Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних
Скачать 189.11 Kb.
НазваниеРобоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних
Дата16.01.2013
Размер189.11 Kb.
ТипДокументы
Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Факультет ТеСЕТ

Кафедра Прикладної екологіїЗатверджую

Декан ф-ту ТеСЕТ

______________ О.Г. Гусак

(підпис)

“____”________________ 2010 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ


ЗАХОДІВ У МІСТІ»


Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Спеціальність: 7.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Профілізація «Урбоекологія»

Форма навчання: денна


Характеристика навчальної дисципліни


За вибором ВНЗ

Семестр викла-дання

Загальний

обсяг,

годин / кредит

Аудиторна робота, годин

Самостійна робота студента, годин

Форма

контролю

Всього

Лекції

Практ

Лаб.

Всього

ІРС

Інд. завд

вид/обсяг

Самост. опрацюв. вид / обсяг

іспит (д/зал)

9

126 / 3,5

30

20

10

-

96

-

-

-

іспит

9

54 / 1,5

-

-

-

-

54

14

КР

40

диф/з
Укладач: Філатов Л.Г., професор каф. ПЕК _____________


(прізвище та ініціали , посада, вчене звання) (підпис)


Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 1 від «30»___08___2010р.


Суми – 2010 р.

1 МЕТА


Навчити студентів визначати та класифікувати природоохоронні заходи в місті та відповідне їм технологічне та технічне забезпечення. Вивчити безпечні для навколишнього середовища технології економічно звичайного отримання екологічно чистої продукції, технологій очищення навколишнього середовища від забруднень та засоби для запобігання забруднення навколишнього середовища.

Завданнями дисципліни є: вивчити природоохоронні заходи в місті та ефективні способи їх реалізації; навчитися розрізнювати заходи в залежності від присутності та ступеню небезпеки джерела забруднення для різних частин міста.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:

ЗНАТИ:

    • основні природоохоронні заходи в місті;

    • способи реалізації природоохоронних заходів;

ВМІТИ (на діагностичному рівні):

     • розрізняти природоохоронні заходи в залежності від наявності та ступеню небезпеки джерела забруднення;

     • пропонувати природоохоронні заходи для різних частин міста.


1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі

Дисципліна є складовою підготовки майбутнього фахівця з екології, базується на рівні підготовки бакалаврів і безпосередньо пов’язана з дисциплінами: техноекологія, екологія міста та промимлових майданчиків, міське комунальне господарство, природоохоронні заходи та обладнання, розрахунок і проектування екобезпечних технологій.

2. ПРОГРАМА


Обсяг лекційних занять 20 год.

Обсяг навчальної роботи 3,5 кред.

Модульних циклів - 1


Вступ. Загальна характеристика природоохоронних технологій як основа процесу виробництва та його продукції в місті.

Основні визначення, терміни, класифікація.

Література основна: [1], .с.21-38; 158-161; [2], с193-197.; 274-276; [3],с.187-213


Тема 1. Відходи виробництва та споживання в місті.

Відходи виробництва та споживання в місті, їх класифікація, основні завдання раціонального природокористування в місті.


Література основна: [1], с.27-38; [2] с.310-348, 373-377; [3] с.240-249.


Тема 2. Оцінка якості продукції продовольчого та технічного призначення та навколишнього середовища, контроль якості.

Еколого-економічна характеристика продукції, техніко-економічна ефективність технологічного процесу.


Література основна: [1] с.38-45; [2] с.381-418; [3] с.273-295.


Тема 3. Матеріали та зміна матеріального складу навколишнього середовища.

Екологічна сумісність матеріалів з компонентами навколишнього середовища. Вимірювання якості харчових продуктів під впливом матеріалів.


Література основна: [1] с.17-27;45-51; [2] с.277-282, 307-309; [3] с.92-132.


Тема 4. Природоохоронні вимоги, що пред'являються до сучасних технологій.

Екологізація технологій та виробництва. Місто та агропромисловий комплекс як великі джерела обурення біосфери.

Література основна: [1] с.45-63; 164-167; [2]с.348-379; [3] с.204-213.


Тема 5. Природні та штучні геоматеріали міських об‘єктів.

Закріплення грунтів на території міста шляхом штучної зміни їх водного режиму або зміни їх складу, структури та якостей. Природні та штучні геоматеріали міських об‘єктів.

Література основна: [1] с.67-75; 83-99; [2] с.373-377; [3] с.295-307.


Тема 6. Екологічна та комунальна токсикологія.

Вимоги до міського середовища існування. Знешкодження та утилізація токсичних відходів. Утилізація відходів соціально-побутового комплексу. Забруднення та токсикація навколишнього середовища при переробці сировини та використання продуктів. Детоксикація відходів та шляхи їх переробки.

Література основна: [1] с.99-119; [7] с.6-15; 164-169; [8] с.249-264.


Тема 7. Роль будівельної індустрії та агропромислового комплексу в переробці відходів.

Роль будівельної індустрії та агропромислового комплексу в переробці відходів та розвиток безвідходних виробництв.

Література основна: [1] с.119-124; с.151-156; [2] с.348-377.


Тема 8. Будівництво міських об‘єктів та будівельна екологія в реалізації природоохоронних заходів.

Заходи по забезпеченню чистоти міського середовища.

Література основна: [1] с.124-131; [2] с.373-377,441-450; [3] с.187-204; [9] с.126-130.


Тема 9. Візуальний компонент життєзабезпечення в місті як важливий екологічний фактор.

Візуальний компонент життєзабезпечення в місті як важливий екологічний фактор. Заходи щодо поліпшення візуального середовища міста.

Література основна: [1] с.132-139; [3] с.322-331; [4] с.99-109; 155-182; 211-258.


Тема 10. Класифікація природоохоронних заходів.

Класифікація природоохоронних заходів. Основні процеси та апарати природозахисних технологій.

Література основна: [1] с.139-140; 156-171; [2] с.58-62; 90-93; 193-209; [3] с.92-132; с.273-275; [4] с.109118; 258-288; [5] с.382-384; [5] с.423-433.


Тема 11. Проблема теплового комфорту в місті та теплового захисту навколишнього середовища.

Проблема теплового комфорту в місті та теплового захисту навколишнього середовища. Заходи по забезпеченню теплового комфорту в житлових приміщеннях, об‘єктах промислового, культурного, громадського та адміністративного призначення.

Література основна: [1] с.172-177, [3] с.132-146; [4] с.304-308, [9] с.131-162.

3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ КУРСУ

Тема

Загальний обсяг,

годин

Лекції,

годин

Практ.

заняття,

годин

Лаб. роботи, годин

Самостійне опрацювання матеріалу (у т.ч. ІРС),

годин

Інд. завдання,

годин

Вступ. Загальна характеристика природоохоронних технологій як основа процесу виробництва та його продукції в місті.

5

1

-

-

4

-

Тема 1. Відходи виробництва та споживання в місті.

9

1

-

-

8

4

Тема 2. Оцінка якості продукції продовольчого та технічного призначення та навколишнього середовища, контроль якості.

14

2

4

-

8

4

Тема 3. Матеріали та зміна матеріального складу навколишнього середовища.

10

2

-

-

8

4

Тема 4. Природоохоронні вимоги, що пред'являються до сучасних технологій.

10

2

2

-

6

4

Тема 5. Природні та штучні геоматеріали міських об‘єктів.

12

2

2

-

8

4

Тема 6. Екологічна та комунальна токсикологія.

12

2

2

-

8

4

Тема 7. Роль будівельної індустрії та агропромислового комплексу в переробці відходів.

9

1

-

-

8

6

Тема 8. Будівництво міських об‘єктів та будівельна екологія в реалізації природоохоронних заходів.

9

1

-

-

8

6

Тема 9. Візуальний компонент життєзабезпечення в місті як важливий екологічний фактор.

8

2

-

-

6

6

Тема 10. Класифікація природоохоронних заходів.

10

2

-

-

8

6

Тема 11. Проблема теплового комфорту в місті та теплового захисту навколишнього середовища.

8

2

-

-

6

6

Тестовий контроль

10

-

-

-

10
Всього по модульному циклу

126

20

10

-

96

-

Курсова робота

54

-

-

-

-

54

Всього за семестр

126

20

10

-

96

-4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


(обсяг практичних занять 10 год.)


1. Вивчення характеристик природоохоронних технологій при виробництві продукції різного призначення (2 години)

Література основна: [1] с.21-38,158-161; [2] с.310-348,373-377; [3] с.187-213.


2. Вивчення характеристик продукції та техніко-економічної ефективності технологічного процесу (2 години)

Література основна: [1] с.38-45, 140-156; [2] с.381-418; [3] с.273-295.


3. Вивчення природоохоронних вимог, що пред‘являються до сучасних технологій (2 години)

Література основна: [1] с.27-38, 139-151; [2] с.348-379; [3] с.207-213.


4. Вивчення заходів по укріпленню грунтів на території міста, виробництва та використання геоматеріалів в міських об‘єктах (2 години)

Література основна: [1] с.83-95,140-151.


5. Вивчення методів знешкодження та утилізації токсичних відходів (2 години)

Література основна: [1] с.102-105,109-119.


5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


Курсова робота - 54 години


Зміст КР – Екологізація техніки і технології в місті.
Стадії виконання КР

Обсяг, годин

1.

Збирання і вивчення матеріалів.

20

2.

Аналіз проблеми і формулювання висновків.

24

3.

Оформлення курсової роботи.

10
Всього

54


Робота повинна складатися з вступу, в якому ставиться задача дослідження, визначається актуальність теми; основної частини, де розкривається задана тема або описується дослідження; та закінчення, в якому робляться висновки за даною тематикою. Наприкінці роботи наводиться список використаної літератури.


6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

 1. Лекції (докладне викладання навчального матеріалу з використанням методів активного навчання, технічних засобів і т. ін.).

 2. Практичні заняття - обговорення теми заняття, виконання практичних завдань.

 3. Самостійна робота (СРС) - опрацювання теоретичного матеріалу, викладеного на лекціях, самостійне вивчення теоретичного матеріалу, підготовка до практичних занять, тестування, підготовка курсової роботи.

 4. Контроль навчальної роботи - тестування з теоретичного матеріалу, спостереження за ходом виконання практичних робіт, оцінювання виконання курсової роботи.


7. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюється за кредитно-модульною системою (регламент додається).


8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


ЛІТЕРАТУРА

Основна навчальна література


№ п/п

Назва навчальної літератури

Вид

Наявність,

примірників

1

Филатов Л.Г., Царенко А.М. Основы экологического материаловедения (теория и практика). – Сумы: ИПП «Мрия-1», 2000.-522с.

Навч.пос.

1

2

Мазур И.И.,Молдаванов О.И. Курс инженерной экологии. – М.;Высшая школа,1999.-447с.

Підручник

4


Додаткова рекомендована література


 1. . Экология города/Под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра, 2000.-464 с.

 2. Тетиор А.Н. Архитектурно-строительная экология.- М.;РЭФИА,2000.- 418с.

 3. Экология /.Под ред Л.И.Цветковой.-М.:АСБ:СПб:Химиздат,1999.- 488с.

 4. Біотехнологія: Підручник/В.Г. Герасименко, М.О. Герасименко, М.І. Цвіліховський та інш. Під ред. В.Г. Герасименка. – К.: Фірма «ІНКОС», 2006.-647с.

 5. Основи загальної , екологічної та харчової токсикології/О.І.Циганенко, І.Т. Матасар, В.Ф. Торбін.-К.:Чорнобилінтерінформ,1998.-172с.

 6. А.С.Гринин, В.Н.Новиков Промышленные и бытовые отходы: храненине, утилизация, переработка.-М.:ФАИР-ПРЕСС,2002.-336с.

 7. Передельский Л.В., Приходченко О.Е. Строительная экология.-Ростов н/Д:Феникс,2003.-320с.Робоча програма затверджена на 20__/20__ навчальний рік .


Протокол № від “____” ______________2010 року.


Завідувач кафедри Л.Д. Пляцук


9. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ


Робоча програма перезатверджена на 201__/201__ навчальний рік (без змін).

Протокол № від “____” ______________201__ року.


Завідувач кафедри Пляцук Л.Д


Робоча програма перезатверджена на 201__/201__ навчальний рік (зі змінами, Додаток ___ ).

Протокол № від “____” ______________201__ року.


Завідувач кафедри Пляцук Л.Д


РЕГЛАМЕНТ


МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ І ОЦІНЮВАННЯ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Технологічне забезпечення природоохоронних заходів у місті»


   1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 126 год/3,5 кред.; Лк.- 20 год/10.; пр. – 10 год./5; іспит (ДСК).

Курсова робота: обсяг 54 год/1,5 кред., диф. залік (ПСК).


   1. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 1.
   1. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R1 = 140 балів (3,5 кред. 40 бал./кред.). Курсова робота: R2 = 60 балів (1,5 кред. 40 бал./кред.).
   1. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

    1. Робота на аудиторних заняттях:

     • Лекції: 10 лк.  1 бал/лк. = 10 бал. (максимально)

     • Практичні заняття: 5 лаб.  1 бал/лаб. = 5 бал. (максимально)

    2. Виконання завдань на практичних заняттях (всього 5 завдань)максимально 25 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи 5 балів);

    3. Складання комплексного письмового модульного контролю - всього 44 бали.

    4. Складання іспиту (ДСК) – максимально 56 балів.
   1. Підсумок рейтингових балів за мод. циклами (при позитивному оцінюванні):

1 модульний цикл: (20 год./10 лк., 10 год./5 практ. занять; модульний контроль) – 70...140 балів.

2 модульний цикл: (курсова робота) – 30...60 балів

ДСК: 28…56 балів


   1. Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менше зазначеної в п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного.

Позитивні оцінки з модульного циклу не підвищуються.


   1. Заохочувальні рейтингові бали з дисципліни нараховуються:

 • за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;

 • за виконання завдань підвищеної складності.

Гранична кількість рейтингових балів, отриманих студентом з навчальної дисципліни, не може перевищувати значення шкали оцінювання з дисципліни.


   1. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:
Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО

5

126  RD  140

В

ДУЖЕ ДОБРЕ

4

112  RD  126

С

ДОБРЕ

4,5

91  RD  112

D

ЗАДОВІЛЬНО

3,5

77  RD  91

Е

ДОСТАТНЬО – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

3

70  RD  77

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе складання заходу підсумкового контролю

2

49  RD  70

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1

RD  49

 • якщо за наслідками модульних атестацій студент отримав рейтинговий бал менше 20% від призначених на них, то він не допускається до складання іспиту (ДСК) і йому призначається повторне вивчення дисципліни.

 • якщо за наслідками модульних атестацій та складання ДСК студент отримав незадовільну оцінку (FX, не менше 35% від загальної шкали оцінювання з дисципліни) йому надається право на дворазове складання (викладачу і комісії) заходу ПСК. У разі незадовільного складання ПСК студент отримує оцінку «неприйнятно» (F) і йому призначається повторне вивчення дисципліни. При успішному складанні заходу ПСК використовується оцінка «достатньо*», яка засвідчує виконання студентом мінімальних вимог без урахування накопичених балів і відповідає оцінці E і визначенню рейтингового балу 0,5R.

 • якщо за наслідками модульних атестацій та складання ДСК студент отримав незадовільну оцінку (F, менше 35% від загальної шкали оцінювання з дисципліни) йому призначається повторне вивчення дисципліни.
   1. Шкала оцінювання курсової роботи:

Шкала оцінювання ECTS

Визначення


Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

А

ВІДМІННО

5

54  RD  60

В

ДУЖЕ ДОБРЕ

4

48  RD  54

С

ДОБРЕ

4,5

39  RD  48

D

ЗАДОВІЛЬНО

3,5

33  RD  39

Е

ДОСТАТНЬО – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

3

30  RD  33

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе складання заходу підсумкового контролю

2

21  RD  30

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1

RD  21


Провідний викладач __________________ Філатов Л.Г.


Завідувач кафедри __________________ Пляцук Л.Д.

Похожие:

Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних iconРобоча програма навчальної дисципліни
Символ І символізм в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни "Термодинаміка енергетичних систем" для студентів 4−го курсу за напрямом підготовки 040204...
Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних iconРобоча програма навчальної дисципліни
...
Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма розроблена на основі типової програми „Фізіологія. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних...
Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія І методика журналістської творчості» («Аналітичні методи відтворення») для студентів...
Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних iconРобоча програма навчальної дисципліни
Психологія травмуючих ситуацій. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних iconОпис навчальної дисципліни Витяг з робочої програми навчальної дисципліни
Психологічна допомога потерпілим в надзвичайних ситуаціях. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів
Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних iconПрограма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Планування та управління гіс проектами» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 070908 «Геоінфромаційні системи та технології»)
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи землевпорядкування та кадастру» для студентів 5 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії політичної науки
Робоча програма навчальної дисципліни технологічне забезпечення природоохоронних iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціально-економічної географії
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница