Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
НазваниеНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
страница1/17
Дата24.12.2012
Размер1.99 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна

фінансова академія


правознавство

Навчально-методичний посібник


Дніпропетровськ – 2011

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Центр заочного навчання та дистанційної освіти

Кафедра гуманітарних дисциплін


правознавство

Навчально-методичний посібник


для студентів заочної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки – 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030508 «Фінанси і кредит» (зі скороченим терміном підготовки),

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»


Дніпропетровськ – 2011

ББК 67

С 30 Семенова Л.Ю.

Правознавство: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2011. – 136 с.

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні рекомендації до виконання самостійної роботи, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, методичні рекомендації та завдання до виконання домашньої контрольної роботи, список рекомендованої літератури.


Автор:

Л.Ю. Семенова -

старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

В.Ю. Федюк -


С.С.Бескаравайний

к.філос.н., доцент кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

к.філос.н., доцент кафедри філософії Національної металургійної академії України

Відповідальний за випуск

В.П.Капітон -

д.філос.н., професор, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академіїОбговорено і схвалено на засіданні Вченої ради факультету управління персоналом та економіки праці

Протокол № 3 від 05.12.2011 р.


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 18.11.2011 р.

Зміст


Вступ………………………………………………………………..

4

1. Програма навчальної дисципліни………………………………

6

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи………………

3. Методичні рекомендації до семінарських занять

12

77

4. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

81

5. Методичні рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи……………………………………………………………….


88

6. Список рекомендованої літератури…………………………….

112

Глосарій……………………………………………………………..

Додатки……………………………………………………………..

114

130


Вступ


В умовах становлення України як демократичної, правової держави, в ході формування засад громадського суспільства необхідно на державному рівні вдосконалювати правову освіту населення, створювати належні умови для того, щоб громадяни набували правових знань, вирішувати питання розвитку правосвідомості та правової культури населення, подолання правового нігілізму. Це можна забезпечити насамперед шляхом удосконалення правової освіти (саме з такою метою видано Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення» від 18.10.2001 р.).

У Конституції України відображено державу з верховенством правового закону і визнанням людини найвищою соціальною цінністю, як сучасного орієнтира розвитку суспільства, його історичної перспективи.

Реалізація конституційних ідей пов’язана із формуванням високого рівня правової культури як суспільства так і кожної людини.

Юридичні реалії, з якими зустрічається в житті людина, осягаються юридичними науками в основному прикладного профілю, первинно галузевими, такими як цивільне, господарське, фінансове, трудове, адміністративне, кримінальне право та іншими галузями права. У кожної науки – своя азбука. Є така азбука й у науці про право. Ази права – це не просто загальні відомості, а теоретичні основи спеціальних наукових знань про право.

Вивчення дисципліни «Правознавство» у вищих навчальних закладах має важливе значення в загальній системі підготовки майбутніх спеціалістів.

Метою вивчення дисципліни є: формування системи знань з основ теорії держави і права та провідних галузей права (конституційного, адміністративного, цивільного, фінансового, трудового, міжнародного тощо); засвоєння методів правового регулювання економіки; з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької й господарської діяльності.

Завданням вивчення дисципліни є: формування правової свідомості та правової культури молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем становлення державності та правової системи України, правового забезпечення створення засад громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування, ознайомлення з порядком розв’язання господарських спорів, розгляду цивільних, адміністративних та кримінальних справ; ознайомлення з механізмом захисту прав і свобод людини і громадянина, формування вмінь та навичок користування нормативно-правовими актами.

Предметом вивчення є: правові відносини в суспільстві.

Студенти, вивчаючи основні положення теорії держави і права, найважливіші інститути конституційного, адміністративного, трудового, фінансового та інших галузей права, набувають навички використання чинного законодавства у своїй професійній діяльності.

Недостатня правова підготовка фахівців призводить до втрат у сфері економіки і порушень фінансової, договірної та службової дисципліни.

Вивчення і засвоєння студентами зазначеного предмета сприятиме усвідомленню необхідності побудови правової держави, й також додержання верховенства права у суспільстві.

Згідно з робочим навчальним планом вивчення дисципліни «Правознавство» передбачає організацію навчального процесу, який складається з лекцій, домашньої роботи, самостійної роботи, індивідуальних занять, контрольних заходів.

Лекції покликані формувати у студентів основи знань з дисципліни та визначити основні напрями, зміст і характер самостійної роботи і консультацій.

Самостійна робота є логічним продовженням лекційних занять, проводиться під керівництвом викладача і передбачає вивчення основного тексту підручників, додаткових джерел, поточної інформації, законодавчого та інструктивного матеріалу, розв’язання ситуаційних завдань, відповіді на питання для самоконтролю, виконання індивідуальних занять.

Студент самостійно обирає тривалість і режим роботи над програмним матеріалом в залежності від своїх здібностей і конкретних умов.

Форма підсумкового контролю – поточний модульний контроль.


1. Програма НАВЧАЛЬНОї дисципліни

«Правознавство»


Мета: формування системи знань з основ теорії держави і права та провідних галузей права (конституційного, адміністративного, цивільного, фінансового, трудового, міжнародного тощо); засвоєння методів правового регулювання економіки; з’ясування засад юридичного забезпечення підприємницької й господарської діяльності.


Компетенції, які необхідно сформувати в результаті вивчення навчальної дисципліни:

Інструментальні компетенції:

 • здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручники, навчальні посібники, періодична література, Internet);

 • здатність ефективно організовувати свій робочий час та вибудовувати стратегію навчання;

 • здатність самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми, пов’язані з процесом навчальної діяльності.

Міжособистісні компетенції:

 • здатність здійснювати ефективну міжособистісну комунікацію;

 • здатність працювати у команді;

 • прихильність до етичних цінностей та дотримання законодавчих норм.

Системні компетенції:

 • здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності.

 • здібність до безперервного навчання з метою адаптації до нових ситуацій.

 • здатність до творчості у процесі навчання та професійної діяльності.

Спеціальні компетенції:

 • розуміння законів та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у різних сферах права, механізмів виникнення цих правовідносин;

 • вміння аналізувати взаємовідносини і діяльність різних суб’єктів правових відносин;

 • володіння понятійно-категоріальним апаратом правознавства;

 • усвідомлення особливостей взаємодії права з політичною, соціальною та економічною сферами життя суспільства;

 • уміння аналізувати суть і функції права як самостійного інституту правознавства;

 • отримання навичок аналізу сутності та видів правовідносин, що виникають між фізичними та юридичними особами;

 • вміння синтезовано застосовувати здобуті знання у особистому житті та професійній діяльності;

 • здатність орієнтуватись в законодавчій та нормативній базі;

 • вміння давати характеристику сутності правових відносин, що складаються в різних галузях права між суб’єктами права;

 • отримання навичок аналізу сутності правової свідомості.

1.2 Тематичний план навчальної дисципліни


Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Правознавство

Змістовий модуль 1. Загальні засади правознавства та окремі галузі юриспруденції

Тема 1. Основи теорії держави і права

Тема 2. Конституційне право

Тема 3. Цивільне право

Тема 4. Адміністративне право

Тема 5. Трудове право

Тема 6. Сімейне право

Тема 7.Основи соціального законодавства

Тема 8. Кримінальне право

Тема 9. Судові та правоохоронні організації

Тема 10. Розгляд цивільних, адміністративних, кримінальних справ та вирішення господарських спорів

Тема 11. Аграрне, земельне та екологічне право

Тема 12. Фінансове право

Тема 13. Банківське право

Тема 14. Міжнародне право

Модуль IІ

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Підсумковий контроль: ПМК (дз)


1.2. Зміст навчальної дисципліни

«правознавство»

Модуль I. Правознавство

Змістовий модуль 1. Загальні засади правознавства та окремі галузі юриспруденції

Тема 1. Основи теорії держави і права

Походження держави і права. Виникнення права. Сутність та функції держави. Типи держав. Форми держави у сучасному світі. Основні етапи розвитку української державності.

Сутність права. Система права. Джерела права. Правовідносини.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconСоціологія навчально-методичний посібник
Соціологія: Навчально-методичний посібник (для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії). Авт.: Бєлова...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форм навчання
Сторія міжнародних відносин. Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання / д.І. н проф. С. С. Троян....
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconПрограма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальності 0505 „Управління персоналом І економіка праці”
...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Бухгалтерський облік" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, за напрямом 0501 "Економіка І підприємництво"). Укл. Н.Є. Василевська,...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconВступ
Ки бакалавра за галуззю 0305 – «Економіка та підприємництво», відбиваються окремі сторони напрямів (спеціальностей) 030507 «Маркетинг»,...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconВступ
Ки бакалавра за галуззю 0305 – «Економіка та підприємництво», відбиваються окремі сторони напрямів (спеціальностей) 030507 «Маркетинг»,...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів всіх форм навчання напряму 030505 «Управління персоналом І економіка праці»
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconЗміст вступ
Розроблено у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики робочої програми навчальної дисципліни підготовки бакалавра...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconНавчально-методичний посібник Затверджено на засіданні кафедри економічної кібернетики Протокол № від р. Чернігів 2003 Економетрія
Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани завдання та методичні рекомендації для практичних занять та...
Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» iconКонтрольная работа имеет 8 задач, из них 7 теоретические вопросы и 1 задача практическая
Лено у відповідності до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Економічна інформатика-іі"...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница