redaktor Krasowski. – Lublin, 2008. – 272 c.


41.47

М54

Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу "Програмування врожаїв" студентами денної форми навчання ОКР "Бакалавр" напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" [Текст] / Н. В. Маркова, Р. М. Скупський, Л. Г. Хоненко, В. І. Болдуєв ; Агрономічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 75 с. + Ел. копія.


45

Д13

Давиденко, В. М. Вступ до спеціальності [Текст] : метод. рек. для вивчення і виконання самост. роботи студ. денної, заочної та дистанційної форм навчання зі спец. 5.09010201 "ТВППТ", які навчаються за інтегрованим планом / В. М. Давиденко, Р. В. Єлфімова ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 40 с. + Ел. копія.


46.11

Г66

Гопка, Б. М. Нетрадиційне конярство [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Гопка, В. Д. Судай, В. Є. Скоцик. – К. : Вища освіта, 2008. – 191 с.


46.11

К80

Крессе, В. Лошади. Содержание, уход и лечение [Текст] / В. Крессе. – М. : АКВАРИУМ -Принт, 2005. – 320 с.


46.11

Л55

Ливанова, Т. К. Все о лошади [Текст] / Т. К. Ливанова, М. А. Ливанова. – 1000 советов от газеты Комсомольская правда. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2006. – 384 с.


46.6

Л83

Луговий, С. І. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни "Технологія виробництва продукції вівчарства" студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.090102 - "ТВППТ" [Текст] / С. І. Луговий ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 30 с. + Ел. копія.


46.73

І 20

Іванова, О.В. Методичні рекомендації для проведення лабораторних та практичних занять з навчального модулю "Породи та селекція собак" [Текст] : для студ. денної та заочної форм навчання ф-ту ТВППТ за спец. 7.130201 - "ТВППТ" / О. В. Іванова ; Факультет ТВППТ. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 87 с. + Ел. копія.


47.2

Ш49

Шерман, І. М. Технологія виробництва продукції рибництва [Текст] : підруч. / І. М. Шерман, В. Г. Рилов. – К. : Вища освіта, 2005. – 351 с.


47.2

Ш49

Шерман, І. М. Основи екології і технології рибництва в умовах астатичної мінералізації [Текст] : монографія / І. М. Шерман, С. В. Кутіщев. – К. : Вища освіта, 2007. – 143 с.


47.2

Е45

Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних [Текст] : монографія / І. М. Шерман, В. Ю. Шевченко, В. О. Корнієнко, О. В. Ігнатов. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 348 с.


4. Історія


63.3(4 Укр)

Б48

Березовська, Т. В. Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійної роботи з історії України за кредитно-модульною системою навчання для студентів денної форми навчання [Текст] / Т. В. Березовська ; Економічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 194 с. + Ел. копія.


63.3(4 Укр)

В75

Воронянський, О. В. Історія України [Текст] : навч. посіб. / О. В. Воронянський. – Харьков : Парус, 2008. – 544 с.


5. Економіка


65.050

І-18

Іваненко, Т. Я. Методичні рекомендації до складання бізнес-планів з дисципліни "Організація аграрного бізнесу" для студентів спец. 7.130201 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" [Текст] / Т. Я. Іваненко ; Економічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 37 с.


65.050.3

К60

Колесник, В. М. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з курсу "Маркетинг" [Текст] : для студ. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент", 6.030509 "Облік та аудит" заочної форми навчання / В. М. Колесник ; Економічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 44 с. + Ел. копія.


65.050.4

У33

Ужва, А. М. Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" [Текст] / А. М. Ужва, А. Г. Костирко ; Економічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 79 с. + Ел. копія.


65.052

И74

Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : підруч. / Ф. Ф. Бутинець, Т. В. Давидюк, В. В. Євдокимов, С. Ф. Легенчук. – 3-е вид., доп. і перероб. – Житомір : Рута, 2007. – 468 с.


65.052

М54

Методичні рекомендації щодо виконання та захисту магістерських і дипломних робіт студентами економічного факультету денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106, 8050106 "Облік і аудит" [Текст] / В. П. Клочан, Н. І. Костаневич, О. М. Вишневська [та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 266 с. + Ел. копія.


65.052.2

Б94

Бухгалтерский словник [Текст] / під ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомір : Рута, 2008. – 224 с.


65.245

Г13

Гадзевич, О. І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гадзевич. – К. : Кондор, 2008. – 400 с.


65.248

Б90

Бука, С. К. Методичні рекомендації щодо розробки розділу "Охорона праці" в дипломних роботах (проектах) студентів спец. 8.090102 "ТВППТ" [Текст] / С. К. Бука. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 51 с. + Ел. копія.


65.248

Д79

Дубінін, В. А. Контрольні завдання з дисципліни "Безпека життєдіяльності" [Текст] : для студ. усіх спец. заочної форми навчання екон. ф-ту / В. А. Дубінін. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 70 с. + Ел. копія.


65.422ц

С88

Студеняк, І. П. Основи стандартизації та сертифікації товарів і послуг [Текст] : опорний конспект / І. П. Студеняк, Ю. М. Ажнюк, І. М. Чучка. – К. : Кондор, 2007. – 152 с.


65.9(4 Укр)

Е45

Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення [Текст] : монографія / кер. авт. кол. : Б.В. Буркинський, С.К. Харічков. – Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2008. – 494 с.


6. Держава і право


67

Д36

Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип.42. – К. : Ін-т держави і права, 2008. – 808 с.


67

Д36

Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип.43. – К. : Ін-т держави і права, 2009. – 780 с.


67.305

Ш83

Шпак, Д. О. Методичні рекомендації до самостійного вивчення та проведення практичних занять з курсу "Трудове право" для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" [Текст] / Д. О. Шпак ; Економічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 71 с. + Ел. копія.


67.400.5

П43

Погорілко, В. Ф. Референдне право України [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2006. – 366 с.


7. Наука. Культурологія


71

С13

Савчук, М. П. Культурологія [Текст] : метод. рек. для підготовки до семінар. занять та самост. роботи студ. за кредитно-модульною системою навчання. Напрямок підготов. 6.030509 "Облік і аудит", 6.090101 "Агрономія" / М. П. Савчук ; Економічний ф-т. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 107 с. + Ел. копія.


72.4

З-63

Зиновьев, И. Ф. Формирование и реализация экономического кадрового потенциала в аграрной сфере [Текст] : дис. ... науч. степ. докт. экон. наук / И. Ф. Зиновьев. – Запорожье : КПУ, 2009.


72.4

З-63

Зінов'єв, І. Ф. Формування та реалізація економічного кадрового потенціалу в аграрній сфері [Текст] : автореф. дис. ... наук. ступ. докт. екон. наук / І. Ф. Зінов'єв. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 36 с.


72.4+65.32

П60

Порудєєва, Т. В. Ретроспектива розвитку і підвищення ефективності використання земель фермерських господарств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Порудєєва. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 228 с. – Бібліогр. : с. 210-228.


72.4+65.32

П60

Порудєєва, Т. В. Ретроспектива розвитку і підвищення ефективності використання земель фермерських господарств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. В. Порудєєва. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 20 с.


72.4+65.325.1

К68

Короткова, О. В. Формування економічно сталого та конкурентоспроможного розвитку виноградарських і виноробних підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Короткова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 210 с. – Бібліогр. : с. 197-210.72.4+65.325.1

К68

Короткова, О. В. Формування економічно сталого та конкурентоспроможного розвитку виноградарських і виноробних підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. В. Короткова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 20 с.72.4+65.325.2

Р83

Рудь, І. Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. Ю. Рудь. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 20 с.72.4+65.325.2

Р83

Рудь, І. Ю. Підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. Ю. Рудь. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 257 с. – Бібліогр. : с. 241-257.8. Освіта. Педагогіка


74.58

Н72

Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 56. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2009. – 121 с.


74.58

П78

Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 57. – К. : Ін-т іннов. технол. освіти, 2008. – 96 с.


74.58

П78

Проблеми освіти [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 59. – К. : Ін-т іннов. технол. освіти, 2009. – 108 с.


9. Мовознавство


81.2 Нім

П56

Пономаренко, Н. Г. Німецька мова [Текст] : навч. матеріал та тестові завдання з німецької мови для самост. роботи студ. ІІ курсу денної форми навчання за всіма напрямами підготовки. Німеччина / Н. Г. Пономаренко. – Миколаїв : МДАУ, 2008. – 58 с. + Ел. копія.


81.2 Нім

М27

Марковська, А. В. Німецька мова [Текст] : метод. рек., навч. матеріал та тестові завдання з німецької мови для самост. роботи студ. 3 курсу денної форми навчання. Друга іноземна мова. Напрям підготовки 6050200 "Менеджмент" / А. В. Марковська ; Ф-т культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 62 с. + Ел. копія.


81.2 Укр

О-54

Олійник, О. Культура мовлення [Текст] : навч. посіб. / О. Олійник, В. Шинкарук. – К. : Кондор, 2008. – 296 с.


81.2 Укр

М69

Михайлюк, В. О. Словник-довідник уживання кличного відмінка в українській мові [Текст] / В. О. Михайлюк ; Ф-т культури та виховання. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 26 с. + Ел. копія.


10. Релігієзнавство. Філософія


86

Ч-49

Черній, А. М. Релігієзнавство [Текст] : підруч. / А. М. Черній. – 2-ге вид., доп. – К. : Академвидав, 2008. – 400 с.


87.2

П77

Причепій, Є. М. Філософія [Текст] : підруч. / Є. М. Причепій, А. М. Черній, Л. А. Чекаль. – К. : Академвидав, 2005. – 592 с.


87.7

Е88

Етика та естетика [Текст] : навч. посіб. / За ред. В. Л. Петрушенка. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 252 с.


Похожие:

Методичні рекомендації з дисципліни \"Фізика\", модуль 5 \"Електромагнетизм. Змінний електричний струм\" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л. iconМетодичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни "Політична економія" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 "Облік І аудит" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. [Текст]: Підручник / Автор кол.: В. А. Баженов, П. С. Венгерський та ін. – 2-ге вид....
Методичні рекомендації з дисципліни \"Фізика\", модуль 5 \"Електромагнетизм. Змінний електричний струм\" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л. iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Фізика". Модуль1 "Механіка матеріальної точки", модуль 2 "Механіка твердого тіла" [Електронний ресурс] : для студ денної та заочної форм навч за напрямом підготовки: 100102,
Функції багатьох змінних [Електронний ресурс] / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, О. А. Мірошниченко [та ін.]; Факультет механізації...
Методичні рекомендації з дисципліни \"Фізика\", модуль 5 \"Електромагнетизм. Змінний електричний струм\" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л. iconРОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Рабоча програма та методичні рекомендації затверджена на заседанні кафедри менеджменту, протокол №1 від 7 вересня 2011 р
Методичні рекомендації з дисципліни \"Фізика\", модуль 5 \"Електромагнетизм. Змінний електричний струм\" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л. iconМетодичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Аналітико-синтетична переробка інформації» для студентів...
Методичні рекомендації з дисципліни \"Фізика\", модуль 5 \"Електромагнетизм. Змінний електричний струм\" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л. iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія»
«Фізіологія» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент напряму підготовки: 050202 Організація виробництва...
Методичні рекомендації з дисципліни \"Фізика\", модуль 5 \"Електромагнетизм. Змінний електричний струм\" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л. iconМетодичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук
«бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 030102 «Психологія»
Методичні рекомендації з дисципліни \"Фізика\", модуль 5 \"Електромагнетизм. Змінний електричний струм\" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л. iconМетодичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук
«бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 030102 «Психологія»
Методичні рекомендації з дисципліни \"Фізика\", модуль 5 \"Електромагнетизм. Змінний електричний струм\" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л. iconМетодичні рекомендації для проходження
Програма управлінської практики відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 030601 – менеджмент, професійне...
Методичні рекомендації з дисципліни \"Фізика\", модуль 5 \"Електромагнетизм. Змінний електричний струм\" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л. iconМетодичні рекомендації до лекційного курсу з дисципліни “Нові інформаційні технології” для студентів довузівської підготовки за профілями спеціальностей 050100 “Економічна кібернетика”
Методичні рекомендації до лекційного курсу з дисципліни “Нові інформаційні технології” для студентів довузівської підготовки за профілями...
Методичні рекомендації з дисципліни \"Фізика\", модуль 5 \"Електромагнетизм. Змінний електричний струм\" [Текст] : для студ напряму підготовки 010104, 100202, 100101, 090102 / Л. iconМетодичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Науково-дослідна робота з використанням еом"
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница