Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Скачать 411.6 Kb.
НазваниеАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
страница1/3
Дата26.12.2012
Размер411.6 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П.ДРАГОМАНОВА


ІЩЕНКО Галина Володимирівна


УДК 373.5.016:51


СИСТЕМА РОБОТИ З СЛАБКОВСТИГАЮЧИМИ УЧНЯМИ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З МАТЕМАТИКИ


13.00.02 – теорія та методика навчання математики


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук


Київ – 2006

Дисертацією э рукопис.

Роботу виконано в Чернігівському державному педагогічному університеті

імені Т.Г.Шевченка, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

Слєпкань Зінаїда Іванівна,

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова,

професор кафедри математики та

методики викладання математики.


Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор,

академік АПН України

Шкіль Микола Іванович,

радник ректора Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова;


кандидат педагогічних наук, доцент

Опанасенко Володимир Григорович,

Ніжинський державний університет імені М.Гоголя, заступник декана з виховної роботи фізико-математичного факультету.


Провідна установа: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра геометрії та методики викладання математики, Міністерство освіти і науки України, м. Черкаси.


Захист відбудеться 26 __вересня__ 2006 року о _1400_ годині

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, (01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9).


Автореферат розісланий __4_ ___серпня___ 2006 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.О.Швець В.О.Швець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність дослідження. Швидкий розвиток сучасного суспільства, прискорення темпу життя, постійне зростання потоку інформації не тільки змінюють загальні умови виховання особистості, але й загострюють вимоги до рівня математичної підготовки і якості інтелектуального розвитку школярів. Безумовно, що саме основна школа значною мірою відповідає як за забезпечення учнів необхідним рівнем знань, так і за розвиток їх інтелектуальних можливостей. Саме шкільний предмет математики має великі можливості для формування і розвитку інтелектуальних здібностей і багатьох позитивних якостей особистості.

У той же час, сучасна освіта не забезпечує належного рівня підготовки учня, про що свідчать соціологічні дані та спеціальне дослідження. Особливо це стосується досить таки великої групи учнів, що позначаються терміном слабковстигаючі, до яких відносимо тих, які засвоюють необхідний програмний мінімум знань на рівні, недостатньому для оволодіння новим матеріалом, тобто тих учнів, які мають початковий та середній рівні навчальних досягнень. У світлі гуманістичних цінностей освіти ця проблема набуває ще більшої гостроти та актуальності.

Існує значна кількість робіт з педагогіки і психології, в яких досліджені ті чи інші аспекти проблеми слабкої успішності учнів. Найбільш значними серед них є роботи Ю.К.Бабанського, П.П.Блонського, П.П.Бударного, А.М.Гельмонта, З.І.Калмикової, Л.М.Фрідмана, В.Ф.Харьковської, В.С.Цетлін та ін.. Що стосується робіт з методики навчання математики, то можна констатувати, що цілісних досліджень з проблеми, спрямованої на роботу вчителя математики основної школи з слабковстигаючими учнями не існує. У зв’язку з цим виникає потреба створення системи, яка б враховувала особливості засвоєння математики учнями з різними пізнавальними можливостями. Ця ситуація обумовила вибір теми нашого дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дисертаційного дослідження пов’язаний з держбюджетною темою науково-дослідницької роботи кафедри педагогіки, психології і методики викладання математики Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка „Дидактичне забезпечення якісного оновлення змісту освіти в системі педагогічної підготовки студентів педвузів ІІІ–ІV рівнів акредитації” (номер державної реєстрації 01021U000737), яка виконувалась у 2002 – 2004 р.), а також є складовою комплексної програми науково-дослідницької роботи кафедри „Актуальні проблеми кафедральних дисциплін”.

Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою НПУ імені М.П.Драгоманова (протокол №9 від 27 квітня 2000 р.) і узгоджено Радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 8 від 5 грудня 2000 р.).

Об’єктом дослідження є процес навчання математики в основній школі слабковстигаючих учнів, а предметом дослідження – методична система роботи вчителя математики з слабковстигаючими учнями та її вплив на розвиток інтелектуальних здібностей і особистості учнів, підвищення рівня успішності у навчанні.

Мета дослідження: розробити методичну систему роботи вчителя зі слабковстигаючими з математики учнями основної школи, яка повинна бути комплексом науково обґрунтованих засобів, спрямованих на підвищення ефективності навчального процесу та інтелектуального розвитку учнів.

Гіпотеза дослідження: можливо забезпечити попередження і подолання неуспішності переважної частини слабковстигаючих учнів у процесі навчання математики шляхом застосування системи роботи, яка характеризується єдністю діагностуючих, навчаючих, розвиваючих і коректуючих впливів на діяльність учнів.

Відповідно до мети та гіпотези в дослідженні були поставлені такі завдання:

1) На основі аналізу психолого-педагогічної і методичної літератури з проблеми, стану навчання математики в основній школі, досвіду передових вчителів та власного досвіду виявити причини слабкої успішності учнів з математики; теоретично обґрунтувати психолого-педагогічні передумови і методичні рекомендації попередження і усунення відставання учнів у вивченні математики, шляхи ефективного розвитку інтелектуальних здібностей та особистості школярів у процесі навчання.

2) Висунути методичні вимоги до організації навчального процесу з слабковстигаючими учнями.

3) Визначити компоненти методичної системи навчання слабковстигаючих учнів основної школи з математики.

4) Розробити науково обґрунтовану методичну систему і експериментально перевірити ефективність її застосування в шкільній практиці.

Методологічну основу дослідження становлять загальна теорія пізнання, теорія розвиваючого навчання (Дж. Брунер, В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, Л.В.Занков, З.І.Калмикова, В.О.Крутецький, І.Я.Лернер та ін.), теорія розвитку інтелектуальних і математичних здібностей (Ю.Г.Айзенк, Є.Г.Гельфман, З.І.Калмикова, В.О.Крутецький, Н.С.Лейтес, Ж.Піаже, І.С.Якиманська та ін.), теорія поетапного формування розумових дій школярів (П.Я.Гальперін, Н.Ф.Тализіна), концепція навчальної діяльності (П.П.Блонський, Л.С.Виготський, В.В.Давидов, Л.В.Занков, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, Л.С.Фрідман та ін.), концепція розвитку пізнавальної самостійності учнів (М.О.Данилов, Б.П.Єсипов, І.Т.Огородніков, І.П.Підласий, М.М.Скаткін, Г.І.Щукіна), роботи математиків-методистів (Г.П.Бевз, М.І.Бурда, О.С.Дубинчук, М.Я.Ігнатенко, Д.М.Маєргойз, В.М.Осинська, О.І.Скафа, З.І.Слєпкань, Н.А.Тарасенкова, В.О.Швець та ін.), Закон України „Про освіту”, Державна Національна програма освіти (Україна ХХІ ст.), Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст., Концепція математичної освіти 12-річної школи.

Для досягнення поставлених завдань застосовувалися наступні методи дослідження:

– теоретичні методи: аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури з проблеми, навчальних програм і підручників, навчально-методичних посібників, дидактичних матеріалів; узагальнення і систематизація отриманих теоретичних даних;

– емпіричні методи: діагностичні (бесіди з вчителями, учнями та їх анкетування); обсерваційні (спостереження навчального процесу та передового педагогічного досвіду); експериментальні (констатуючий, пошуковий, формуючий експерименти).

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження визначається тим, що:

1. Розроблена і теоретично обґрунтована методична система роботи вчителя математики з слабковстигаючими учнями. При цьому: розроблена структура і компоненти системи, взаємопов’язане функціювання компонентів якої забезпечує активність і ефективність пізнавальної діяльності школярів, їх інтелектуальний розвиток; удосконалено методичні вимоги до системи вправ з метою посилення їх навчаючих, розвиваючих і коректуючих функцій; визначена коректуюча діяльність вчителя, спрямована на досягнення обов’язкових результатів навчання слабковстигаючими учнями і створення умов для подальшого їх успішного навчання і розвитку; створено інструментарій, який забезпечує ефективне функціювання компонентів системи.

2. Розроблена методика впровадження системи, яка надає можливість здійснити безпосереднє її застосування в практику роботи вчителя математики.

Практичне значення даного дослідження полягає у тому, що: результати, висновки і методичні рекомендації розкривають зміст, методи, організаційні форми і засоби навчання математики слабковстигаючих учнів основної школи і можуть бути використані вчителями для удосконалення організації навчального процесу з метою підвищення якості навчання математики, рівня розвитку мислення учнів, їхньої розумової активності і пізнавальної самостійності, саморегуляції; у можливості використання теоретичних висновків і практичних рекомендацій, що містяться у дослідженні автора, керівниками методичних об’єднань вчителів математики, а також в педагогічних вузах і закладах післядипломної освіти педагогічних кадрів, при створенні навчальних посібників для учнів і методичних посібників для вчителів, студентів, викладачів.

Вірогідність результатів дослідження та зроблених на їх основі висновків забезпечується теоретичним обґрунтуванням вихідних позицій; застосуванням комплексу методів, адекватних меті дослідження, його предмету і завданням, інтегруванням психологічних, педагогічних і методичних підходів у розробці провідних ідей дослідження, значним обсягом емпіричних даних, якісним аналізом матеріалів експерименту та позитивними результатами апробації основних положень дослідження в практиці роботи вчителя математики основної школи.

Особистий внесок здобувача полягає у тому, що вперше на основі комплексного вивчення проблеми: аналізу, узагальнення та систематизації наукової літератури і передового педагогічного досвіду, проведених досліджень і педагогічного експерименту, висунутих в результаті цієї роботи висновків і рекомендацій, які мають як теоретичне так і практичне значення, створена цілісна методична системи роботи вчителя зі слабковстигаючими з математики учнями основної школи.

Апробація та впровадження результатів дослідження проводилися протягом 1999 – 2004 р.р. і здійснювалися у процесі: обговорення результатів дослідження на методичних об’єднаннях вчителів математики експериментальних шкіл; матеріали дослідження доповідались і обговорювались на кафедрі педагогіки, психології і методики викладання математики ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка (2001– 2005 р.), на республіканському науково-практичному семінарі НПУ імені М.П.Драгоманова “Диференціація навчання в школах нового типу” (2001 р.), на Х міжнародній науковій конференції імені академіка М.Кравчука (м. Київ, 2004 р.), на ХІ міжнародній науковій конференції імені академіка М.Кравчука (м. Київ, 2006 р.).

Експериментально-дослідною базою дослідження були ЗОШ №21 (довідка №241 від 14.05.2005р.), ліцей №15 (довідка № 299 від 24.05.2006 р.) м. Чернігова та гімназія №1 (довідка №360 від 16.06.2004 р.), ЗОШ №2 (довідка № 340 від 16.06.2004 р.) м. Новгород-Сіверського Чернігівської області. Основні положення дисертаційного дослідження перевірялися експериментально впродовж 1999 – 2003 р.р.

Публікації. Основні положення дослідження опубліковані у 11 наукових та науково-методичних працях автора, одноосібних – 10 робіт, 1 – у співавторстві, серед них: 6 праць фахових видань, 2 тези доповідей на конференціях.

Структура дисертації: Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загального висновку, списку використаних джерел (244 найменувань), додатків. Загальний обсяг дисертації – 255 сторінок, основний зміст викладено на 180 сторінках. Робота містить 3 схеми, 6 таблиць, 24 малюнки, 3 гістограми.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, вказано рівень розробленості проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету та завдання дослідження; висунуто головну робочу гіпотезу; вказано теоретико-методологічну основу, наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи; визначено шляхи апробації і впровадження її результатів.

У першому розділі „Теоретичні основи дослідження” зосереджена теоретична, обґрунтовуюча частина проблеми дисертації. Проаналізована психолого-педагогічна і методична література, стан проблеми в шкільній практиці. Розглянуто явище слабкої успішності учнів при вивченні математики в школі у всіх його основних аспектах. Досліджено роль вчителя в процесі попередження і подолання неуспішності з точки зору застосування ним конкретних методів і прийомів. Сформульовані головні вимоги до організації навчального процесу з слабковстигаючими учнями.

У розділі представлено хронологічний зріз психолого-педагогічного пошуку у вирішенні означеної проблеми; показано його відповідність змінам в умовах педагогічної практики. Розглянута типологія учнів з низькою успішністю. Звернуто увагу на пов’язані з головною проблемою дослідження процеси диференціації навчання, що є предметами активної дискусії протягом досить довгого періоду розвитку освіти. Визначена власна позиція з цього приводу.

Дослідження стану проблеми свідчить, що робота з попередження і подолання неуспішності в школах нашої країни здійснюється не на належному рівні, а теоретичні розробки недостатньо впроваджуються в практику вітчизняних шкіл.

Важливим питанням як в теоретичному, так і в практичному плані для вирішення проблеми слабкої успішності є виявлення причин відставання школярів у процесі вивчення математики. У роботі приведена класифікація факторів негативного впливу на засвоєння учнями навчального матеріалу з математики. Вони розподіляються на три основні групи – біологічні, соціальні та психолого-педагогічні фактори. В свою чергу серед групи біологічних факторів виділяються: 1) низький рівень інтелекту, обумовлений спадковістю; 2) затримка розумового і психічного розвитку; 3) соматична ослабленість; 4) особливості психологічного розвитку, які несприятливо впливають на успішність. Серед групи соціальних факторів звертається увага на: 1) соціально-психологічні; 2) соціально-культурні; 3) соціально-економічні. Серед групи психолого-педагогічних факторів названі: 1) внутрішньо-навчальний конфлікт; 2) пізнавальна пасивність як не бажання вчитись; 3) педагогічна запущеність як невміння вчитись.

Оцінка співвідношення і „умовної ваги” всієї сукупності факторів негативного впливу дала можливість зробити висновок, що для слабковстигаючих учнів потрібна розробка спеціальних методик навчання. Методична система, яка розроблена в даному дослідженні, в значній мірі враховує розглянуті причини слабкої успішності і спрямована на вдосконалення роботи вчителя з подолання недоліків у навчальному процесі.

Враховуючи вище зазначене, були виявлені і узагальнені
  1   2   3

Похожие:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
України “ Київський політехнічний інститут ” Міністерства освіти І науки
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування культури міжособистісних взаємин старших підлітків у позаурочній діяльності
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Науково-методичні основи регулювання розвитку агропромислового комплексу регіону
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Психодіагностика професійної адаптації технічного персоналу в умовах хімічного виробництва
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Композиційні матеріали на основі феноло-формальдегідних смол з покращеними адгезійними властивостями
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Формування фізичних понять в учнів основної школи засобами інформаційних технологій навчання
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних ґрунтових процесів
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница