Міністерство освіти І науки України
НазваниеМіністерство освіти І науки України
страница9/9
Дата24.12.2012
Размер1.24 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

4. 6.020200 «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво»

5. Викладацький склад.

Весь професорсько-викладацький склад кафедри з науковими званнями професор, доцент, старші викладачі та асистенти.

6. Тривалість та методи навчання.

Тривалість виконання дипломної роботи ОКР «бакалавр» становить І семестр.

7. Форма освіти.

Денна форма навчання.

8. Оцінювання знань.

В результаті захисту роботи виставляється ДЕКом максимальна оцінка – 5 балів, а за рейтинговою системою максимальна оцінка – 100 балів.

9. Мова.

Мова викладання – українська.


IV. СЛОВНИК


Бакалавр - освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР) особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння й знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльної передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Варіативність освіти - один з основних принципів сучасної системи вищої освіти, як результат реалізації політики її розвитку, здатність навчального закладу дати студенту велику кількість повноцінних, якісних варіантів освітніх програм для забезпечення максимально можливого ступеня індивідуалізації освіти.

Вища освіта - рівень освіти, який здобувається особою у вищому навчальному закладі в результаті послідовного, системного та цілеспрямованого процесу засвоєння змісту навчання, що ґрунтується на повній загальній середній освіті й завершується здобуттям певної кваліфікації за підсумками державної атестації.

Відеотренінг - метод практичного навчання, елемент ділових ігор, що дозволяє імітувати ситуації, під час яких студенти, обговорюючи завдання, виконують певні функції.

Вміння - здобуті студентом засоби виконання дії, що забезпечуються сукупністю надбаних знань та навичок.

Дистанційне навчання - технологія цілеспрямованого і методично організованого керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, які проживають далеко від університету (незалежно від рівня освіти, яку вони отримують).

Ділова гра - форма відтворення предметного й соціального змісту професійної діяльності, моделювання систем відносин, характерних саме для цього виду практики.

Завдання навчальне - вид доручення викладача студентам, в якому міститься вимога виконати певні навчальні (теоретичні або практичні) дії.

Залік - форма перевірки знань студентів, отриманих на семінарських та практичних заняттях, виробничій практиці, а також під час виконання обов'язкових самостійних робіт.

Заліковий кредит - це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.

Заочне навчання - форма організації навчального процесу для осіб, що поєднують здобуття освіти з професійною трудовою діяльністю. Включає самостійне вивчення навчальних курсів та очне складання іспитів.

Зміст вищої освіти - обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських якостей, що має бути сформована у процесі навчання із врахуванням перспектив розвитку суспільства.

Зміст навчання - структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної кваліфікації.

Змістовий модуль це система навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності певному навчальному об'єктові.

Індивідуальний розділ програми - конкретна навчальна дисципліна відповідного навчального плану.

Інформаційний пакет - загальна інформація з кожного напряму (спеціальності) як довідник для викладацького складу та потенційних партнерів для сприяння прозорості освітньо-професійних програм, орієнтування студентів на вибір останніх та планування навчання.

Іспит - одна з традиційних форм перевірки знань студентів.

Колоквіумодна з форм навчальних занять, бесіда викладача зі студентами, під час якої обговорюються доповіді.

Конспектування - короткий письмовий виклад змісту статті, книги, лекції, що включає основні положення та їхнє обґрунтування фактами, прикладами, розвиває логічне мислення, удосконалює культуру мови, закріплює у пам'яті прочитане й почуте.

Контрольна робота - одна з форм перевірки та оцінювання засвоєних знань, одержання інформації щодо характеру пізнавальної діяльності, рівнів самостійної активності студентів у навчальному процесі щодо ефективності методів, форм та засобів навчальної діяльності.

Кредит ЕСТS - числовий еквівалент оцінки, що дається розділам курсу для окреслення обсягу навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу.

Кредитно-модульна система організації навчального процесуце модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Лабораторні заняття, лабораторні роботи - один із видів самостійної практичної та дослідної роботи студентів з метою поглиблення й закріплення теоретичних знань, розвитку навичок самостійного експериментування.

Лекція - провідна форма навчання у вищому навчальному закладі, систематичний і системний виклад навчального матеріалу, як правило, теоретичного характеру. Закладає основи розуміння і ставлення до навчальної дисципліни

Ліцензування освітніх установ - процедура, що включає проведення експертизи, ухвалення рішення, оформлення і видач)' вищому навчальному закладу ліцензії на право ведення освітньої діяльності по зафіксованих у ліцензії напрямах (спеціальностях) і рівнях.

Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі ОКР бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Методика навчальної дисципліни - теорія навчання, що пропонує викладачеві визначені системи навчальних впливів, які втілюються в змісті освіти, розкриваються в програмах і підручниках, а реалізуються у методах, засобах і організаційних формах навчання. Тісно пов'язана з дидактикою і спирається на її загальні положення.

Методи навчання - система послідовних, взаємопов’язаних дій викладача та студентів, що забезпечує засвоєння змісту освіти.

Методична робота - один з видів діяльності викладача університету для засвоєння найбільш раціональних методів і прийомів навчання й виховання студентів, підвищення власного рівня загально дидактичної та методичної підготовленості до проведення навчальних занять.

Модуль - це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу.

Навички - дії, сформовані шляхом повторення, і які характеризують високий ступінь засвоєння теоретичного матеріалу.

Навчальна дисципліна - основна структурна одиниця навчально-виховного процесу, один із засобів реалізації змісту освіти в системі вищих навчальних закладів.

Освітні технології - система діяльності викладача і студента, заснована на визначеній ідеї, принципах організації і взаємозв'язку цілей, змісту та методів освіти. Виділяють ігрові, комп'ютерні та діалогові технології, пов'язані зі створенням комунікативного середовища, тренінгові технології.

Педагогічна діагностика - сукупність прийомів контролю і оцінювання направлених на вирішення завдань оптимізації навчального процесу, диференціації знань студентів, а також вдосконалення освітніх програм та методів педагогічного впливу.

Практикум - форма організації навчального процесу з метою самостійного виконання студентами практичних та лабораторних робіт.

Практичні роботи - один із видів навчальної діяльності студентів, за цілями та завданнями аналогічний лабораторним заняттям.

Процес навчання - педагогічно обґрунтована, послідовна, безперервна зміна актів навчання, в процесі якої вирішуються завдання розвитку та виховання особистості.

Самостійна робота студентів - індивідуальна чи колективна навчальна діяльність, здійснювана без безпосереднього керівництва викладача.

Семінародин з видів практичних навчальних занять, що сприяє поглибленому вивченню теми завдяки колективному обговоренню повідомлень, докладів, рефератів, виконаних студентами самостійно або під керівництвом викладача.

Системність знань - якість сукупності знань, що характеризуються наявністю у свідомості студента структурно-функціональних зв'язків між різнорідними елементами знань. Припускає розуміння студентом співвідношення між різними поняттями, законами, науковими фактами, наслідками, поєднаними змістовно-логічними зв'язками знань.

Спеціальність - вид трудової діяльності, здійснюваної на основі відповідної профільованої теоретичної і практичної підготовки. В Україні діє класифікатор спеціальностей, затверджений Кабінетом Міністрів України.

Стандарти освітні - обов'язкові вимоги до освіти, що визначають обов'язковий мінімум змісту основних освітніх програм, максимальний обсяг навчального навантаження студентів, вимоги до рівня підготовки випускників, є основою для об'єктивної оцінки рівня їхнього утворення і кваліфікації. На основі стандартів розробляються навчально-методичні документи, орієнтовані на різні технології навчання.

Тести - стандартизовані завдання, за результатами виконання яких роблять висновки щодо ступеню засвоєння знань, вмінь та навичок студентів.

Тренінг - інтенсивне навчання практичної спрямованості.

Факультет – навчально-науковий та адміністративний підрозділ ВНЗ, що здійснює підготовку студентів та аспірантів за певною спеціальністю, а також керівництво науково-дослідною і навчально-виховною діяльністю кафедр, які він об'єднує.

Якість знань - ступінь повноти, глибини, систематичності, системності, гнучкості, конкретності й узагальненості знань, що характеризуються згорнутістю і розгорненням, усвідомленістю і міцністю засвоєння та застосування знань студентами.

Якість освітиузагальнена характеристика рівня гуманітарної, базової та спеціальної підготовки, яка дозволяє досягти високих показників інтелектуальних, творчих і професійних здібностей випускників ВНЗ.

Додаток 1

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка УГОДА на навчання

Академічний рік 200 /200.... - предмет вивчення

Ім'я студента

Направляюча установа

Країна

Назва курсу число ЕСТS кредитів

(як зазначено в інформаційному пакеті)

Підпис студента дата

Направляюча установа

(Ми підтверджуємо, що дана програма договору навчання випробувана).

Підпис координатора відділу дата

Підпис координатора установи дата

Приймаюча установа

(Ми підтверджуємо, що дана програма договору навчання випробувана).

Підпис координатора відділу дата

Підпис координатора установи дата

Обмін оригіналами запропонованої програми договору навчання (вони будуть заповнені відповідно)

Ім'я студента

Направляюча установа

Країна

Назва курсу

(як зазначено в інформаційному пакеті)

  1. Викреслений курс

  2. Доданий курс

  3. Число ЕСТS кредитів

Підпис студента дата.

Направляюча установа

(Ми підтверджуємо, що дана програма договору навчання випробувана).

Підпис координатора відділу дата

Підпис координатора установи дата

Приймаюча установа

(Ми підтверджуємо, що дана програма договору навчання випробувана).

Підпис координатора відділу дата

Підпис координатора установи дата

ЗМІСТ

ВСТУП

І НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

П ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Ш ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

„Економіка підприємства”

ДІАГРАМИ СТРУКТУРИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ


IV СЛОВНИК

Додаток 1
УГОДА на навчання

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Міністерства освіти І науки України №1/11-6611 від 23. 12. 2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінню освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерством освіти І науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
Міністерство освіти І науки України iconМіністерство освіти І науки України
Рекомендовано Міністерством освіти І науки України як навчально-методичний комплекс (протокол засідання науково-методичної комісії...
Міністерство освіти І науки України iconНаціональна академія медичних наук України Міністерство охорони здоров’я України Державна установа «Інститут генетичної та регенеративної медицини намн україни» Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання та спорту України
Перспективи застосування клітинних та генних технологій в регенеративній медицині
Міністерство освіти І науки України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Міністерства освіти І науки України від 15. 09. 2010 року №877 / Україна. Міністерство освіти І науки // Освіта України. – 2010....
Міністерство освіти І науки України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки України icon01135, м. Київ, проспект Перемоги,10, тел.(044)486 2442, факс (044)236-10-49
Міністерство освіти І науки України надсилає Перелік навчальних програм, підручників та навчальних посібників для предметів загальноосвітнього...
Міністерство освіти І науки України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Змін до Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних закладів системи загальної середньої освіти:...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница