В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012
НазваниеВ бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012
страница3/26
Дата16.01.2013
Размер3.68 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ


Сучасна система дошкільної освіти спрямована на створення умов, що відкривають дитині можливість пізнати навколишній світ. Впровадження особистісно орієнтованої моделі освіти зумовлює необхідність розвитку дітей у різних сферах їхнього життя, зокрема сфери “Я сам”, виокремленої у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні.

Сьогодні йде активний пошук нових форм співпраці з дітьми у навчальному процесі, звільнення їх від заорганізованості. Проблема пізнавальної активності дошкільників – одна з найактуальніших у теорії психологічної науки та у практиці дошкільних навчальних закладів, оскільки активність є необхідною умовою формування розумових якостей дітей-дошкільників, їх самостійності, ініціативності.

Проблему розвитку пізнавальної активності, її структуру розкривали в своїх працях, В. Котирло, Г. Костюк, Д. Богоявленська, О. Матюшкін та ін.; зв'язок пізнавальної активності з таким поняттям, як “розуміння” досліджували М. Матюшкін, С. Герасимов; залежність розвитку пізнавальної активності від спілкування з дорослими, однолітками, висвітлювали Д. Годовікова, М. Лісіна,.

Формування пізнавальної активності дошкільників здійснюється в процесі навчання, де розвиваються пізнавальні психічні процеси: відчуття, сприймання, представлення, пам'ять, увага, уява, мовлення. Здебільшого дослідження науковців спрямовані на вивчення розвитку окремих психічних процесів, психічних дій, так, наприклад, зорові, слухові, кінестетичні сприймання досліджували педагоги (А. Богуш, К. Щербакова, О. Лєушина, ,), психологи (З. Богуславська, К. Проскура, Л. Котлярова, Н. Агеносова, О. Неклюдова, С. Ладивір Т. Єндовицька,), мислительні дії (З. Істоміна, Л. Жуковська, П. Зінченко, та ін.).

Пізнавальна активність дошкільника проявляється в його іграх, малюнках, розповідях та інших видах творчої діяльності. В старшому дошкільному віці засобом розвитку пізнавальної активності виступає дидактична гра. Оцінюючи дидактичну гру та її роль в системі навчання, О. Усова визначила, що дидактичні ігри, ігрові завдання та прийоми дозволяють підвищити сприйнятливість дітей, різноманітити навчальну діяльність дитини, приносять цікавість.

У системі навчання і виховання дітей активно використовуються дидактичні (навчальні) ігри, які розвивають спостережливість, уяву, пам'ять, мислення, мовлення, сенсорні орієнтації дітей у розмірах, формах, кольорах, максимально задіюють інтелектуальний потенціал у пізнанні світу і себе.

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури з цього питання показав його актуальність і в той же час означив окремі аспекти, які потребують подальшого дослідження.

Метою нашого дослідження є визначення педагогічних умов за яких дидактична гра стане ефективним засобом впливу на пізнавальну активність дітей старшого дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження: процес формування пізнавальної активності засобами дидактичної гри буде ефективним за таких умов: застосування ігрових завдань; визначення їхньої питомої ваги та місця у системі навчання; педагогічне стимулювання і мотивація навчальною дидактичною грою.

Для досягнення мети дослідження, перевірки висунутої гіпотези запланована така робота: вивчити сучасний стан розробки проблеми формування пізнавальної активності, розвитку індивідуальності дошкільників в психолого-педагогічній літературі; розкрити психологічну сутність пізнавальної активності та ефективність її впливу дидактичної гри дітей дошкільного віку; виявити показники та охарактеризувати рівні розвитку пізнавальної активності дітей дошкільного віку; визначити педагогічні умови ефективної організації пізнавальної активності дошкільників засобами дидактичної гри; розробити та впровадити експериментальну систему дидактичних ігор, які впливатимуть на стан пізнавальної активності старших дошкільників.

У нашому дослідженні, ми встановили що особливу категорію для дітей дошкільного віку складають дидактичний матеріал та іграшки, дидактичні ігри, які стимулюють пізнавальну активність. Вони не замінні у розвитку чуттєвих уявлень про багатоманітність і властивості оточуючого світу.

Дидактична гра спрямована на формування у дитини потреби в знаннях, активного інтересу до того, що може стати їх новим джерелом, удосконалення пізнавальних умінь і навичок. Дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання дітьми навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості.

У дитячому садку, вихователем використовують дидактичні ігри у навчанні та вихованні дітей усіх вікових груп за необхідності актуалізувати їхній досвід, повторити, уточнити, закріпити набуті знання і уявлення про природні явища, працю і побут людини. Вдаються до них і після спостережень, екскурсій, бесід та інших занять. Нерідко ігри з дидактичними матеріалами є основним засобом навчання і виховання, за допомогою яких вихователь готує дитину правильно сприймати об'єкти і явища навколишнього світу.

Навчальна гра як самостійна ігрова діяльність можлива лише за доступності дидактичних завдань для сприйняття дітьми, наявності у них інтересу до гри, засвоєння ними правил та ігрових дій, які, у свою чергу, залежать від рівня ігрового досвіду. Такими є передумови використання дошкільниками набутих знань про предмети і явища навколишнього світу.

В експериментальній частині нашого дослідження планується використання дидактичних ігор з математичним змістом в певній системі відповідно до індивідуальних особливостей дітей.

Таким чином, правильно організований навчально-виховний процес в дитячому садку сприятиме підвищенню рівня пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку, з урахуванням індивідуальних особливостей дитини та використання різноманітних засобів навчання.


ЛІТЕРАТУРА

1. Ладивір С. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів / С. Ладивір // Дошк. виховання. – 2002. – №10. – С. 4-6.

2. Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольника / [под ред. Л. А. Венгера]. – К. : Рад. шк. , 1985. – 128с.

3. Усова А. П. Обучение в детском саду / А. П. Усова. – М. : Просвещение, 1981. – 234 с.


Людмила Бондаренко,

5 курс Інституту соціально-педагогічної

та корекційної освіти

Наук. керівник: О. П. Тельчарова, ст. викладач (БДПУ)


ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙНИХ СВЯТ В ОЗНАЙОМЛЕННІ ДОШКІЛЬНИКІВ З УКРАЇНСЬКОЮ КУЛЬТУРОЮ

Формування духовного світу дітей і молоді, духовності як провідної якості особистості – складне завдання, що стоїть у центрі уваги вихователів, батьків, широкого загалу. За час навчання та виховання в сім'ї, дошкільному закладі, діти повинні міцно засвоїти культуру рідного народу, глибоко перейнятися його національним духом, способом мислення і буття.

Велике значення в дослідженні проблеми мають праці С. Ф. Русової, К. Д. Ушинського, М. Г. Стельмаховича та ін.

Специфіка сучасного українського національного дошкільного закладу, на думку С. Русової, полягає “…у виразній перевазі в системі виховання і розвитку дітей власне українського: мови, фольклору, художньої літератури, образотворчого мистецтва, музики, народних звичаїв, форм і способів поведінки. Це творитиме для них національну культуру світу, формуватиме національну психологію, самосвідомість і національну гордість – обов’язкові складники духовно багатої особистості” [ 3;с.15].

Мета нашої роботи – дослідити ефективність використання народних традиційних свят в ознайомленні дошкільників з українською культурою.

Теоретичний аналіз наукової та методичної літератури показав, що дана проблема є актуальною як для теоретиків, так і для практиків.

Експериментальна робота проводилася на базі дошкільного закладу “Казка” села Верхній Токмак Чернігівського району Запорізької області. В експерименті взяли участь 20 дітей старшого дошкільного віку. Констатувальний етап експерименту показав, що більшість дітей має середній і низький рівень знань про малу Батьківщину, недостатньо орієнтується в жанрах фольклорних творів, у фольклорних святах і розвагах. Вихователі мають труднощі під час відбору пізнавального матеріалу для вирішення даного завдання.

На етапі формувального експерименту нами розроблено і впроваджено систему роботи щодо ознайомлення дошкільників із традиційною обрядовістю. Дана система складається із занять, святкових ранків та розваг. Особлива увага приділялася організації українських свят. Нами проведено низку свят, пов’язаних із осінньою, зимовою та весняною обрядовістю (“Котилося житечко у стіжочок”, “Свято квітів”, “Козацькі забави”, “Свято Миколая”, “Вечорниці на Андрія” та ін. ).

Результати проведеної роботи свідчать про значне розширення обсягу знань дітей з народознавчих питань. Емоційне спілкування дітей з ровесниками, вихователями, батьками під час підготовки та проведення свят підвищило інтерес до змісту пізнавального матеріалу, сприяло виробленню позитивного морально-естетичного ставлення до нього.


ЛІТЕРАТУРА

1.Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. –К. : Вища школа,2002.-407с.

2. Лозинська Є. Ф. Українське народознавство дітям дошкільного віку / Є. Ф. Лозинська. – Л. : Оріяна-Нова, 2008.-208с.

3. Русова С. Ф. Дошкільне виховання / С. Ф. Русова. – К., 1918.-С.15.


Євгенія Гогунська,

4 курс Інституту соціально-педагогічної

та корекційної освіти

Наук. керівник: О. П. Тельчарова, ст. викладач (БДПУ)


ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЛЮБОВІ ДО РІДНОГО КРАЮ

Дошкільне дитинство є надзвичайно важливим періодом у становленні особистості. Саме в цей час закладаються основи морального виховання, формуються фундаментальні якості людини, її світосприйняття, ставлення до себе та свого місця у довкіллі.

Проблема виховання у дітей дошкільного віку любові до рідного краю знайшла відображення в роботах таких видатних вчених, як: А. Виноградова, С. Козлова, Н. Лисенко, О. Лещенко, О. Назаренко та ін. В той же час сучасні дослідження не пропонують цілісної системи роботи з даного напряму. Так, Т. Доронова акцентує увагу на патріотичному вихованні, але поняття “любов до рідного краю” нею не використовується. С. Ніколаєва розглядає цю проблему в руслі екологічного виховання. Т. Комарова, Н. Ноткіна, Є. Пчелінцева та ін. наголошують на необхідності залучення дітей до культурної спадщини народу.

Мета нашого дослідження: виявити ефективні педагогічні умови виховання любові до рідного краю у дітей старшого дошкільного віку.

Для досягнення даної мети нами проведено експериментальну роботу в дошкільному закладі №1 міста Бердянська.

В процесі дослідження були використані наступні методи: спостереження, бесіда, педагогічний експеримент.

Дослідження проводилися у три етапи. На констатувальному, етапі визначили рівень моральної вихованості дітей. Високий рівень виявили лише 30% обстежених дітей. Це свідчить про необхідність проведення в групі спеціальної роботи з виховання у дітей любові до рідного краю.

На формувальному етапі дослідження з метою підвищення рівня вихованості дітей розробили систему занять з народознавства та творчий проект “Люблю тебе, мій Бердянськ”. Завдання цього проекту полягали у формуванні у дітей уявлень про історію рідного краю; ознайомленні з природою, рослинним та тваринним світом; розширенні уявлень про архітектурні пам’ятки міста; вихованні почуття гордості за своє місто, людей, що в ньому мешкають. Складовими цього проекту були: пізнавальна гра “Стежками нашого міста”; відкриття казкової майстерні “Чарівний світ природи” та фотосалону “Моє місто”; екскурсії до парку та краєзнавчого музею; конкурси на кращі розповіді про матусю, тата; вікторина “Зелені скарби Бердянська”; вечір розваг “Ігри патріотів” та ін.

Результати контрольного експерименту свідчать про значне підвищення показників вихованості в експериментальній групі, що дає підставу стверджувати про ефективність нашої педагогічної роботи.


ЛІТЕРАТУРА

1.Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. –К. : Вища школа,2002.-С.36-49.

2. Рыбакова И.Ознакомление с родным городом как средство патриотического воспитания / И. Рыбакова // Дошкольное воспитание. – 2003.№6.-С.45-55.

3. Сухомлинська О. В. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності / О. В. Сухомлинська // Дошкільне виховання. – 2003.-№2. – С.3-8.


Юлія Драганова,

6 курс Інституту соціально-педагогічної

та корекційної освіти.

Наук. керівник: к.пед.н., доц. Л. І. Казанцева


ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЕКОЛОГІЧНО-СПРЯМОВАНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У стрімко змінюваних умовах життя для всебічного розвитку дітей надзвичайно важливо розвинути здібності мислити креативно, вирішувати самостійно і творчо завдання різної складності, динамічно і гнучко реагувати на всілякі зміни. Одним із ефективних підходів, що допоможе сформувати таку особистість є дослідницьке навчання, яке можна запроваджувати у роботі з дітьми дошкільного віку. Підготовка дитини до здійснення дослідницької діяльності, пошук ефективних засобів розвитку дослідницьких умінь дошкільників стають найважливішими завданнями сучасної освіти і водночас являють собою одну з найактуальніших проблем у теорії, а особливо у практиці дошкільної освіти.

Проблему розвитку дослідницьких умінь вивчали ще з часів античності, але для нашого дослідження особливий інтерес становлять праці сучасних дослідників [1,2,3]. Питання про сутність, структуру та значення експериментально-дослідної (пошукової) діяльності досліджуються досить різнопланово в працях С. О. Ладивір, Н. В. Лисенко, М. М. Поддьякова, О. М. Поддьякова, О. І. Савєнкова. Поддьяков М. М. виділяє експериментування як основний вид пошукової діяльності [3]. Експериментування науковці (С. О. Ладивір, Н. В. Лисенко та ін.) розглядають як метод формування основ природничо-наукових та екологічних понять [1]. Серед можливих шляхів розвитку дослідницьких умінь дошкільників особливої уваги заслуговує екологічно спрямована діяльність. У психолого-педагогічній літературі з'явилася низка досліджень у галузі екологічної освіти дітей дошкільного віку (Н. М. Авдєєва, С. М. Ніколаєва, З. П. Плохій, Г. Б. Стєпанова та ін.), в деяких розглянуті окремі аспекти формування екологічної культури засобами дослідницької діяльності (Н. В. Лисенко, С. М. Ніколаєва, З. П. Плохій). Але недостатня розробка проблеми розвитку дослідницьких умінь старших дошкільників в екологічно спрямованій діяльності і її безперечна актуальність для теорії і практики сучасної дошкільної освіти слугували основою для вибору теми цього дослідження.

Метою нашого дослідження є вироблення системи ефективних засобів розвитку дослідницьких умінь старших дошкільників в екологічно-спрямованій діяльності. Методи дослідження: аналіз, порівняння та узагальнення наукових джерел з досліджуваної проблеми, спостереження, анкетування, бесіди. Дослідження здійснюється на базі ДНЗ №20 м. Бердянська. Робота проводиться у три етапи. Констатувальний етап мав метою перевірити рівень сформованості дослідницьких умінь дошкільників у самостійній пізнавальній діяльності. Старшим дошкільникам пропонувалась проблемна ситуація, в якій вони мали виявити такі дослідницькі вміння як виділення об’єкту дослідження, ведення власне дослідження, фіксація інформації про об’єкт.

Показниками розвитку вмінь виділяти об’єкт будуть такі: вичленовування об’єкту із середовища, наявність питань, пов’язаних із сутністю проблем, сталість інтересу до даного об’єкту. Застосування прийомів обстеження (вимірювання, розглядання, прикладання, взвішування) дозволяє віднести дитину до одного з трьох рівнів. Якщо дитина вміє застосовувати більше трьох прийомів, то її відносимо до достатнього рівня, два-три – до середнього, а якщо до двох – відносимо до низького рівня. В експерименті брали участь 25 дошкільників старшого віку. За результатами дослідження одна дитина була віднесена до достатнього рівня, чотири дитини – до середнього, інші – до низького.

Сьогодні ми працюємо над розробкою технології формувального експерименту. Це буде система спеціальних вправ, розвивальних ігор, дослідів. Для досягнення поставленої мети на формувальному етапі заплановано здійснити відбір та застосування системи методів екологічно-спрямованої діяльності для розвитку дослідницьких умінь дітей і на контрольному – з’ясувати ефективність запропонованих методів роботи.

Таким чином, на сучасному етапі одним із найефективніших чинників якісного поліпшення стану дошкільного виховання й ре­зультатів роботи за змістом кожного конкретного розділу програми є пошук активних методів навчання, виховання дітей і форм організації творчих, пошукових видів їхньої діяльності, розвиток дослідницьких умінь.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Похожие:

В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 iconЗбірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) №2 Бердянськ 2012
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №10 від 04. 05. 2012 р
В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 iconЗбірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки) №3 Бердянськ 2012
Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №3 від 21. 09. 2012 р
В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
В бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2012 iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2011. – № – 356...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница