Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia
Скачать 236.42 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia
страница1/3
Дата21.01.2013
Размер236.42 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 9.2.8 Umelá inteligencia

Študijný program: Kognitívna veda

Garant: doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

2-IKV-141 Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, seminár - P2,S1

Priebežné hodnotenie: 50 % test, samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 50 % skúška, záverečná práca

5 kreditov; povinne voliteľný v 1/L

Podmieňujúce predmety: 2-IKV-111!

Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov so základnými poznatkami o ľudskom poznávaní, o tom, ako človek prijíma, spracováva a využíva informácie.

Stručná osnova predmetu:

Predmet kognitívnej psychológie, spolupracujúce disciplíny. História, prehľad metód.

Teoretické aspekty vnímania. Pozornosť a limity výkonov.

Pamäť: štruktúra a procesy. Teórie pamäti a amnesia.

Mentálna reprezentácia. Organizácia poznatkov.

Jazykové spracovanie a produkcia.

Riešenie problému. Usudzovanie a rozhodovanie.

Úloha inteligencie v poznávaní. Kognície a emócie. Múdrosť a poznávanie

Literatúra:

Ruisel, I., Ruiselová, Z.: Základy psychológie poznávania. Bratislava, Veda 1990

Eysenck, M.W. , Keane, M.T.: Cognitive Psychology. Lawrence Erlbaum. London 1991

Švancara, J., Vašina, L., Kostroň, L.: Kapitoly z kognitívní psychologie. Brno, MU 1992

Ruisel, I.: Záhady pamäti. Bratislava, SAP 1995

Ruisel, I.: Základy psychologie intelligence. Portál, Praha 2000

Sternberg, R.J.: Kognitívni psychologie. Portál, Praha 2002

Ruisel, I.: Myslenie a inteligencia. Ikar, Bratislava 204

Ruisel, I.: Múdrosť v zrkadle vekov. Ikar, Bratislava 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský, anglický

2-IKV-143 Filozofia jazyka

PhDr. Dezider Kamhal, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, seminár - P2,S1

Priebežné hodnotenie: 70 % priebežné testy, vypracovanie eseje

Záverečné hodnotenie: 30 % záverečný test

5 kreditov; povinne voliteľný v 1/L

Cieľ predmetu: Kombináciou historického a problémového prístupu oboznámiť poslucháčov s filozofiou jazyka ako s jedným z dominantných prúdov súčasnej filozofie, významným obratom v dejinách filozofie a novou metódou riešenia alebo odstraňovania filozofických problémov.

Stručná osnova predmetu:

- Fregeho sémantický trojuholník

- Russellova teória opisných výrazov

- kritika Russellovej teórie opisov – P. F. Strawson a K. S. Donnellan

- vzťah jazyka a „sveta“ (Wittgensteinov „Logicko-filozofický traktát“)

- kritika tradičnej filozofie a jej údajných „pseudoproblémov“ – logický pozitivizmus

- prirodzený jazyk a umelý jazyk, dva prístupy k bežnému jazyku

- Quinova kritika dogiem empiricizmu

- „Na obranu dogmy“ – Grice a Strawson

- význam výrazu ako objekt a význam výrazu ako jeho použitie

- neskorý Wittgenstein – odmietnutie traktátovského chápania jazyka a analýzy

- Modrá a Hnedá kniha, jazykové hry a rodinné podobnosti

- Wittgensteinove Filozofické skúmania, význam výrazu ako použitie resp. používanie,

- Moorova obrana zdravého rozumu a „dôkaz“ existencie vonkajšieho sveta a Wittgensteinove poznámky o istote

- Jazykové hry (Wittgensteinove „Filozofické skúmania“) a pravidlá

Literatúra:

Peregrin, J.: Kapitoly z analytické filozofie, Nakladatelství Fil. ústavu AV ČR, Praha 2005

Valenta, L.: Problémy analytické filozofie. Nakladatelství Olomouc 2003

Wittgenstein, L.: Modrá a Hnedá kniha, Kalligram 2002

Oravcová, M. (edit.): Filozofia prirodzeného jazyka, Archa, Bratislava 1992

Kamhal, D.(edit.): Z analytickej filozofie I., UK Bratislava 1993, skriptá

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-IKV-142 Filozofia konania

E. Višňovský

Forma a rozsah výučby: prednáška, seminár - P2,S1

Priebežné hodnotenie: 50 % aktívna účasť (10%), písomné komentáre (15%), individuálna prezentácia (25%)

Záverečné hodnotenie: 50 % záverečná esej (50%)

5 kreditov; výberový v 1/Z

Cieľ predmetu: .

1. Analýza ľudského konania.

2. Pochopenie vzťahu medzi mysľou, kogníciou a konaním.

3. Explanácia intencionálneho konania.

Stručná osnova predmetu:

1. Teórie a koncepty ľudského konania. 2. Myseľ, kognícia a konanie. 3. Problém mentálnej kauzácie činov. 4. Racionálne konanie a dôvody konania. 5. Konanie, kognícia a vôľa. 6. Intencionalita a konanie. 7. Explanácia konania.

Literatúra:

Bechtel, W. and G. Graham: A Companion to Cognitive Science. Oxford: Blackwell, 1998

Davidson, D.: Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon Press, 1980.

Guttenplan, S., ed.. A Companion to the Philosophy of Mind. Oxford: Blackwell, 1994.

Juarrero, A.: Dynamics in Action. Cambridge, Mass.: A Bradford Book, 2002.

Mele, A., ed.: The Philosophy of Action. Oxford: Clarendon, 1997.

Mele, A.: Springs of Action. Oxford: Oxford UP, 1992.

chick, F.: Understanding Action. Cambridge: Cambridge UP, 1991.

Stout, R.: Action. Chesham: Acumen, 2005.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: anglický/slovenský

2-IKV-184 Kognitívna antropológia

doc. Martin Kanovský, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, seminár - P2,S1

Priebežné hodnotenie: 60 % písomná príprava (30%), ústna prezentácia (30%)

Záverečné hodnotenie: 40 % záverečná prezentácia (40%)

5 kreditov; výberový v 1/Z

Cieľ predmetu: Študenti budú oboznámení s najnovšími trendmi v interdisciplinárnej spolupráci medzi antropológiou a kognitívnou psychológiou. Táto spolupráca bude ilustrovaná prezentovaním konkrétnych výskumov rôznych kultúrnych javov.

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod: Antropológia a psychológia, 2. Kognitívna myseľ, 3. Myseľ a kultúra, 4. Modulárna myseľ a jej domény, 5. Myseľ a sociálne správanie, 6. Myseľ a komunikácia, 7. Kognitívna antropológia a ľudová biológia, 8. Myseľ a sociálne klasifikácie, 9. Myseľ a náboženské predstavy, 10. Kognitívny výskum kultúrnych javov: identifikácia problému, 11. Kognitívny výskum kultúrnych javov: Metódy riešenia, 12. Záverečná prezentácia.

Literatúra:

Sperber, D.: Expalining Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

Hirschfeld, L., Gelman, S.: Mapping the Mind. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1994.

Hirschfeld, L. Race in the Making. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1996.

Boyer, P.: Religion Explained. New York: Basic Books, 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-IKV-113 Kognitívna psychológia

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, seminár - P2,S2

Priebežné hodnotenie: 50 % test, samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 50 % skúška

5 kreditov; povinný v 1/Z

Podmieňujúce predmety: 2-IKV-111!

Cieľ predmetu: Prezentovať súčasné teórie, metódy a výsledky skúmania jednotlivých zložiek kognitívnej architektúry mysle s dôrazom na praktické aplikácie týchto poznatkov.

Stručná osnova predmetu:

Architektúra mysle: pozornosť, percepcia, predstavy, pamäť

Povaha a osvojovanie jazyka

Psychometrické meranie kognície

Kognitívny vývoj a jeho etapy

Prirodzená a umelá inteligencia

Literatúra:

Robert J. Sternberg: Kognitívni psychologie. Portal, Praha 2002

John R. Andersen: Cognitive Psychology and Its Implications. Worth Publishers, New York 2000

J. Rybár, Ľ. Beňušková, V. Kvasnička (ed.): Kognitívne vedy. Kalligram, Bratislava 2002.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-IKV-232 Kognitívna sémantika a kognitívna teória reprezentácie

RNDr. Martin Takáč

Forma a rozsah výučby: prednáška, seminár - P2,S2

Priebežné hodnotenie: 50 % priebežné hodnotenie práce na projekte

Záverečné hodnotenie: 50 % skúška + hodnotenie projektu

5 kreditov; výberový v 2/Z

Cieľ predmetu: Ukázať, aké problémy si treba postaviť a riešiť, aby sme pochopili, ako s významami narábajú systémy s kogníciou. Dať študentom príležitosť riešiť problémy toho typu. Poskytnúť informácie o tom, ako sú tieto problémy riešené v literatúre.

Stručná osnova predmetu:

1. Základné koncepty a problémy: semiotický trojuholník (Pierce), jazykové hry (Wittgenstein), referenčná neurčitosť (Quine), problém ukotvenia symbolov (Harnad) a iné.

2. Prístupy a teórie kognitívnej sémantiky: Fodor, Pylyshyn, Lakoff, Langacker, Talmy, Gärdenfors

3. Významy a reprezentácie v preverbálnych kognitívnych systémoch

4. Kategorizácia, teória prototypov (Rosch), základné, subordinátne a superordinátne úrovne

5. Syntax, sémantika a pragmatika.

6. Vzťah k mozgu a ku kultúre

Literatúra:

Gärdenfors, P.: Conceptual Spaces, MIT Press, 2000.

Lakoff, G.: Women, Fire and Dangerous Things, The University of Chicago Press, 1987.

Feldman, J.: From Molecule to Metaphor, MIT Press, 2006.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: anglický, slovenský

2-IKV-233 Kognitívne laboratórium

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.

Forma a rozsah výučby: kurz - K3

Priebežné hodnotenie: 50 % konzultácie

Záverečné hodnotenie: 50 % správa o výsledkoch experimentov

5 kreditov; výberový v 2/Z

Cieľ predmetu: Umožniť študentom pracovať v online laboratóriu kognitívnej psychológie.

Stručná osnova predmetu:

Demonštrácia 36 experimentov z týchto oblastí:

- neurokognícia

- pozornosť

- vnímanie

- pamäť

- reč a jazyk

- pojmy

- usudzovanie

Literatúra:

G. Francis, I. Neath, A. MacKewn, D. Goldthwaite: CogLab Student Manual for 36 experiments. London: Thompson Learning 2003.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-IKV-261 Logika a kognitívna veda

doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, seminár - P2,S1

Priebežné hodnotenie: 50 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 50 % skúška

5 kreditov; výberový v 1/L

Podmieňujúce predmety: 2-IKV-103!

Cieľ predmetu: Tradičné poňatie logiky abstrahuje od toho, ako usudzujú ľudia. Naopak, obvyklé poňatie kognitívnej vedy neberie dostatočne do úvahy to, ako je kognícia charakterizovaná logikou. Cieľom predmetu je prispieť k premosteniu tejto bariéry.

Stručná osnova predmetu:

1. Obsahy mysle a kognitívna veda

2. Obsahy mysle a logika

3. Logiky v umelej inteligencii (s dôrazom na nemonotónnosť a limitovanú racionalitu)

4. Kognitívna teória usudzovania

Literatúra:

K. Stenning, M. van Lambalgen: Human reasoning and cognitive science. 2005.

Dostupné na webe.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-IKV-267 Matematická logika pre kognitívnu vedu

doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 50 % projekty

Záverečné hodnotenie: 50 % skúška

5 kreditov; výberový v 2/Z

Cieľ predmetu: Pokytnúť študentom základné znalosti o logike vo všeobecnosti a obzvlášť o matematickej logike, jej aplikáciach v matematike a niektorých jej dôsledkoch vo filozofii a kognitívnej vede.

Stručná osnova predmetu:

0. Úvod: myslenie, jazyk a logika.

1. Propozičná logika: syntax, sémantika, korektnosť a úplnosť

2. Logika prvého rádu: syntax, semantics, korektnosť a úplnosť, kompaktnosť, interpretácie, neštandardné modely

3. Godelova veta o neúplnosti: Peanova aritmetika, aritmetizácia syntaxe, vypočítateľné funkcie, neúplnosť a nerozhodnuteľnosť, dôsledky.

Literatúra:

H. B. Enderton, A mathematical introduction to logic, (2nd ed.), Harcourt - Academy Press, San Diego-New York-Boston-London-Toronto-Sydney-Tokyo, 2001

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: anglický/slovenský

2-IKV-102 Matematika (1)

prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 50 % hodnotené domáce úlohy, testy v priebehu semestra

Záverečné hodnotenie: 50 % skúška

5 kreditov; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Prednáška poskytne študentom základy matematickej analýzy nevyhnutné pre štúdium informatiky a jej úlohy v kognitívnej vede. Študenti si zároveň osvoja matematickú kultúru, notáciu, spôsob myslenia a vyjadrovania.

Stručná osnova predmetu:

- Matematická logika

- Teória množín

- Teória grafov

- Lineárna algebra

- Základy matematickej analýzy

Literatúra:

V. Kvasnička a J. Pospíchal: Informatika pre sociálne vedy. Comenius University Press, Bratislava, 2004.

V. Kvasnička a J. Pospíchal: Matematická logika. STU Press, Bratislava, 2006.

V. Kvasnička a J. Pospíchal: Diskrétna matematika. STU Press, Bratislava, v tlači (dostupné na internete http://www.fiit.stuba.sk/~kvasnicka/).

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

2-IKV-112 Moderné sociálne teórie

E. Višňovský

Forma a rozsah výučby: prednáška, seminár - P2,S1

Priebežné hodnotenie: 50 % aktívna účasť (10%), písomné prípravy (15%), individuálna prezentácia (25%)

Záverečné hodnotenie: 50 % záverečná esej (50%)

5 kreditov; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: .1. Štúdium kľúčových ideí a koncepcií hlavných predstaviteľov a smerov klasických a súčasných moderných sociálnych teórií. 2. Pochopenie myšlienkového a konceptuálneho dedičstva klasických moderných sociálnych teórií a jeho významu pre súčasnosť. 3. Rozvíjanie schopností teoretického myslenia a analýzy významných sociálnych otázok súčasnosti.

  1   2   3

Похожие:

Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia iconŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo

Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia iconŠtudijný odbor: matematika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia iconŠtudijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Študijný odbor: 8 Umelá inteligencia iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница