Вступ
Скачать 260.91 Kb.
НазваниеВступ
страница1/3
Дата10.09.2012
Размер260.91 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3АКАДЕМІЯ ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Факультет соціального управління

________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова приймальної комісії, в.о. ректора


________________В.В.Буяшенко


«____» ______________ 2012 р.
Програма

вступного комплексного іспиту на ОКР «Спеціаліст»

за спеціальність – 7.13010201 «Соціальна робота»


Затверджено на засіданні приймальної комісії

протокол № ___від ____ ___________ 2012 р.


Голова фахової атестаційної комісії

_______________ С.П.Бармотова


Київ – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП 3

Розділ V. Психологічна допомога у соціальній роботі 10

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН 13

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 16

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 16

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 16

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 17

Розділ V. Психологічна допомога у соціальній роботі 19ВСТУППрограма комплексного вступного екзамену на ОКР „Магістр” за спеціальністю «Соціальна робота» розроблена відповідно навчальних програм з фахових дисциплін “Історія і теорія соціальної роботи”, „Технологія соціальної роботи”, „Соціальна робота з окремими категоріями клієнтів”, «Соціальна педагогіка», «Психологічна допомога в соціальній роботі», «Психологія особистості та психодіагностика».

У програмі визначені мета та форма проведення комплексного вступного екзамену з фахових дисциплін на освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст” за напрямом «Соціальна робота», розкриті його структура і зміст, визначені критерії оцінювання відповідей. Програма завершується списком рекомендованої для опрацювання при підготовці до іспиту основної та додаткової літератури.

Метою вступного екзамену є оцінка рівня теоретичної та практичної готовності абітурієнтів до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст”.

Завдання пакету пов’язані з вимогами до кваліфікаційного рівня «спеціаліст» із соціальної роботи і передбачають оцінку сформованості систематичних теоретичних знань з історії, теорії та технології соціальної роботи, особливостей соціальної роботи з окремими категоріями користувачів, соціальної педагогіки, психології особистості та психодіагностики, психологічної допомоги у соціальній роботі, а саме: засвоєння основних професійних термінів і понять; розуміння сутності, мети і завдань соціальної роботи, цінностей та норм професійної етики; розуміння процесу та оволодіння методами соціальної роботи, специфічними моделями та технологіями соціальної профілактики негативних соціальних явищ та соціальної роботи з представниками вразливих, виключених та дезадаптованих груп; засвоєння теоретичних основ та базових методів сучасної соціальної педагогіки, психології особистості та психодіагностики; знання методів психологічної допомоги різним групам клієнтів.

ОПИС ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ТА ЇХ КОРОТКИЙ ЗМІСТ

Розділ I. Історія і теорія соціальної роботиТема 1. Соціальна робота: професійний підхід.

Сутність соціальної роботи. Різні визначення соціальної роботи. Мета і завдання соціальної роботи. Взаємозумовленість соціальної політики і соціальної роботи. Становлення соціальної роботи в Україні.


Тема 2. Складові професії: базові цінності, знання та вміння. Система цінностей у соціальній роботі. Класифікація цінностей соціальної роботи за Шуламіт Рамон, Девідом Брендоном, Іганом. Базові цінності соціальної роботи в Україні. Професійна етика соціального працівника.


Тема 3. Поняття «клієнт» у соціальній роботі.

Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи. Рівні залучення клієнтів у процес соціальної роботи: отримувач, користувач, споживач. Поняття «клієнт» у соціальній роботі. «Клієнт соціальної роботи» у широкому значенні та вразливі (маргіналізовані) верстви населення в Україні. Поняття соціального виключення та дискримінації клієнтів. Імпауермент клієнтів. Характеристика професійної соціальної допомоги та професійних стосунків. Професійні межі у стосунках з клієнтом.


Тема 4. Процес соціальної роботи з клієнтом.

Поняття процесу практичної соціальної роботи. Аналіз рис процесу соціальної роботи, в тому числі його циклічності. Опис фаз процесу роботи з клієнтом: первинне оцінювання, планування догляду, втручання, кінцеве оцінювання. Аналіз ситуацій із визначенням мети і завдань втручання.


Тема 5. Кваліфікаційна характеристика соціального працівника

Соціальна робота як професія. Соціальний робітник, соціальний працівник і фахівець з соціальної роботи: кваліфікаційні характеристики. Сфери та напрямки діяльності соціального працівника. Основні функції соціального працівника. Навички соціального працівника. Професійний соціальний працівник та соціальний працівник на громадських засадах (волонтер).


Тема 6. Методи соціальної роботи

Класифікація методів соціальної роботи. Індивідуальні, групові і масові методи соціальної роботи. Застосування в соціальній роботі методів соціології, психології, педагогіки, менеджменту.


Тема 7. Основи соціальної роботи у громаді.

Соціальна робота у громаді як метод соціальної роботи. Визначення громади. Ресурси громади. Завдання соціальної роботи у громаді. Догляд в інституціях у порівнянні із доглядом у громаді. Функції соціального працівника у громаді

Розділ II. Технологія соціальної роботиТема 1. Технологія соціальної профілактики.

Сутність, предмет, об’єкт і зміст соціальної профілактики в соціальній роботі. Види соціальної профілактики. Рівні профілактичного впливу. Соціальна проблема як предмет соціальної профілактики. Мета і завдання соціальної профілактики. Технологічний процес соціальної профілактики. Методи соціальної профілактики. Принципи соціальної профілактики. Критерії ефективності профілактичної роботи. Форми організації профілактичної роботи.


Тема 2. Технологія соціальної реабілітації.

Соціальна реабілітація як напрям соціальної роботи. Особи та групи, що опинилися в стані соціальної дезадаптації як об’єкт соціальної реабілітації. Предмет і мета соціальної реабілітації. Види соціальної реабілітації. Завдання соціальної реабілітації. Структура процесу соціальної реабілітації. Процедури і методи соціальної реабілітації. Принципи реабілітаційного процесу. Форми організації соціальної реабілітації. Ефективність соціальної реабілітації.


Тема 3. Технології соціальної підтримки.

Соціальна підтримка як функція і напрям соціальної роботи. Соціальна вразливість і незахищеність об’єкт соціальної підтримки. Соціальне піклування, обслуговування і патронаж як види соціальної підтримки. Технологія організації соціального обслуговування. Види соціальних послуг. Форми організації соціального обслуговування. Технологія соціального піклування. Процедури і методи соціального піклування. Форми організації соціального піклування.


Тема 4. Технологія індивідуальної роботи з клієнтом.

Місце індивідуальної взаємодії з клієнтом в соціальній роботі. Мета і завдання індивідуальної соціальної роботи. Процес індивідуальної роботи. Індивідуальне інтерв’ю як метод індивідуальної роботи. Фази інтерв’ю. Техніки і прийоми інтерв’ю Особливості інтерв’ю під час першої та наступних зустрічей з клієнтом. Умови ефективності інтерв’ю. Критерії ефективності індивідуальної соціальної роботи.


Тема 5. Групова робота як метод соціальної роботи.

Сутність групової соціальної роботи. Переваги та обмеження застосування методів групової соціальної роботи. Категорії клієнтів групової соціальної роботи. Види груп в груповій соціальній роботі. Ролі та функції ведучого групової соціальної роботи. Техніки і прийоми фасилітації групової соціальної роботи.

Розділ III. Соціальна робота з окремими категоріями клієнтівТема 1 . Соціальна робота з дітьми вулиці

Соціальний портрет дітей вулиці. Історичний аспект проблеми дитячої безпритульності у порівнянні з дитячою безпритульністю 20-х років. Категорії дітей вулиці. Основні напрями, форми і методи соціальної роботи з безпритульними та бездоглядними дітьми.


Тема 2. Соціальна робота з особами з функціональними обмеженнями.

Аналіз ставлення суспільства до людей з особливими потребами. Соціальні проблеми людей з особливими потребами в Україні. Можливості реабілітації осіб з фізичними і психічними вадами в Україні. Термінологія соціального працівника у роботі з клієнтами, що мають особливі потреби. Рефлективна та індивідуальна моделі роботи. Соціальна модель соціальної роботи з людьми з особливими потребами. Основні напрями, форми і методи соціальної реабілітації осіб з функціональними обмеженнями.


Тема 3. Соціальна робота з особами похилого віку.

Особливості соціальної політики щодо осіб похилого віку в Україні. Періоди та типи старості. Соціальні та психологічні проблеми осіб похилого віку та їх зв’язок із віковими психофізіологічними особливостями. Соціальна робота з людьми похилого віку в Україні та можливі перспективи її розвитку. Основні обов’язки соціального працівника у роботі з особами похилого віку. Компетентність соціального працівника у роботі з клієнтами літнього віку. Функціонування закладів системи соціального обслуговування клієнтів літнього віку. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку в інституціях. Специфіка та зміст діяльності територіальних центрів в Україні. Принципи, форми і методи соціальної роботи з клієнтами похилого віку.


Тема 4. Соціальна робота у сфері зайнятості населення.

Визначення правового статусу безробітного. Соціальні та психологічні проблеми безробітних. Особливості соціальної політики щодо безробітних в Україні. Державні та недержавні агенції зайнятості. Профорієнтаційна робота з молоддю у державній службі зайнятості. Працевлаштування безробітних.


Тема 5. Соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися без піклування дорослих.

Правовий статус дітей-сиріт та дітей, залишених без піклування дорослих в Україні. Соціальний захист дітей сиріт та дітей, залишених без піклування дорослих. Соціальна реабілітації та реінтеграція дітей-сиріт і дітей, залишених без піклування дорослих. Форми і методи утримання, виховання, соціальної реабілітації та реінтеграції дітей-сиріт і дітей, залишених без піклування дорослих.


Тема 6. Соціальна робота з сім’ями, що опинились у складних життєвих обставинах.

Життєдіяльність сім’ї як об’єкт соціальної роботи. Поняття „складні життєві обставини”. Класифікація сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Основні напрями соціальної роботи з сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах. Форми і методи соціальної роботи з сім’ями, що перебувають у складних життєвих обставинах. Взаємодія соціальних служб в процесі надання соціальних послуг сім’ям, що опинились у складних життєвих обставинах.


Тема 7. Основні напрямки соціальної роботи з молоддю в Україні.

Правовий статус молоді в Україні. Соціалізація молоді як об’єкт соціальної роботи. Категорії молодих людей, що потребують соціальної допомоги і підтримки. Правові засади соціальної роботи з молоддю в Україні. Основні напрями соціальної роботи з молоддю в Україні. Взаємодія соціальних служб у процесі надання соціальних послуг молоді.


Тема 8. Соціальна робота з соціально дезадаптованими дітьми та підлітками.

Ознаки соціальної дезадаптації та схильності до девіантної поведінки у дитини. Девіантна поведінка неповнолітніх як соціальна і педагогічна проблема. Прояви девіантної поведінки дітей та підлітків. Типологія дітей, схильних до девіантної поведінки. Корекційний та реабілітаційний та відновний підходи при роботі з соціально-дезадаптованими дітьми. Основні напрямки соціальної роботи з неповнолітніми, схильними до девіантної поведінки. Форми і методи соціально-педагогічної роботи з дітьми з девіантною поведінкою. Соціально-педагогічна робота з сім’ями дітей, схильних до девіантної поведінки. Система соціально-педагогічної роботи з дітьми з девіантною поведінкою в Україні.


Тема 9. Профілактика протиправної поведінки.

Сутність протиправної поведінки. Чинники протиправної поведінки та передумови правопорушень. Формування схильності до протиправної поведінки. Сутність соціальної профілактики протиправної поведінки. Види та рівні соціальної профілактики протиправної поведінки. Моделі соціальної профілактики протиправної поведінки Організація профілактичної роботи щодо правопорушень. Технології загальної, спеціальної та індивідуальної профілактики протиправної поведінки. Профілактична і корекційна робота з делінквентною групою.

Тема 10. Соціальна робота з особами, схильними до правопорушень.

Ресоціалізація осіб, які перебувають в конфлікті зі законом, як об’єкт соціальної роботи. Психологічні особливості осіб, схильних до правопорушень. Категорії осіб, схильних до правопорушень. Чинники соціальної дезадаптації, пов’язані із кримінальним покаранням. Соціальні і психологічні проблеми осіб, що перебувають або повернулися з місць позбавлення волі.

Відновний, реабілітаційний та корекційний підходи до ресоціалізації осіб, які перебувають в конфлікті зі законом. Соціальна робота з особами, які відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Соціальна адаптація і реінтеграція осіб, які звільнились із місць позбавлення волі. Соціальна реабілітація осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або засуджених до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі. Взаємодія установ виконання покарання і соціальних служб в процесі ресоціалізації осіб, засуджених за скоєння злочинів.


Тема 11. Соціальна профілактика адиктивної поведінки

Адиктивна поведінка як соціальне відхилення і як відхилення від психологічної норми. Види адикцій. Ознаки адиктивної поведінки. Причини і механізм формування адиктивної поведінки. Соціальні і особистісні наслідки адиктивної поведінки.

Сутність соціальної профілактики адиктивної поведінки. Моделі соціальної профілактики адиктивної поведінки. Напрями, форми і методи соціальної профілактики адиктивної поведінки.


Тема 12. Соціальна реабілітація осіб, яким властива адиктивна поведінка

Сутність адикції. Етапи формування адиктивної поведінки. Ситуативна, психологічна і фізіологічна залежність. Групи ризику формування адикції. Вплив адиктивної поведінки на організм, психіку та взаємовідносини людини. Соціальні та особистісні проблеми залежної людини. Терапія адикції та соціальна реабілітація особи, якій властива адиктивна поведінка. Напрями, форми і методи соціальної реабілітації осіб, яким властива адиктивна поведінки. Особливості соціальної реабілітації осіб, які страждають від хімічних і нехімічних адикцій. Соціальна реабілітація залежних осіб в медичних закладах, соціальних службах, реабілітаційних центрах та терапевтичних спільнотах.


Тема 13. Соціальна робота в галузі попередження захворювань, що передаються статевим шляхом та ВІЛ.

Хвороби, що передаються статевим шляхом (ХПСШ) як чинник, що формує норми сексуальної поведінки і як соціальна проблема. Шляхи розповсюдження ХПСШ та ВІЛ. Ознаки небезпечної щодо зараження ХПСШ поведінки. Соціальна та психологічна характеристика груп ризику зараження на ХПСШ. Зміст, моделі, принципи, форми і методи профілактики ХПСШ. Профілактична робота серед широких кіл населення та груп ризику. Стратегія зменшення шкоди у роботі з групами ризику. Соціальні і психологічні проблеми осіб, вражених ВІЛ. Зміст, форми і методи соціальної допомоги особам, які інфіковані ВІЛ та хворі на СНІД.

Тема 14. Соціальна робота з особами, які перебувають у стані соціально-психологічної дезадаптації та зробили спробу суїциду.

Самогубство: проблема особистості і проблема суспільства. Типи суїцидів. Психологічні передумови суїцидальної поведінки. Причини і чинники суїцидів. Групи ризику формування суїцидальної поведінки. Процес формування суїцидальної поведінки. Характеристика суїцидального стану та ознаки людини, що знаходиться у суїцидальному стані. Засоби психологічної допомоги людині, яка знаходиться у суїцидальному стані. Основні принципи, форми і методи профілактики кризових станів людини, психологічної підтримки і реабілітації суїцидентів. Організація роботи кризових соціально-психологічних центрів та служби “Телефон довіри”. Соціально-психологічна робота з оточенням суїцидента.

Розділ IV. Соціальна педагогікаТема 1. Соціальна педагогіка як наука про розвиток особистості в соціумі.

Поняття соціальної педагогіки. Об’єкт та суб’єкт соціальної педагогіки. Завдання соціальної педагогіки. Функції соціально-педагогічної діяльності. Взаємозв’язок соціальної педагогіки з іншими науками.

Соціалізація як базова категорія соціальної педагогіки. Механізми соціалізації. Вплив соціального середовища на розвиток особистості. Поняття соціальної адаптації. Поняття та види реабілітації. Класифікація соціальної допомоги, як виду діяльності.


Тема 2. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності.

Сучасні підходи до розуміння соціально-педагогічної діяльності. Структура соціально-педагогічної діяльності. Мета і завдання соціально-педагогічної діяльності. Функції соціально-педагогічної діяльності. Характеристика суб’єктів і об’єктів соціально-педагогічної діяльності. Класифікація принципів соціальної педагогіки. Сутність соціально-політичних принципів. Психолого-педагогічні принципи в соціальній педагогіці. Організаційні та специфічні принципи.


Тема 3. Сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності.

Сім’я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючі функції сім’ї. Параметри сім’ї. Функції сім’ї як соціального інституту. Типологія сімей. Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківства, їх вплив на формування особистості дитини. Напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю.


Тема 4. Соціально-педагогічна робота у загальноосвітніх закладах.

Функціональні обов’язки соціального педагога в загальноосвітніх закладах. Зміст соціально-педагогічної діяльності в школі. Структура соціального паспорту класу. Форми роботи соціального педагога в загальноосвітніх закладах.


  1   2   3

Похожие:

Вступ iconКочерган М. П. Вступ до мовознавства
Дорошенко С.І., Дудик П. С. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 1974
Вступ iconРобоча навчальна програма з дисципліни: Принципи І методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
Вступ iconКонкурсах
Вступ
Вступ iconВступ 2 висновки 14

Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconЗміст
Вступ
Вступ iconВертгеймер М. В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко
В 35 Продуктивное мышление: Пер с англ./Общ ред. С. Ф. Горбова и В. П. Зинченко. Вступ ст. В. П. Зин­ченко. — М.: Прогресс, 1987....
Вступ icon1. Свідомість: визначення та структура
Вступ
Вступ iconТеоретичні засади добросовісної конкуренції ст. 7
Вступ ст. 4
Вступ iconHeaded by Hetman Pavlo Skoropads’ky
Вступ
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница