Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
НазваниеМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
страница27/32
Дата12.02.2013
Размер3.82 Mb.
ТипДокументы
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


 • Особенности туристического маркетинга[Электронный ресурс]. Режим доступа:<http://tourlib.net/statti_tourism/palchuk.htm>  Кравчук Н.В., аспірант

  Львівський національний університет імені Івана Франка


  АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНО-МАРКЕТИНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ


  На сьогоднішній день в Україні спостерігається тенденція активного розвитку туристичної сфери, як результат, збільшується потреба у конкурентоспроможних учасниках ринку, які б могли забезпечити максимальний дохід галузі. Проте, щоб зайняти успішну конкурентну позицію, суб’єкту господарювання необхідно проводити ефективну політику стратегічного планування маркетингової діяльності. Нажаль, велика частка керівників та топ менеджерів туристичних підприємств України не звертають на це великої уваги. На нашу думку, першопричиною даної ситуації є негативний вплив ідейних поглядів, які склалися ще в часи формування України як держави, а саме панування командно-адміністративної системи господарювання. Також, слід зазначити, що в перші роки незалежності України для ринку туристичних послуг було характерний низький рівень конкуренції, а також не вибагливість споживачів. Звичайно, така ситуація в туристичній галузі України, в процесі боротьби за клієнта, не вимагала обов’язкового використання стратегічно-маркетингового інструментарію [1, c.23]. Ще однією перепоною у використанні стратегічної маркетингової системи було те, що більшість українських суб’єктів господарювання туристичної галузі це малі або середнього розміру підприємства, які не мали відповідного кваліфікованого персоналу, фінансових ресурсів, досвіду у використанні такої системи. Таким чином, підсумовуючи вище сказане, ми можемо стверджувати, що через негативний вплив даних чинників, тільки в останні роки спостерігається впровадження стратегічного маркетингу у діяльність туристичних підприємств, тобто даний процес знаходиться на початковому етапі свого розвитку.

  З метою визначення основних тенденцій використання стратегічно-маркетингового інструментарію на сучасних підприємствах туристичного ринку України автором було проведено маркетингове дослідження, в рамках якого було опитано керівників та працівників 84 суб’єктів туристичної галузі із п’яти регіонів України. В результаті було сформульовано наступні тенденції:

  • розробкою та впровадженням системи стратегічного маркетингу на підприємстві займаються лише керівники без залучення спеціальних фахівців, маркетингових служб, що в більшості випадків негативно впливає на формування та реалізацію ефективних маркетингових стратегій.

  • використання мережевої форми організації бізнесу як перспективну інноваційну стратегічно-маркетингову технологію обслуговування клієнтів на туристичному ринку;

  • відсутність використання на підприємствах комплексних заходів маркетингу;

  • використання політики ціноутворення;

  • використання лише великими компаніями із значним бюджетом програм лояльності для клієнтів;

  • з метою просування туристичного продукту суб’єкти туристичної діяльності використовують стратегію вертикальної інтеграції [2, c.81];

  • використання традиційних засобів комунікативної політики, а саме реклама ЗМІ, в мережі Internet, зовнішня реклама, участь у різноманітних міжнародних туристичних виставках, спонсорування певних проектів, де озвучується назва фірми та ін [3, c.174].

  Детально проаналізувавши діяльність суб’єктів господарювання ринку туристичних послуг України, ми виявили, що на сьогоднішній день, стратегічний маркетинг має лише інструментальний характер. Ми стикнулися із рядом помилок, яких допускаються керівники та топ менеджери підприємств туристичної діяльності, які негативно впливають на ефективність маркетингового менеджменту: нелогічність розподілу функцій між відділами підприємства; відсутність достатнього контакту між клієнтами та менеджерами середньої ланки, що призводить до втрати потужного джерела інформації щодо оцінки якості турпродукту та послуг; недостатній рівень знання працівниками великих та середніх підприємств своїх клієнтів; необґрунтований відбір стратегій охоплення ринку; відсутність унікальних програм, які б сприяли розвитку взаємовідносин та зростанню лояльності клієнтів.

  Проте існує ряд позитивних тенденцій впровадження системи стратегічного маркетингу у діяльність суб’єктів господарювання туристичної галузі України, а саме більшість підприємств туристичного ринку України розширили асортимент наданих турпослуг, що дає можливість задовольнити зростаючі потреби споживачів-туристів; здійснюється розробка нових турів, в рамках зеленого, сільського, івентивного, екстремального туризму; використання розгалуженої системи маркетингових комунікацій з метою залучення потенційних клієнтів тощо.


  Список використаної літератури

  1. Аналіз комплексу маркетингу на ринку туристичних послуг: монографія / [О.М. Азарян, Н.Л. Жукова, О.А. Іщенко, Г.О. Ворошилова] – Донецьк: Дон дует, 2005. – 135 с.

  2. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: монографія / Н.В. Куденко, - К.: КНЕУ, 2002. – 245с.

  3. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф. Кифяк. Чернівці: Книги – ХХІ, 2003. – 300 с.


  Кубрак М. А.

  Научный руководитель: Загорная Т.О., к.э.н., доцент

  Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского


  ОБЗОР КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ


  Требования, предъявляемые к современному маркетингу - это не только создание качественного товара, услуг и установление конкурентоспособной цены, но и постоянное поддержание коммуникаций с потребителями, посредниками и различными аудиториями, что способствует расширению и укреплению рынка потребителей туристических услуг.

  Целью является исследование комплекса маркетинговых коммуникаций туристических услуг в Автономной Республике Крым.

  Рынок туристических услуг Крыма в системе коммуникаций основывается на трех блоках:

  - рекламный блок;

  - информационный блок;

  - связной блок с общественностью.

  Повышение эффективности туристической деятельности на основе совершенствования информационного обеспечения и управления непосредственно Министерством курортов и туризма Крыма позволит увеличить прибыль, получаемую от туристической отрасли Крыма, для чего предлагается провести мероприятия:

  - создание информационной сети, связывающей все подразделения Министерства, что позволит увеличить скорость обработки и получения информации;

  - создание интегрированной базы данных по всем туристическим учреждениям Крыма с указанием предоставляемых видов услуг, комфорта и наличия свободных мест;

  - создание базы данных в информационно-вычислительном отделе, ее хранение, с дальнейшим использованием для обмена информацией через локальную вычислительную сеть;

  - подключение к глобальной сети на базе действующей сети типа "Relkom", которая может объединить все подведомственные учреждения Министерства курортов и туризма Крыма, что позволит иметь полное представление по состоянию всей рекреационной отрасли, в том числе каждого учреждения в отдельности.

  Используя зарубежный опыт, необходимо создать справочные бюро с использованием данных информационно-вычислительного центра, работающего по запросу (телефон-факс). Качественная информация, получаемая для туристических бюро, позволяет завоевать известность и популярность у широкого круга потенциальных потребителей туристических услуг. Туристический потенциал Крыма практически неизвестен в других странах мира, качество и достоверность имеющейся информации непосредственно на Украине не соответствует международному уровню. Для распространения информации имеется возможность использовать консульства, торгпредства, торговые палаты, службы железнодорожных, морских, авиационных перевозок, в том числе союзы, благотворительные фонды и т. д. Стенды, выставки информационного плана позволяют обратить на себя внимание широкого круга общественности, потенциально заинтересованных покупателей услуг рекреационного комплекса.

  С появлением новых видов услуг меняется ценовая политика на рынке туристических услуг, о чем должна свидетельствовать информация, своевременно поступающая в туристические бюро, агентства для оперативного обеспечения филиалов бюро, агентств не только на Украине, но и за ее пределами.

  Воздействие на публику посредством прямого контакта либо с помощью средств массовой информации позволит вызвать интерес у широкого круга общественности.

  Для продвижения туристических услуг на рынок следует проводить мероприятия:

  - презентации с установкой стендов, витрин, проведение выставок, конференций, представлений, просмотров, конкурсов и т. д.;

  - спортивно-оздоровительные мероприятия;

  - фуршеты, шведские столы с учетом издержек, покрываемых за счет приглашенных клиентов.

  Для повышения эффективности коммуникации туристических учреждений и рекреационной отрасли в целом предлагается:

  - в информационно-вычислительном центре Министерства курортов и туризма создать базу данных, способную обеспечить необходимой информацией по всему аспекту рекреационного комплекса потенциальных покупателей;

  - создавать бюро туристической информации;

  - активно рекламировать турпродукт в местах наибольшего спроса;

  - укреплять и усиливать связи с общественностью.

  Можно сделать вывод, что следование основным принципам (последовательность, ориентация на единую цель, координация, многократное повторение в комплексе) позволит обеспечить эффективность системы маркетинговых коммуникаций туристических услуг в Автономной Республике Крым.


  Лада Д.И.

  Научный руководитель: Белякова О.В., к.э.н., доцент

  Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского


  ТУРИСТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ


  В условиях быстрорастущего рынка туризма в Украине важную роль играют маркетинговые исследования. В туризме маркетингу уделяется недостаточно внимания, так как предприниматели в основном сориентированы на практику и действуют в соответствии с имеющимся у них опытом. Важнейшей причиной такого положения вещей является и тот факт, что большинство туристских предприятий до недавних пор могли без особых усилий и маркетинговых исследований постоянно увеличивать и расширять клиентуру и объемы производства туристских услуг.

  Маркетинг в туризме - это деятельность по планированию и разработке туристских товаров и услуг, продаже, продвижению товаров и услуг, стимулированию на них спроса и ценообразованию.

  Актуальность данной темы заключается в том, что в наши дни маркетинг затрагивает интересы каждого индивидуума. Это процесс, в ходе которого разрабатываются и предоставляются в распоряжение людей товары и услуги, обеспечивающие определенный уровень жизни.

  Всемирная туристическая организация выделяет три основных функции маркетинга в туризме:

  1. Налаживание контактов с потребителями - ставит перед собой цель убедить потенциальных клиентов в том, что предложенное место отдыха и существующие там службы сервиса, достопримечательности и ожидаемые выгоды полностью соответствуют тому, чего желают получить сами клиенты.

  2. Развитие - предполагает проектирование нововведений, которые смогут обеспечить новые возможности для сбыта туристического продукта.

  3. Контроль- предусматривает анализ результатов деятельности по продвижению услуг на рынок и проверку того, насколько эти результаты отражают полное и успешное использование возможностей сферы туризма.

  Туристские услуги имеют 7 отличительных характеристик:

  1. Неспособность к хранению. Места в отеле или на самолете в случае отсутствия на них спроса в данный момент не могут быть складированы с целью их продажи в будущем. Следовательно необходимо приложить усилия к стимулированию спроса на эти услуги в данном краткосрочном периоде.

  2. Неосязаемость услуг. Для оценки турпродукта нет мерных величин: невозможно иметь представление о качестве продукта до его покупки и потребления. В связи с этим особую значимость для потребителей при покупке имеет имидж фирмы на рынке, престижность ее товаров (услуг).

  3. Подверженность сезонным колебаниям. Маркетинговые мероприятия турфирмы будут отличаться в пик сезона и в межсезонье. В межсезонье необходимы дополнительные меры стимулирования спроса: низкие цены, различные дополнительные услуги, варьирование различными видами туризма (диверсификация предложения).

  4. Значительная статичность, привязанность к определенному месту (турбазе, аэропорту, так как их невозможно перенести в другое место).

  5. Несовпадение во времени факта продажи туруслуги и ее потребления. Покупка товаров (услуг) туризма производится за недели или за месяцы до начала их потребления. В этом случае большую роль играет рекламная печатная продукция, предоставляющая наглядную информацию а покупаемом турпродукте и позволяющая создать ощущение выгод, которые могут быть извлечены из его потребления в будущем. Большое значение на стадии продажи турпродукта придается степени достоверности информации, а также надежности продукта (соответствию качества продукта его цене).

  6. Территориальная разобщенность потребителя и произво-дителя на туристском рынке. Важны мероприятия по информированию и рекламе на более широком (международном) уровне.

  7. Покупатель преодолевает расстояние, отделяющее его от продукта и места потребления, а не наоборот.

  Таким образом можно сделать вывод что для того чтобы использовать маркетинг как надежный инструмент достижения успеха на рынке, руководителям и специалистам туристских предприятий необходимо овладеть его методологией и творчески применять ее в зависимости от конкретной ситуации.


  Лупинос А.А.

  Научный преподаватель: к.э.н. , доцент Щербина Н.М

  Донецкий национальный университет экономики и торговли

  имени Михаила Туган-Барановского


  МАКРЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ В ТУРИЗМЕ


  Сегодня, в эпоху постиндустриальной информационной экономики, нам, как потребителям, представляется самый многообразный ассортимент продуктов - результатов деятельности разных сфер бизнеса. В настоящий момент, потребителю предлагается всё, в чем он может нуждаться и даже больше.

  Как и в других сферах бизнеса, число предприятий в туризме увеличивается с каждым годом. Это вынуждает турфирмы внедрять в свою деятельность новые технологии управления, производства и сбыта, так как инновации способствуют развитию конкурентных преимуществ.

  В туристской сфере развивается инновационная деятельность по трем направлениям:

  1. Внедрение нововведений (организационные инновации), связанных с развитием предприятия и туристского бизнеса в системе и структуре управления, включая реорганизацию, укрупнение, поглощение конкурирующих субъектов на основе новейшей техники и передовых технологий; кадровой политики (обновление и замена кадрового состава, система повышения квалификации, переподготовка и стимулирование работников); рациональной экономической и финансовой деятельности (внедрение современных форм учета и отчетности, обеспечивающих устойчивость положения и развития предприятия).

  2. Маркетинговые инновации, позволяющие охватывать потребности целевых потребителей или привлекать не охваченных на данный период времени клиентов.

  3. Периодические нововведения (продуктовые инновации), направленные на изменение потребительских свойств туристского продукта, его позиционирование и дающие конкурентные преимущества.

  Продуктовые инновации в туризме - сложный процесс, как правило, требующий привлечения или затрагивающий сторонние организации, смежные сферы деятельности и даже государственные структуры.

  Организационные инновации - внутренний процесс, безусловно, важным образом влияющий на конечный продукт деятельности предприятия и способный стать весомым конкурентным преимуществом турфирмы. Но ни продуктовые, ни организационные инновации не могут быть доступны всем туристским предприятиям, в отличии от маркетинговых инноваций, внедрение которых возможно как туроператорами, так и турагентами. В отличии от туроператоров, основная деятельность турагентств заключается в сбыте готового туристского продукта. До сравнительно недавнего времени, анализ рынка, изучение спроса, рекламная и иная маркетинговая деятельность требовали высоких финансовых затрат и, следовательно, были доступны только крупным предприятиям, обладающим соответствующей материально-технической базой. Но с развитием сети Интернет, затраты на маркетинг значительно снижаются, появляются новые способы анализа рынка и спроса, виды рекламы и торговли. В настоящее время, подавляющее большинство турагентств имеют собственные веб-сайты, Интернет-представительства и системы онлайн-бронирования туров.

  Новые Интернет-системы позволяют получать информацию о тенденциях рынка, потребностях клиентов, самих потенциальных клиентах и даже продуктах конкурентов в режиме «реального времени», достоверно и без посредников. Эта информация в дальнейшем может быть использована при проведении рекламных компаний. Современные системы Интернет-рекламы способны идентифицировать респондента (пользователя, потенциального потребителя) по различным характеристикам: пол, возраст, регион проживания и т.д., и транслировать ему лишь те рекламные объявления, которые отвечают его интересам, и требованиям которых отвечает он. Помимо анализа и рекламы, существуют системы онлан-бронирования (онлайн-торговли), позволяющие также определять наиболее подходящий потребителю продукт исходя из его предыдущих запросов, и предлагающие воспользоваться предложением турфирмы, не выходя из своего дома или офиса, оплатив и оформив турпродукт посредством систем Интернет-платежей.

  Принимая во внимание специфику туристских услуг - невозможность потребления продукта в месте его приобретения и высокий риск неудовлетворения турпродуктом, специалисты в областях дизайна, Интернет-технологий и туризма разработали новый способ презентации турпродукта - так называемый, «Виртуальный Тур». Этот способ маркетинговых коммуникаций, в настоящий момент, еще не распространен повсеместно, но уже есть ряд компаний, предлагающих туристским предприятиям разработку подобных решений, опять-таки, по принципу аутсорсинга.

  Существуют Интернет-порталы и системы бронирования, где пользователям предлагают ознакомиться с приобретаемым туром «виртуально». «Виртуальный тур» демонстрирует не только то, как выглядят номера отелей, пляжи, прилегающие территории и достопримечательности туристского региона, но и дает возможность «заглянуть» в отель, «пройтись» по пляжу и даже пообщаться с администратором гостиницы посредством Онлайн видео-связи в режиме «реального времени». В некоторых компаниях «Виртуальный-Тур» клиенту предоставляется бесплатно, в качестве рекламного материала, в других - за отдельную плату.

  Вывод: за последние 5 лет Интернет-технологии прочно закрепились в нашей жизни, и, с каждым годом, их потенциал возрастает. В обозримом будущем, аналитики прогнозируют значительное увеличение доли Интернет-офисов, Онлайн-магазинов и других веб-сервисов. В Украине, ситуация с развитием инновационных туристских технологий в Интернет несколько усложнена законодательными ограничениями на предпринимательскую деятельность и некоторым недоверием граждан Интернет-технологиям. Но, возможно, уже через несколько лет, после принятия ряда Законов об Интернет-коммерции и оформлении документов «онлайн», туристский бизнес перейдет на новый, высокотехнологичный уровень.

 • 1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

  Похожие:

  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
  У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
  У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconНауково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету
  Щиро вітаю Вас з відкриттям науково-практичної конференції! Для більшості з Вас це не перша в житті наукова конференція. Але ця конференція...
  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconПерша міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “ інфокомунікації сучасність та майбутнє”
  Даний збірник містить тези матеріалів, що представлені на Прешу міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених “Інфокомунікації...
  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconЗбірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету
  Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів І студентів фізико-математичного факультету (до 95-річчя заснування Полтавського...
  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconКонкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології»
  Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Іллінойського університет (м. Чикаго), Факультету медіа та музики (м. Люлео) Технологічного...
  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconПлан проведення наукових І науково-технічних заходів в 2013 році Луцький національний технічний університет
  ...
  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconВипуск 23
  Для викладачів, аспірантів, студентів факультетів та відділень журналістики, філологів, журналістів
  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconРазумовский Э. С., Медриш Г. Л., Казарян В. А. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных пунктов
  А. Л., Богданов В. А. Основные проблемы и приоритеты очистки сточных вод малых обьектов и населенных пунктов в ар крым // Збірник...
  Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів iconV міжрегіональна науково-практична конференція
  Мартинюк В. Ю., "Вітальне слово з нагоди 50-річчя дитячої неврологічної служби Херсонщини"
  Разместите кнопку на своём сайте:
  Библиотека


  База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
  обратиться к администрации
  Библиотека
  Главная страница