Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002
Скачать 53.35 Kb.
НазваниеОснови охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002
Дата30.12.2012
Размер53.35 Kb.
ТипДокументыМіністерство освіти і науки України

Харківська державна академія міського господарства

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ


НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ


Харків - ХДАМГ - 2002

УДК 658.382


Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України.

За ред. Б. М. Коржика. – Харків: ХДАМГ, 2002. - 105 с.


У посібнику розглядаються теоретичні й практичні питання з дослідження умов праці на робочих місцях у виробничих приміщеннях.

Розрахований на студентів вищих закладів освіти I –IY рівнів акредитації, які вивчають нормативну дисципліну "Основи охорони праці".

Рис.-28. Табл. -29. Бібліогр. - 62 назви.


Лабораторний практикум підготовлений викладачами кафедри "Безпека життєдіяльності" ХДАМГ. Коржик Б. М. – загальні завдання лабораторних досліджень, лабораторні роботи №1 (разом з Абракітовим В. Е.), №5 (разом з Жигло Ю. І.); Абракітов В. Е. – лабораторні роботи №1,2; Гарьковець А. М. – лабораторна робота №4 (разом із Заїченко В. І.); Губенко В. Д. – лабораторна робота №7; Дмитрієв С. Л. – лабораторні роботи №9,10; Жигло Ю. І. – лабораторні роботи №5,6; Заіченко В. І. – лабораторні роботи №3,4; Сєріков Я. О. –лабораторні роботи №4 (разом з Заїченко В. І., Гарьковцем А.М.), №7 (разом з Губенко В. Д.); Чеботарьова О. В. – лабораторна робота №8.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти

(рішення № 14/18.2-190 від 28.01.2002)Рецензенти: О.В.Шапка,

завідувач кафедри охорони праці Харківської державної академії залізничного транспорту, д.т.н., професор,

В.І.Торкатюк,

завідувач кафедри економіки будівельного виробництва Харківської державної академії міського господарства, д.т.н., професорISBN 966-695-013-8 © За ред. Коржика Б. М.,

Харків, ХДАМГ, 2002


ЗМІСТ

Стор.

Загальні завдання лабораторних досліджень…………………………..........4


Лабораторна робота № 1. Методи оцінки параметрів повітря

робочої зони виробничого приміщення………………………………….......6


Лабораторна робота №2. Дослідження запиленості повітря………….......17


Лабораторна робота № 3. Дослідження загазованості повіт-

ря робочої зони……………………………………………………………......24


Лабораторна робота №4. Дослідження і розрахунок освітленості

робочих місць…………………………………………………………….........32


Лабораторна робота №5. Дослідження шуму та акустичної

ефективності засобів звукоізоляції…………………………………….........41


Лабораторна робота №6. Дослідження загальної і локальної

вібрації виробничого устаткування……………………………………........52


Лабораторна робота №7. Дослідження опору захисного

заземлення та ізоляції струмоведучих частин електричних

установок…………………………………………………………………........63


Лабораторна робота №8. Навчання прийомам першої

долікарняної допомоги та проведення штучної вентиляції

легень і непрямого масажу серця……………………………………….........73


Лабораторна робота №9. Випробування на горючість,

визначення груп горючості та займистості будівельних

матеріалів………………………………………………………………….......82


Лабораторна робота № 10. Засоби пожежегасіння……………………........91

Загальні завдання лабораторних досліджень


Лабораторний практикум є складовою частиною навчально-методичного комплексу (НМК) дисципліни "Основи охорони праці", що викладається на рівні підготовки бакалаврів усіх спеціальностей академії. Він включає десять лабораторних робіт, присвячених дослідженню параметрів мікроклімату виробничих приміщень, змісту пилу та газу в повітрі робочої зони, природного та штучного освітлення робочих місць, акустичної ефективності звукоізолюючих матеріалів та засобів захисту від загальної і локальної вібрації виробничого обладнання, опору захисного заземлення та ізоляції струмоведучих частин електроустановок, заходів реанімації людини при нещасних випадках, випробування на горючість та займистість будівельних матеріалів, дослідженню засобів пожежогасіння.

Лабораторні заняття мають дослідницький характер і є однією з форм активного навчання студентів.

Завданням практикуму при вивченні дисципліни "Основи охорони праці" є:

- закріплення та поглиблення знань, що придбані при вивченні теоретичного матеріалу, здійснення зв'язку теорії з практикою;

- набуття студентами практичних навичок контролю за станом умов праці, аналізу отриманих результатів та розробки інженерних заходів щодо їх поліпшення з використанням сучасної обчислювальної техніки;

- придбання досвіду наукової роботи з дослідження умов праці.

В результаті проведення лабораторних занять студент повинен:

- знати методику дослідження виробничого середовища щодо виявлення небезпечних та шкідливих виробничих чинників;

- вміти користуватися апаратурою і приладами контролю, нормативними документами при оцінці стану умов праці за наслідками виконаних вимірів.

При підготовці до лабораторного заняття студент повинен самостійно ознайомитись з методичними вказівками до наступної лабораторної роботи і рекомендованою літературою, відповісти на контрольні запитання. Перед початком лабораторної роботи студент повинен засвоїти вимоги безпеки при виконанні досліджень, з'ясувати мету роботи, накреслити схему лабораторної установки, ознайомитись із вимірювальною апаратурою, підготовити форми протоколів для внесення в них експериментальних даних. Після цього виконують необхідні виміри відповідно до методичних вказівок по виконанню дослідної частини роботи під керівництвом викладача або завідувача лабораторії. На заключному етапі занять виконують обробку та аналіз отриманих даних, обирають заходи щодо приведення досліджених факторів у відповідність з вимогами нормативних документів. Завершується робота оформленням звіту за виконаними дослідженнями.


Звіт повинен включати:

- найменування та мету роботи;

- схеми приладів та устаткування, що застосовуються;

- схему лабораторної установки;

- основні розрахункові формули;

- дані експериментальних досліджень та наслідки їх обробки і аналізу;

- висновки та пропозиції щодо забезпечення нормативних вимог умов праці.

Звіти по лабораторних роботах студент оформляє у шкільному зошиті або на зшитих аркушах паперу формату А-4 і подає викладачу не пізніше наступного лабораторного заняття для контрольної перевірки та захисту. На основі зарахованих викладачем звітів по всіх виконаних лабораторних роботах з курсу "Основи охорони праці" студент отримує залік по лабораторному практикуму.

Основи охорони праці


Лабораторний практикум


Навчальний посібник


За загальною редакцією проф. Б. М. Коржика


Редактор М. З. Аляб'єв


План 2002, поз 174

Підп. до друку Формат 60Х84 1/16 Папір офісний

Друк на різографі 5,5 умовн.-друк. арк. 5,0 обл.-вид.арк.

Тираж 800 прим. Замовл.№______ Ціна договірна

ХДАМГ, 61002, Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХДАМГ

Харків, вул. Революції, 12


Похожие:

Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002 iconОснови охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хнамг 2010
Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. 2-е видання
Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002 icon«Основи готельного менеджменту» Роглев Х. Й
Затверджено Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних...
Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002 iconМеханізмів І машин навчальний посібник 2010
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002 iconНавчальна програма нормативної дисципліни «охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти навчальна програна нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для вищих закладів освіти
Розглянута та рекомендована Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради та Інститутом змісту І методів...
Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002 iconТема Предмет та основні категорії педагогіки
Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Видавничий центр "Академія"
Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів кривий Ріг «Видавничий дім»
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002 iconРаїнська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ "Каравела" 2005
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича
Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002 iconНавчальна програма для студентів вищих навчальних закладів І -іі рівнів акредитації
Основи інформатики. Навчальна програма для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших...
Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002 iconВиди електрики. Електротравматизм та його особливості
Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці : Навч посібник для проф техн навч закладів. – К. Факт, 2005...
Основи охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002 iconExchange List Список видань
Американський романтизм. Полікритика: Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ С....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница