Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění
НазваниеVyužití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění
страница1/8
Дата10.09.2012
Размер1.36 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8


MASARYKOVA UNIVERZITA

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

Ústav experimentální biologie


Využití metody ELISA pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění


Bakalářská práce


Petra Straková


Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc. Brno 2011


Bibliografický záznam


Autor: Petra Straková

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Ústav experimentální biologie, Oddělení mikrobiologie


Název práce: Využití metody ELISA pro vyhodnocování efektivity vakcinace u

vybraných druhů onemocnění


Studijní program: Biologie


Studijní obor: Obecná biologie, směr Mikrobiologie


Vedoucí práce: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.


Rok obhajoby: 2011


Klíčová slova: metoda ELISA, přímá metoda ELISA, nepřímá metoda ELISA,

sendvičová metoda ELISA, hepatitida A, hepatitida B, očkování


Bibliographic entry


Author: Petra Straková

Faculty of Science, Masaryk University

Department of experimental biology, Department of microbiology


Title of thesis: Use of ELISA method for evaluation of effectivity of vaccination

against selected infectious diseases


Degree programme: Biology


Field of study: General biology, specialization Microbiology


Supervisor: prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.


Year of defence: 2011


Keywords: method ELISA, direct ELISA method, indirect ELISA method, sandwich

ELISA method, hepatitis A, hepatitis B, vaccination


Poděkování

Chtěla bych velmi poděkovat prof. RNDr. Zdeňku Hubálkovi, DrSc. za cenné rady při zpracovávání mé bakalářské práce a za spoustu trpělivosti při její kontrole. Dále bych chtěla poděkovat MUDr. Petru Dítěti a MUDr. Zbyňku Valentovi za konzultace k mé bakalářské práci, za poskytnutí vzorků a příležitost si vyzkoušet metodu ELISA v praxi. Nesmím zapomenout na kolektiv mikrobiologické laboratoře v CBO AČR v Těchoníně, který mě mezi sebe přátelsky přijal a pomáhal mi s vyšetřováním vzorků, těm patří taky velké díky. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat přátelům a rodině za podporu při psaní této práce.


Prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů.


Brno 5.5.2011

Abstrakt

Tato práce pojednává o metodě ELISA se zaměřením na její využití při průkazu protilátek vytvořených po vakcinaci. Zaměřuje se na popis vývoje této metody z metody RIA, na vysvětlení obecné metodiky imunotestů, na popis jednotlivých druhů metody ELISA a její možné využití. V této bakalářské práci jsou dále popsány virové hepatitidy se zaměřením na hepatitidu A a hepatitidu B. Obě jsou popsány z hlediska výskytu, patogeneze, sérologie a séroprevalence a u hepatitidy B se zmiňuje i o genotypech. Nakonec pojednává o současném stavu vakcinace proti virovým hepatidám v České republice.


Abstract

This thesis is about method ELISA with the intention of its usage in the demonstration of antibodies produced after the vaccination. It focuses on the description of the development of this method from method RIA, explanation of the general methodology of immunoassays, the decription of various types of method ELISA and its possible usage. Furthermore, there is a description of viral hepatitis, especially hepatitis A and hepatitis B. They both are described in terms of their occurrence, pathogenesis, serology, seroprevalence and the genotypes are mentioned in hepatitis B virus. The end of this bachelor thesis is about the current situation of vaccination programme of viral hepatitis in the Czech Republic.


Seznam zkratek


Ab - antibody, protilátka

Ag - antigen

ALP – alkaline phosphatase, alkalická fosfatáza

DNA – deoxyribonucleic acid, deoxyribonukleová kyselina

EIA – enzyme immunoassay, enzymatický imunotest

ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay, enzymově značený imunotest s využitím pevné fáze

ELISPOT – enzyme-linked immunosorbent spot

HAV – hepatitis A virus, virus hepatitidy A

HBV – hepatitis B virus, virus hepatitidy B

HBsAg – hepatitis B virus surface antigen, povrchový antigen viru hepatitidy B

HFV – hepatitis F virus, virus hepatitidy F

HGV – hepatitis G virus, virus hepatitidy G

HPR – horseradish peroxidase, avidin peroxidáza

IgA – imunoglobulin A

IgE – imunoglobulin E

IgG – imunoglobulin G

IgM – imunoglobulin M

PBS – phosphate buffered saline, fosfátový pufr

PCR – polymerase chain reaction, polymerázová řetězová reakce

POCKET ELISA – portable and cost-effective immunoassay, přenosný a cenově výhodný imunotest

PVDF - polyvinylidenfluorid

RF – rheumatoid factor, revmatoidní faktor

RIA – radioimmunoassay, imunotest s radioaktivní látkou

RNA – ribonucleic acid, ribonukleová kyselina

SDS – sodiumdodecylsulfát

SENV – SEN virus

TTV – Transfusion-transmitted virus, transfuzí přenášený virus


Obsah


1.Úvod ..............................................................................................................................3

2.Historie..........................................................................................................................4

3. Obecná metodika.........................................................................................................6

3.1. Pevná fáze.........................................................................................................6

3.2. Komponenty reakce.........................................................................................8

3.2.1. Antigeny...................................................................................................8

3.2.2. Protilátky.................................................................................................8

3.2.3. Konjugáty a substráty..........................................................................12

3.2.3.1. Avidin-peroxidáza....................................................................12

3.2.3.2. Alkalická fosfatáza...................................................................13

3.2.3.3. β-galaktosidáza.........................................................................14

3.2.3.4. Ureáza........................................................................................14

3.3. Vyhodnocení...................................................................................................17

3.4. Nespecifické reakce.......................................................................................19

4. Jednotlivé druhy metody ELISA..............................................................................20

4.1. Homogenní enzymový imunotest.................................................................20

4.2. Heterogenní enzymový imunotest................................................................21

4.2.1. Přímá metoda ELISA...........................................................................21

4.2.2. Nepřímá metoda ELISA......................................................................22

4.2.3. Sendvičová metoda ELISA..................................................................23

4.2.4. Kompetitivní/inhibiční varianta přímé metody ELISA....................25

4.2.5. Kompetitivní/inhibiční varianta nepřímé metody ELISA................26

4.2.6. Kompetitivní/inhibiční varianta sendvičové metody ELISA............27 4.2.7. Metoda ELISPOT.................................................................................27

4.2.8. Metoda POCKET ELISA....................................................................29

5. Srovnání metody ELISA s dalšími imunotesty.......................................................30

5.1. Značený komplex antigen/protilátka...........................................................30

5.1.1. Western Blot..........................................................................................31

5.1.2. Imunofluorescence................................................................................31

5.2. Neoznačený komplex antigen/protilátka.....................................................32

5.2.1. Precipitace.............................................................................................32

5.2.2. Hemaglutinace......................................................................................32

6. Použití metody ELISA...............................................................................................34

7. Využití metody ELISA při průkazu hepatitid...................................................... .39

7.1. Jednotlivé druhy virů hepatitid....................................................................39

7.2. Hepatitida A...................................................................................................41

7.2.1. Patogeneze.............................................................................................42

7.2.2. Sérotypy.................................................................................................43

7.2.3. Séroprevalence......................................................................................44

7.3. Hepatitida B...................................................................................................45

7.3.1. Patogeneze.............................................................................................45

7.3.2. Genotypy................................................................................................46

7.3.3. Sérotypy.................................................................................................47

7.3.4. Séroprevalence......................................................................................49

8. Součastnost očkování...............................................................................................51

9. Závěr.........................................................................................................................53

10. Seznam literatury....................................................................................................54


1. Úvod

V posledních letech se stále častěji setkáváme s rozvojem různých vědeckých identifikačních metod, ať už na molekulární úrovni (PCR), biochemické úrovni (elektroforéza, chromatografie) či na imunologické úrovni (EIA, RIA). S postupným technologickým vývojem jsou tyto metody dále vylepšovány tak, aby se mohly rutinně využívat v laboratořích, ve zdravotnictví či v průmyslu (např. potravinářský průmysl). Jednou z těchto metod je i metoda ELISA.

Název vychází z anglického Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay. Tato metoda je založena na jednoduchém principu vazby mezi antigenem a příslušnou protilátkou a je jednou z nejběžnějších analýz v biochemických a klinických laboratořích. Využívá se k detekci antigenu či protilátek, hormonů, toxinů a jiných proteinů v sérech či vzorcích v široké škále oborů od medicíny přes molekulární biologii a genetiku, mikrobiologii, imunologii až k biotechnologiím (Crowther 2009). I přes obrovský rozvoj molekulárních metod se stále užívají sérologické metody jednak k přímé identifikaci např. onemocnění, ale také k zhodnocení míry s jakou se toto onemocnění vyskytuje (např. epidemiologický screening). Dnešní podoba metody ELISA je skvělým kompromisem mezi citlivostí, rychlostí a nákladností, proto nemá mezi sérologickými metodami většího konkurenta.

Jak napovídá název mé bakalářské práce, budu se dále zabývat využitím metody ELISA zejména k detekci protilátek proti hepatitidě A a hepatitidě B. Virové hepatitidy jsou stále závažným problémem zdravotnictví a postihují každoročně miliony lidí na celém světě. HAV (hepatitis A virus) a HBV (hepatitis B virus) infekce patří mezi nejčastěji se vyskytující se hepatitidy v ČR. Virová hepatitida A patří mezi epidemiologicky nejzávažnější hepatitidy pro svůj snadný fekálně-orální přenos a je příčinou řady každoročních epidemií po celém světě, zatímco hepatitida B patří mezi klinicky nejzávažnější hepatitidy s rizikem přechodu do chronicity s následným rozvojem cirhózy nebo hepatocelulárního karcinomu jater (Chlíbek a kol. 2009). Naštěstí proti nim existuje velmi efektivní očkování.

Cílem mé bakalářské práce je podat ucelený přehled o metodě ELISA – historie jejího vývoje, metodika a její jednotlivé typy a o jejím využití při průkazu infekčních agens. Tato kompilační práce by měla také posloužit jako odrazový můstek k mé diplomové práci, ve které budu už prakticky využívat metodu ELISA k detekci protilátek proti HAV a HBV (a dalším virovým agens).
  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění iconHuman pth (1-34) Specific elisa kit Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (elisa) for the Quantitative Determination of Human Parathyroid Hormone 1-34 Levels in Plasma

Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění iconВерсия pro-53 Standalone 16 Тест запуск Standalone Pro-53 19
Его можно использовать как автономный модуль, превращающий вашего компьютера в синтезатор. Также можно использовать с помощью интерфейса...
Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění iconFydgf-002 Matematické metódy V geofyzike

Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění iconBiomechanická odpoveď vybraných štruktúr kolenného kĺbu na mechanické zaťAŽenie

Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění iconКонспект к образовательному курсу ”Техника оптимизации программ”
Под P6-процессорами понимаются все процессоры с ядром P6, построенные по архитектуре Pentium Pro. К ним принадлежат: сам Pentium...
Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění icon12 июля прошла он-лайн-конференция компании «кфк» ипортала pro-credit ru «финансовые институты и кредитные брокеры: взаимодействие, перспективы, развитие» Организаторы
«кфк» и портала pro-credit ru «финансовые институты и кредитные брокеры: взаимодействие, перспективы, развитие»
Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění iconSimsci pro II 0 正式版 化工工艺流程模仿硬件

Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění iconLiteratura pro danou problematiku

Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění iconPró-Reitora de Ensino de Graduação

Využití metody elisa pro vyhodnocování efektivity vakcinace u vybraných druhů onemocnění iconPRÓ-reitoria de ensino e graduaçÃO

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница