Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти
НазваниеНавчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти
страница11/12
Дата13.01.2013
Размер0.88 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

2.8. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону


Параметри полів і випромінювань. Класифікація електричних і магнітних полів та електромагнітних випромінювань за частотним спектром, їх джерела. Вплив на людину. Гранично допустимі напруженості полів. Методи захисту

від полів: вибір оптимальних геометричних параметрів електроустановок високої напруги, екрануючі пристрої, захист часом та відстанню, виділення зон випромінювання, екрануючий одяг. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону. Захист від електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону: зменшенням випромінювання джерела, часом і відстанню, екрануванням, виділенням зон випромінювання, застосуванням засобів індивідуального захисту. Розрахунок екранів. Розрахунок очікуваної інтенсивності опромінення. Прилади та методи контролю електромагнітного випромінювання на робочих місцях.


2.9. Випромінювання оптичного діапазону


Границі випромінювань оптичного діапазону за частотою та довжиною хвилі, види цих випромінювань - інфрачервоні, ультрафіолетові, лазерні, їх природа, особливості.

Інфрачервоні (ІЧ) випромінювання, класифікація та джерела інфрачервоних випромінювань, їх вплив на організм людини, нормування, засоби та заходи захисту.

Ультрафіолетові випромінювання (УФ), класифікація та джерела ультрафіолетових випромінювань, особливості дії на організм людини, нормування, заходи та засоби захисту.

Лазерне випромінювання, небезпечні і шкідливі фактори, що супроводжують роботу лазерів. Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання. Дія лазерного випромінювання на організм людини. Принцип нормування. Апаратура і методика контролю. Вимоги до будови та експлуатації лазерів, до приміщень, розташування та організації робочих місць. Екранування. Розрахунок екранів. Вимоги до персоналу, застосування засобів індивідуального захисту. Перша допомога при ураженні лазерним випромінюванням.


2.10. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень


Класи шкідливості підприємств за санітарними норма ми залежно від складу і кількості шкідливих виділень та характеру технологічних процесів.

Розміри санітарно-захисних зон залежно від класу підприємств. Підприємства, що не потребують санітарно-захисних зон та підприємства, для яких розміри санітарно-захисних зон визначаються з розрахунку розсіювання викидів до допустимих концентрацій. Гранично допустимі викиди в навколишнє середовище, заходи по обмеженню викидів. Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, споруд та будівель на промисловому майданчику, до виробничих, допоміжних та санітарно-гігієнічних приміщень. Вимоги до приміщень, де використовуються особливо шкідливі речовини. Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні комунікації.


Орієнтовний перелік лабораторних робіт


 1. Дослідження мікроклімату в робочій зоні.

 2. Дослідження ефективності захисту від інфрачервоних випромінювань.

 3. Дослідження забруднення повітря робочої зони шкідливими газами, парами та пилом.

 4. Дослідження ефективності роботи вентиляційних пристроїв.

 5. Дослідження ефективності природного освітлення виробничих приміщень.

 6. Дослідження ефективності штучного освітлення виробничих приміщень.

 7. Дослідження параметрів шуму та методів шумозахисту.

 8. Дослідження параметрів вібрації та методів віброзахисту.

 9. Дослідження параметрів електромагнітних полів та ефективності захисних екранів.


Знання:

 • поняття «виробнича санітарія» та «гігієна праці», фактори, що обумовлюють санітарно-гігієнічні умови праці;

 • мікроклімат та його вплив на організм людини;

 • гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини та класи небезпечності шкідливих речовин;

 • основні методи профілактики отруєнь та професійних захворювань;

 • гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими речовинами;

 • основні правила першої допомоги при отруєннях;

 • методи контролю повітря робочої зони і вимоги до них;

 • поняття «вентиляція», «кондиціювання повітря»;

 • класифікація вентиляційних систем та їх призначення, організація повітрообміну в приміщенні, схеми вентиляції;

 • види виробничого освітлення, його значення;

 • вимоги санітарних норм до виробничого освітлення;

 • системи штучного освітлення, обмеження щодо їх використання;

 • параметри звукового поля - звуковий тиск, сила звуку, частота, логарифмічні рівні сили звуку і рівні звуку;

 • межі сприймання шумів органами слуху людини;

 • дія шуму на організм людини;

 • класифікація методів захисту від шуму;

 • види вібрацій, їх параметри та вплив на організм людини;

 • нормування вібрацій та загальні методи захисту;

 • вплив електромагнітних полів на людину, методи захисту від електромагнітних полів;

 • види і джерела іонізуючого випромінювання;

 • соматичні та генетичні наслідки радіаційного опромінення;

 • гігієнічне нормування радіаційного опромінення;

 • поглинута та еквівалентна дози, одиниці виміру, зв'язок;

 • загальні заходи і засоби захисту від іонізуючих випромінювань.

уміння:

 • оцінити відповідність санітарно-гігієнічних умов праці нормам;

 • обґрунтувати раціональні методи нормалізації умов праці в конкретній виробничій ситуації;

 • проаналізувати умови праці за шкідливими факторами;

 • вибрати заходи обмеження надходження шкідливих речовин у повітря робочої зони;

 • контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії;

 • провести інструктажі на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів.


Література


 1. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Постанова Верховної Ради України від 24 лютого 1994 р.

 2. Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф. и др. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. - К.: «Техніка», 1991.

 3. Охрана труда в машиностроении. Под ред. Е. Я.Юдина, С. В.Белова - М.: «Машиностроение», 1983.

 4. Бескрестнов Н. В. Охрана труда на атомных станциях. — М.: «Энергоатомиздат», 1989.

 5. Система стандартів безпеки праці:
 • ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

 • ГОСТ 12.1.003-86. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности;

 • ГОСТ 12.1.001-89. ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности;

 • ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования;

 • ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах;

 • ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля;

 • ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

 1. Будівельні норми і правила:

 • СНиП ІІ-4-79. Естественное и искусственное освещение.

 • СНиП 2.04.05-92. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
 1. «Нормы радиационной безопасности» НРБ-76/87 и «Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений» ОСП-72/87. - М.: «Энергоатомиздат», 1988.

 2. Санітарні норми проектування промислових підприємств СН 245-71.

 3. Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров. № 2392-79. - М.: «Медицина», 1981.

 4. Санитарные правила работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения. № 1960-79. - М.: «Атомиздат».Розділ 3. ОСНОВИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ


3.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів


Безпечність технологічного обладнання при монтажі, де монтажі, транспортуванні, експлуатації, як функція кінематичних схем, конструкційних матеріалів і рішень, робочих параметрів, видів і параметрів енергоспоживання, систем управління, контрольно-вимірювальних засобів, раціональних ергономічних рішень. Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, організації робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв, що входять в конструкцію обладнання.

Безпечність технологічного процесу, як сума безпечності технологічного обладнання, використовуваних сировини та матеріалів, безпечності технологічних схем і операцій, безпечності організації технологічного процесу. Усунення без посереднього контакту працюючих з небезпечними технологічними чинниками, удосконалення технологічних процесів з метою вилучення або зменшення параметрів шкідливих і небезпечних чинників, комплексна механізація, автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами, контроль технологічних параметрів, вилучення та знешкодження відходів, безпечне взаємне розташування обладнання, вибухопожежобезпечність, організація робочих місць з урахуванням вимог безпеки та ергономіки.

Стандартизація та сертифікація з метою забезпечення безпеки технологічного обладнання та технологічних процесів.


3.2. Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки


Визначення «посудина, що працює під тиском». Причини аварій і нещасних випадків при експлуатації систем, що працюють під тиском.

Загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском. Класифікація посудин, що працюють під тиском. Паспорт посудини. Вимоги до арматури, запобіжних при строїв, контрольно-вимірювальних приладів. Запірна арматура. Запобіжні клапани. Манометри. Водовимірювальні прилади. Розміщення посудин. Реєстрація посудин. Обслуговування посудин. Технічне опосвідчення посудин.

Безпека при експлуатації котельних установок. Класифікація котельних установок. Пристрої захисту і контролю для котлів, що працюють на твердому, рідкому і газовому паливі. Технічне опосвідчення котлів.

Безпека при експлуатації компресорних установок. Небезпека струменя стисненого повітря, що виривається з аварійного порушення з'єднання деталей. Запобіжні, сигналізуючі і блокувальні пристрої. Контрольно-вимірювальна апаратура. Відвід зарядів статичної електрики.

Безпека при експлуатації трубопроводів. Групи речовин, що транспортуються по трубопроводах. Розпізнавальне за фарбування та цифрове позначення груп трубопроводів. Попереджувальні кольорові кільця. Вимоги до прокладки трубопроводів. Обладнання, прилади і арматура трубопроводів. Гідравлічні випробування трубопроводів.

Безпека при експлуатації балонів. Класифікація балонів. Паспорт балона. Написи на балонах, колір забарвлення, колір поперечної смуги. Випробування балонів на міцність та герметичність. Складування і транспортування балонів.

Безпека при експлуатації установок кріогенної техніки. Характеристика кріогенних продуктів. Дія кріогенних продуктів на організм людини. Шкідливі і небезпечні чинники при роботі з кріогенними рідинами. Методи безпечної роботи з кріогенними рідинами. Заходи безпеки при роботі з посудинами Д'юара.


3.3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті


Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах. Класифікація вантажів залежно від їх небезпечності та маси одного місця. Знаки небезпеки небезпечних вантажів. Карта технологічних процесів на вантажно-розвантажувальні роботи. Механізація вантажно-розвантажувальних робіт. Норми переміщення вантажів вручну. Правила складування вантажів. Правила переміщення спеціальних вантажів.

Безпека підіймально-транспортного обладнання. Вантажопідіймальні крани, ліфти, електро- та автонавантажувачі. Небезпечні фактори, що виникають при експлуатації обладнання. Безпека конструкцій, запобіжні пристрої, контрольні прилади. Технічне опосвідчення обладнання. Статичні та динамічні випробування. Підготовка працівників.

Безпека внутрішньозаводського транспорту. План-схема руху транспорту і пішоходів. Ширина проходів і проїздів. Дорожні знаки. Габарити наближення. Обмеження швидкості руху транспортних засобів.

Безпека внутрішньоцехового транспорту. Огородження рухомих частин конвеєрів, звукова сигналізація, засоби аварійної зупинки, місця руху людей.

Позначення шляхів проїзду електрокарів, обмеження швидкості руху електрокарів, влаштування шляхів руху людей.


3.4. Електробезпека


Поняття «електробезпека», «електротравма» та «електротравматизм». Електротравматизм в Україні. Особливості електротравматизму. Дія електричного струму на людину. Електричні травми місцеві та загальні (електричні удари). Причини летальних наслідків від дії електричного струму. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом. Сила струму. Величина напруги. Опір тіла людини проходженню струму. Вид та частота струму. Тривалість та шлях протікання струму через людину. Індивідуальні особливості людини. Допустимі значення струмів і напруг. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Причини електротравм: дотик до нормальнострумоведучих частин, до нормально-неструмоведучих частин, що потрапили під напругу внаслідок пошкодження ізоляції, виникнення елекричної дуги між струмоведучими частинами і тілом людини, потрапляння в зону розтікання струму в землі.

Умови ураження людини електричним струмом. Ураження електричним струмом при дотику або наближенні до струмоведучих частин: в однофазній мережі змінного

струму, в мережі трифазного струму з різними режимами нейтралі трансформаторів при нормальній роботі та в аварійних випадках. Небезпека при замиканні на землю в електроустановках. Небезпека при дотику до корпусу електроустановки, який опинився під напругою. Напруга кроку та дотику. Вимірювання напруги дотику.

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок: система технічних засобів, що реалізуються в конструкції електроустановок; система електрозахисних засобів; система організаційних заходів.

Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при нормальних режимах роботи: ізоляція струмоведучих частин (робоча, подвійна), недосяжність до неізольованих струмоведучих частин, захисні огородження, блокувальні пристрої, засоби орієнтації та сигналізації, малі напруги, вирівнювання потенціалів, захисне розділення електромереж. Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при переході напруги на нормальнонеструмоведучі частини: захисне заземлення, захисне вимикання, занулення, умови їх застосування, принципові схеми, функціонування, нормативні вимоги, практична реалізація схем.

Система електрозахисних засобів, їх класифікація за видами і рівнем захисту. Комплектування електроустановок електрозахисними засобами. Правила застосування. Випробування.

Організація безпечної експлуатації електроустановок. Вимоги до працівників. Медогляди. Навчання та інструктажі з електробезпеки. Кваліфікаційні групи з електробезпеки. Оформлення робіт в електроустановках. Підготовка робочого місця. Допуск до роботи. Нагляд за безпечністю робіт. Відповідальність за безпечність робіт.

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.


Орієнтовний перелік лабораторних робіт


 1. Дослідження небезпеки ураження електричним струмом в електромережах, ізольованих від землі та з глухозаземленою нейтраллю.

 2. Дослідження ефективності захисного заземлення, занулення.

 3. Дослідження крокової напруги.

Знання:

 • складові безпечності технологічного процесу;

 • складові безпечності технологічного обладнання;

 • загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском;

 • запобіжні засоби і контрольні прилади систем, що працюють під тиском;

 • технічне опосвідчення систем, що працюють під тиском;

 • організація безпечного проведення вантажно-розвантажувальних робіт;

 • значення питань електробезпеки;

 • фактори; що впливають на характер ураження електричним струмом;

 • порогові значення струму за дією на організм людини;

 • види електротравм;

 • причини електротравм;

 • класифікація приміщень за небезпечністю ураження електричним струмом;

 • системи заходів безпечної експлуатації електроустановок;

 • засоби попередження електротравм від дотику до струмоведучих частин;

 • захисне заземлення електроустановок, захисне вимикання, занулення, їх призначення;

 • електрозахисні засоби, класифікація, перелік;

 • вимоги до організації безпечного проведення робіт в електроустановках;

 • надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Уміння:

 • оцінити безпечність технологічного обладнання за окремими чинниками;

 • оцінити безпечність виробничих процесів за окремими чинниками;

 • сформулювати загальні вимоги безпеки до систем, що працюють під тиском;

 • вибрати тип запобіжного клапана залежно від умов експлуатації та параметрів систем, що працюють під тиском;

 • оцінити відповідність вантажопідіймальних пристроїв вимогам безпеки;

 • визначити категорію приміщення за небезпекою ураження електричним струмом;

 • вибрати заходи попередження електротравматизму при переході напруги на нормальнонеструмоведучі частини;

 • надати долікарську допомогу при електричних ударах.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти icon«Охорона праці у галузі» (код та назва кредитного модуля, дисципліни) с татус кредитного модуля нормативна
Вивченню дисципліни передують дисципліни циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничо-наукового циклу, «Безпека...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти icon2011 затверджено заступник Міністра освіти І науки, молоді та спорту України
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти iconРобоча навчальна програма кредитного модулю
Ці знання випускники взомають отримати в результаті вивчення дисципліни “Охорона праці у галузі”
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти iconНавчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації
Основи інформатики. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти iconКонспект лекцій з дисципліни „охоронА праці в галузі та цивільна оборона”
В. Е. Абракітов. Охорона праці в галузі та цивільна оборона: Конспект лекцій для студентів 5 курсу спеціальності – 070801, 070801...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти iconРобоча навчальна програма кредитного модуля
Взо, відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки І освітньо-кваліфікаційної характеристики, мають отримати в результаті...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти iconПогоджено перший заступник Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М. В
Типова навчальна програма визначає зміст І обсяг навчання, форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів для всіх напрямів...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти iconРобоча навчальна програма
Програми з медичної біології для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів вищих медичних...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма розроблена на основі типової програми „Фізіологія. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних...
Навчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
В. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу заочної форми...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница