Викладання мов
PDF просмотр
НазваниеВикладання мов
страница1/128
Дата27.12.2012
Размер1.61 Mb.
ТипТезисы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   128
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Центр міжнародної освіти
ВИКЛАДАННЯ МОВ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ
Тези XVI Міжнародної
науково-практичної конференції
31 травня – 1 червня 2012 року
Харків 2012

УДК 372.881(063)
ББК 81.2я43
     Вик 43
Редакційна колегія:            Бурякова О.С., Вержанська О.М., 
                              Пушкарьова О.М., Селіверстова Л.І.,
                                                     Лагута Т.М. (відповідальний редактор)
Адреса редакційної колегії:    61022, Харків, майдан Свободи, 4, к. 5-71, 
 
 
 
            Центр міжнародної освіти
 
    
 
            Харківського національного
 
 
                         університету імені В.Н. Каразіна
Друкується за рішенням Вченої ради ЦМО Харківського національ-
ного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 3 від 6 березня 2012 р.).
Відповідальність за достовірність викладених фактів, аутентичність 
цитат, правопис, стиль, а також правильність списку використаних дже-
рел несуть автори тез, що включені до цієї збірки.
                 Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному
 Вик 43   етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези XVI Міжнародної науково-
              практичної конференції. 31 травня –1 червня 2012 року. – Харків: 
                 Вид-во ХНУімені В.Н. Каразіна, 2012. –  284 с.
ISBN 978-966-823091-2
До збірника включено тези доповідей та повідомлень XVI Міжнародної 
науково-практичної конференції “Викладання мов у вищих навчальних 
закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки”.
Розглядаються  теоретичні  та  практичні  питання  викладання  мов 
у  вищих  навчальних  закладах;  принципи  створення  підручників  та 
навчальних  посібників  для  іноземних  студентів;  методи  та  способи 
інтенсифікації  навчального  процесу;  принципи  наступності  й 
міжпредметної коордінації у навчанні; проблеми контролю знань рівня 
володіння мовою; сучасні принципи та нормативи організації навчання 
іноземців у ВНЗ.
ISBN 978-966-823091-2
                                      
                                                       ©Харківський національний університет
                                                        імені В.Н. Каразіна, 2012.

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина
Центр международного образования
ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКОВ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
Тезисы XVI Международной
научно-практической конференции
31 мая – 1 июня 2012 года
Харьков 2012 

УДК 372.881(063)
ББК 81.2я43
     Вик 43
Редакционная коллегия:            Бурякова Е.С., Вержанская О.Н., 
                                                     Пушкарева Е.Н., Селиверстова Л.И.,
                                                          Лагута Т.Н. (ответственный редактор)
Адрес редакционной коллегии:  61022, Харьков, площадь Свободы, 4, к.5-71, 
 
                                           Центр международного образования
                                                   Харьковского национального
                                                   университета имени В.Н. Каразина
Печатается по решению Ученого совета ЦМО Харьковского националь-
ного университета имени В.Н. Каразина (протокол № 3 от 6 марта 2012 г.)
Ответственность за достоверность изложенных фактов, аутентич-
ность цитат, правописание, стиль и соответствие списка использован-
ных источников несут авторы тезисов, которые вошли в этот сборник.
          Преподавание языков в высших учебных заведениях на современ-
Вик 43   ном этапе. Межпредметные связи: Тезисы XVI Международной    
                 научно-практической конференции. 31 мая –1 июня 2012 г. – Харьков:
          Изд-во ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 284 с.
ISBN 978-966-823091-2
Сборник включает тезисы докладов и сообщений XVI Международ-
ной научно-практической конференции “Преподавание языков в высших 
учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи”.
Рассматриваются теоретические и практические вопросы преподава-
ния языков в высших учебных заведениях; принципы создания учебни-
ков и учебных пособий для иностранных студентов; методы и способы 
интенсификации учебного процесса; принципы преемственности и меж-
предметной координации в обучении; проблемы контроля знаний уров-
ня владения языком; современные принципы и нормативы организации 
обучения иностранцев в ВУЗе.
ISBN 978-966-823091-2
                                
                                       ©Харьковский национальный университет
                                            имени В.Н. Каразина, 2012.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   128

Похожие:

Викладання мов iconМетодика викладання іноземних мов бібліографічний покажчик за матеріалами періодичних видань за I
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. А. Захарова,...
Викладання мов iconМетодика викладання іноземних мов бібліографічний покажчик за матеріалами періодичних видань за II
Методика викладання іноземних мов: Бібліографічний покажчик.: За матеріалами періодичних видань. Випуск / Упорядники: О. Захарова,...
Викладання мов iconМетодичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інформаційному збірнику мон, №25-27, 2010 р
Навчально-методичне забезпечення викладання інформатики в школі на 2012/2013 н р
Викладання мов iconЗвіт про науково-методичну роботу кафедри методики викладання філологічних дисциплін за 2009 р
Напрями наукових досліджень викладачів кафедри методики викладання філологічних дисциплін
Викладання мов iconДержавний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, навчально-методичне забезпечення вивчення іноземних мов стали своєчасним відгуком на замовлення сучасного суспільства.
Завданням загальноосвітнього закладу є формування життєвих І життєтворчих компетентностей для здійснення життя як індивідуального...
Викладання мов iconТема № Система освіти в Україні та навчання іноземних мов > Основні принципи освіти І зміни у навчанні іноземних мов
До основних принципів освіти відносять: пріоритетність освіти, демократизацію освіти, гуманізацію освіти, гуманітаризацію освіти,...
Викладання мов iconПроміжний звіт за підсумками моніторингу кву щодо дотримання взятих Україною засадничих міжнародних зобов’язань в діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування
А саме: Європейської Хартії місцевого самоврядування, Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин, Плану Україна єс. Моніторинг...
Викладання мов iconХартии обеспечивается недостаточной информированностью общества. Положения Хартии, ратифицированные Украиной (приложение к Закону Украины «Про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин») были опубликованы только в специализированных изданиях. Например, в «Информационном бюллете
Президент Украинской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, д-р филол наук, профессор кафедры русского языка Института...
Викладання мов iconНавчальних програм варіативної складової навчальних планів, викладання яких
Провести в 2012 році обласний конкурс навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативних курсів, викладання яких...
Викладання мов iconВступне фахове випробування з дисципліни “Англійська мова та література з методиками викладання є формою визначення рівня теоретичних та практичних знань
Англійська мова та література з методиками викладання є формою визначення рівня теоретичних та практичних знань студентів-бакалаврів,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница