ProfesionāLĀ maģistra studiju
НазваниеProfesionāLĀ maģistra studiju
страница1/25
Дата11.02.2013
Размер1.47 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
BALTIJAS KRIEVU INSTITŪTS


PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU

PROGRAMMA


specialitātē


Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”


AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI


Rīga, 2003.g.


SATURA RĀDITĀJS


STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAS PIETEIKUMS

 1. LĒMUMS PAR STUDIJU PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS SĀKŠANU........................................................................................................................................


2. LICENCE STUDIJU PROGRAMMAI...................................................................................... ..

3. DOKUMENTI PAR IZGLĪTĪBAS TURPINĀŠANAS NODROŠINĀŠANU........................................................................................................................


4. STUDIJU PROGRAMMAS APRAKSTS..................................................................................

5. REKLĀMAS UN INFORMĀTĪVIE MATERIĀLI PAR STUDIJU IESPĒJĀM....................................................................................................................................


6. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS

NO LATVIJAS VALSTS INTEREŠU VIEDOKĻA..................................................................


6.1. STUDIJU PROGRAMMAS ATBILSTĪBA PROFESIJAS STANDARTAM

UN PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STANDARTAM................................


6.2. DARBA DEVĒJU APTAUJAS REZULTĀTI............................................................................


7. STUDIJU PROGRAMMAS NOVĒRTĒJUMS........................................................................

7.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI.............................................................


7.2. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA..........................................................................


7.3. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ REALIZĀCIJA......................................................

.

7.3.1. Izmantotās studiju metodes un formas................................................

7.3.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskās darbības

un to ietekme uz studiju darbu............................................................

7.3.3. Maģistrantu un maģistru piedalīšanās BKI

zinātniskās pētniecības darbā...............................................................


7.4. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA.......................................................................................................

7.5. STUDĒJOŠIE..........................................................................................................................

   1. Studējošo skaits programmā.................................................................

   2. I. kursā imatrikulēto skaits...................................................................

   3. Absolventu skaits................................................................................

   4. Maģistrantu aptaujas un to analīze.......................................................

   5. Absolventu aptaujas un to analīze........................................................

   6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.............................
  1. STUDIJU PROGRAMMĀ NODARBINĀTAIS

AKADĒMISKAIS PERSONĀLS...........................................................................................


   1. Akadēmiskā personāla skaits................................................................

   2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija....................................................

   3. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības

un attīstības politika.............................................................................


  1. FINANSĒŠANAS AVOTI UN INFRASTRUKTŪRAS

NODROŠINĀŠANAS............................................................................................................


   1. BKI finansiālais stāvoklis....................................................................

   2. BKI abgādātība ar mācību un zinātnisko literatūru..............................

   3. Mācību procesa nodrošinājums ar auditorijām,

iekārtam un sociālo infrastruktūru......................................................  1. ĀRĒJIE SAKARI.........................................................................................................

   1. Saistība ar darba devējiem...................................................................

   2. Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām

Latvijā un ārvalstīs..............................................................................

   1. Akadēmiskā personāla darbs ārzemēs.................................................

   2. Ārvalstu vieslektori programmā..........................................................

   1. Ārvalstu studējošie..............................................................................
 1. STUDIJU PROGRAMMAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS ............................................................

PELIKUMI:

 1. Studiju programmas salīdzinājums ar tāda paša līmeņa

augstskolas programmām....................................................................................

Profesijas standarts...............................................................................................

 1. Reklāmas un informatīvie materiāli par BKI studiju iespējam..........................

 2. BKI maģistrantu darba devēju saraksts.............................................................

BKI maģistrantu darba devēju aptaujas anketa..................................................

 1. BKI absolventa anketa un aptaujas rezultāti (16.11.2002.g.)...........................

 2. BKI maģistrantūras akadēmiskā personāla Curriculum Vitae..........................

 3. BKI budžeta sadalījums....................................................................................

BKI 2001.g. bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins.......................................

BKI 2000.g. bilance, peļņas un zaudējuma aprēķins........................................

BKI un ārvalstu augstskolu aktīvie sadarbības līgumi......................................


BALTIJAS KRIEVU INSTITŪTS

балтийский русский институт

BALTIC RUSSIAN INSTITUTE

Piedrujas iela 3, Rīga, Latvijas Republika, LV-1073. Tel.: +(371) - 7421002, 7241142, 7241272: Tel /Fax: 7112679; e-mail: bri@junik.lv
Nr.__________ Datums: “ _____.”__________­___ 2003. g.


Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijai


PIETEIKUMS

studiju programmas akreditācijai


Programmas nosaukums: profesionālā maģistra studiju

programma „Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana”


Izglītības klasifikācijas kods: 473412


Studiju programmas īstenošanas 1,5 gadi; (60 KP)

ilgums un apjoms:


Prasības uzsākot studiju 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5 līmeņa

programmas apguvi: profesionālo kvalifikāciju


Iegūstamais grāds: profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā


Augstskolas nosaukums: Baltijas Krievu Institūts


Programmas īstenošanas vieta: 1) BKI Rīgā, Lomonosova ielā 1/24

2) BKI filiālē, Liepājā, Lielā ielā 12/50

3) BKI filiālē, Daugavpilī, Dzelzceļa 3


Programmas īstenošanas veids pilna laika studijas


Akreditācijas jautājumu kārtošanai BKI maģistrantūras vadītājs doc. V. Bagirovs

pilnvarotā persona:


BKI valdes priekšsēdētājs prof. V. Ņikiforovs


4. Studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” apraksts

Maģistru studiju "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" mācību plāna ietilpst 27 disciplīnas. Šos mācību priekšmetus maģistrantam jāapgūst pirmajos semestros, jo trešais semestris (pēdējais) ir atvēlēts maģistra darba sagatavošanai un aizstāvēšanai. Mācību plāna saturs ir sastādīts tā, lai to apgūstot, absolvents iegūtu augstu kvalifikāciju savā specialitātē, būtu spējīgs patstāvīgi profesionāli strādāt, darboties zinātniski- pētnieciskajā vai pedagoģiskajā jomā.

Programmas priekšmeti sadalīti proporcionāli pa semestriem un mācību plāns balstīts uz pakāpenisku disciplīnu apguvi (no mazāk sarežģītā uz sarežģītāku, no vispārinātā -uz konkrēto). Sekmīga studiju plāna apgūšana dod maģistriem pietiekami dzīļu ieskatu izvēlētajā profesijā, balstoties uz iegūtajām zināšanām.

Specialitātes "Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana" maģistra sagatavošanas mācību plāns sastāv no trim disciplīnu blokiem:

 • Bloks A - vispārizglītojošas disciplīnas;

 • Bloks B - profesionālās un speciālas disciplīnas;

 • Bloks C – brīvās izvēles disciplīnas.

Maģistru apmācībā netiek paredzēta šaura specializācija. To var realizēt pats maģistrants, izvēloties B un C bloka disciplīnas tēmu maģistra darbam, to gatavojot un aizstāvot, vai arī strādājot konkrētā darba vietā.

BKI profesionālās maģistrantūras mācību plāns tika salīdzināts ar citu Latvijas un ārvalstu augstskolu mācību plāniem (pielikums Nr. 1).

Noteikts, ka BKI mācību plāns ir līdzīgs Rīgas Tehniskās Universitātes, Ventspils augstskolas, Biznesa augstskolas „Turība”, Mančesteras Business skolas un Edinburga Universitātes mācību plāniem.


BALTIJAS KRIEVU INSTITŪTS

Mācību plāns profesionāla maģistra studiju programmai

uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

Specialitātes kods 473412

Apmācības ilgums: 1,5 gadi (3 semestri), 16 nedēļas semestrī

1 kredītpunkts- 40 a. st.

Nr

Disciplīnas nosaukums

Kredīt

punkti

Sadalījums pa semestriem

Kontroles forma1 sem

2 sem

3 sem

Eks.

Iesk.
A – Vispārizglītošas disciplīnas
1

Zinātniskās izpētes loģika un metodoloģija

2

xx
2

Augstākās izglītības pedagoģija un psiholoģija

2
x
x
3

Informatīvo tehnoloģiju pielietošana menedžmentā

2

xx
4

Makroekonomisko procesu analīze

2

xx
5

Mūsdienu vadības lēmumu pieņemšanas metodes

2
xLiet. spēle

6

Eiropas ekonomiskā integrācija

2
xx

7

Mārketinga mūsdienu problēmas


2
x
x
8

Konfliktoloģija

2

x


x

9

Firmas menedžmenta mūsdienu problēmas

2

x


refer.

10

Uzņēmējdarbības politika


2
x
хA bloka kopā:


20
B – Profesionālas un speciālās disciplīnas

11

Audits un firmas darbības vērtēšana

2
x
x
12

Komercdarījumu aplikšana ar nodokļiem

2

x


x

13

Darba likumdošanas mūsdienu problēmas

2

xx
14

Korporatīvās tiesības

4

xx
15

Banku pakalpojumi

2
x
x
16

Situāciju analīze, reprezentācija un vērtēšana

2
xx

17

Komunikāciju pārvaldīšana PR sfērā

2

x


x

18

Uzņēmējdarbības tiesiskā regulēšana ES valstīs

2
xx

19

Kompānijas PR vērtēšana un firmas imidža koriģēšana

2
x
х
20

Civiltiesību problēmas

2

xх
21

Biznesa prognozēšana

2
xx

B bloka kopumā jāsavāc vismaz 10 KPC – Brīvās izvēles disciplīnas

22

Trasta operācijas starptautiskajā biznesā

2
x
x
23

PR aktuālās problēmas

2

x


x

24

Ētika PR sfērā

2

x


x

25

Reklāmas darbības tiesiskā regulēšana

2
x
x
26

Vērtspapīru publiskās apgrozības problēmas

2

x


x

27

Sociālās nodrošināšanas tiesības

2
x
xC bloka kopumā jāsavāc vismaz 4 KPProfesionālā prakse

6

х

хх
Maģistra darba sagatavošana un aizstāvēšana

20х


Kopā:

60  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Похожие:

ProfesionāLĀ maģistra studiju iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

ProfesionāLĀ maģistra studiju iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

ProfesionāLĀ maģistra studiju iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

ProfesionāLĀ maģistra studiju iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

ProfesionāLĀ maģistra studiju iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

ProfesionāLĀ maģistra studiju iconRīga, 2008 izm studiju programmu akreditācijas komisijai pieteikums studiju programmas

ProfesionāLĀ maģistra studiju icon3 Studiju programmas apraksts 4 Studiju programmas mērķis un uzdevumi

ProfesionāLĀ maģistra studiju iconPirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība

ProfesionāLĀ maģistra studiju iconPirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītības programma

ProfesionāLĀ maģistra studiju iconPirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība Informācijas tehnoloģijas

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница