Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру»
НазваниеРегламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру»
страница4/5
Дата24.11.2012
Размер0.59 Mb.
ТипРегламент
1   2   3   4   5

7.33. Надіслання факсом або електронною поштою термінових документів, які підлягають реєстрації в організаційно-контрольному відділі, безпосередньо структурними підрозділами забороняється.

7.34. Усі документи, передані та прийняті факсимільним зв'язком або електронною поштою, підлягають обов'язковій реєстрації. Оригінали переданих факсом або електронною поштою документів надсилаються адресату у встановленому порядку.

7.35. Копіювання наказів, розпоряджень, вказівок Генерального прокурора України і прокурора області, рішень колегії, планів роботи Генеральної прокуратури України і прокуратури області, протоколів нарад у прокурора області, його заступників, а також інших важливих документів за підписом керівництва прокуратури області здійснюється секретаріатом у першу чергу.

7.36. Матеріали та кримінальні справи витребовуються від підпорядкованих прокуратур та інших правоохоронних органів листами за підписом прокурора області, відповідного заступника прокурора області,
керівника самостійного структурного підрозділу прокуратури області, на якого покладено обов'язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні.

7.37. Матеріали і кримінальні справи, інформації про стан досудового слідства та прокурорського нагляду витребовуються структурними
підрозділами, на які безпосередньо не покладено обов'язки нагляду за додержанням законів при їх провадженні, лише за обґрунтованим рапортом на ім'я заступника прокурора області, який відповідає за організацію роботи відповідного наглядового підрозділу, з дотриманням порядку, встановленого відповідним розпорядженням Генерального прокурора України.

7.38. Кримінальні справи, які розслідуються підпорядкованими прокуратурами або іншими правоохоронними органами, у разі необхідності в порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України, можуть прийматися до провадження слідчих прокуратури області за вказівкою прокурора області або його заступника, який відповідає за роботу структурних підрозділів, що розслідують кримінальні справи. Про таке рішення керівники цих підрозділів надсилають повідомлення відповідним наглядовим підрозділам.

7.39. Матеріали та кримінальні справи, витребувані для вивчення, та ті, що надійшли до прокуратури області за ініціативи органів досудового слідства, реєструються секретаріатом на загальних підставах та у книгах обліку (додаток №8 до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України) окремо у кожному структурному підрозділі.

7.40. У разі доставки матеріалів та кримінальних справ кур’єром забороняється передача їх з рук у руки без відповідної реєстрації та обліку.

7.41. Повернення матеріалів і справ підпорядкованим прокуратурам та іншим правоохоронним органам здійснюється з обов’язковим додержанням зазначеного порядку обліку.

7.42. Кримінальні справи, у яких провадиться досудове слідство, можуть перебувати на вивченні не більше 10 днів з дня надходження у підрозділ, до компетенції якого належить безпосереднє вивчення кримінальних справ, за винятком випадків, коли кримінально-процесуальним законодавством встановлені більш стислі строки прийняття відповідних процесуальних рішень. За великого обсягу матеріалів у цих справах строк їх вивчення може бути продовжено відповідним заступником прокурора області, але не більше 20 днів.

7.43. Строк перебування на вивченні закритих кримінальних справ або тих, у яких досудове слідство зупинено, а також розглянутих судами з постановленням вироку або постанови про закриття справи за нереабілітуючих підстав, що набрали законної сили, не може перевищувати одного місяця.

7.44. Матеріали та кримінальні справи, за результатами вивчення яких прийняті рішення, що не переривають перебіг процесуальних строків або наслідком яких є початок чи відновлення досудового слідства, повертаються органам, від яких вони надійшли, не пізніше наступної доби з часу прийняття цих рішень.

7.45. Працівниками прокуратури області при прийнятті процесуальних рішень у матеріалах і кримінальних справах, що витребувані для вивчення, заповнюються та подаються до відділу з питань статистики первинні облікові документи на виявлені злочини, осіб, які їх вчинили, та про рух кримінальних справ.

7.46. Зазначені облікові документи не пізніше наступного дня реєструються відділом з питань статистики у книзі обліку та надсилаються до інформаційних підрозділів органів внутрішніх справ, прикордонної та митної служб України для реєстрації за територіальним принципом.

7.47. Облікові документи на процесуальні рішення, прийняті у матеріалах і кримінальних справах, які підслідні органам військових прокуратур, надсилаються до інформаційних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України за територіальним принципом відповідно до Порядку обліку у військових прокуратурах злочинів і осіб, які вчинили злочини, затвердженого відповідним наказом Генерального прокурора України.

7.48. Про подані для реєстрації та обліку статистичні картки відповідні прокурори інформуються в супровідних листах при поверненні матеріалів і справ.

7.49. Контроль за виконанням прийнятих рішень та наданих вказівок у кримінальних справах до їх повного виконання здійснюється керівниками відповідних структурних підрозділів.

7.50. Керівниками самостійних структурних підрозділів щомісяця до першого числа подаються заступникам прокурора області списки витребуваних кримінальних справ та матеріалів з метою забезпечення належного контролю за додержанням порядку їх витребування та строків вивчення.

7.51. Кримінальні справи, які розслідуються слідчими прокуратури області, та наглядові провадження за ними для перевірок чи вивчення надаються тільки з дозволу відповідного заступника прокурора області або прокурора області.

7.52. У разі необхідності здійснення подальшого контролю наглядові провадження, заведені на підставі повідомлень про резонансні злочини, які взяті на контроль керівництвом прокуратури області, передаються від одного структурного підрозділу до іншого через секретаріат за мотивованим рапортом, узгодженим з начальником самостійного структурного підрозділу.

7.53. Наглядове провадження, заведене старшим помічником прокурора області з міжнародно-правових доручень за кримінальною справою, що надійшла до прокуратури області від іноземного компетентного органу у порядку перейняття кримінального переслідування, за рапортом старшого помічника прокурора області з міжнародно-правових доручень, погодженого із заступником прокурора області, передається до відповідного структурного підрозділу прокуратури області для забезпечення прийняття законного процесуального рішення у такій кримінальній справі.

7.54. Наглядові провадження, матеріали перевірок та інші документи, необхідні для вивчення, доповіді керівництву прокуратури області або зняття з контролю, у встановлений строк безперешкодно надаються працівникам організаційно-контрольного відділу, відділу з питань розгляду листів та прийому громадян, старшому помічнику прокурора області з питань внутрішньої безпеки, секретаріату, а також працівникам, які за дорученням керівництва проводять службові розслідування та службові перевірки. Відповідальність за своєчасність надання документів і матеріалів покладається на керівників структурних підрозділів.


8. Організація контролю виконання


8.1. З метою забезпечення своєчасності і повноти виконання організаційних заходів та розгляду документів в апараті прокуратури області встановлюється контроль виконання. Його здійснення передбачає невідкладне доведення завдань, доручень та документів до виконавців, обов'язковість інформування відповідного керівника про хід та результати виконання, зняття виконання з контролю та облік цієї роботи.

8.2. Про встановлення контролю виконання обов'язково зазначається у планах роботи, рішеннях колегії, протоколах нарад у керівництва прокуратури області і керівників структурних підрозділів. Контроль виконання завдань, доручень та організаційно-розпорядчих документів прокуратури області встановлюється прокурором області.

8.3. Заступниками прокурора області контроль виконання встановлюється щодо завдань і доручень, інших передбачених пунктом 4.3 Регламенту документів, надісланих за їх підписом підпорядкованим прокуратурам.

8.4. Заступниками прокурора області та керівниками самостійних структурних підрозділів контроль виконання може також встановлюватися щодо документів, розгляд яких віднесено до їх компетенції відповідно до пунктів 7.13, 7.15 Регламенту. У цьому випадку вони самостійно визначають порядок здійснення контролю.

8.5. Контроль за станом розслідування кримінальних справ встановлюється прокурором області, його заступниками, керівниками самостійних структурних підрозділів, до компетенції яких віднесено здійснення нагляду за розслідуванням цих справ. Цими ж особами після прийняття остаточних процесуальних рішень у кримінальних справах стан їх розслідування знімається з контролю.

8.6. Установлення періодичності направлення підпорядкованими прокурорами інформацій щодо доручень у конкретних кримінальних справах з метою здійснення постійного контролю за якістю їх виконання забороняється.

8.7. Організаційно-контрольний відділ здійснює загальний контроль
виконання документів, взятих на контроль прокурором області, а також заходів, визначених планом роботи прокуратури області, рішеннями колегії та нарад під головуванням прокурора області.

8.8. Забезпечення контролю виконання депутатських звернень, запитів і листів покладається на відділ з питань розгляду листів та прийому громадян.

8.9. Секретаріат прокуратури області здійснює контроль за веденням діловодства у структурних підрозділах прокуратури області відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України.

8.10. Усі документи, взяті на контроль прокурором області, беруться на облік організаційно-контрольним відділом, після чого невідкладно передаються виконавцям через секретаріат.

8.11. Документи, за якими встановлено контроль виконання, беруться на облік також у структурних підрозділах. Безпосереднє виконання контрольних документів забезпечується керівником структурного підрозділу. Керівники підрозділів повідомляють організаційно-контрольний відділ про працівника, котрому доручено виконання заходів та документів, за якими організаційно-контрольним відділом здійснюється загальний контроль відповідно до пункту 8.7 Регламенту.

8.12. Якщо у взятих на контроль документах не встановлено терміну їх виконання, то вони розглядаються у визначені законодавством строки, але не більш 30 днів з часу реєстрації.

8.13. Узятий на контроль документ вважається виконаним, якщо порушені у ньому питання вирішено у повному обсязі, зроблено доповідь керівництву прокуратури області, вжито необхідних заходів прокурорського реагування, надіслано вичерпну відповідь. У день виконання або не пізніше наступного дня матеріали, які засвідчують виконання документа, передаються до організаційно-контрольного відділу для зняття з контролю, про що цим відділом робиться запис на копії документа.

8.14. Прокурором області встановлюється особливий контроль за розглядом документів, що надійшли від Президента України, Прем'єр-міністра
України та Голови Верховної Ради України. Прокурором області особливий контроль може встановлюватися і в інших випадках. Документи, за виконанням яких встановлено особливий контроль, обліковуються організаційно-контрольним відділом окремо.

8.15. Відповідальність за організацію, своєчасність та повноту розгляду документів особливого контролю покладається безпосередньо на заступників прокурора області в межах визначеної компетенції.

8.16. Про виконання документів особливого контролю заступник прокурора області доповідає прокурору області не пізніше ніж за три дні до закінчення встановленого строку їх розгляду. За результатами доповіді прокурор області приймає рішення про зняття документа з контролю або його продовження.

8.17. У разі продовження Адміністрацією Президента України
контролю виконання одночасно продовжується контроль виконання в апараті
прокуратури області. У цьому випадку додаткові інформації надсилаються до Адміністрації Президента України у строки, встановлені організаційно-контрольним відділом за погодженням зі структурними підрозділами, до прийняття остаточного рішення.

8.18. Після виконання доручення Президента України у листі, адресованому керівнику його Адміністрації, вноситься пропозиція про зняття цього доручення з контролю. Організаційно-контрольним відділом доручення Президента України, керівника його Адміністрації знімається з контролю у разі надходження відповідного листа з Адміністрації Президента України.

8.19. У випадку недотримання вимог щодо порядку, якості та строків виконання заходів та документів, які взяті на контроль, прокурором області може бути призначена службова перевірка, яка проводиться організаційно-контрольним відділом. До участі у цій перевірці можуть залучатися працівники інших підрозділів.

8.20. Наглядові провадження після зняття документів з контролю повертаються до секретаріату.

8.21. Організаційно-контрольним відділом керівництву прокуратури області щотижнево надається інформація про стан виконання документів, взятих на контроль прокурором області, а відділом з питань розгляду листів та прийому громадян – щодо вирішення депутатських звернень і запитів.


9. Організація виїздів та викликів працівників

підпорядкованих прокуратур


9.1. Перевірки діяльності підпорядкованих прокуратур проводяться відповідно до планів роботи прокуратури області, рішень колегії, координаційних, міжвідомчих, оперативних та апаратних нарад під головуванням прокурора області.

9.2. Позапланові виїзди з метою проведення перевірок у підпорядкованих прокуратурах чи на об’єктах, що їм піднаглядні, можуть здійснюватися тільки за рапортом заступника прокурора області, який погоджено прокурором області.

9.3. За наявності на доповідних записках, аналізах, узагальненнях та інших матеріалах резолюції прокурора області про проведення такої перевірки виїзд у відрядження здійснюється на підставі рапорту начальника структурного підрозділу, завізованого в організаційно-контрольному відділі і погодженого з відповідним заступником прокурора області.

9.4. Комплексні перевірки виконання підпорядкованими прокуратурами вимог Закону України «Про прокуратуру», наказів Генерального прокурора України плануються і проводяться, як правило, один раз на п’ять років у зв’язку із закінченням терміну повноважень прокурора з метою об’єктивної оцінки діяльності та вирішення питання щодо можливості його призначення на повторний строк. Позапланові комплексні перевірки здійснюються за рішенням прокурора області.

9.5. Галузеві перевірки в прокуратурах районного рівня плануються і проводяться у випадках, коли наявні дані свідчать про суттєві недоліки та прорахунки в організації роботи або порушення виконавської дисципліни на цьому напрямі, а застосовані раніше заходи до їх усунення (направлення листів, обговорення звітів конкретних працівників на нарадах та засіданнях колегії тощо) не дали позитивних результатів.

9.6. Перевірки стану виконання кількох галузевих наказів проводяться відповідними структурними підрозділами, як правило, одночасно.

9.7. Практична допомога надається відповідно до планів роботи прокуратури області, рішень колегії та нарад, а в окремих випадках – за рішенням відповідного заступника прокурора області або прокурора області, як правило, з урахуванням нетривалого часу перебування на посаді керівників прокуратури чи галузевого підрозділу, недостатнього практичного досвіду роботи.

9.8. Виїзди для перевірки звернень громадян та народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації про порушення законів, вивчення матеріалів та кримінальних справ, об’єктивності висновків комплексних перевірок здійснюються за рішенням відповідного заступника прокурора області або прокурора області на підставі обґрунтованого рапорту керівника підрозділу.

1   2   3   4   5

Похожие:

Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconТрудовий кодекс україни книга перша. Загальні положення Глава Основні положення Стаття Мета І завдання Трудового
Метою Трудового кодексу України є визначення основних засад реалізації передбачених Конституцією України трудових прав І гарантій...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconТрудовий кодекс україни книга перша. Загальні положення Глава Основні положення Стаття Мета І завдання Трудового
Метою Трудового кодексу України є визначення основних засад реалізації передбачених Конституцією України трудових прав І гарантій...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconПравила
України „Про правові засади цивільного захисту”, вимог постанов Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. №409 „Про забезпечення...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconДержавний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році
Сумської області за видами економічної діяльності. Збірники супроводжуються коротким оглядом основних тенденцій, що склалися за останні...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: Про
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» icon1. загальні положення
«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconКодекс україни із змінами І доповненнями, внесеними
Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconМіністерство освіти І науки україни
...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconУправлінням та відділам освіти Чернігівської області
Плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік, який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02. 02. 2011...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconПотреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України
У законі України «Про загальну середню освіту» зазначено, що головною метою діяльності сучасних освітніх установ є формування особистості...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница