Вісник луганського національного
НазваниеВісник луганського національного
страница1/35
Дата17.04.2013
Размер3.97 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
2 (213) СІЧЕНЬ

___

2011

2011 січень № 2 (213)

ВІСНИК


ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО


УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКАСОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИЗаснований у лютому 1997 року (27)

Свідоцтво про реєстрацію:

серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р.


Рекомендовано до друку

на засіданні Вченої ради

Луганського національного університету

імені Тараса Шевченка

(протокол № 6 від 21 січня 2011 року)


Виходить двічі на рік

Засновник і видавець

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка


Редакційна колегія:

Головний редактор – доктор педагогічних наук, професор Курило В. С.

Заступник головного редактора

доктор педагогічних наук, професор Савченко С. В.
Випускаючі редактори –

доктор історичних наук, професор Бур’ян М. С.,
доктор медичних наук, професор Виноградов О. А.,
доктор філологічних наук, професор Галич О. А.,
доктор педагогічних наук, професор Горошкіна О. М.,
доктор сільськогосподарських наук, професор Конопля M. I.,
доктор філологічних наук, професор Синельникова Л. М.,

доктор педагогічних наук, професор Харченко С. Я.


Редакційна колегія серії «Соціологічні науки»:

Головний редактор

Кононов І. Ф., доктор

соціологічних наук, професор

Заступники

головного редактора

Хобта С. В., кандидат соціологічних наук, доцент

Лебідь Л. І., кандидат соціологічних наук, старший викладач

доктор соціологічних наук, професор Куценко О. Д.

доктор соціологічних наук, професор Рущенко І.П.,

доктор соціологічних наук, професор Сокурянська Л. Г.,

доктор соціологічних наук, професор Катаєв С. Л.,

доктор соціологічних наук, доцент Коваліско Н. В.,

доктор філософських наук, професор Лобас В. Х.,

доктор філософських наук, професор Гаврилов М. І.,

доктор соціологічних наук, професор Каменська Т. Г.,

доктор соціологічних наук, доцент Барматова С. П.


Редакційні вимоги

до технічного оформлення статей

Редколегія “Вісника” приймає статті обсягом 4 – 5 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) — 3,8 см; верхній колонтитул — 1,25 см, нижній — 3,2 см.

У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2011.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см (відступ першого рядка), шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми та на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх не треба.

Посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра — номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга — номер сторінки, наприклад: [1, с. 21] або [1, с. 21; 2, с. 13–14]. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після слова „Література” або після слів „Література і примітки” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог. Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом.

Статтю завершують 3 анотації обсягом 3 – 4 рядків українською, російською та англійською мовами із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів).

Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

На окремому аркуші подається довідка про автора (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посада, звання, учений ступінь; адреса навчального закладу, кафедри; домашня адреса; номери телефонів (службовий, домашній, мобільний).

© ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011

ЗМІСТ


ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ «ЛУГАНСЬК – 2010: МІСЦЕВІ ВИБОРИ І МІСЬКА ГРОМАДА»

1.

Кононов І. Ф. Суспільний вибір у міській громаді...................

5

2.


Кононов І. Ф. Місто як поле суспільного вибору (на прикладі місцевих виборів 31 жовтня 2010 р. у місті Луганськ)......................................................................................21

3.


Хобта С. В. Чинники покладання кордонів міської громади (на прикладі міської громади м. Луганська)...............………...


44

4.

Живілова М. С. Образ міста Луганська: просторовий вимір...............................................................................................


57

5.

Лебідь Л. І. Карта проблем сучасного українського суспільства (за даними соціологічного опитування у м. Луганськ)....................................................................................63

6.

Віхров М. М. Криза соціальної солідарності та її вираження в місцевому виборчому процесі: Луганський контекст...........................………………………………………...79

7.

Уколова А. А. Соціально-професійна структура та освітній рівень населення м. Луганська: проблеми співвіднесення........


86

8.

Єнін М. Н. Засоби масової інформації у місцевому виборчому процесі.........................................................................


97

9.


Петренко О. С. Вплив соціальних та демографічних факторів на поширеність феномена громадянських/ консенсуальних шлюбів................................................................109


ЕЛЕКТОРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ

10.

Нікіфоров А. Р. Деякі особливості електоральної поведінки кримських виборців у світлі результатів останніх виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим (31 жовтня 2010 р.)…………………………………........................................121

11.


Гераськов С. В. Місцеві вибори-2010 на Донеччині: теоретичний і практичний аспекти………………………….....


132

УРБАНІСТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ
12.

Чантурія А. В. Місто як текст: семіотичний аспект аналізу....

143

13.

Ємець І. О. Місто як уособлення різних моделей представництва: виміри відповідальності та громадянського суспільства.....................................................................................151ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ

14.


Ларіна К. О. Розробка нових підходів до формування спільних малих інноваційних підприємств як інструменту активації соціально-економічного партнерства сучасних України та Росії…………….........................................................163

СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ
15.


Калініна К. М. Університет в старопромисловому регіоні.............................................................................................


169

16.


Мотунова І. Г. Університет як простір міжкультурного діалогу.................................................................................………


177

СОЦІОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
17.

Рознатовський І. В. Особистість терориста: мотиви до дії, психологічні та соціальні особливості........................................


187

ІСТОРІЯ СОЦІОЛОГІЇ ЗА РУБЕЖЕМ
18.

Зірак Абдулла Карім. Соціологія в Курдистані.......................

194

ПОВІДОМЛЕННЯ
19.

Священик Олексій Слюсаренко. Релігія та наука в сучасному світі…...........................................................................


202

20.

Рашидов С. Ф. Джерела і причини конфліктів в ісламському світі................................................................................................


204

21.

Сурова н. ю. Міжнародна школа русистики як інструмент міжкультурної комунікації……………………………………...


207
Відомості про авторів…………………………..………………

211

Дослідницький проект «Луганськ – 2010: місцеві вибори і міська громада»


УДК [316.334.3:324] (477.61)


Кононов І.Ф.


СУСПІЛЬНИЙ ВИБІР У МІСЬКІЙ ГРОМАДІ


Цей текст є вступним до серії статей, в яких аналізуються дані, отримані в результаті двох опитувань у місті Луганську в вересні – жовтні 2010 р., що були здійснені в межах дослідницького проекту «Луганськ – 2010: місцеві вибори і міська громада». Проект мав дослідницький характер, а отже його метою було отримання фундаментальних знань про поведінку мешканців великого міста в період місцевих виборів. Прикладні аспекти цього проекту були редуковані суто до інформаційних впливів. Основні результати, отримані під час опитувань, були оприлюднені в Інтернет-виданні «Остров»[1].

Про проект.

Проект став результатом діяльності наукового колективу кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, громадської організації «Центр з вивчення суспільних процесів та проблем гуманізму» й Інтернет – видання «Остров». Сама ідея проекту, створення програми та інструментарію для його польового етапу, належали автору цих рядків, під чиїм науковим керівництвом проект і був реалізований. Суттєва роль у вдосконаленні інструментарію для опитування належить к. соц. н. Хобті С. В. Вона розробила модель вибіркової сукупності, написала інструкцію для інтерв’юерів і провела для них інструктаж, а також здійснювала безпосереднє керівництво польовими етапами дослідження. Під керівництвом Хобти С. В. було здійснено математичну обробку даних, в якій взяли участь к. соц. н. Лебідь Л. І. та асп. Уколова А. А. Лебідь Л. І. та Уколова А. А. здійснювали контроль за роботою інтерв’юерів. Суттєвою була допомога в обробці даних з боку магістранток Живілової М. та Калганової І. Інтерв’юерами під час дослідження працювали студенти-соціологи 2, 3 та 5 курсів, що в цей час перебували на практиці.

Під час опитування застосовувалася випадкова вибірка. Процедура формування вибіркової сукупності мала такий вигляд. Спочатку був створений список вулиць та кварталів міста Луганська. Потім випадковим чином були обрані місця опитування. В цілому вони досить рівномірно розподілилися по території міста. Під час польового етапу пошуки респондента провадилися за такими принципами: на визначеній стороні (парна/непарна) вулиці інтерв’юер знаходив будинок, що був визначений як точка початку опитування. Від цієї стартової адреси інтерв’юер починав рух та пошук респондента у приватному секторі з кроком 5 будинків та 10 квартир в багатоповерхових будинках по ходу збільшення нумерації помешкань. Відлік будівель здійснювався по визначеній стороні вулиці. У разі, якщо будівель на вулиці не вистачало, інтер’єр повертав на сусідню вулицю так, щоб не перетинати дорогу. В домогосподарстві/родині дозволялося опитувати лише одну людину. Відбір респондента в родині здійснювався за принципом “найближчого дня народження”. Для цього зі слів будь-кого з дорослих членів домогосподарства інтерв’юер визначав дні народження усіх членів родини у віці 18 років та старше. Далі інтерв’ю проводилось з тим з членів родини, чий день народження буде ближчим до дати опитування. Така процедура давала достатні підстави для того, щоб вважати, що кожен член міської громади мав рівні шанси потрапити до вибіркової сукупності. Під час першого опитування (25 вересня – 1 жовтня 2010 р.) вибіркова сукупність становила 707 чол. (похибка 3,76%), під час другого (20 – 24 жовтня 2010 р.) – 671 чол. (похибка 3,9%). Загальні характеристики вибіркових сукупностей подам у табличній формі.

Таблиця 1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Похожие:

Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних «Україніка наукова» угода про інформаційну співпрацю
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconВісник луганського національного
Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word...
Вісник луганського національного iconТ. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманитарніе науки // Науковий журнал. №1 /2011. С. 228-236. (0,73 п/л)
Рагозина Т. Э. Ритуал: методологические проблемы становления понятия / Т. Э. Рагозина Вісник Донецького національного університету....
Вісник луганського національного iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Вісник луганського національного iconВісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко,...
Вісник луганського національного iconПравила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Криворізького навчального центру, Луганського навчального центру, Сімферопольського навчального центру
Вісник луганського національного iconЗаголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість
Наукові записки Луганського національного педагогічного університету: Зб наук праць [Поліетнічне середовище: культура, політика,...
Вісник луганського національного iconВісник Харківського національного університету №987, 2011
Этим методом получена параллельная модификация компактной схемы метода Гаусса решения линейных систем, ориентированная на современную...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница