Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
НазваниеМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
страница7/32
Дата12.02.2013
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

Воробйова Я.П.

Науковий керівник: к.е.н., професор Радкевич Л.А.

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського


ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ


Сучасні умови управління диктують все вищі вимоги до українських підприємств. Найбільш важливим фактором, на який впливає використання соціального відповідального маркетингу постає імідж підприємства, адже він здійснює все більший вплив на конкурентоспроможність суб’єкта підприємницької діяльності, а разом з тим сприяє підвищенню вартості підприємства і позитивно впливає на характер взаємовідносин з партнерами, державними установами, органами місцевого самоврядування і населенням.

Проблемам становлення соціально-відповідального маркетингу, керування якістю продукції і її конкурентноздатністю присвячені роботи Ф. Котлера, К. Л. Келлера, Ж.-Ж. Ламбена, Дж. Харрінгтона, П. Робіна, А.П. Градова, Р. Рейденбаха, Е. Демінга, І.Акімова, Ю.Саєнко, А.Хамідової та ін.

Існують наступні ключові моменти будь-якого плану по створенню ефективного, всебічного іміджу:

• створення « фундаменту»,

• зовнішнього іміджу,

• внутрішнього іміджу . [2]

Складання плану по зовнішньому іміджу означає ретельний аналіз усього того, що в першу чергу упадає в око суспільству і конкретному покупцеві. Зовнішній імідж компанії формується за допомогою наступних елементів:

• якість продукту

• реклама

• суспільна діяльність

• зв'язки з засобами масової інформації

• зв'язки з інвесторами

• відношення персоналу до роботи і його зовнішній вигляд.

Серед ключових факторів успіху в забезпеченні соціальної орієнтації підприємства можна виділити: якість продукції та ефективність організації суспільної діяльності.

Висока якість товарів та послуг передбачає не тільки дотримання вимог діючого законодавства, а також й ініціативу підприємства щодо пропозиції на ринку якісного продукту з урахуванням потреб і побажань споживачів; недопущення виробництва і реалізації продукції, шкідливої для здоров’я, моралі, життя і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища і суспільства в цілому [1, с.178].

Організація суспільної діяльності передбачає:

- визначення літературних джерел і попередніх кампаній;

- вибір цільових ринків, найбільш підготовлених до соціального звернення;

- просування простих, реальних для виконання дій чіткою і зрозумілою мовою;

- переконливе формулювання переваг пропозицій;

- простота наслідування запропонованої поведінки;

- розроблення повідомлень, що привертають увагу та правильний вибір засобів інформації;

- розважально-повчальний підхід.

Остаточний успіх суспільної діяльності визначається степенем досягнення поставленої перед нею мети. Критерії оцінювання можуть бути такими: високий ступінь сприйняття кампанії, висока швидкість сприйняття, велика тривалість сприйняття, низькі витрати на одне сприйняття, відсутність значних непродуктивних наслідків.

Однак, практика вітчизняних підприємств свідчить про байдужість до якості своєї продукції. Наприклад, у листопаді 2011 року за дорученням прем’єр-міністра М.Азарова майже в усіх областях України було зроблено контрольні закупки товарів у продовольчих магазинах, супермаркетах і торгових мережах. Виявилось, що практично жоден з них не відповідає встановленим стандартам, навіть продукти дитячого харчування [3].

В Україні більшість компаній (як великих, так і середніх) не мають визначеної стратегії СВМ, перебувають на етапі дотримання законодавства та точкових доброчинних проектів. Майже всі великі компанії проводять проекти підвищення ефективності бізнес-процесів із певними соціальними або екологічними перевагами, однак більшість не робить прив’язки таких бізнес-проектів до власної соціальної відповідальності.

Отже, будова позитивного іміджу українських підприємств в сучасних умовах господарювання можлива в умовах використання так званої філантропічної відповідальності, зокрема участі у соціальних, освітніх програмах, програмах збереження навколишнього середовища, розвитку та підтримки культури тощо.


Список використаної літератури:

1. Орлов П.А. Социально ответственный маркетинг: современные проблемы теории и практики/ П.А. Орлов // Бизнес Информ. – 2010. - № 9. – С. 175-185.

2. Джи Б. Имидж фирм. Планирование,формирование, продвижение.-СПб.: Издательство « Питер»,2000.-224с.

3. Орлов П.А. Социально ответственный маркетинг: современные проблемы теории и практики/ П.А. Орлов // Бизнес Информ. – 2010. - № 9. – С. 175-185.


Глущенко Е. Н.

Научный руководитель: ст. преподаватель Познякова О. О.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского


СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ МАРКЕТИНГ В УКРАИНЕ


В настоящее время в Украине существенно увеличилась актуальность проблемы становления социально-ответственного маркетинга и повышение социальной ответственности бизнеса.

Целью социально-ответственного маркетинга на данный момент является удовлетворение нужд и потребностей целевых рынков, при условии сохранения человеческих, материальных, энергетических и других ресурсов, охраны окружающей среды.

Концепция социально-ответственного маркетинга была создана, для того, чтобы заменить традиционную концепцию маркетинга. Возрастающая взаимозависимость экономических и социальных процессов в конечном итоге привела к тому, что в маркетинг, предприятия постепенно включались серьезные социальные задачи – постоянная подготовка и переподготовка управленческого персонала, качественные и конкурентоспособные товары и услуги, рационализации потребления и экологической защищенности общества от нежелательных процессов производства. Акцентируется внимание на комплексную маркетинговую деятельность, которая направлена на удовлетворение потребностей целевого рынка и одновременно учитывающие социальные и этические потребности общества в целом.

В рамках концепции социально-ответственного маркетинга, компания наряду с исследованиями потребностей потенциальных и реальных покупателей, выявляет общественные интересы и стремится к их удовлетворению.

Применение концепции социально-ответственного маркетинга предполагает:

  1. Совместно с потребностями покупателей, существует интересы общества, которые осознаются и принимаются покупателями;

  2. Успешность предприятия зависит, в том числе от общественного мнения, которые формируются на основании отношения предприятия к интересам общества;

  3. Потребители при прочих равных условиях предпочитают товары, которые производит компания, учитывающая интересы общества.

Концепция предусматривает ситуации, когда усилия различных производителей в области маркетинга находятся на одном уровне и конкуренция на рынке очень велика. Конкурентное преимущество получает компания, предложение которой наилучшим образом соответствует потребностям, существующим у покупателя при этом, в своей деятельности компания учитывает интересы общества и удовлетворять их.

Предприятия, которые строят стратегию своего бизнеса на принципах социально-ответственной концепции маркетинга и стремящиеся занять конкурентоспособную позицию на отечественном и международном рынках, должны обращаться к соответствующим нормативным документам, разработанным нормативным документам относятся официальные стандарты, относительно социальной ответственности, разработанные другими специальными организациями.

В 2007году кроме Государственного Стандарта Украины «Системы управления окружающей средой», разработанного на основе ISO: 14000, и Генерального Соглашения между Кабинетом Министров Украины, всеукраинскими объединениями организаций работодателей и предпринимателей, а также, всеукраинскими профсоюзами и профобъединениями, отсутствуют какие-либо нормативные документы, регламентирующие и регулирующие социальную ответственность бизнеса. 

Был разработан меморандум о социальной ответственности бизнеса в Украине, разработанный Всеукраинской Общественной Организацией «Украинская лига по связям с общественностью» на основе принципов Глобального Договора ООН в рамках действующего проекта – Форума социальной ответственности бизнеса Украины.

Сегодня существует необходимость в знании и соблюдении приведенных международных стандартов и положений, а также, в разработке на их основе внутригосударственных нормативных документов.

Подводя итоги проведенному анализу, можно сделать выводы, что социально-ответственный маркетинг приносит компаниям следующие выгоды: укрепляет репутацию и имидж компании; повышает качество управления бизнесом (увеличивает производительность труда персонала, сокращает операционные затраты, ведет к росту лояльности клиентов); повышает инвестиционную привлекательность компании (улучшает финансовые показателей деятельности компании и открывает более свободный доступ к капиталу). Так же он удовлетворяет нужды и потребности целевых рынков, при таких условиях, как: сохранение человеческих, материальных, энергетических и других ресурсов, которые играют важную роль в развитии предприятия.

Гриновецкий М.Ю.

Научный руководитель: Зенина И. Б., к.э.н., доцент

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского


РОЛЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА


Вирусная реклама — один из самых эффективных способов рекламы. Вирусный маркетинг использует привычку людей делиться с ближними забавной информацией. Методы вирусного маркетинга не новы и появились около ста лет назад. Их суть заключается в создании таких условий, при которых ваш товар или услуги активно рекомендовали бы сами клиенты. Вы всегда сможете понять с первого взгляда, является ли какая-то идея основой “чистого” вирусного маркетинга. Эта та идея, о которой вы сами добровольно расскажете друзьям или поместите в своем блоге.

Вирусный маркетинг - маркетинговая техника, использующая существующие социальные сети для повышения осведомленности о бренде/товаре/услуге. Методические принципы основаны на поощрении индивида к передаче маркетингового сообщения другим лицам, создавая потенциал для экспоненциального роста воздействия этого сообщения. Подобно вирусам, такие технологии используют любую благоприятную возможность для увеличения числа переданных сообщений.

Понятие «вирусный маркетинг» появилось чуть больше 10 лет назад. Сейчас это направление обретает все большую популярность. Секрет заключается в том, что вирусный маркетинг использует привычку людей делится информацией. Когда человек получает смешное видео, красивую музыку, необычную фотографию — он в первую очередь спешит поделиться этим с друзьями. И таким образом полученный файл очень быстро распространяется в сети.

Главное отличие это использование возможностей креативного мышления вместе с некоторыми очень простыми методами продвижения товара или услуги, вместо того, чтобы тратить много денег на рекламу. В вирусном маркетинге главное - эмоции: ненависть, смех, ирония, возмущение, недоумение.

Преимущества вирусного маркетинга:
1. Распространение вирусной рекламы экономически выгодно.
Реклама на телевидении, помимо затрат на производство видео ролика, требует значительных вложений в прокат. В случае с вирусной рекламой, распространение информации бесплатно. Даже если заказчик отдает внедрение и распространение вирусной рекламы на аутсорсинг, стоимость услуг в десятки, а иногда и в сотни раз ниже стоимости размещения на ТВ.
2. Вирусная реклама формирует отношение потребителей.
Как известно, для того, чтобы заставить человека купить продукт, необходимо сформировать у него потребность в этом продукте. 

Люди пересылают ссылки, которые считают интересными, те, которые подсознательно затрагивают сферу их интересов и потребностей. Таким образом, грамотно сделанный вирусный продукт актуализирует проблему, решить которую, призван продукт.
3. Вирусная реклама свободна от цензуры и ограничений Закона о рекламе.
Основной интерес широкой публики обращен в сторону материалов сексуальной или скандальной направленности, которые не всегда находят место на телевидении, ровно, как и использование в рекламе образов детей или медработников. Кроме этого, существуют рекламодатели, не имеющие возможности трансляции в СМИ, согласно закону о рекламе. Это производители алкоголя, табака и ряда других «запрещенных» продуктов, для которых вирусная реклама представляется наиболее перспективной областью продвижения.
4. Жизненный цикл вирусной рекламы не менее трех лет.
На ТВ ролик демонстрируется в строго определенное время, которое тщательно подбирается, чтобы застать целевую аудиторию. В Интернет информация распространяется в удобное для пользователя время. Ролик, сохраненный в виде ссылки, можно просматривать в любое удобное время и любое количество раз. В результате этого, по оценкам экспертов, период жизненной активности вирусной рекламы не менее трех лет. 
5. Вирусная реклама как искусство.
Некоторые образцы вирусных работ можно отнести к области искусства. Такие работы, помимо прямого назначения вирусной рекламы, выставляются также на фестивалях рекламы и рекламных идей.


Гришнякова Е.Г.

Научный руководитель: Белякова О. В., к.э.н., ст. преподаватель

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени Михаила Туган-Барановского


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА В УКРАИНЕ


На сегодняшний день роль маркетинга повысилась до такой степени, что он учувствует не только в решении экономических проблем, но также все больше становится социально-значимым. Всё чаще затрагивается вопрос улучшения качества жизни. Это обусловило появление экологического маркетинга, возникшего на базе социально-етической концепции маркетинга.

Возрастающая тревога людей состоянием окружающей среды повышает интерес к определению полного спектра экономических преимуществ от уменьшения возможного её загрязнения, а также экономии природных ресурсов. При этом в современных рыночных условиях функционирование любого производства должно быть не просто экологически чистым, а и обеспечивать устойчивое развитие общества.

Исследования последних лет показывают, что в украинском обществе растёт озабоченность ухудшением состояния окружающей среды. Экологические проблемы выходят на первое место среди прочих в сознании потребителей. В обществе формируются экологические потребности, основанные на необходимости сохранения среды обитания и здоровья. Будучи новым направлением деятельности в области современного бизнеса и взаимодействия человека и природы, экология и маркетинг формируют новый менталитет и в предпринимательстве, и в отношениях человека с природой.

Маркетинг ориентирует предпринимательство на удовлетворение потребностей человека, в то же время в обществе формируются потребности в качественно новом направлении, где основной мотив – здоровье, поэтому экология становится реально ощутимым фактором внешней среды для организаций, следовательно, и для маркетинга.

Экологические проблемы вышли на уровень взаимоотношения «производитель – потребитель», «предприятие – государство», «товар – рынок».

Международные стандарты являются основанием для добровольной сертификации готовой продукции или систем менеджмента на предприятии. В глазах потенциального партнёра наличие подобных сертификатов является подтверждением высокого уровня вашей ответственности за процесс производства, за людей, работающих в компании, и за качество окружающей среды. Всё это относится к реальным достоинствам фирмы, влияющим на формирование положительного имиджа, следовательно, и конкурентоспособность.

Развитие экологического маркетинга в Украине предполагает:

1) Разработку новых товаров, техники и технологии, появление которых обусловливается улучшением экологического положения населения, охраны окружающей природной среды;

2) Постоянную модернизацию, модификация и создание альтернативных товаров (услуг) на основе меняющихся вкусов, экологических предпочтений потребителей;

3) Разработку новых ценовых механизмов, предполагающих продажу экологически чистых товаров (услуг) по ценам аналогичных товаров, но несоответствующих экологическим стандартам и т.д.

Таким образом, развитие экологически направленного маркетинга позволит повысить репутацию и конкурентоспособность украинских товаров как на национальном, так и на мировом рынках.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   32

Похожие:

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconНауково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету
Щиро вітаю Вас з відкриттям науково-практичної конференції! Для більшості з Вас це не перша в житті наукова конференція. Але ця конференція...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconПерша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “ інфокомунікації сучасність та майбутнє”
Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на Прешу міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених “Інфокомунікації...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconЗбірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету
Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету (до 95-річчя заснування Полтавського...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconКонкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології»
Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Іллінойського університет (м. Чикаго), Факультету медіа та музики (м. Люлео) Технологічного...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconПлан проведення наукових І науково-технічних заходів в 2013 році Луцький національний технічний університет
...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconВипуск 23
Для викладачів, аспірантів, студентів факультетів та відділень журналістики, філологів, журналістів
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconРазумовский Э. С., Медриш Г. Л., Казарян В. А. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов
А. Л., Богданов В. А. Основные проблемы и приоритеты очистки сточных вод малых обьектов и населенных пунктов в ар крым // Збірник...
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconV міжрегіональна науково-практична конференція
Мартинюк В. Ю., "Вітальне слово з нагоди 50-річчя дитячої неврологічної служби Херсонщини"
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница