Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Скачать 94.54 Kb.
НазваниеМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Дата30.12.2012
Размер94.54 Kb.
ТипДокументы
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАДо друку дозволяю

Проректор з інформаційних та інноваційних технологій

М.П. Пан

УЗГОДЖЕНО

Заступник декана

факультету ЕТ з методичної роботи Мінєєва Ю. В.


Гарьковець А.М.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Експертиза з охорони праці”(для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»)


Харків – ХНАМГ – 2011


Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експертиза з охорони праці» для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»/ Укл. Гарковець А.М. – Харків: ХНАМГ, 2011. – 8с.


Укладач Гарьковець А.М.


Рецензент Б.М. Коржик


Рекомендовано кафедрою БЖД пртокол №3 від 13.10.2011


ЗМІСТ


Стор.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ……………………………………….. 4


2.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………….... 5


3.ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ……………………. 6


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………….. 7


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Робоча навчальна програма з дисципліни “Експертиза з охорони праці ” на основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Експертиза з охорони праці”(для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»)

передбачає самостійне вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Самостійна робота є складовою частиною навчального процесу на рівні підготовки бакалаврів і сприятиме розвитку навичок самостійного вирішення питань охорони праці у виробничій діяльності.

Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за час вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, а також підготовка до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва.


2. Рекомендації до самостійної роботи

На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою дисципліни “Експериза з охорони праці”, передбачено 78 годин. Нижче, у таблиці, наведений перелік матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно і оформити у вигляді звіту та рекомендований для цього час і порядковий номер джерела інформації у списку літератури.

Таблиця – Тематика для самостійного вивчення дисципліни “ Експериза з охорони праці ”, необхідний час і номер джерела за списком літератури


№ п/п

Самостійна навчальна робота студента

Кількість годин

Література

1.

Порядок розробки проектної документації на будівництво згідно вимог охорони праці

4

1,2,4

2.

Складові пректної документації для будівництва об’єктів

4

2,3

3.

Нормативно-правові акти з питань експертизи пректів

8

2 ,4,6,

8-12

4.

Попередня експертиза (перевірка) проектної документіції

6

3,8-11,

15

5.

Узгодження, експертиза та затвердження проектної документації на будівництво.

8

6,9,10

6.

Авторський нагляд за дотриманням пректних рішень з боку пректних організацій.

2

2-6, 9-13


7.

Положення про порядок проведення експертизи проектної документації на виготовлення засобів виробництва

4

2,11

8.

Завдання та порядок експертизи виробничіх процнсів та обладнання

5

2-4, 11,12

9.

Проведення систематичного експертного діагностування обладнання підвищеної небезпеки

2

6,10

10.

Обстеження підприємств для виявлення робіт з підвищеною небезпекою

4

2,6,8

11.

Порядок визначення робіт з підвищеною небезпекою

4

2, 4-11

12.

Отримання дозволу на експлуатацію обладнання підвищеною небезпеки

4

2, 4-11

13.

Технічне обстеження імпортного обладнання підвищеної небезпеки

4

2, 4-11

14.

Вимоги до переліку та змісту документації, що надається в експертні організації

4

5,6,14

15.

Оформлення експертних висновків на відповідність о’бєкту дослідження вимогам охорони праці

5

5,6,14

16.

Викрнання РГЗ

10
Усього

78 годин3. Вказівки до самостійної роботи

В другій половині семестру студенти виконують РГЗ, яка присвячена підготовці висновку експертизи щодо о’бєктів підвищеної небезпеки. Пояснювальна записка містить 8-10 аркушів фрмату А4. Усьго на виконання РГЗ программою передбачено 10 годин СРС.

Розрахунково-графічне завдання включає наступну тематику.

Тематика та зміст РГЗ:
з/п

Зміст розділу

Кіль-ть

Год.

1

Формулювання мети експертизи

1,0

2

Складання переліку наданих на експертизу матеріалів

1,0

3

Характеристика о’бєкта експертизи

2,0

4

Перелік нормативно-правових актів, на відповідність яким проводилася експертиза

2,0

5

Оцінка наданих на експертизу документів та резельтат обстеження о’бєкта експертизи

2,0

6

Розробка та затвердження висновків

2,0
Усього

10,0


Кожне завдання п.п. 5-10 оформлюється під окремою відповідною назвою. Воно повинно включати довідки про методи застосування того або іншого приладу, його ескіз з переліком складових частин, опис принципу дії та інші матеріали.

Самостійну роботу оформлюють у вигляді звіту на аркушах А-4 з титульною сторінкою з необхідними вихідними даними (назва академії, кафедра, назва звіту, прізвище та ініціали студента, спеціальність, курс та група, посада і прізвище викладача, який веде курс).

Правильно оформлений і в повному обсязі звіт подається викладачеві, а питання проробленого самостійно матеріалу включаються в тестування або екзамен при проведенні підсумкового контролю з модулю.


Список літератури

1. Закон України “Про охорону праці” від 21.11.2002 р.

2. Жидецький В.Ц., Джигірей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. –Львів: Афіша, 2000. -349 с.

3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2001. -320 с.

4. Основи охорони праці: Навчальний посібник /За ред.. проф.. В.В. Березуцького. –Харків: Факт, 2005. -480 с.

5. Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України /За ред.. проф. Б.М. Коржика. – Харків: ХДАМГ, 2002. -105 с.

6. Пчелинцев В.А., Коптев Д.В., Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высшая школа, 1991. -271 с.

7. Сафонов В.В., Діденко Л.М., Мелашич В.В. Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій. –К.: Основа, 2004. -348 с.

8. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей: Навчальний посібник. /За ред.. В.В. Сафонова. –К.: Основа, 2000. -336 с.

9. Инженерные решения по охране труда в строительстве. /Под ред. Г.Г. Орлова. –М.: Стройиздат, 1985. -278 с.

10. Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. –М.: Высш. шк., 1984. -343 с.

11. Справочник по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве. /Под ред. К.Н. Зайцева. –К.: Будивельник, 1987. -290 с.

12. Средства защиты в машиностроении: Расчет и проектирование. Справочник. /Под ред. С.В. Белова. –М.: Машиностроение, 1989. -368 с.

13. Справочник проектировщика. Защита от шума. /Под ред. Е.Я. Юдина. –М.: Стройиздат, 1974. -135 с.

14. Пожарная безопасность в строительстве: Справочник /В.В. Денисенко, В.Г. Точилкина. –К.: Будівельник, 1987. -304 с.

15. Гарьковець А.М. Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни “Експертиза з охорони праці” для студентів 2-го курсу денної форми навчання напряму підготовки 6170202 «Охорона праці»)–Харків: ХНАМГ, 2011.


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Експертиза з охорони праці”(для студентів 2 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 6.170202 «Охорона праці»)


Укладач: А.М. Гарьковець


Редактор:План 2011, поз.

Підп. до друку Формат 60 х 84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 0,5 Обл.- вид. арк. 0,8

Замовл. № Тираж 20 прим.

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ,

61002, м. Харків, вул. Революції,12

Похожие:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Електробезпека”(для студентів 3 курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 «Цивільна безпека», напрям підготовки 170202 «Охорона...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconГ. В. Стадник методичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства на правах рукопису
Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
В. Е. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5 курсу заочної форми...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 “Економіка І підприємництво”
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, за напрямом 0501 "Економіка І підприємництво"). Укл. Н.Є. Василевська,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Основи охорони праці” (для студентів заочної форми навчання спеціальностей 092100 – „Промислове та цивільне будівництво” та 092103...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница