Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук
НазваниеМетодичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук
страница1/32
Дата25.12.2012
Размер4.38 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ


Факультет правового забезпечення підприємницької діяльності та психології

Кафедра психологічних дисциплін

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

для студентів 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.030102 «Психологія»


Київ 2010

Матеріали підготували:

Антропологія - кандидат психологічних наук

Кривонос І.В.


Диференційна психологія. - кандидат психологічних наук,

доцент Бажанюк В.С.


Психологічний спецпрактикум - кандидат психологічних наук,

з психотерапії доцент Бажанюк В.С.


Психодіагностика - кандидат психологічних наук

Бойко Ю.Ю.


Патопсихологія - викладач Коваленко Т.М.


Основи психотерапії . - кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

Романенко О.В.


Етнопсихологія - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.


Психологія релігії - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.


Політична психологія - кандидат психологічних наук,

доцент Карпілянський Д.А.


Педагогічна психологія - кандидат психологічних наук

Рева О.М.


Соціально-психологічний тренінг - кандидат психологічних наук

Рева О.М.


Профорієнтація та профвідбір - кандидат педагогічних наук,

професор Юхновець Г.О.


Соціальна робота - кандидат психологічних наук

Горбенко С.Л.


Психологія девіантної поведінки - кандидат психологічних наук,

доцент Ніколенко Д.О.


Типова програма навчальної практики - кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник

Романенко О.В.: - кандидат

психологічних наук, доцент

Бажанюк В.С.


Методичні рекомендації з підготовки - доктор психологічних наук,

курсових робіт професор Хохліна О.П.


Упорядник: старший лаборант

кафедри психологічних дисциплін Дутко Ю.В.


За редакцією директора навчально-наукового інституту права та психології Коваленка В.О та завідувача кафедри психологічних дисциплін Хохліної О.П.


ВИТЯГ

з навчального плану 3 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології навчально-наукового інституту права та психології Київського національного університету внутрішніх справ з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.030102 «Психологія»


з/п

Найменування навчальної дисципліни

Кількість кредитів

Всього годин на рік

З викладачем

У тому числі:

Індивідуальна робота

Самостійна робота


Вид контролю

Лекції

Семінари

Практичні заняття

1

Антропологія

2,0

72

36

10

22

4

4

32

залік

2

Диференційна психологія

3,0

108

54

14

12

28

6

48

екзамен

3

Психологічний спецпрактикум

з психотерапії

3,0

108

54

-

-

54

6

48

залік

4

Психодіагностика

5,0

180

80

18

26

36

10

90

екзамен

5

Патопсихологія

4,0

144

72

18

26

28

6

66

екзамен

6

Основи психотерапії


5,0

198

98

26

5220

10

90

екзамен, курсова робота

7

Етнопсихологія

2,0

72

36

10

22

4

4

32

залік
Психологія релігії

2,0

72

36

12

20

4

4

32

залік

8

Політична психологія

1,5

54

36

8

18

10

2

16

залік

9

Педагогічна психологія

4,0

144

72

24

24

24

8

64

екзамен

10

Соціально-психологічний тренінг

4,0

144

72

24

10

38

8

64

залік

11

Профорієнтація та профвідбір

4,0

144

72

18

18

36

8

64

екзамен

12

Соціальна робота

2,5

90

44

12

18

14

4

42

екзамен

13

Психологія девіантної поведінки

3,0

108

54

12

36

6

6

48

залік

14

Навчальна практика

4,0

144

144

-

-

144

-

-

захистАНТРОПОЛОГІЯ


Навчальна дисципліна «Антропологія» розглядає людину комплексно, з урахуванням її біологічної, соціальної, психологічної, суспільно-історичної та духовної сутності. Дисципліна «Антропологія» в підготовці психологів має світоглядне значення, оскільки дає теоретичні та методологічні можливості розширення характеристик (фізичних, генетичних, етнічних тощо) окремих індивідів, сім’ї, групи, суспільства.

М е т о ю навчальної дисципліни є засвоєння антропологічних знань, умінь, навичок через розгляд людини в усьому комплексі та різноманітності її біологічних, соціальних, культурних зв’язків.

У результаті вивчення дисципліни «Антропологія» студенти повинні з н а т и: предмет антропології та її значення для підготовки психолога; екологічні теорії гомінізації; теорії виникнення людини; принципи расових класифікацій,

у м і т и: давати визначення антропологічних понять та розкривати їх зміст; працювати з науковими джерелами: здійснювати інформаційний пошук, складати бібліографію, аналізувати теоретичний матеріал і здійснювати його узагальнення, формулювати висновки.

Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, семінари, самостійна робота, індивідуальна робота з викладачем та консультації.

На лекційних заняттях студенти засвоюють знання з тем, визначених програмою. На семінарських заняттях на основі самостійного опрацювання психологічної та довідникової літератури студенти набувають нових знань; закріплюють, розширюють та поглиблюють знання, отримані на лекціях, розкривають суть понять, питань, проблем, пов’язаних з темами, що вивчаються.

При підготовці до семінарських занять студенти набувають умінь та навичок працювати з літературними джерелами: конспектувати, аналізувати, узагальнювати та викладати суть матеріалу; розвивають мислення та мовленнєві можливості, професійні здібності.

У процесі самостійної роботи студенти опрацьовують лекційний матеріал, здійснюють словникову роботу, підготовку до семінарських занять на основі використання рекомендованих наукових джерел.

Індивідуальна робота зі студентами проводиться у формі індивідуальних консультацій у позанавчальний час і передбачає надання допомоги студентам, які мають труднощі у вивченні дисципліни. Індивідуальна робота передбачає проведення контрольних робіт, словникової роботи, складання структурно-логічних схем лекційного матеріалу, змісту опрацьованих статей тощо.

Основними формами контролю за процесом та результатами засвоєння програмного матеріалу є поточний модульний контроль успішності та залік.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з/пНазва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

*Індивідуальна робота з викладачем

Самостійна робота

Лекції

Семінарських занять

Практичних занять+МК**
Змістовий модуль І. Загальнотеоретичні основи антропології
1

Тема 1. Предмет, завдання та методи антропології.

10

4

2

2

-

-

6

2

Тема 2. Екологічні теорії гомінізації.

12

6

2

4

-

-

6

3

Тема 3. Місце людини в системі тваринного світу.

12

6

2

4

6

4

Модульний контроль**

2

225

Індивідуальна робота*

2

2
6

Всього по змістовому модулю І

38

18

6

10

2

2

18
Змістовий модуль ІІ. Проблема походження людини
7

Тема 4. Теорії виникнення людини.

14

8

2

6

-

-

6

8

Тема 5. Расогенез.

16

8

2

6

-

-

8

9

Модульний контроль**

2

2210

Індивідуальна робота*

2

2
11

Всього по змістовому модулю ІІ

34

18

4

12

2

2

14

12

Разом по дисципліні за навчальний рік:

72

36

10

22

4

4

32
Форма контролю: залік
* Індивідуальна робота не планується розкладом занять

** МК планується розкладом занять та враховується у тематичному плані в колонці для практичних занять останньої у змістовому модулі теми


Основні терміни дисципліни

Антропогенез – процес історико-еволюційного формування фізичного типу людини; розділ антропології, який вивчає цей процес.

Антропологія – вивчає походження та еволюцію фізичної організації людини і її рас.

Гомінізація - процес олюднення мавпи – від появи перших людських особливостей до виникнення виду «людини розумної».

Етногенез – походження народу.

Етнос – історично сформовано на певній території стійка спільнота людей (плем’я, народність, нація, народ), що володіють спільними рисами та стабільними особливостями культури, мови, психічного складу, а також усвідомленням своїх інтересів і цілей, своєї єдності, відмінності від інших подібних утворень, свідомістю та історичною пам’яттю, а також має соціальну цілісність і оригінальний стереотип поведінки.

Морфологія – розділ антропології, який вивчає індивідуальні зміни фізичного типу, вікові зміни від зародження до старості та здійснює аналіз фізичної організації людини , що виникає під впливом різних умов її життя та діяльності.

Нація – конкретно-історична форма спільності людей, об’єднаних єдиною мовою і територією, глибокими внутрішніми економічними зв’язками, певними рисами культури і характеру.

Ойкумена – частина земної кулі, яка населена людьми.

Понгіди – сучасні людиноподібні мавпи, до яких зараховують азіатських орангутангів, африканських понгід (рід шимпанзе та рід горил).

Примати – загін вищих ссавців, до яких належать напівмавпи, мавпи та людина.

Раса – це популяція людей, які відрізняються від інших популяцій людей частотами генів.

Расизм – це сукупність антинаукових концепцій, в основі яких лежать уявлення про фізичну та психічну нерівноцінність рас людини.

Расознавство – розділ антропології, який вивчає антропологічний склад народів Землі сьогодення та минулих.

Соціогенез – процес формування людського суспільства.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


МОДУЛЬ 1. Загальнотеоретичні основи антропології


Тема 1. Предмет та завдання антропології як науки.

Предмет антропології та її місце в системі наук. Головні етапи розвитку антропології. Основні розділи антропології. Використання антропометричного інструментарію. П.Брока – автор перших програм проведення досліджень. Антропологічна методика Р.Мартіна. Розвиток антропології в Україні.

Література: 3, 10, 11, 12, 17.


Тема 2. Екологічні теорії гомінізації.

Поняття гомінізації. Фактори гомінізації. Основні етапи гомінізації. Екологічні теорії гомінізації А.Яблкова, А.Юсуфова, Р.Фоули, В.Алєксєєва, Г.Матюшина, Я.Линдбланда, Е.Хрисанфова, П.Мажуги.

Література: 1, 6, 7, 13, 17, 19.


Тема 3. Місце людини в системі тваринного світу.

Класифікація біологічних видів, запропонована шведським натуралістом К.Лінеєм. Місце людини у природі. Загальна характеристика приматів. Проблема грані між людиною і твариною.

Література: 6, 8, 12, 22, 24.


МОДУЛЬ 2. Проблеми походження людини


Тема 4. Теорії виникнення людини.

Симіальна теорія Ч.Дарвіна. Трудова теорія антропогенезу Ф.Енгельса. Теорії моноцентризму, поліцентризму та дицентризму.

Література: 6, 10, 11, 13, 14, 20, 24.


Тема 5. Расогенез.

Ієрархічний принцип расових класифікацій. Представники еволюційного принципу расових класифікацій. Морфологічний принцип расових класифікацій. Характеристика основних расових груп. Антропологічні структура населення земної кулі. Антропологічний склад українців. Моногенізм, полігенізм. Нація, раса, етнос.

Література: 1, 3, 9, 12, 15, 23.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


МОДУЛЬ 1. Загальнотеоретичні основи антропології.


Тема 1. Предмет та завдання антропології.

Самостійна робота – 6 год.

Завдання:

1. Здійснити словникову роботу (занести до термінологічного словничка та вивчити зміст понять): антропологія, морфологія, антропогенез, расознавство.

2. Опрацювати лекційний матеріал.

3. Підготуватися до семінарського заняття, законспектувавши на вибір рекомендовані до теми літературні джерела.

4. Підготувати реферативне повідомлення: «Федір Вовк – засновник вітчизняної антропології», «Наукова спадщина Миколи Миклухо-Маклая».

Семінарське заняття №1 - 2 год.

1. Предмет антропології та її місце в системі наук.

2. Основні розділи антропології.

3. Використання антропометричного інструментарію.

4. Головні напрями антропологічних досліджень.

5. Виникнення антропологічних товариств та їх роль в історії науки про людину.

6. Перші антропологічні свідчення в Україні.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 3, 10, 11, 17, 12, 15,

а також додаткова:

 • Костриця М., Костриця Н. Син України // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. - Випуск 1. - С.26-30.

 • Марков С. И. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. — В сб.: Великие русские люди.– М.: Молодая гвардия, 1984 .

 • Путилов Б. Н. Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Страницы биографии.– М.: Наука, 1981

 • Сегеда С. Антропологічна спадщина Ф.Вовка в світлі сучасних наукових даних // Ф.Вовк. Антропологічні особливості українського народу. – Київ, 1994.

 • Франко А.Д., Франко О.Е. Федор Кондратьевич Вовк: биографический очерк // Советская этнография. – 1989. – №1.– С.23-25.


Тема 2. Екологічні теорії гомінізації.

Самостійна робота – 6 год.


Завдання:

1.Словникова робота (занесення до термінологічного словничка змісту понять): гомінізація, свідомість, рефлексія, родова неспеціалізованість.

2. Опрацювання лекційного матеріалу.

3. Підготуватися до семінарського заняття.

4.Написання реферативного повідомлення: «Теорії виникнення неоантропа».

Семінарське заняття №1 – 2 години

 1. Поняття гомінізації.

 2. Основні етапи гомінізації.

 3. Фактори, що вплинули на процес гомінізації.

 4. Сутнісні родові якості людини: свідомість, рефлексія, родова неспеціалізованість, їх характеристика.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 5, 7, 11, 15, 19, 20.


Семінарське заняття №2 – 2 години

 1. Екологічні теорії гомінізації А.Яблокова, А.Юсуфова, Р.Фоули, В.Алєксєєва, Г.Матюшина, Я.Линдбланда, Е.Хрисанфова, П.Мажуги.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 5, 7, 11, 15, 19, 20.


Тема 3. Місце людини в системі тваринного світу.

Самостійна робота – 6 год.

Завдання:

1.Опрацювати лекційний матеріал.

2.Підготуватися до семінарського заняття, законспектувавши на вибір рекомендовані до теми літературні джерела.

3.Підготуватися до модульного контролю №1 (теми 1, 2, 3).

4.Написання реферативного повідомлення: «Основні етапи формування мовлення та мислення».


Семінарське заняття №1- 2 год.


1. Натуралісти й філософи ХVIII – ХIХ століття про місце людини у природі.

2. Класифікація біологічних видів, створена шведським натуралістом К.Лінеєм.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6, 8, 12, 22, 24.


Семінарське заняття №2 - 2 год.


1. Місце людини у природі.

2. Проблема грані між людиною і твариною.

3.Виникнення мовлення та мислення.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6, 8, 12, 22, 24.


МОДУЛЬ 2. Проблеми походження людини


Тема 4. Теорії виникнення людини.


Самостійна робота – 6 год.

1. Опрацювати лекційний матеріал.

2.Підготуватися до семінарського заняття, законспектувавши на вибір рекомендовані до теми літературні джерела.

3.Підготувати реферативні повідомлення: «Значення праці в процесі перетворення мавпи в людину», «Симіальна теорія антропогенезу Ч.Дарвіна»


Семінарське заняття №1 – 2 години

1.Зародження антропологічних знань в античності та середньовіччі.

2. Теорії про походження людини мислителів XVIII століття (І.Кант, Д.Дідро, Гельвецій, Ж.Рабіне).

3.Теорія виникнення людини Ж.-Б.Ламарка.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6, 10, 11, 13, 14, 20, 24.

Семінарське заняття №2 – 2 години

1.«Походження людини» за Ч.Дарвіном.

2.Трудова теорія антропогенезу Ф.Енгельса.

3. Теорії поліцентризму, моноцентризму та дицентризму.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6, 10, 11, 13, 14, 20, 24.


Семінарське заняття №3 – 2 години

 1. Загальна характеристика родини понгід.

 2. Характеристика та соціальна поведінка роду Pongo, орангутан.

 3. Характеристика та соціальна поведінка роду Pan, шимпанзе.

 4. Характеристика та соціальна поведінка роду Gorilla, горила.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 6, 10, 11, 13, 14, 20, 24.


Тема. 5. Расогенез.

Самостійна робота – 8 год.

Завдання:

1. Здійснити словникову роботу (занести до термінологічного словничка та вивчити зміст понять): раса, расизм, нація.

2. Опрацювати лекційний матеріал.

3.Підготуватися до семінарського заняття, законспектувавши на вибір рекомендовані до теми літературні джерела.

4. Підготувати реферативне повідомлення : «Наука проти расизму», «Нація і раса».


Семінарське заняття №1 – 2 год.

1. Головні принципи расових класифікацій.

2. Характеристика основних расових груп.

3. Антропологічна структура населення земної кулі (Європа, Азія, Америка, Африка, Австралія та Океанія).

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 3, 9, 12, 15, 23.

Семінарське заняття №2 – 2 год.

 1. Антропологічний склад українського народу.

 2. Характеристика центральноукраїнської області.

 3. Характеристика карпатської області.

 4. Характеристика нижньодніпровсько-прутської області.

 5. Характеристика валдайської (деснянської) області.

 6. Характеристика верхньодніпровсько-ільменської області.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 12, 15.


Семінарське заняття №3 – 2 год.

1. Сучасна наука про виникнення расових відмінностей людства.

2. Вплив зовнішнього середовища на формування расових ознак.

3. Походження рас: моногенізм і полігенізм.

4. Нація і раса.

Література зі списку рекомендованої до дисципліни: 1, 3, 9, 12, 15, 23.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


МОДУЛЬ 1. Загальнотеоретичні основи антропології.

Індивідуальна робота – 2 год.


Завдання:

1.Провести словникову (контрольну) роботу (Теми 1, 2, 3).

2.Надати консультації студентам, що за результатами поточного контролю навчальних досягнень потребують допомоги у засвоєнні знань, умінь та навичок, передбачених змістом дисципліни.

3. Скласти структурно-логічні схеми лекцій № 1, 2, 3.


МОДУЛЬ 2. Проблеми походження людини.

Індивідуальна робота – 2 год.

Завдання:

1. Провести словникову (контрольну) роботу (Теми 4, 5).

2. Надати консультації студентам, що за результатами поточного контролю навчальних досягнень потребують допомоги у засвоєнні знань, умінь та навичок, передбачених змістом дисципліни.

3. Дати відповіді на питання:

А) які антропологічні області виокремлюються на етнічних теренах українського народу?

Б) у яких регіонах України збереглися архаїчні риси фізичної подоби?


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Похожие:

Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук iconМетодичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук
«бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 030102 «Психологія»
Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів
Григорович О. В., кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, відмінник освіти України
Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук iconРОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
Рабоча програма та методичні рекомендації затверджена на заседанні кафедри менеджменту, протокол №1 від 7 вересня 2011 р
Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук iconМетодичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» у
Карабач А. П. Супрун П.І. Методичні рекомендації до виконання розділу «Охорона праці» у дипломній роботі студентів напрямку підготовки...
Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук iconМетодичні рекомендації для проходження
Програма управлінської практики відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 030601 – менеджмент, професійне...
Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук iconМетодичні рекомендації до лекційного курсу з дисципліни “Нові інформаційні технології” для студентів довузівської підготовки за профілями спеціальностей 050100 “Економічна кібернетика”
Методичні рекомендації до лекційного курсу з дисципліни “Нові інформаційні технології” для студентів довузівської підготовки за профілями...
Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук iconМетодичні рекомендації до виконання науково-дослідницької роботи в Малій академії наук
Методичні рекомендації до виконання науково-дослідницької роботи в Малій академії наук (історико-географічне відділення) / Упорядники:...
Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук iconМетодичні рекомендації з агроекологічного моніторингу територій, за
Методичні рекомендації з біотестування забруднених стійкими органічними забруднювачами грунтів [Текст] / за ред. О. І. Фурдичка....
Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи для студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки
Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Екологія міських систем» для студентів 1 та 2 курсів денної форми навчання...
Методичні рекомендації з підготовки доктор психологічних наук iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница