Реферат скачан с сайта allreferat wow ua
Скачать 388.09 Kb.
НазваниеРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
страница1/4
Дата02.12.2012
Размер388.09 Kb.
ТипРеферат
  1   2   3   4
Реферат скачан с сайта allreferat.wow.ua


Питання державного комитету по нагляду за охороною праци


Цей реферат я вирішив зробити з однієїмаленької книжиці “ Законодавство України про охоронупраці. Том 4.”.От що з цього вийшло:Отож: ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІПостанова Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 328Кабінет Міністрів УкраїниПОСТАНОВЛЯЄ: 1 Затвердити Положення про Державний комітет України по нагляду заохороною праці, що додається. 2. З метою створення необхідних умов для роботи працпівників органівДержавного комітету по нагляду за охороною праці та його територіальнихорганів підприємствам, установам і організаціям, підконтрольним цьомуКомітетові, місцевим державним адміністраціям: безкоштовно забезпечувати посадових осіб при виконанні своїх обов'язківслужбовими приміщеннями, телефонним зв'язком, діючою відомчою нормативно-технічною документацією з питань охорони праці, необхідним спецодягом,захисними засобами на період обстеження, транспортом для доставки їх наоб'єкти, що перевіряються; виділяти на договірних засадах приміщення для службового і спеціальногоавтотранспорту; . забезпечувати зазначених працівників житловою площею з комунальнимипослугами, паливом, телефонним зв'язком, усіма видами соціально-побутового,культурного і медичного обслуговування, в тому числі надавати місця вдошкільних виховних зак'ладах, дитячих оздоровчих таборах, будинкахвідпочинку та профілакторіях у порядку, встановленому чиннимзаконодавством. 3. Підприємствам залізничного, авіаційного, автомобільного, морського тарічкового транспорту при виконанні посадовими особами Державного комітетупо нагляду за охороною праці та його територіальних органів своїхобов'язків забезпечувати першочергово їх квитками для проїзду. 4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету МіністрівУкраїни від 23 вересня 1991 р. № 218 «Питання Державного комітету Українипо нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляду»(ЗП України, 1991, № 11, ст.106).Прем'єр-міністр України Міністр Кабінету Міністрів України ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. №328 1. Державний комітет України по нагляду за охороною праці(Держнаглядохоронпраці) є центральним органом державної виконавчої влади,підвідомчим Кабінету Міністрів України. Комітет реалізує державну політику в галузі охорони праці, здійснюєдержавний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів зохорони праці і при користуванні надрами. 2. Держнаглядохоронпраці у своїй діяльності керується Конституцією ізаконами України, постановами Верховної Ради України, указами ірозпорядженнями Президента України, декретами, постановами ірозпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. У межахсвоїх повноважень Комітет організує виконання актів законодавства України іздійснює систематичний контроль за їх виконанням. Комітет узагальнює практику застосування-актів законодавства з питань, щовходять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконаленнята вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України. 3. Основними завданнями Держнаглядохоронпраці є: комплексне управління охороною праці на державному рівні; здійснення державного нагляду за додержанням у процесі трудової діяльностівимог законодавчих та інших нормативних актів щодо безпеки, гігієни праці йвиробничого середовища, а також за проведенням робіт по геологічномувивченню надр, їх охороною і використанням, переробкою мінеральноїсировини; проведення експертизи проектної документації і видача дозволів на введенняв експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, об'єктів .і засобіввиробництва; координація науково-дослідних робіт з питань охорони праці і підвищенняефективності державного нагляду за охороною праці;розвиток у встановленому порядку міжнародних зв'язків з питань нагляду таохорони праці. 4. Держнаглядохоронпраці відповідно до покладеник на нього завдань; 1) розробляє за участю міністерств, інших центральник органів державноївиконавчої влади і профспілок національну програму поліпшення безпеки,гігієни праці та. виробничого середовища і контролює її виконання; 2) здійснює управління Державним фондом, охорони праці; 3) координує роботу міністерств, інших центральних органів державноївиконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та об'єднань підприємству галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 4) організує і здійснює державний нагляд за: додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих міжгалузевих,галузевих та інших нормативних актів щодо охорони праці; відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючихтехнологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування,транспортних засобів і приладів, а також придбаних за кордоном; безпекою і технічним станом будов, споруд, обладнання, інших засобіввиробництва; своєчасним забезпеченням працівників спецодягом та іншими .засобамиіндивідуального захисту і утриманням їх відповідно до чинних нормативнихактів; виготовленням, монтажем, ремонтом, реконструкцією, налагодженням іексплуатацією машин, механізмів, устаткування, транспортних та іншихзасобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці; відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці об'єктів виробничого,соціально-культурного та побутового призначення, а також тих, що будуютьсяі реконструюються; виготовленням, транспортуванням, зберіганням, використанням та облікомвибухових матеріалів і виробів на їх основі; повнотою вивчення родовищ корисних копалин і умов їх розробки, умовбудівництва та експлуатації підземник споруд, захоронення шкідливихречовин, відходів виробництва, а також правильністю і своєчасністю передачіродовищ корисних копалин для промислового освоєння;додержанням вимог щодо охорони надр при веденні робіт по їх вивченню,встановленні кондицій на мінеральну сировину, розробці родовищ твердих,рідких і газоподібних корисних копалин і використанні надр для цілей, непов'язаних з видобуванням корисних копалин; забезпеченням раціонального використання мінеральних ресурсів при їхпереробці, найбільш повним і комплексним вилученням наявних кориснихкомпонентів; проведенням комплексу маркшейдерських і геологічних робіт; роботою служб внутрівідомчого контролю за станом охорони праці, службохорони праці та інших структурних підрозділів підприємств щодо створеннябезпечних і нешкідливих умов праці; готовністю воєнізованих та інших професійних аварійно-рятувальнихформувань, аварійно-диспетчерських служб до локалізації й ліквідаціїаварій. Держнаглядохоронпраці здійснює в межах своєї компетенції державний наглядна підприємствах, в установах й організаціях незалежно від форм власності,а також за виробничою діяльністю окремих підприємців. Порядок здійсненнянагляду та перелік таких, що контролюються, об'єктів Міноборони, МВС,Служби безпеки. Прикордонних війск. Національної гвардії та іншихвійськових формувань, де працюють особи за трудовими договорами,визначаються угодами між Держнаглядохоронпраці та зазначенимиміністерствами і відомствами. Періодичність обстеження підприємств та об'єктів встановлюється Комітетомзалежно від стану умов праці та потенційної небезпеки виробництва; 5) реєструє об'єкти газового комплексу, котельні установки і посудини, щопрацюють під тиском, трубопроводи для пари і гарячої води, підйомніспоруди, склади вибухових матеріалів та інші об'єкти, що потребуютьреєстрації відповідно до чинних нормативних актів; 6) проводить: експертизу проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення)підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових технологій, засобіввиробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працюючих навідповідність їх нормативним актам про охорону праці. Бере участь уприйнятті в експлуатацію виробничих об'єктів; вибіркову перевірку наявності і виконання проектів ведення робіт погеологічному вивченню надр, розробки родовищ корисних копалин і будівництвапідземних споруд, заходів щодо запобігання і усунення шкідливого впливугірничих робіт на будинки та споруди, а також установленого порядку обліку,стану і руху запасів корисних копалин, перероблюваної сировини та їх втрат;технічний огляд і випробування об'єктів котлонагляду, газового комплексу,підйомних споруд та інших об'єктів на їх відповідність встановленимвимогам, контролюєсвоєчасність проведення такого нагляду і випробувань підприємствами,установами та організаціями; 7) видає: дозволи на введення нових і реконструйованих об'єктів виробничого тасоціально-культурного призначення, а також на початок роботи створенихпідприємств, виготовлення і передачу у виробництво зразків нових машин,механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, на впровадженнянових технологій; виготовлення, випробування, монтаж, ремонт,реконструкцію, налагодження та експлуатацію парових і водогрійних котлів іпосудин, що працюють під тиском, трубопроводів для пари й гарячої води,підйомних споруд, устаткування і технологічних об'єктів газового комплексу; гірничі відводи на всі види користування надрами (крім видобуваннякорисних копалин місцевого значення); свідоцтва на право придбання промислових вибухових матеріалівпідприємствами й організаціями, дозволи на проведення підривних робіт івиготовлення найпростіших вибухових речовин на місцях робіт; 8) розробляє із залученням міністерств і відомств та затверджує нові,переглядає, скасовує, припиняє чинність державних міжгалузевих і галузевихнормативних актів з охорони праці, а також інші нормативні акти відповіднодо своїх повноважень; 9) погоджує: стандарти, технічні умови та інші нормативно-технічні документи на засобивиробництва і технологічні процеси, що містять вимоги з охорони праці, атакож правила та інструкції стосовно робіт по вивченню, використанню іохороні надр, переробці мінеральної сировини; норми відбору і втрат корисних копалин на підприємствах, що займаютьсявидобуванням твердих, газоподібних корисних'копалин і гідромінеральнихресурсів; .питання забудови родовищ корисних копалин і списання їх запасів з балансупідприємств (крім корисних копалин місцевого значення); заходи щодо захисту здоров'я та життя працівників і населення у разінадходження на підприємство нових небезпечних речовин або перевищеннядопустимих об'ємів їх зберігання;10) організує разом з Держстандартом проведення сертифікації машин,механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів іробіт, стандарти на які містять вимоги щодо забезпечення безпеки праці,життя і здоров'я людей; 11) приймає нормативні акти-про навчання з питань охорони праці; 12) здійснює облік та аналіз аварій і нещасних випадків на виробництві,розробляє на цій основі пропозиції про .профілактику аварійності йвиробничого травматизму; 13) забезпечує проведення дослідницької роботи з питань охорони праці йпідвищення ефективності державного нагляду, координує і погоджує тематичніплани науково-дослідних робіт; здійснює контроль за реалізацією науково-технічних програмз питань, що входять до його компетенції; 14) веде інформаційно-роз'яснювальну роботу через пресу, телебачення,радіо та інші засоби масової інформації щодо вимог .Закону України «Проохорону праці», про стан аварійності й травматизму в суспільномувиробництві; 15) видає технічну, інформаційно-довідкову (в тому числі інформаційнийбюлетень) та іншу літературу з безпеки праці, охорони надр, наглядовоїдіяльності; 16) розглядає пропозиції і запити з питань, що входять до компетенціїКомітету; 17) бере участь в міжнародному співробітництві в галузі охорони праці тавикористання надр, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід, організуєвиконання міжнарод-них договорів і угод з питань безпеки, гігієни праці та виробничогосередовища; 18) розробляє пропозиції про матеріальне і соціально-побутове забезпеченняпрацівників Комітету, підприємств, установ і організацій, що входять дойого сфери управління, та вносить Їх на розгляд відповідних органів; 19) здійснює управління майном, що є у загальнодержавній власностіпідприємств, установ та організацій, що входять до сфери управлінняКомітету: приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію підприємств,установ та організацій, заснованих на загальнодержавній власності,затверджує їх статути (по ложення), контролює їх дотримання та приймаєрішення у зв'язку з порушенням статутів (положень); укладає і розриває контракти з керівниками підприємств, установ таорганізацій; здійснює контроль за ефективністю використання і збереженням закріпленогоза підприємствами, установами й організаціями державного майна; дає згоду орендодавцю на передачу в оренду цілісних майнових комплексівпідприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів, а такожнежилих приміщень, погоджує істотні умови договору оренди .вказанихоб'єктів; дає згоду Фондові державного майна на створення спільних підприємств будь-яких оргпиігїаційно-правових форм, до статутного фонду яких передаєтьсямайно, що є загальнодержавного власністю;готує разом а відповідними місцевими Радами народних депутатів висновки тапропозиції Кабінету Міністрів України щодо розмежування державного майнаміж загальнодержавною. республіканською (Республіки Крим) і комунальноювласністю; здійснює інші функції управління майном, передбачені чиннимзаконодавством. Держнаглядохоронпраці має право: 1) безперешкодно в будь-який час проводити перевірку підконтрольнихпідприємств щодо дотримання законодавства про охорону праці та надр,отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію; 2) залучати за Погодженням з відповідними міністерствами, іншимицентральними органами державної виконавчої влади, підприємствами(об'єднаннями підприємств) їх спеціалістів для проведення перевірокпідконтрольних підприємств та об'єктів; 3) надсилати (надавати) керівникам підприємств, а також їх посадовимособам, керівникам структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим,місцевих Рад народних депутатів, міністерств та інших центральних органівдержавної виконавчої влади, місцевим державним адміністраціям обов'язковідля виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків угалузях охорони праці та користування надрами; 4) зупиняти експлуатацію підприємств, об'єктів, окремих виробництв, пехіві дільниць, робочих місць та обладнання до усунення порушень вимог щодоохорони праці та використання .надр, що створюють загрозу життю абоздоров'ю працюючих; б) притягати до адміністративної відповідальності працівників, винних упорушенні законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, надр іведення підривних робіт; 6) 'надсилати (подавати) власникам, керівникам підприємств подання проневідповідність окремих посадових осіб займаній посаді для вжиття заходів іпередавати в необхідних випадках матеріали органам прокуратури дляпритягнення Їх до кримінальної відповідальності; 7) брати участь в перевірці знань з охорони праці у посадових осіб допочатку виконання ними своїх обов'язків і періодично один раз на три роки; 8) перевіряти додержання встановленого порядку допуску працівників дороботи, їх інструктажу, навчання безпечних методів праці, перевірки знань зпитань охорони праці. Відстороняти від виконання небезпечних і спеціальнихробіт осіб, які не мають на це права; 9) заслуховувати посадових осіб міністерств та інших центральних органівдержавної виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій зпитань охорони праці та використання надр; 10) припиняти випуск або вилучати дозволи на виготовлення машин,механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва,технологічні процеси і ведення підривних робіт у разі невідповідності їхвимогам нормативних актів про охорону праці; 11) проводити в установленому порядку технічне розслідування обставин іпричин аварій, випадків виробничого травматизму, розкрадання, розкидання івтрат промислових вибухових матеріалів, приймати за результатамирозслідування обов'язкові для виконання рішення з питань, віднесених докомпетенції Держнаглядохоронпраці; 12) призначати в межах вимог чинних нормативних актів про охорону праціпроведення міністерствами, підприємствами, установами й організаціямиконтрольних випробувань устаткування та матеріалів, контрольних аналізіввиробничого середовища, технічного огляду устаткування, незалежноїекспертизи проектно-конструкторської документації; 13) одержувати безплатно від міністерств, інших центральних органівдержавної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, підприємств,установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених наДержнаглядохоронпраці завдань; 14) створювати в складі територіальних органів госпрозрахункові підрозділидля проведення діагностики устаткування, експертизи проектів, ліцензуванняі сертифікації виробів, робіт і послуг, навчання та атестації спеціалістів.
  1   2   3   4

Похожие:

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница