Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
НазваниеСтратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
страница1/22
Дата02.01.2013
Размер3.31 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


Тернопільський національний економічний університет

Міжгалузевий інститут управління

Міжнародний науково-технічний університет

імені академіка Юрія Бугая Благодійна організація

"Центр практичної філософії"


ПЛЕБСОЛОГІЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОЇ

СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

І ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ


МАТЕРІАЛИ

ДРУГОЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ


24 квітня 2009 року


Доповіді та виступи
УДК [3.138.124.4..336]..005.21

ББК 65.26я43+65.05я43

П 23


Редакційна колегія:

д-р юрид. наук, проф. Безклубий І.А.,

д-р філол. наук, проф. Вовк П.С., д -р юрид. наук, проф. В.О. Глушков, д-р юрид. наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид. наук, проф. В.П. Колісник, д-р філософ, наук, проф. І.В. Огородник, д-р юрид. наук, проф. О.Р. Михайленко, д-р юрид. наук, проф. О.О. Шевченко


Рекомендовано до друку вченою радою вченою радою

Міжгалузевого інституту управління

(протокол №10 від 23 червня 2009 року)


Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту: Друга Всеукраїнська науково- практична конференція (24 квітня 2009 p.): Матеріали доповідей та виступів. Випуск 2. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2009. – 248 с.


Відповідальний за випуск Скригонюк М.І.


Випуск збірника присвячено дослідженню особливо актуальної та маловивченої і в українській й світовій юриспруденції проблеми плебсології як новітнього філософсько-правового вчення і цілинної правової науки. Його укладено за матеріалами доповідей та виступів, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-пракгичній конференції "Плебсологічна як філософсько-правова оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту". Конференція відбулася 24 квітня 2009 р. в приміщенні Міжгалузевого інсшіуіу управління (м. Київ, вул. Ушинського, 15).

Розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів та широке коло зацікавлених плебсояогічною проблематикою.


The collection edited is dedicated to a problem of particularly current importance that is appeared to be insufficiently explored in the Ukrainian and world jurisprudence called plebsology being studied as an up-to-date philosophically-jural doctrine and virgin legal law. It is compiled in accordance with the matters of the reports and speeches those were made during the Second All-Ukrainian Research Practical Conference (The Plebsological As Well As Philosophically-Jural Assessment of World's Up-To-Date Financial Economic Crisis And Programmes for Strategic Management Quality ). The Conference took place on April 21, 2009, in the premises of the Inter-Branch Institute of Management (15, Ushyns'ky Street, Kyiv).

It is appropriated for scientists, lecturers, students of institutes of higher education as well as for a wide range of people concerned with plebsology problems.


При публікації максимально збережено орфографію, пунктуацію та стилістику, запропоновану авторами та підтриману їх науковими керівниками. За зміст наукових праць та достовірність наведених фактів відповідальність несуть автори.


© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009


ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА 6

ЗАПОЧАТКУВАННЯ ТА РОЗВИТОК 17

ПЛЕБСОЛОПЇ В УКРАЇНІ 17

ПЛЕБСОЛОГІЯ 25

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ПЛЕБСОЛОГІЯ 26

ПЛЕБСОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ НА СТАНОВЛЕННЯ 29

ТА РОЗВИТОК СХІДНО-СЛОВ'ЯНСЬКИХ ЕТНОСІВ 29

ПРО ЕКОНОМІЧНО-ФІНАНСОВУ КРИЗУ 37

І НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ ПЛЕБСОЛОГІЇ 37

ПЛЕБСОЛОГІЧНЕ УСВІДОМЛЕННЯ ГЕНОЦИДУ УКРАЇНСТВА НА КУБАНІ В 1932-1933 РОКАХ 41

ПЛЕБСОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДУ 57

ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ 57

(м. Дніпропетровськ) 107

ПЛЕБСОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 107

"ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА" 107

ПЛЕБСОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ НА УКРАЇНСЬКУ 118

НАРОДНУ ПРАВОТВОРЧІСТЬ І ЗЛОЧИН 118

УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЯ - НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО: ПЛЕБСОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА 126

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 165

ДОРАДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: 165

АГРАРНО-ПРАВОВІ ТА ПЛЕБСОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 165

Анатолій Костянтинович Севастьянов, 172

Маріанна Єгорівна Севастьянова, 172

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ТА ЙОГО ПРАВОВІ 172

І ПЛЕБСОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 172

ПЛЕБСОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ І БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 174

ПОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ОБСЯГУ 177

ТОВАРООБІГУ В ТОРГІВЛІ 177

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ НАДБАВКИ ДО ДІЮЧИХ СТАВОК ВВІЗНОГО МИТА 179

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ДИСЦИПЛІНИ 182

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАНОВИЩА АДВОКАТ А-ЗАХИСНИКА 182

ПРО СТАТУС ЗАСУДЖЕНОГО ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 185

У КОНТЕКСТІ ПЛЕБСОЛОГІЇ 185

ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОЧНОЇ СТАВКИ 190

УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ПРАВОТВОРЧІСТЬ 193

І СУДОВІ ДЕБАТИ (ПЛЕБСОЛОГІЧНА ОЦІНКА) 193

Шевченка (м. Київ) 197

ЗАХИСТ ПРАВ ПОТЕРПІЛИХ ВІД ПОРУШЕНЬ 197

МІЖНАРОДНИХ НОРМ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ 197

ТА МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА 197

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФРН 202

І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПЛЕБСОЛОПЇ 203

ПРИНЦИП ВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ДОКАЗІВ 205

У ПЛЕБСОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ 205

ОСОБА ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 207

СТ. 140 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 207

СУЧАСНІ КРИМІНАЛІСТИЧНІ ЗНАННЯ 209

ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 209

(м. Дніпропетровськ) 216

ВПЛИВ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА МОТИВАЦІЮ 216

ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ 216

ПРО СВІТОВУ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНУ КРИЗУ 219

І НАТОВП 219

(м. Дніпропетровськ) 221

ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 221

ПРИ ВИВЧЕННІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 221

Плебсологічна характеристика злочину 232
ПЕРЕДМОВА


У вступній частині пропонованого збірника доповідей та виступів учасників Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово- економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту", що відбулася 24 квітня 2009 р. в м. Києві, містяться попередні пояснення і зауваження до них. Передусім слід наголосити, що конференція проходила на базі державного Міжгалузевого інституту управління (м. Київ, вул. Ушинського, 15).

Організаторами даного науково-практичного заходу виступили також Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Тернопільський національний економічний університет, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая та благодійна організація "Центр практичної філософії'.

Організаційний комітет конференції очолив громадський і політичний діяч, народний депутат України першого та четвертого скликань, доктор філософських наук, Заслужений працівник освіти України, президент благодійної організації "Центр практичної філософії", головний редактор журналів "Філософська думка" та "Практична філософія" А.В. Толстоухов. Заступниками голови організаційного комітету Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції із зазначеної плебсологічної тематики були призначені: доктор економічних наук, професор, ректор Тернопільського національного економічного університету С.І. Юрій; доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.Є. Конверський; доктор економічних наук, професор, ректор Міжгалузевого інституту управління А.І. Кредісов; кандидат педагогічних наук, доцент, проректор Міжгалузевого інституту управління Г.Л. Корчова. Секретарем організаційного комітету конференції призначена кандидат юридичних наук, доцент, виконувач обов'язків завідувача кафедри теорії та історії держави і права Міжгалузевого інституту управління Л.І. Чулінда. Всього у роботі конференції взяло участь понад 100 відомих науковців: правознавців, філософів, економістів, істориків, психологів, філологів, у тому числі інших навчальних закладів - академіків,членів-кореспондентів, докторів наук, професорів.

За дорученням організаційного комітету роботу конференції розпочав доктор філософських наук А.В. Толстоухов. Вітальне слово до учасників конференції мали: А.Є. Конверський, А.І. Кредісов, а також завідувач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Тернопільського національного економічного університету М.О. Головецький.

У роботі пленарного засідання конференції брали участь: академік АПрН України О.М. Костенко; академік Академії вищої школи України М.С. Корольчук; академік Української академії політичних наук О.Є. Маноха; члени-кореспонденти АПрН України - О.В. Дзера, М.І. Козюбра, В.Т. Нор; доктори юридичних наук - Безклубий І.А., В.І. Галаган, В.О. Глушков, Н.І. Клименко, В.П. Колісник, П.М. Любченко, О.Р. Михайленко, О.О. Шевченко та інші науковці.

Після пленарного засідання конференція тривала у формі секцій. Зокрема, працювали секції з плебсології, філософії, філософії права та соціології права, історії та теорії держави і права; цивільно-правових дисциплін; адміністративно-правових та кримінально-правових дисциплін. У роботі конференції взяли участь 122 особи, серед яких: 95 осіб - науковці, 27 - практичні працівники. Зокрема, серед практичних працівників участь у конференції брали: судця Конституційного Суду України М.І. Колос, суддя Верховного Суду України Т.І. Присяжнюк, радник Першого віце-прем'єр-міністра України, шеф редактор журналу "Національна безпека України" О.Г. Варченко; судця апеляційного суду Черкаської області Д.М. Швидкий; старший прокурор відділу Генеральної прокуратури України О.Ф. Свірін; заступник голови Драбівського районного суду Черкаської області В.Г. Фай; адвокати - В.І. Коворотний, П.П. Сушко, Т.В. Терещенко, Л.В. Геращенко, В.І. Дерій, О.Ю. Самохін та ін.

Позитивні відгуки у підтримку даної науково-практичної конференції надійшли з Польщі, Німеччини, США та ін. держав. І це тому, що плебсологія - це новітнє філософсько-правове вчення і, водночас, визнана інтелектуальною громадськістю України модерна правова міжгалузева наука. Базовою, конституативною причиною виникнення плебсологічної науки, як правильно вважають професори - В.О. Глушков, В.О. Корчинський, О.Р. Михайленко є складнощі, протиріччя теперішнього суспільного життя, що виникають між державно- владними структурами, з одного боку, і Українським народом (громадянами України всіх національностей) - з іншого.

Отож, є загальновизнаним, що плебсологія як правова наука - це система спеціальних знань про масову участь мудрого простонароду, як і усього Українського народу, в право-державотворчих та інших позитивних і негативних природно-соціальних процесах, у тому числі економічних системах, глобалізмі і антиглобалізмі, фінансово- економічних, політичних криз, так само й світових, рівночинно у різного виду виборах, референдумах, плебісцитах, а також захисті природи, прав та свобод людини, тендерної рівності, сім'ї, національних і соціальних груп, рідної національної та справедливої інтернаціональної державності, мов, культур та ін., з метою побудови світового класичного громадянського суспільства.

Зі змісту доповідей учасників конференції можливо зробити однозначний висновок, що в Україні нині, на фоні, як внутрішньодержавної політико-економічної, так і глобальної фінансово-економічної криз, започаткована і успішно розвивається плебсологія як нова правова наука. Особливо переконливими у цьому сенсі були доповіді професора Київського національного університету внутрішніх справ В.О. Корчинського, доцента Київського національного університету імені Тараса Шевченка Т.О. Коваленко та професорів цього ж університету І.А. Безклубого, В.О. Глушкова, В.І. Сергійчука, О.О. Шевченка, О.Р. Михайленка, Н.Г. Шукліної та ін.

Таким чином, якщо результати Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції з плебсологічної тематики (мала місце 20 червня 2008 р.) переконливо засвідчили, що в українській філософсько-правовій сфері відбулося визнання плебсології як новітнього вчення, то дана - Друга Всеукраїнська науково-практична конференція, за її науковими наслідками, однозначно підтвердила, що плебсологія - це цілісна, правова наука. Разом з тим, необхідно зазначити, що доповіді учасників вказаної Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції мали як схвальний, так і частково критичний концептуально- плебсологічний характер. За активну участь в роботі відповідної науково-практичної конференції організаційний комітет щироподякував усім присутнім. Крім того, організаційний комітет також висловив сподівання на подальшу співпрацю науковців, у тому числі теоретиків-правознавців і практиків у питаннях розвитку плебсології як правової науки в ім'я побудови в Україні справжньої правової держави.

Є усі сподівання вважати, що основне завдання плебсології як правової науки - побудова світового класичного громадянського суспільства згодом набуде глобального наукового характеру. Зважаючи на таку ситуацію, і буде встановлено, що є істинним в процесі невпинного суспільного буття.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Привітання учасникам конференції декана

філософського факультету Київського національного університету

імені Тараса Шевченка А.Є. Конверського


Шановні учасники і гості Другої Всеукраїнської науково- практичної конференції "Плебсологічна оцінка сучасної світової фінансово-економічної кризи і завдань стратегічного менеджменту"!

Дозвольте мені від імені ректорату Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також від себе особисто, щиросердечно привітати Вас зі знаменною подією в науці української держави, з початком роботи науково-практичної конференції, що присвячена плебсологічній як науково-правовій тематиці. Так, це не перебільшення, Європа і світ потерпають від чергової, але специфічної фінансово-економічної кризи. Зазначена специфічність полягає у тому, що ми, а разом з нами й мільйони, мільярди інших споживачів не відчуваємо перевиробництва товарів на відповідному етапі суспільного життя, в Україні, зокрема. Різке загострення всіх суперечностей економіки в Україні, як державі, відбувається у зв'язку з фінансово-економічними подіями в країнах Європи, а також СІНА, Японії та ін. державах світу. Заради об'єктивності необхідно визнати, що кризові явища в економіці України більше як частково взаємопов'язані з її внутрішньодержавними політичними справами.

Отже, триває скорочення національного як й світового виробництва, розлад грошових і кредитних відносин через банківську систему. Крім того, в Україні повільно падає рівень соціального забезпечення конкретної людини, конкретної сім'ї. Масове безробіття заполонило Україну в міських і сільських її регіонах. Особливо потерпають представники середнього та малого бізнесу як клієнти банків. Це стосується також пересічних громадян, які отримали у банках, у свій час (в докризовий період), певні кредитні суми.

Наведені докази дозволяють зробити висновки, що наш науково- практичний форум триває у період надто складної світової фінансово-економічної кризи, кризи, тіньова влада якої поширила свої неофіційні принципи як закони й на територію України. Адже Україна - частина Європи не тільки у географічних її вимірах. Кризові явища в Україні набули нечуваних результатів порівняно з аналогічними процесами в інших державах. На мою думку, є дві основні причини названого соціального безладу. По-перше, - це бездіяльність національної державної влади, по-друге, - відсутність спеціальної державної програми виходу з кризи. У плебсологічному світобаченні наведену ситуацію можливо сформулювати так: народ живе своїм повсякденним життям, державна влада - своїм. Тому, є серйозні загрози глобальної руйнації Української державності. Адже станом на квітень 2009 р., українська економіка повністю і остаточно деформована. У плебсологічному розумінні Українська держава потребує суттєвої корекції! Тому, важливе місце в науковому розумінні порятунку Української державності мають посісти теоретичні основи плебсології, як нової правової науки.Крім того, з іншого боку наша держава повільно, але впевнено входить в європейську політико-економічну сферу дій, у тому числі й світову. Наприклад, Україна є членом Світової організації торгівлі. З теми конференції, а також наявних тут, у цій залі плакатів та інших агітаційних гасел, постає зрозумілим, що предметом наукових дискусій мають постати архіважливі новітні правові та філософсько-правові проблеми, що наділені безпосереднім зв'язком зі складними процесами економічного життя, причім як національного, так і світового масштабу.

У теперішній час на міжнародній арені не припиняються політичні, економічні, військові та інші важливі події, що однозначно направлені на черговий частковий перерозподіл світу, в його особливо привабливих геополітичних зонах. Тому українське суспільство, як і вся світова громадськість важко втомилися від глобальних, комплексних фінансово-економічних та інших природно-соціальних стресів. Зазначена перевтома, знову ж таки, є всього лише черговою. На підтвердження цієї версії зробимо фрагментарний екскурс в історію. Переможно над диктатурою фашизму та його нелюдською ідеологією закінчилася Друга світова війна, війна, яка нахабно забрала у потойбічне життя десятки мільйонів безневинних громадян, у тому числі дітей, матерів, осіб похилого віку та ін. З геополітичної сцени зникла також і головна сила супротивної, протилежної коаліції - коаліції переможців. Йдеться про Союз РСР, як державу диктатуру, з її ненажерливою космополітичною комунобільшовицькою доктриною. Згадайте історичні події репресій, голодоморів. І все це, як відомо, відбулося в XX ст., останньому столітті другого тисячоліття теперішнього часу. Одначе, людина істота розумна, терпляча і, безумовно, заслуговує на кращу долю. Це стосується, звичайно, і українства.

Нині у Конституції України (ст. 15) задекларовано, що жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. Разом з тим, суспільне життя у будь-якій державі має бути керованим безпосередньо самою державою, причім так високоякісно, щоб гарантувати достатній життєвий рівень людини, сім'ї, національної (соціальної) групи, нації (народу). Таке гарантування має включати не тільки достатнє харчування, одяг і житло. Тим більше, що людина має на це своє конституційне право.

Шановні учасники науково-практичної конференції!

Підвищення активності людини в суспільстві, з одного боку, гарантується умовами його демократизації, з іншого - самою її природою. Наведена філософсько-правова формула зазнає суттєвого ускладнення у її змісті у тому випадку, коли мова йде про помірковану, солідарну діяльність людських мас. На порядок денний знову ж постають нагальні питання, що мають суто плебсологічний зміст. У такому випадку дана тематика набуває плебсологічного як особливого наукового-правового статусу. Вказані посилання є невипадковими. Адже сьогодні плебсологія - це не тільки філософсько-правове вчення, але й новітня правова наука, предметом вивчення якої є питання захисту природи, а також прав та свобод людини, тендерної рівності, сім'ї, справедливої і законної національної та інтернаціональної державності та ін. З огляду на це, важливим концептуальним моментом плебсології є знання про масову участь мудрого простонароду, як і всього Українського народу, в право-державотворчій та іншій позитивній і негативній діяльності. Зрозуміло, що йдеться, перш за все, про ті природно- соціальні процеси, які мають суттєве значення для життєдіяльності націй (народів). Важливість піднятої проблеми набуває особливого значення у тому контексті, що одні нації (народи) мають свою рідну державність, інші - ні.


Вельмишановні учасники Другої Всеукраїнської науково- практичної конференції! Бажаю Вам доброго здоров'я, щастя, матеріального благополуччя, а також відмінних наукових результатів як у процесі пленарного засідання нашої науково- практичної конференції, так і в роботі її секцій.


Крім того, з іншого боку наша держава повільно, але впевнено входить в європейську політико-економічну сферу дій, у тому числі й світову. Наприклад, Україна є членом Світової організації торгівлі. З теми конференції, а також наявних тут, у цій залі плакатів та інших агітаційних гасел, постає зрозумілим, що предметом наукових дискусій мають постати архіважливі новітні правові та філософсько-правові проблеми, що наділені безпосереднім зв'язком зі складними процесами економічного життя, причім як національного, так і світового масштабу.

У теперішній час на міжнародній арені не припиняються політичні, економічні, військові та інші важливі події, що однозначно направлені на черговий частковий перерозподіл світу, в його особливо привабливих геополітичних зонах. Тому українське суспільство, як і вся світова громадськість важко втомилися від глобальних, комплексних фінансово-економічних та інших природно-соціальних стресів. Зазначена перевтома, знову ж таки, є всього лише черговою. На підтвердження цієї версії зробимо фрагментарний екскурс в історію. Переможно над диктатурою фашизму та його нелюдською ідеологією закінчилася Друга світова війна, війна, яка нахабно забрала у потойбічне життя десятки мільйонів безневинних громадян, у тому числі дітей, матерів, осіб похилого віку та ін. З геополітичної сцени зникла також і головна сила супротивної, протилежної коаліції - коаліції переможців. Йдеться про Союз РСР, як державу диктатуру, з її ненажерливою космополітичною комунобільшовицькою доктриною. Згадайте історичні події репресій, голодоморів. І все це, як відомо, відбулося в XX ст., останньому столітті другого тисячоліття теперішнього часу. Одначе, людина істота розумна, терпляча і, безумовно, заслуговує на кращу долю. Це стосується, звичайно, і українства.

Нині у Конституції України (ст. 15) задекларовано, що жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. Разом з тим, суспільне життя у будь-якій державі має бути керованим безпосередньо самою державою, причім так високоякісно, щоб гарантувати достатній життєвий рівень людини, сім'ї, національної (соціальної) групи, нації (народу). Таке гарантування має включати не тільки достатнє харчування, одяг і житло. Тим більше, що людина має на це своє конституційне право.

Шановні учасники науково-практичної конференції!

Підвищення активності людини в суспільстві, з одного боку, гарантується умовами його демократизації, з іншого - самою її природою. Наведена філософсько-правова формула зазнає суттєвого ускладнення у її змісті у тому випадку, коли мова йде про помірковану, солідарну діяльність людських мас. На порядок денний знову ж постають нагальні питання, що мають суто плебсологічний зміст. У такому випадку дана тематика набуває плебсологічного як особливого наукового-правового статусу. Вказані посилання є невипадковими. Адже сьогодні плебсологія - це не тільки філософсько-правове вчення, але й новітня правова наука, предметом вивчення якої є питання захисту природи, а також прав та свобод людини, тендерної рівності, сім'ї, справедливої і законної національної та інтернаціональної державності та ін. З огляду на це, важливим концептуальним моментом плебсології є знання про масову участь мудрого простонароду, як і всього Українського народу, в право-державотворчій та іншій позитивній і негативній діяльності. Зрозуміло, що йдеться, перш за все, про ті природно- соціальні процеси, які мають суттєве значення для життєдіяльності націй (народів). Важливість піднятої проблеми набуває особливого значення у тому контексті, що одні нації (народи) мають свою рідну державність, інші - ні.


Вельмишановні учасники Другої Всеукраїнської науково- практичної конференції! Бажаю Вам доброго здоров'я, щастя, матеріального благополуччя, а також відмінних наукових результатів як у процесі пленарного засідання нашої науково- практичної конференції, так і в роботі її секцій.

Вступне слово

ректора
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Похожие:

Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи iconДаля актуальні проблеми прикладної фізики матеріали IV всеукраїнської науково-практичної конференції аппф-2011 18-22 жовтня 2011 р. Севастополь Україна
Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференціі. / За заг ред заслуженого діяча науки І техніки України, д ф м н., проф.,...
Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи iconОлімпізм як філософія життя та мислення до 95-річчя полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Полтава 2009
...
Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи iconВеніславський Ф. В
Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні / Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції...
Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи iconХарківському національному університету ім. В. Н. Каразіна та 80-річчю кафедри інфекційних хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти Харків 2004
Матеріали науково – практичної конференції з міжнародною участю 1-2 квітня 2004 року
Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи iconОсобистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення І перспективи
Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення І перспективи. Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції,...
Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи iconНоваційні процеси в промисловості збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції 23-24 листопада 2006 року Дніпропетровськ 2006

Стратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи iconФакультет менеджменту та маркетингу кафедра менеджменту
У збірнику наукових праць учасників ііі-ої Всеукраїнської науково-практичної
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница