Діловодство навчальний посібник
НазваниеДіловодство навчальний посібник
страница1/9
Дата31.01.2013
Размер1.61 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
В.І.Корбутяк, З.О.Толчанова


ДІЛОВОДСТВО
Навчальний посібник


Рівне – 2010


Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та

природокористування


В.І. Корбутяк, З.О.Толчанова


ДІЛОВОДСТВО


Навчальний посібник


Для студентів напряму підготовки

6.030601 “Менеджмент”


Рівне-2010

УДК 651.456(075.8)

ББК 65.050.9(2)2я7

К 66


Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування

(Протокол № 14 від 25 грудня 2009 р.)


Рецензенти:

Малевич Л.Д., канд. філолог. наук, доцент НУВГП;

Якимчук А.Ю., канд. економ. наук, доцент НУВГП.

Корбутяк В.І., Толчанова З.О.

К 66 Діловодство: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2010. – 122 с.


У посібнику наведено вимоги до створення й оформлення організаційно-розпорядчих, інформаційних, фінансово-розпорядчих та кадрових документів.

Запропоновано різноманітні зразки документів, які відображають особливості написання та оформлення реквізитів. За допомогою наведених тестів, запитань та завдань до самостійної роботи студенти зможуть підготуватися до складання екзамену чи заліку.

Посібник становить інтерес для викладачів і студентів економічних спеціальностей та всіх, хто цікавиться діловодством.


УДК 651.456(075.8)

ББК 65.050.9(2)2я7


© Корбутяк В.І.,

Толчанова З.О., 2010

© Національний університет водного господарства та природокористування, 2010

ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………….....

4

1.

Робоча програма навчальної дисципліни …………….…..……..

5

2.

Зміст дисципліни та методичні рекомендації до її вивчення …..

17
Тема 1.

Вступ. Призначення та класифікація документів.…

17
Тема 2.

Стиль сучасного ділового письма ………………….

19
Тема 3.

Державний стандарт оформлення документів та їх реквізитів …………… . . . . ……………………………

22
Тема 4.

Інформаційні документи ……………………………...

41
Тема 5.

Розпорядчі документи ………………………………

43
Тема 6.

Документація з особового складу…………………..

44
Тема 7.

Фінансово-облікова документація ........………………

47
Тема 8.

Господарсько-договірна та господарсько-претензійна документація…………………………………………...

49

3. 

Методичні вказівки до складання і оформлення контрольної роботи для студентів заочної форми навчання ………………....

54
Розділ 1. Теоретичні положення ……………………………..

54
Розділ 2. Зразки документів …………………………….…….

55
Розділ 3. Особливості складання документів……………..…..

58

4.

Теми рефератів для виконання самостійної роботи……….……

92

5.

Завдання науково-дослідного характеру…………………..…….

94

6.

Види навчальної роботи та принципи їх оцінювання…………..

96

7.

Засоби діагностики знань студентів ………………………...…..

98
7.1.

Тести для самоконтролю знань студента. ..……………

98
7.2.

Контрольні вправи ..………………………………..…..

112
7.3.

Питання на екзамен ……………………………...……..

114

8.

Література………………………………………………..……….

118

Додаток 1……………………………………………….……………..

120

Додаток 2……………………………………………….……………..

121

П Е Р Е Д М О В А


Головна мета навчальної дисципліни „Діловодство” полягає в ознайомленні студентів з основними правилами складання документів, основами організації діловодства, теорією і практикою документування адміністративної та фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій.

Основне завдання навчальної дисципліни:

  • вивчення основних понять курсу;

  • набуття практичних навичок відтворення реквізитів організаційно-розпорядчої документації;

  • формування вмінь грамотного складання основних документів, які використовуються в управлінській діяльності;

  • формування системи знань про сучасний діловий документ, який використовується в процесі управління;

  • вивчення підходів до створення різноманітних форм управлінської документації;

  • аналіз і виявлення типових помилок-недоліків, які трапляються під час складання документів.

Головною передумовою входження України до єдиного європейського освітянського простору є впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яка передбачає посилення ролі самостійної роботи студентів, використання тестового контролю знань.

Навчальний посібник комплекс розрахований на студентів економічних спеціальностей, а також фахівців, спеціалістів і службовців, які цікавляться питаннями діловодства.

1. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Робоча програма затверджена кафедрою регіонального управління (протокол № 1 від 15 вересня 2009 р.) та методичною радою факультету менеджменту (протокол № 2 від 27 жовтня 2009 р.)


Опис навчальної дисципліни

Опис предмета навчальної дисципліни "Діловодство" для студентів за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання представлено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Опис навчальної дисципліни “Діловодство”

Найменування

показників

Напрям

підготовки,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна

форма

навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, відповідних ЕСTS - 3,0

Напрям

6.030601

"Менеджмент"


За вибором

студента

Модулів – 1

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

3-ій

4-ий

Семестр

6-ий

7-ий

Загальна кількість - 108

Лекції

20

6

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,0

СРС – 3,4

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

бакалавр


Практичні

20

4

Самостійна робота

68

98

ІНДЗ: –

Вид контролю:

екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної й індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 37,0 % до 63,0 %.

для заочної форми навчання – 9,3 % до 90,7 %.

Мета та завдання навчальної дисципліни


Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.

Програма побудована за вимогами КМСОНП та узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Основною метою викладання дисципліни „ДІЛОВОДСТВО” є ознайомлення студентів з основними з правилами складання документів, основами організації діловодства, теорією і практикою документування адміністративної, фінансово-господарської та кадрової діяльності підприємств і організацій.

У результаті вивчення курсу студент повинен:

- знати основні вимоги до складання та оформлення документів;

- вміти застосовувати теоретичні знання з особливостей оформлення документів для складання інформаційних, розпорядчих, організаційних, господарсько-договірних, господарсько-претензійних, кадрових та обліково-фінансових документів.


Програма навчальної дисципліни


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Теоретичні вимоги до документів.

Державний стандарт оформлення реквізитів документів


Тема 1. Вступ. Призначення та класифікація документів


Місце дисципліни “Діловодство” у кваліфікаційній характеристиці бакалавра за напрямом підготовки 6.030601 “Менеджмент”. Основна мета дисципліни “Діловодство”, взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Основні теоретичні положення – вимоги до складання і оформлення документів та організація роботи з ними.

Поняття про документ, його роль та місце в управлінні. Класифікація документів. Поняття про діловодство.


Тема 2. Стиль сучасного ділового письма


Поняття про стиль сучасного ділового письма. Вимоги до змісту документів: достовірність, точність, повнота, стислість та переконливість. Правила написання тексту документів. Логічна структура тексту: вступ, доказ, закінчення, порядок їх розташування. Основні функції документів. Варіанти розташування реквізитів на бланках документів. Розміри берегів документів. Формати листків паперу призначеного для складання документів.


Тема 3. Державний стандарт оформлення документів та їх

реквізитів


Сучасні вимоги до оформлення змісту документів. Форми документації. Перелік та правила оформлення реквізитів організаційно-розпорядчих документів: зображення Державного герба України та герба Автономної Рес­публіки Крим; зображення емблеми організації; зображення нагород; код організації; код форми документа; назва організації вищого рівня; назва організації; назва структурного підрозділу або територіального відділення, філії, посадової особи; довідкові дані про організацію; назва виду документа; дата документа; реєстраційний індекс документа; посилання на реєстраційний індекс і дату документа; місце складання або видання документа; гриф обмеження доступу до документа; адресат; гриф затвердження документа; резолюція; заголовок до тексту документа; відмітка про контроль; текст документа; відмітка про наявність додатків; підпис; гриф погодження документа; візи документа; відбиток печатки; відмітка про засвідчення копії; прізвище виконавця і номер його телефону; відмітка про виконання документа і направлення його до справи; відмітка про наявність документа в електронній формі; відмітка про надходження документа до організації; запис про державну реєстрацію документа.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Види документів та особливості їх складання


  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Діловодство навчальний посібник iconМеханізмів І машин навчальний посібник 2010
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Діловодство навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Діловодство навчальний посібник iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Діловодство навчальний посібник iconКонспект лекцій з дисципліни охорона праці навчальний посібник
С. С. Козлов. Конспект лекцій з дисципліни „ Охорона праці ”. Навчальний посібник. Київ: нтуу „кпі”. 2007. – 79 с
Діловодство навчальний посібник iconМатеріалознавство навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)
...
Діловодство навчальний посібник iconВ. О., Білецький В. С. Фізичні та хімічні основи виробництва Навчальний посібник За редакцією В. С. Білецького Донецьк-2005
Смирнов В. О., Білецький В. С. Фізичні та хімічні основи виробництва. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005....
Діловодство навчальний посібник iconОснови охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хнамг 2010
Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. 2-е видання
Діловодство навчальний посібник iconАфонін А. С. Технологія реструктуризайії підприємства: Навч посібник/ А. С. Афонін, В. П. Нестерчук
Антонович Є. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навчальний посібник/ Є. А. Антонович,...
Діловодство навчальний посібник iconОснови охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002
Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України
Діловодство навчальний посібник iconІнженерна геологія навчальний посібник
А. В. Шостак. – Інтернет-ресурс Київського університету – 92 с
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница