Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 "твппт", галузь
Скачать 140.76 Kb.
НазваниеВища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 "твппт", галузь
Дата28.01.2013
Размер140.76 Kb.
ТипДокументы

1. Математика


22.11

В55

Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод. рек. для самост. роботи студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090102 "ТВППТ", галузь знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" / В. С. Шебанін, О. В. Шеба-ніна, І. П. Атаманюк [та ін.] ; Факультет механізації сільського господарства. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 82 с. 


22.17

Б79

Большев, Л. Н. Таблицы математической статистики [Текст] / Л. Н. Большев, Н. В. Смирнов. – М. : Наука, 1983. – 416 с. 


2. Техніка


31.261

З-14

Загірняк, М. В. Електричні машини [Текст] : підруч. / М. В. Загірняк, Б. І. Нев-злін. – К. : Знання, 2009. – 399 с. 


31.291

К46

Кичигин, А. Ф. Глобальная энергия в промышленности [Текст] : монография / А. Ф. Кичигин, В. И. Погорелый. – К. : Кондор, 2008. – 208 с. 


31.29-5

К95

Куценко, Ю. М. Монтаж електрообладнання і систем керування [Текст] : підруч. / Ю. М. Куценко, В. Ф. Яковлев. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 348 с. 


32.973

В65

Войтюшенко, Н. М. Інформатика і комп'ютерна техніка [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. – К. : ЦУЛ, 2006. – 568 с. 


32.973

І-74

Інформатика та комп'ютерна техніка: активізація навчання [Текст] : практикум для індивідуальної роботи. – вид. 2-ге. – К. : КНЕУ, 2008. – 448 с. 


32.973

М22

Мамченко, С. Д. Економічна інформатика [Текст] : практикум / С. Д. Мамчен-ко, В. А. Одинець. – К. : Знання, 2008. – 710 с. 


34.41

В40

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Текст] : підруч. / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко, С. І. Пастушенко. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 577 с. 


36

Р78

Ростовський, В. С. Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості [Текст] : навч. посіб. / В. С. Ростовський, Н. В. Олейник. – К. : Кондор, 2009. – 136 с. 
3. Сільське господарство


4

Я77

Ярош, Ю. М. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Ярош, Б. А. Трусов. – К. : Український Центр духовної культури, 2005. – 524 с. 


4

В53

Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст]. Вип.2(53) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 340 с. 


40.2

Д53

Дмитренко, В. П. Сільськогосподарська метеорологія [Текст] : термінологічний довідник / В. П. Дмитренко, Л. В. Щербак, В. В. Бібік. – К. : Наукова думка, 2009. – 272 с. 


40.7

Д72

Драганов, Б. Х. Експлуатація теплоенергетичних установок і систем [Текст] : підручник / Б. Х. Драганов, В. В. Іщенко, О. В. Шеліманова. – К. : Аграрна освіта, 2009. – 230 с. – 25,95 грн40.72

М54

Методика розробки та типові норми часу на ремонт дизельних двигунів [Текст] / В. В. Вітвіцький, І. Л. Роговський, М. С. Лосина [та ін.]. – К. : Украгропромпродуктивність, 2009. – 412 с. 


40.726

М54

Методичні положення та норми продуктивності і витрати палива на внесення добрив, захисті сільськогосподарських культур [Текст] / В. В. Вітвіць-кий, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов [та ін.]. – К. : Украгропромпродуктивність, 2009. – 388 с. 


40.726

Н83

Норми продуктивності та витрати електроенергії і палива на обробці продукції рослинництва [Текст] / В. В. Вітвіцький, М. Ф. Кисляченко, І. В. Лобастов [та ін.]. – К. : Украгропромпродуктивність, 2007. – 280 с. 


42.15

Д19

Даньков, В. Я. Ризоманія буряків [Текст] : монографія / В. Я. Даньков, П. О. Мельник, Є. М. Заяць. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 100 с. 


46.5

С24

Свєженцов, А. І. Нормована годівля свиней [Текст] : навч. посіб. / А. І. Свє-женцов, Р. Й. Кравців, Я. І. Півторак. – Львів : ЛНАВМ, 2006. – 385 с. 


4. Економіка. Право


65.01

М86

Мочерний, С. В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – К. : Академія, 2005. – 640 с. 


65.012.2

М48

Мельникова, В. І. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мельникова, Н. І. Климова. – К. : Професіонал, 2005. – 400 с. 


65.02

М13

Мазурок, П. П. Історія економічних учень [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазу-рок. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2006. – 477 с. 


65.050.3

Б83

Бородкіна, Н. О. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна. – К. : Кондор, 2007. – 362 с. 


65.050.3

Б44

Бєлянцев, М. І. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. І. Бєлянцев, Л. М. Іва-ненко. – К. : ЦУЛ, 2005. – 328 с. 


65.050.3

Ч-96

Чучка, І. М. Інтерактивний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / І. М. Чучка, І. П. Студеняк. – К. : Кондор, 2009. – 122 с. 


65.050.4

К76

Коюда, В. О. Лепейко Т. І. Основи інвестиційного менеджменту [Текст] : навч. посіб. / В. О. Лепейко Т. І. Коюда, О. П. Коюда. – К. : Кондор, 2008. – 340 с. 


65.050.4

П45

Податковий менеджмент [Текст] : підруч. / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с. 


65.052

С32

Сердюк, В. М. Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни "Податковий облік" студентами 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" [Електронний ресурс] / В. М. Сердюк, С. В. Сирцева, О. І. Лугова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 41 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.052

Р58

Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни "Податковий облік" для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" [Електронний ресурс] / В. Т. Сердюк, О. І. Лугова, Т. С. Пісоченко, С. В. Сирцева. – К. : ЦУЛ, 2010. – 84 с. – Відомості про друковане видання відсутні.


65.052

О-66

Орлова, В. К. Основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. К. Ор-лова. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – 296 с. 


65.052

З-43

Звітність сільськогосподарських підприємств [Текст] : навч. посіб. – К. : Юр-Агро-Веста, 2009. – 224 с. 


65.248

Г58

Гогіташвілі, Г. Г. Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Гогіта-швілі, В. М. Лапін. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 302 с. 

Управління охороною праці на рівні підприємства, галузі, регіону. Основні положення законодавства України про охорону праці.


65.248

Г58

Гогіташвілі, Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є. Т. Карчевські, В. М. Ла-пін. – К. : Знання, 2007. – 367 с. 


65.248.2

Б40

Безпека життєдіяльності [Текст] : підруч. / за ред. В.Г. Цапка. – К. : Знання, 2008. – 397 с. 


65.26(0)

М58

Міжнародні фінанси (за модульною системою навчання) [Текст] : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило, С. С. Доровська, С. Б. Ільіна, Н. С. Іванова. – К. : Кондор, 2010. – 346 с. 


65.261

К67

Корнєва, Н. О. Фінанси малого бізнесу [Текст] : навч. посіб., зб. завдань і вправ / Н. О. Корнєва, О. Є. Новіков. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 144 с. 


65.262.2

С59

Соколовська, А. М. Основи теорії податків [Текст] : навч. посіб. / А. М. Соко-ловська. – К. : Кондор, 2010. – 326 с. 


65.28

Т84

Туниця, Т. Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст [Текст] / Т. Ю. Туниця. – К. : Знання, 2006. – 300 с. 


65.29

П32

Підприємство: крок за кроком [Текст] : посіб. / Е. Арсентьєв, О. Бєлоусов, О. Гірчак [та ін.]. – К., 2005. – 352 с. 


65.290-80

З-38

Захожай, В. Б. Статистика якості [Текст] : підруч. / В. Б. Захожай, А. Ю. Чор-ний. – К. : МАУП, 2005. – 576 с. 


65.32

С91

Сухініна, Л. І. Економіка та організація аграрного сервісу [Текст] : опорний конспект лекцій / Л. І. Сухініна. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 81 с. – Стереотипна виданню 2008 р. з ел. копією. 


65.32-3

Т33

Теорія планування експерименту [Текст] : навч. посіб. / В. П. Нечаєв, Т. М. Берідзе, В. В. Кононенко [та ін.]. – К. : Кондор, 2009. – 232 с. 


65.325.2

М54

Методичні положення та норми продуктивності на приготування кормів в умовах тваринницьких ферм [Текст] / В. В. Вітвіцький, М. І. Фурса, О. П. Сухо-вій, О. В. Рудень. – К. : Украгропромпродуктивність, 2008. – 104 с. 


65.325.2

М54

Методичні положення та норми продуктивності на інкубації у птахівництві [Текст] / В. В. Вітвіцький, А. Є. Величко, Ю. О. Василенко, Г. А. Нагорна. – К. : Украгропромпродуктивність, 2009. – 133 с. 


65.40

С59

Сокур, І. М. Транспортна логістика [Текст] : навч. посіб. / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. – К. : ЦУЛ, 2009. – 222 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Н37

Наявність поголів'я худоби та птиці в Миколаївській області [Текст] : стат. зб. / за ред. З. А. Лук'яненко. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 114 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

М59

Миколаївщина у цифрах у 2009 році [Текст] : стат. зб. / за ред. П. Ф. Зацаринського. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 240 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

З-78

Зовнішня торгівля послугами у Миколаївській області за 2009 рік [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 71 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

В54

Витрати і доходи домогосподарств області [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 242 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

І 58

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності підприємств Миколаївської області [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 50 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

М34

Матеріально-технічні ресурси підприємств та організацій Миколаївської області у 2009 році [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 87 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Н34

Наукові кадри вищої кваліфікації в Миколаївській області у 2009 році [Текст] : стат. бюл. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 38 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

О-75

Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств [Текст] : стат. зб. / за ред. З. А. Лук'яненко. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 125 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

О-25

Обсяги продажу та ціни сільськогосподарських продуктів на міських ринках області ( Миколаєва, Первомайська, Вознесенська) за 2009 рік [Текст] : cтат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 83 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

О-25

Обсяги та середні ціни реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами області [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 224 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

П32

Підприємства та мережа роздрібної торгівлі і ресторанного господарства Миколаївської області за 2009 рік [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 57 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

Н34

Наукова та науково-технічна діяльність у 2009 році [Текст] : стат. бюл. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 34 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

В52

Виробництво промислової продукції в Миколаївській області [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 74 с. 


65.9(4 Укр-Мик)

І-60

Індекси споживчих цін. Показники рівня життя населення [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 131 с. 


65.9(4 Укр-Мик)+41

Р75

Рослинництво Миколаївщини [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 317 с. 


65.9(4 Укр-Мик)+45

Т26

Тваринництво Миколаївщини [Текст] : стат. зб. – Миколаїв : Головне управління статистики у Миколаївській області, 2010. – 213 с. 


67.0

М21

Маляр, І. В. Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. / І. В. Маляр. – Харків : Країна мрій, 2004. – 392 с. 
5. Наука


71

С13

Савчук, М. П. Культурологія [Текст] : метод. рек. для підготов. до семінарських занять та самостійної роботи студ. за кредитно-модульною системою навчання. Напрямок підготов. 6.030509 "Облік і аудит", 6.090101 "Агрономія" / М. П. Са-вчук ; Обліково-фінансовий факультет. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 107 с. – Стереотипна виданню 2009 р. з ел. копією. 


72

Н34

Наука і методика [Текст] : Зб. наук.-метод. праць. Вип. 20, 21. – К. : Аграрна освіта, 2010. – 285 с. 


72.4

Я92

Яценко, М. В. Формування та ефективний розвиток підприємств промислового птахівництва [Текст] : дис...канд. екон. наук : 08.00.04 / Максим Володимирович Яценко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 232 с. – Бібліогр.: с. 213-232.


72.4

Я92

Яценко, М. В. Формування та ефективний розвиток підприємств промислового птахівництва [Текст] : автореф. дис...канд. екон. наук : 08.00.04 / Максим Володимирович Яценко. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 20 с.


72.4+65.325.1

П43

Погріщук, Б. В. Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу України [Текст] : дис... доктора економ. наук : 08.00.03 / Борис Васильович Погріщук. – К. : НУБПУ, 2010. – 461 с. – Бібліогр.: с. 430-461.


6. Освіта


74

М74

Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. – 5-е вид., доп. і перероб. – К., 2007. – 656 с. 


74

П14

Пальчевський, С. С. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С. С. Паль-чевський. – К. : Кондор, 2009. – 560 с. 


74

Я48

Якса, Н. В. Основи педагогічних знань [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Якса. – К. : Знання, 2007. – 358 с. 


74.58

Б12

Бабенко, Д. В. Дистанційне навчання [Текст] : метод. рек. для самост. вивчення навч. модуля "Дистанційне навчання" науково-педагогічними працівниками та студентами дистанційної (заочної) форми навчання ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації / Д. В. Бабенко, В. М. Давиденко, Ю. Ю. Чебан; Факультет механізації. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 9 с. 


7. Мовознавство


81.2 Англ

А64

Англійська мова для повсякденного спілкування [Текст] : підруч. / за ред. В. К. Шпака. – 6-те вид., випр. – К. : Вища шк., 2008. – 302 с. 

Мета підручника - забезпечити розвиток навичок усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов для немовних вищих навчальних закладів.


8. Філософія. Психологія


87.4

Т63

Тофтул, М. Г. Логіка [Текст] : підручник / М. Г. Тофтул. – 2-ге вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 400 с. 


87.7

Т64

Тофтул, М. Г. Етика [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Тофтул. – К. : Академія, 2006. – 416 с. 

Погляд на мораль, етику, історію їх розвитку та актуальні проблеми в сучасному світі.


88

О-75

Основи психології і педагогіки [Текст] : навч. посіб. / за ред. А. В. Семенової. – К. : Знання, 2007. – 341 с. Укладач: Кащевська О.В.

Похожие:

Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 \"твппт\", галузь iconВища математика у прикладах І задачах [Електронний ресурс] : Ч. Аудиторні контрольні роботи. Індивідуальні завдання: навчальний посібник для студ. Внз. К
Вища математика у прикладах І задачах [Електронний ресурс] : Ч. Аудиторні контрольні роботи. Індивідуальні завдання: навчальний посібник...
Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 \"твппт\", галузь iconВсеобщий иллюстрированный путеводитель по монастырям и святым местам Российской империи и Афону
Агєєв, Є. Я. Основи охорони праці : навч метод посібник для самост роботи по вивченню дисципліни / Є. Я. Агєєв. – Львів : Новий Світ-2000,...
Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 \"твппт\", галузь iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму
Концепції сучасного документознавства : навч метод посіб для студ вищ навч закладів напряму 020105 “Документознавство та інформ діяльність”...
Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 \"твппт\", галузь iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів напряму 020105 „Документознавство та інформаційна діяльність”
Документологія : навч метод посіб для студ вищ навч закл напряму 020105 „Документознавство та інформ діяльність” / Рівнен держ гуманітар...
Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 \"твппт\", галузь iconІнструментальні засоби прграмування [Текст] : посібник для студ., які навч за спец. "Прикладна математика" / Ю. А. Бєлов, В. С. Проценко, П. И. Чаленко. К
Текст] : посібник для студ., які навч за спец. "Прикладна математика" / Ю. А. Бєлов, В. С. Проценко, П. И. Чаленко. – К. "Либідь",...
Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 \"твппт\", галузь iconРобоча програма навчальної дисципліни екологія цвітіння І плодоношення напряму підготовки 0704 біологія для спеціальності 070406 ботаніка розробник
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної І індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1:...
Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 \"твппт\", галузь iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи для студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Екологія міських систем» для студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання...
Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 \"твппт\", галузь iconНавчально-методичний посібник Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики Протокол № від р. Чернігів 2003 Економетрія
Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани завдання та методичні рекомендації для практичних занять та...
Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 \"твппт\", галузь icon9. Виробниче освітлення 1,9 2 години Тема 10. Шум, ультразвук, інфразвук та вібрація на виробництві 1,9 2 години
Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Охорона праці” (для студентів 4 курсу денної...
Вища математика. Частина 1 [Текст] : контрольні завдання та метод рек для самост роботи студ денної форми навч напряму підгот. 090102 \"твппт\", галузь iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни “Мікропроцесорна техніка” для студентів 3 курсу денної форми навчання
Мікропроцесорна техніка” (для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница