Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
НазваниеВісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с
страница1/24
Дата30.08.2012
Размер3.3 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24У


ДК 378

ББК 74.58

Н 34


Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова / Укл. П.В.Дмитренко, О.Л.Макаренко, — К.: НПУ, 2002. – 328 с.


У статтях розглядаються актуальні проблеми наукових досліджень докторантів, аспірантів, викладачів навчальних закладів та співробітників наукових установ України, які працюють у галузі педагогічних наук.


Редакційна колегія:

Шкіль М.І. — академік АПН і АНВШ України (відповідальний редактор), доктор фізико-математичних наук, професор, ректор НПУ ім. М.П.Драгоманова;

Дмитренко П.В. — кандидат педагогічних наук, доцент (заступник головного редактора);

Шут М.І. — член-кореспондент АПН України, академік АН Вищої школи доктор фізико-математичних наук, професор (заступник головного редактора);

Бондар В.І. — академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Жалдак М.І. – академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Мороз О.Г. — академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор;

Сергєєв О.В. – академік Міжнародної академії педагогічних наук, доктор педагогічних наук, професор;


Рекомендовано Вченою радою

НПУ ім. М.П.Драгоманова 29 березня 2001 р.

© Редакційна колегія, 2001

© Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова, 2001

Національний університет
імені Михайла Драгоманова –
науково-педагогічний центр держави

Модернізація сучасної системи освіти України спрямована на забезпечення її якості відповідно до новітніх досягнень науки, культури і соціальної практики. Це зумовлено тим, що соціально-економічні перетворення в Україні, прискорення темпів державного розвитку піднесли значення освіти, посилили вимоги до рівня професіоналізму громадян.

Сьогодні всім стає зрозумілим, що саме освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є найбільш масштабною і людиномісткою сферою українського суспільства, визначним чинником його політичної, соціально-економічної, культурної й наукової організації. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний і економічний потенціал народу, виховує патріота і громадянина України.

Головна мета освіти в Україні – створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного громадянина України, формування поколінь, здатних навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства.

Головні завдання наукової організації вищих закладів освіти полягають у підвищенні якості та ефективності підготовки майбутніх спеціалістів.

Значною мірою інтелектуальний і духовний потенціал нації визначається розвитком університетської педагогічної освіти, розбудова якої повинна спиратися на науково-технічну творчість, обслуговування й збереження науки і наукових знань. Очевидно, що саме вища педагогічна освіта слугує науковим фундаментом практично у всіх сферах діяльності людини, поглиблює й удосконалює наукові знання, забезпечує освітню і просвітницьку місії на всіх рівнях. Незалежно від типу, всі навчальні заклади в інтелектуальному плані розвиваються, саме спираючись на вищу педагогічну освіту.

НПУ імені М.П.Драгоманова є провідним в системі вищої педагогічної освіти, тому саме від змісту якості його діяльності багато в чому залежить доля вищої педагогічної освіти України.

Основні напрями розвитку НПУ імені М.П. Драгоманова в найближчі роки випливають з виступу Президента України Леоніда Даниловича Кучми на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти та доповіді міністра освіти і науки академіка В.Г.Кременя, окреслених ними напрямів і тенденцій вдосконалення системи освіти в Україні. Усвідомлюючи відповідальність за вирішення поставлених завдань, оновлення змісту освіти, вдосконалення форм і методів навчання, колектив університету наполегливо спрямовує свою діяльність на перетворення вищого навчального закладу в сучасний науково-педагогічний центр в Україні. Саме для реалізації цієї головної мети ректоратом розроблена і схвалена Міністерством освіти і науки України “Програма подальшого розвитку НПУ імені М.П.Драгоманова”.

Досить вагомим є внесок університету у справу підготовки науково-педагогічних кадрів як для середньої, так і вищої освіти України. Сучасний науковий потенціал використовується, як і в попередні роки, для вдосконалення змісту освіти, форм, методів і засобів навчання, розвитку системи неперервної освіти. Постійна увага приділяється забезпеченню економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників, розвитку шкільної освіти, розробці і запровадженню освітніх інновацій, інформаційних технологій, інтеграції освіти і науки України і міжнародний освітній простір.

У 2001 році в університеті продовжувалися розробки наукової тематики, що фінансується з держбюджету Міністерством освіти і науки України. До тематичного плану були включені 18 тем, в т.ч. 9 фундаментальних і 9 прикладних, загальним річним обсягом фінансування 330741 грн. Технічні завдання і календарні плани на 2001 рік з усіх тем в цілому виконані. За результатами досліджень з держбюджетної тематики підготовлено 4 докторських і 22 кандидатських дисертацій, з яких 6 кандидатських захищено, 7 монографій, 5 підручників, 29 посібників, 112 статей, проведено 2 конференції, зроблено 101 доповідь на різного рівня конференціях, захищено 67 дипломних робіт.

Крім того, у 2001 році в університеті розроблялися 270 ініціативних наукових тем, серед них колективних – 41. Підготовлено і видано 1664 найменування друкованої продукції загальним обсягом 2925,04 друкованих аркушів.

Сьогодні в університеті, який визначено базовим із розробки державних стандартів вищої педагогічної освіти, що визначають стратегію в організації підготовки фахівців працюють авторитетні наукові школи, які відомі значними здобутками в різних напрямах педагогічної освіти. Колектив провідних науковців університету працює над розробкою Освітнього стандарту НПУ імені М.П.Драгоманова, який має стати концентрованим виразом освітньої політики та діяльності нашого закладу.

Нині в університеті розроблені навчальні плани нового покоління для підготовки педагогічних працівників за ступеневою системою. Але вони потребують ще удосконалення за змістом, формою та методами професійно-педагогічної та науково предметної підготовки майбутніх вчителів. Навчальні програми дисциплін повинні стати наступним елементом сучасної моделі спеціаліста, як складової частини Освітнього стандарту.

На базі університету у 2001 році спільно з Міністерством освіти і науки України проведено 5 наукових конференцій та 4 науково-практичних семінари. Крім того, було проведено 9 позапланових наукових і науково-практичних заходів в т.ч. ІІ Український математичний конгрес імені Остроградського.

Викладачі університету брали активну участь у різного рівня конференціях, симпозіумах, конгресах, наукових читаннях – це більше 90 заходів, що проводилися в Україні та за її межами.

Аналізуючи якісний склад науково-педагогічного складу наголошу, що станом на 31 грудня 2001 р. в НПУ імені М.П.Драгоманова нараховувалося 801 штатний викладач, в т.ч. 71 доктор наук, професор і 337 кандидатів наук, доцентів. Серед них 18 осіб – дійсні члени і
члени-кореспонденти різних академій. Разом з тим до навчально-методичної і науково-дослідної роботи в університеті були залучені 31 доктор наук, професор і 70 кандидатів наук, доцентів за сумісництвом провідних наукових установ України.

Ректорат приділяв і приділяє необхідну увагу підвищенню кваліфікації професорсько-викладацького складу. У звітному році захищено нашими викладачами 4 докторські (Шпак О.Т., Арзютов Г.М., Донченко Т.К., Плиска О.І.) та 13 кандидатських дисертацій, отримано 5 деклараційних патентів на винахід (4 – кафедра хімії, 1 – кафедра трудового навчання), отримали державні нагороди: золоті медалі “За досягнення в освіті”, медаль М.В.Остроградського – М.І. Шкіль; Премія імені академіка М.Вернадського (Фонд інтелектуальної співпраці “Україна ХХІ століття”) – Бондар В.І.; Державна премія імені Т.Шевченка за 15-ти томне видання “Україна крізь віки” – В.М.Даниленко

Приємно відзначити, що сьогодні ми маємо певні здобутки з розвитку науково-дослідної і творчої роботи студентської молоді. В минулому році в університеті працювали 63 наукові студентські гуртків і 234 проблемні групи, до роботи в яких було залучено 1852 студенти.

Протягом року студенти НПУ імені М.П.Драгоманова брали участь у багатьох конференціях, конкурсах та олімпіадах. Зокрема, 36 студентів-переможців першого туру Всеукраїнської олімпіади брали участь у ІІ турі 13-ти олімпіад із спеціальностей та 4-ох предметних олімпіадах і посіли 10 призових місць: 3 – перших, 4 – других, 3 – третіх. За минулий 2001 рік студенти університету мають більше 100 друкованих праць.

Світовий досвід показує, що більшість викладачів вищих закладів освіти одночасно є і науковцями, однак ефективність їхньої наукової діяльності залежить від замовлень на проведення наукових досліджень, інших зовнішніх факторів. На етапі економічного спаду середини 90-х років відбувся істотний відтік фінансів замовників від вищих навчальних закладів. Скорочення фінансування та співробітництва науково-дослідних інститутів з ВНЗ відбилося на ефективності наукової діяльності останніх, студенти позбавлялися можливості відкритого спілкування з видатними вченими і практиками, тематика наукових досліджень звузилась і диктувалася виключно вимогами ринку.

Нормальній діяльності закладів вищої освіти в нашій державі, а також в інших країнах з перехідною формою економіки перешкоджають значні труднощі. Починаючи з недосконалості законодавства щодо вищої освіти, недостатньої уваги до неї та її фінансування. У ВНЗ спостерігається надмірна навчально-педагогічна переобтяженість викладачів, відсутня необхідна сучасна база, новітні підручники і посібники. Наявними залишаються труднощі з доступом до нових інформаційних технологій, залишається необхідний пошук додаткового заробітку викладачами і студентами тощо.

Безумовно позитивним є те, що особливо в останні роки університет розвиває плідне наукове та навчально-методичне співробітництво з провідними вищими навчальними закладами і науковими установами США, Швеції, Франції, Польщі, Канади, Словаччини, Німеччини, Болгарії, Китаю, Росії, Білорусії, Казахстану та інших зарубіжних країн. Саме в останні роки університет активізував співпрацю із зарубіжними науковими асоціаціями і фондами, що дає можливість перетворити його в центр міжнародного науково-педагогічного співробітництва в галузі вищої педагогічної освіти. Міжнародна співпраця з ВНЗ економічно розвинутих країн повинна слугувати подоланню труднощів перехідного періоду, виробленню сучасної національної моделі вищої педагогічної освіти:

Загальновизнано на рівні держави, що НПУ імені М.П.Драгоманова – це потужний ВНЗ, в якому приділяється велике значення розвитку наукових досліджень, але на першому місці все ж залишається навчальний процес і виховна робота. Для студента створені комфортні сучасні умови для навчання (з широким доступом до світових інформаційних мереж), побуту і відпочинку. В навчальному процесі беруть участь відомі професори, вчені, державні політики і суспільні діячі. Студентське життя оточене індивідуальною увагою великого числа викладачів-консультантів, наставників, психологів. Студенти мають всі можливості одержувати якісну освіту і світське виховання.

НПУ імені М.П.Драгоманова повинен стати визнаним елітним вищим навчальним закладом держави в розумінні виховання духовної еліти української нації.

Уваги заслуговує ще одна тенденція світового розвитку – інтернаціоналізація вищої освіти, яка пов’язана з відкритістю багатьох провідних ВНЗ світу для навчання громадян із будь-яких країн. Для чого відкриваються свої філії і відділення в багатьох країнах, пропонуються свої навчальні програми і спеціальності. Все інтенсивнішим стає двостроковий обмін студентами, викладачами і вченими. Відбувається взаємозбагачення новітніми науковими досягненнями, підвищення рівня навчання та науково-дослідної діяльності, поглиблення взаєморозуміння і зміцнення дружніх і добросусідських відносин.

Вища освіта нині розвивається в умовах інформаційно-комп’ютерної революції, проникненням новітніх технологій у всі сфери діяльності людини. Це є результатом експоненціального росту науково-технічних знань, плідного співробітництва вчених і дослідників із виробничниками та практиками.

Переважна кількість нових технологій виникла завдяки фундаментальним дослідженням провідних університетів. Однак не усі ВНЗ у світі можуть використовувати ці результати внаслідок відсутності необхідної матеріально-технічної бази, сучасного обладнання, можливості використання прогресивних інноваційних технологій. В нашому випадку це пов’язано як із фінансовими проблемами, так і з недооцінкою потенціальних можливостей університету.

Нові ж інформаційно-комунікативні технології відкривають нечувані можливості для розв’язання багатьох проблем вищої освіти. Провідні вищі навчальні заклади вкладають все більше фінансових коштів на мультимедійне обладнання аудиторних фондів, використовують новітню комп’ютерну техніку і можливості мережі INTERNET, застосовують модульний принцип побудови навчальних планів і програм, організовують дистанційні і віртуальні форми навчання.

Майбутнє науковців університету – це концентрація зусиль на усунення наявних недоліків у як навчально-виховній так і науково-дослідній роботі, проведення комплексних досліджень з широкого кола проблем освіти, що в цілому сприяло б підвищенню авторитету закладу в Україні та за її межами.

Авторитет університету, його потенціал, підвищення ролі вчителя, педагога в суспільстві закономірно втілиться в піднесенні загального рівня знань молодого покоління – достатньо захищеного в майбутньому, мобільного на ринку праці та духовно збагаченого і гідного наслідування.


Шкіль М.І.,
ректор НПУ імені М.П. Драгоманова,
академік АПН та АНАШ України, професорАкулов Г.В.

Узагальнення і композиції в одному класі
геометричних задач

Здійснюючи порівняльний аналіз змісту умов і структур розв’язків задач шкільної алгебри і геометрії за середнім рівнем логіко-понятійної ємності, певна перевага з фундаментальних причин залишається за геометричними задачами.

Однією з таких причин є поєднання в геометрії просторових і аналітичних уявлень про системи абстрактних об’єктів, які виступають універсальними моделями для вивчення і описання цілком конкретних явищ і закономірностей. Алгебраїчні і функціональні якості як правило в тій чи інший формі обов’язково супроводжують геометричні дослідження, розширюючи тим самим загальний склад елементів теоретичного змісту, якими ці дослідження оперують і на які спираються.

Вміння не лише розв’язувати, але й систематизувати і узагальнювати задачі за однією з обраних ознак значно підвищує загальний математичний рівень учня. Геометричні вправи в цьому напрямку є особливо корисним .

Для побудови відповідного класу нетривіальних задач, в якому міститься природне узагальнення з можливістю подання побудованого класу у вигляді однієї задачі потрібен певний методичний досвід, аналіз і пошук.

Кожна з подібних побудов як правило розрахована на розгляд в класах з поглибленим вивченням математики, в курсах факультативних занять, в роботі математичних гуртків. Такі розробки безумовно корисні і при підготовці до математичних олімпіад різних рівнів.

Розглянемо приклад класу планіметричних задач з поділами сторін трикутників і чотирикутників та дослідженням співвідношень між площами початкових і утворених фігур.

Задача 1. Сторони трикутника АВС послідовно поділена на 3 рівні частини. Перші, наступні за вершинами точки поділу кожної з сторін утворюють MNP. Знайти відношення площ трикутників MNP і АВС (мал. 1).


Розв’язання. (1 спосіб)

Позначимо S АВС=S.

Проведемо додатково KNAC. Тоді оскільки KBN подібний АВС з коефіцієнтом подібності 2/3, то SKBN =
= (4/9) S АВС=(4/9) S. Трикутники NKM і MNB рівновеликі, тому MNB=0.5 SKBN=(2/9) S. Міркуючи подібним чином одержимо, що SMPC=SMPA=(2/9) S. Тоді площа трикутника PMN матиме вигляд SPMN=SABC-3SMBN=S-(6/9)S=(1/3)S. Таким чином шукане відношення SPMN: SABC=1/3.

2 спосіб. Підійдемо до визначення площі SMBN інакше, а саме за формулою SMBN=0.5MB*BN*sin. Враховуючи, що MB=(1/3)АВ і BN=(2/3)BC одержимо
Подібним чиномЗвідки шукане відношення SMNP: SABC=1-2/3=1/3.

Узагальнимо задачу 1 по кількості частин на які діляться сторони трикутника.

Задача 2. Сторони ABC послідовно поділено на n-рівних частин. Перші, наступні за вершинами точки поділу кожної з сторін утворюють трикутник MNP. Знайти відношення площ трикутників MNP і ABC.

Розв’язання. Зауважимо, що при спробі розв’язати цю задачу подібно способу 1 задачі 1 виникають принципові ускладнення, в той час як спосіб 2 залишається простим і швидкодіючим незалежно від значення n. Дійсно, скористаємось знову малюнком 1, вважаючи, що здійснено поділ кожної сторони трикутника ABC на n рівних частин. Розглянувши MNВ, одержимоАналогічно SNPC= S MPA=((n-1)/(n2))S. Отже шукане відношенняЗадачу 2 можна в свою чергу узагальнити за порядковим номером k точок поділу на кожній стороні, що обираються для вершин трикутника MNP.

Задача 3. Сторони ABC послідовно поділено на n рівних частин. Точки, що є k-ті наступні за вершинами точки поділу кожної з сторін утворюють трикутник MNP. Знайти відношення площ трикутників MNP і ABC.

Виявляється другий спосіб розв’язання задачі 1 залишається універсальним і по відношенню до цього узагальнення. Шукана величина одержується у вигляді

Розглянемо довільний опуклий чотирикутник з відповідною системою задач, подібних до поданих вище для трикутників.

Задача 1(а). Сторони чотирикутника АВС послідовно поділено на три рівні частини. Перші, наступні за вершинами точки поділу кожної з сторін утворюють чотирикутник MNPQ. Знайти відношення площ чотирикутників MNPQ i ABCD(мал. 2).
Розв’язання. 1 спосіб. Застосувавши результати обчислень задачі 1 до трикутника АВС, одержимо SMBN=(2/9) SABC і SQPD=(2/9) SACD, звідки


SMBN+ SQPD =(2/9) (SABC+ SACD)=(2/9) S, де S= SABCD. З подібних міркувань знаходимо SNCP+ SAMQ=(2/9) S і невідоме відношення площ SMNPQ: SABCD=1-(4/9)=5/9.

2 спосіб. Використовуючи вираз для площі трикутника 0.5absin виконаємо перетворення

SMBN=0.5MB*BNsin=0.5((1/3)AB(2/3)BCsin)= (2/9)(0.5AB*BCsin=(2/9)S

Подібні перетворення з розв’язання задачі 1(2 спосіб) приводять до шуканої величини SMNPQ: SABCD=5/9.

Перше узагальнення задачи 1(а) матиме такій вигляд.

Задача 2(а). Сторони чотирикутника ABCD послідовно поділено на n рівних частин. Перші, наступні за вершинами точки поділу кожної з сторін утворюють чотирикутник MNPQ. Знайти відношення площ чотирикутників MNPK і ABCD.

Розв’язання. Подібно до ви падка з трикутником, зауважимо, що спроба розв’язання цієї узагальненої задачі за схемою способу 1 задачі 1 (а) пов’язана з принциповими ускладненнями. А спосіб 2 не втрачає простоти і швидшої дії для загального вигляду величини n. Переконаємось в цьому. Використовуючи мал.2 будемо вважати, що здійснено поділ кожної сторони чотирикутника АВСD на n рівних частин. Матимемо
Аналогічно іТак само одержимо, що і шукане відношення площ чотирикутників

Продовжимо узагальнення по номеру точок, що обираються вершинами нового чотирикутника .

Задача 3(а). Сторони чотирикутника АВСD послідовно поділено на n рівних частин. Точки, що є k-ті наступні за вершинами точки поділу кожної з сторін утворюють чотирикутник MNPQ. Знайти відношення площ чотирикутників MNPQ і ABCD.

Легко бачити, що другий спосіб розв’язання задачі 1(а) не втрачає універсальності і при цьому узагальненні, визначаючи невідоме відношення у вигляді
Один з можливих варіантів композиції задач 2 і 2(а) може бути поданий у формі такої задачі.

Задача 4. Дані трикутник і чоторикутник рівновеликі. Довести, що при жодному варіанті поділів сторін трикутника (на x частин) і чотирикутника (на y частин) площі нових утворених трикутника і чотирикутника (див. Задачі 2 і 2(а)) не можуть бути рівними.

Розв'язання. Задача зводиться до доведення того, що рівняння

(1)

немає натуральних розв’язків Рівняння (1) рівносильне рівнянню

, або (2)

Аналізуючи подібність лівої та правої частини рівняння (2) на x, приходимо до висновку, що y кратнє x, отже y не менше за x. Міркуючи подібним чином, одержується, що і x кратне y. Звідки x=y, але при цій умові рівняння (1) розв'язків не має, що і потрібно було довести.

Виділимо окремо одержані результати розв’язання узагальнених задач 3 і 3(а), позначивши S1 – площу внутрішньої фігури, побудованої за точками поділу:

, для трикутника


, для чотирикутника

Аналіз виразу у випадку п’яти або шестикутника свідчить, що застосувати розглянуті прийоми і підходи без істотних змін не просто. Ці випадки потребують дещо інших методів дослідження.

Література

1. Зарубежные математические олимпиады / Под ред.И.Н.Сергеева – М.: Наука, 1987 – С.415.

2. Практикум з розв’язання задач з математики / За ред.В.І.Михайлівського. – К.: Вища школа, 1978. – С.477.

Алєксєєнко О.Ю.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ

У навчально-виховному процесі з фізичного виховання ми використали цілісний (системний) підхід до людини як біоенергоінформаційної системи. Відомо, що фізичне виховання має за мету формування фахівця та підтримання здоров’я. А ці задачі можна виконати, лише сформувавши гармонійно розвинуту особистість, що також є особливістю нашої методики. Це означає, що засоби фізичного (в широкому розумінні – природного) виховання мають діяти на всіх рівнях організації людини: фізичному, енергетичному, інформаційному.

По суті заняття з фізичного виховання є фізичним тренуванням. Саме тренування за допомогою фізичних вправ являє собою головний аспект фізичного оздоровлення.

Ми розглядали заняття фізичними вправами як універсальний адаптоген, як пожиттєву терапію, здатну підвищити фізіологічні та функціональні резерви організму, що є ведучим механізмом фізичного оздоровлення. Фізичні тренування здатні стати чинником творчого довголіття, превентивно вирішити питання у відношенні багатьох сучасних хвороб (хронічних, неінфекційних), загальмувати процеси старіння.

В основу визначення ефективності занять з фізичного виховання у спецвідділенні покладена динаміка рівня індивідуального здоров’я. Це дало можливість здійснити індивідуальний підхід, в процесі занять дозувати навантаження відповідно до фізичного стану організму (таблиця 1), а також за даними самоконтролю визначати ефективність роботи самого студента, тобто його свідоме ставлення до свого здоров’я.

Таблиця 1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Похожие:

Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с iconНационального технического
Вісник Національного технічного університету "хпі". Збірник наукових праць
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с iconМ іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2011. – № – 356...
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 364...
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : бдпу, 2010. – № – 312...
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с iconМіністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Вісник: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко, К.: Нпу, 2002. 328 с iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница