Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру»
НазваниеРегламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру»
страница2/5
Дата24.11.2012
Размер0.59 Mb.
ТипРегламент
1   2   3   4   5

4.1. З метою організації виконання планових заходів самостійними структурними підрозділами готуються завдання, які надсилаються на місця за підписом заступників прокурора області не пізніше ніж за місяць до встановленого строку. Якщо плановий захід стосується кількох структурних підрозділів, надсилається одне спільне завдання, відповідальність за підготовку якого покладається на першого виконавця, зазначеного у плані.

4.2. Надання підпорядкованим прокурорам (прокурору) позапланових завдань та інших доручень з контрольним терміном їх виконання здійснюється, як виняток, у необхідних випадках тільки за рішенням прокурора області та за його підписом. Якщо листи орієнтовного характеру містять конкретні доручення чи вказівки або визначають терміни виконання, вони розцінюються як позапланові завдання і надсилаються на місця у такому ж порядку.

4.3. За підписом заступників прокурора області можуть також надаватися та надсилатися:

- завдання на виконання рішень колегії, координаційних, міжвідомчих, оперативних та апаратних нарад під головуванням прокурора області;

- завдання на виконання вказівок прокурора області, у тому числі з метою забезпечення належної підготовки до засідань колегії та нарад у прокурора області;

- листи-зауваження, у тому числі за наслідками виїздів до підпорядкованих прокуратур;

- листи орієнтовного та інформаційного характеру, а також про надання пропозицій чи інформації у зв’язку з проведенням навчально-методичних заходів, розробленням пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства;

- доручення щодо проведення перевірок звернень громадян, народних депутатів України, за матеріалами ревізій, аудиту, перевірок конкретних органів державного контролю і управління, заяв і повідомлень про злочини, повідомлень у засобах масової інформації та у конкретних справах.

4.4. Усі завдання та листи, зазначені у пунктах 4.1-4.3 (крім зазначених в останньому абзаці пункту 4.3), до підпису керівництвом прокуратури області надаються для вивчення до організаційно-контрольного відділу.

4.5. Працівники організаційно-контрольного відділу з’ясовують, чи дотримано вимоги Регламенту при оформленні документа, чи відповідає його зміст критеріям, визначеним галузевими наказами Генерального прокурора України, та в разі відсутності зауважень візують, а після підпису та реєстрації відповідним підрозділом присвоюють порядковий номер з відміткою “окв”. Перший примірник документа разом з його електронною копією того ж дня передається до організаційно-контрольного відділу.

4.6. Витребовування від підпорядкованих прокуратур інформації, а також даних, що не пов’язані з прокурорсько-слідчою діяльністю та звітністю, не допускається.

4.7. Надіслання документів, передбачених пунктами 4.1, 4.2, абзацами другим-п’ятим пункту 4.3, без реєстрації у організаційно-контрольному відділі забороняється. Листи, завдання, доручення, підготовлені з порушенням установлених Регламентом вимог, секретаріатом повертаються виконавцям.

4.8. За наявності інформації про направлення завдань та листів усупереч встановленому порядку чи таких, що не відповідають вимогам організаційно-розпорядчих документів Генерального прокурора України і прокурора області, начальник організаційно-контрольного відділу негайно доповідає прокурору області для вирішення питання щодо їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.

4.9. За необхідності систематичного одержання від підпорядкованих прокурорів відомостей про проведену роботу їм надсилаються завдання з періодичними термінами інформування прокуратури області. За минуванням потреби виконання таких завдань припиняється за рішенням прокурора області на підставі рапорту керівника самостійного структурного підрозділу, погодженого з відповідним заступником прокурора області та завізованого в організаційно-контрольному відділі. Організаційно-контрольний відділ вивчає доцільність тривалого виконання завдань з періодичним терміном інформування, вносить пропозиції про зняття їх з контролю.


  1. Організація роботи колегії прокуратури області


5.1. У прокуратурі області діє колегія у складі прокурора області (голова), його першого заступника, заступників, інших визначених наказом Генерального прокурора України керівних працівників органів прокуратури області.

5.2. Відповідно до ст. 18 Закону України «Про прокуратуру» колегія прокуратури області є дорадчим органом, який спрямовує наглядову роботу органів прокуратури області. Рішення колегії у необхідних випадках реалізуються наказами прокурора області.

5.3. На розгляд колегії після ретельного вивчення виносяться найбільш важливі питання, що стосуються додержання законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів Генерального прокурора України, підсумків роботи за планово-звітні періоди, організаційні, кадрові та інші питання, що потребують колегіального вирішення.

5.4. Підсумкові засідання колегії за участі підпорядкованих прокурорів проводяться, як правило, двічі на рік. У прийнятих рішеннях визначаються пріоритетні напрями прокурорсько-слідчої діяльності на наступний період та завдання апаратів.

5.5. Засідання колегії призначаються прокурором області за обґрунтованими пропозиціями його заступників або керівників самостійних структурних підрозділів, які йому безпосередньо підпорядковані, чи з власної ініціативи.

5.6. Доповідна записка, аналіз чи узагальнення з пропозиціями щодо розгляду питання на колегії заступниками прокурора області (керівниками самостійних структурних підрозділів, які безпосередньо підпорядковуються прокурору області) надаються прокурору області, який приймає рішення про час і дату проведення засідання колегії та коло його учасників.

5.7. Після прийняття такого рішення відповідальний структурний підрозділ, за необхідності, складає план підготовки засідання колегії, готує проект рішення та необхідні матеріали (довідки, об'єктивні дані про роботу підпорядкованих прокуратур (об'єктивки), проекти наказів, списки запрошених та осіб, виступи яких пропонується заслухати, інші документи).

5.8. Матеріали на розгляд колегії відповідними структурними підрозділами подаються до організаційно-контрольного відділу не пізніше як за п'ять діб до дати проведення засідання. Вони повинні містити характеристику стану законності та об'єктивну (як позитивну, так і критичну) оцінку прокурорсько-слідчої діяльності підпорядкованих прокуратур, що ґрунтується на критеріях, визначених галузевими наказами Генерального прокурора України. У проекті рішення також мають бути вказані причини недоліків і прорахунків, конкретні завдання, способи та строки їх виконання, перелік виконавців та особа, на яку покладається контроль. За наявності підстав у проекті рішення зазначаються пропозиції щодо відповідальності конкретних посадових осіб або винесення на розгляд атестаційної комісії питання про їх відповідність займаній посаді.

5.9. Документи, що виносяться на розгляд колегії, візуються виконавцями, керівниками самостійних структурних підрозділів, відповідними заступниками прокурора області, а ті, що містять статистичні дані, – начальником відділу з питань статистики. Зазначені особи несуть відповідальність за якість, достовірність, об’єктивність і повноту підготовлених матеріалів.

5.10. Відповідальний структурний підрозділ забезпечує ознайомлення керівників підпорядкованих прокуратур, звіти яких пропонується заслухати на колегії, зі змістом критичних зауважень, що викладені у матеріалах колегії.

5.11. У випадках розробки діаграм, графіків, таблиць для супроводження доповідей, графічний дизайн та комп'ютерна демонстрація здійснюється головним спеціалістом з питань комп’ютеризації прокуратури області у взаємодії з відповідними структурними підрозділами.

5.12. Організаційно-контрольний відділ готує порядок денний, що затверджується прокурором області, план проведення засідання колегії та надає членам колегії систематизовані матеріали за три дні до засідання. Цим відділом здійснюється контроль за повнотою і якістю документів, що подаються на розгляд колегії. У разі неякісної підготовки матеріалів за рапортом начальника організаційно-контрольного відділу матеріали повертаються виконавцям для опрацювання, одночасно прокурором області може бути прийнято рішення щодо перенесення дати проведення засідання.

5.13. До участі у роботі колегії за рішенням прокурора області запрошуються керівники і посадові особи державних органів, працівники апарату прокуратури області і підпорядкованих прокуратур. Запрошення зазначених працівників на засідання колегії та ознайомлення їх з необхідними документами забезпечують керівники структурних підрозділів, які готували питання для розгляду, а на підсумкові засідання – організаційно-контрольний відділ. Відповідальність за запрошення представників засобів масової інформації та вирішення питань щодо їх участі у засіданнях колегії покладається на прес-секретаря прокурора області та журналіста прокуратури області.

5.14. Якщо питання готують кілька підрозділів обласного апарату, організація його підготовки покладається на першого виконавця. Організація підготовки підсумкових засідань колегії покладається на організаційно-контрольний відділ та заступників прокурора області.

5.15. Засідання колегії проводяться за наявності більшості її членів. Головує на засіданнях прокурор області, за його відсутності – виконувач обов'язків. За рішенням голови колегії може проводитися аудіо- чи відеозапис засідання колегії.

5.16. На засіданнях колегії, як правило, доповідають заступники прокурора області або керівники самостійних структурних підрозділів. Виступи мають бути чіткими і стислими, з викладом причин порушень, з відповідними висновками та конкретними пропозиціями. Тривалість доповідей, звітів, інформацій встановлюється головуючим.

5.17. Розглянуті колегією матеріали у разі необхідності повертаються для внесення відповідних змін і доповнень до структурних підрозділів, які готували питання. Керівник структурного підрозділу у триденний строк організовує доопрацювання рішення, наказів, візує їх у керівників залучених підрозділів та заступників прокурора області.

5.18. Остаточний варіант рішення колегії візує начальник організаційно-контрольного відділу, при виданні наказу щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності або заохочення – начальник відділу роботи з кадрами, а у випадках скоєння працівниками ганебних вчинків – також старшим помічником прокурора області з питань внутрішньої безпеки. Доопрацьовані та завізовані рішення колегії, накази не пізніше п'яти робочих днів з часу засідання подаються на підпис прокурору області начальником організаційно-контрольного віділу.

5.19. Упродовж п’яти робочих днів після підписання рішення колегії організаційно-контрольний відділ складає протокол засідання колегії за підписом головуючого і начальника організаційно-контрольного відділу та упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилає його примірник до організаційно-контрольного відділу Генеральної прокуратури України.

5.20. Примірники рішення колегії, а також видані на їх підставі накази, розпорядження чи вказівки прокурора області після підпису надсилаються організаційно-контрольним відділом до підпорядкованих прокуратур, передаються членам колегії, керівникам самостійних структурних підрозділів прокуратури області відповідно до прийнятого рішення.

5.21. Контроль за повнотою, всебічністю і своєчасністю виконання рішень колегії покладається на визначених у них керівників прокуратури області.

5.22. Організаційно-контрольний відділ здійснює загальний контроль за виконанням рішень колегії. З цією метою на кожне рішення колегії заводиться окрема контрольна справа, у якій акумулюються всі документи (доповідні записки, довідки, рапорти, статистична інформація тощо), пов'язані з його виконанням.

5.23. Доповідні записки про виконання рішення колегії прокуратури області, що надійшли від прокурорів районного рівня, передаються до організаційно-контрольного відділу. Цим підрозділом забезпечується надання вказаних документів на розгляд відповідних заступників прокурора області для вивчення повноти та якості виконання і підготовки рапорту про можливість зняття рішення колегії з контролю. Рішення про зняття з контролю або продовження терміну виконання визначених заходів приймається у місячний строк від передбаченої у ньому останньої дати.

5.24. Рішення колегії знімаються з контролю прокурором області або виконувачем його обов'язків на підставі обґрунтованого рапорту заступника прокурора області, на якого покладався контроль за виконанням, або керівника самостійного структурного підрозділу, який безпосередньо підпорядкований прокурору області, завізованого начальником організаційно-контрольного відділу. У разі здійснення контролю кількома заступниками прокурора області такий рапорт за пропозиціями відповідних заступників готується організаційно-контрольним відділом і підписується його начальником.

5.25. З контролю знімаються лише повно і всебічно виконані заходи з урахуванням ефективності їх реалізації. У разі неналежного виконання рішення колегії окремими виконавцями або невиконання чи неналежного виконання окремих заходів контроль виконання у цій частині продовжується.

5.26. Листи підпорядкованим прокурорам про зняття рішення (окремих заходів) колегії з контролю чи його продовження готує структурний підрозділ, якого стосується питання, за підписом відповідного заступника прокурора області, а підсумкових рішень – організаційно-контрольним відділом за підписом прокурора області.

5.27. Організаційно-контрольний відділ здійснює облік засідань колегії та прийнятих рішень, періодично вивчає практику роботи колегії, стан виконання визначених заходів, вносить пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.


6. Організація проведення нарад


6.1. Керівництвом прокуратури області, керівниками структурних підрозділів проводяться оперативні наради за необхідності розгляду та обговорення питань з окремих напрямів діяльності підпорядкованих прокуратур і піднаглядних органів, що не потребують комплексного підходу до їх вирішення, а також щодо організації роботи структурних підрозділів апарату, результатів перевірок, надання практичної допомоги, аналітичних досліджень, звітів прокурорсько-слідчих працівників про виконання службових обов'язків, виконавської дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.

6.2. За рішенням прокурора області за участі його заступників, керівників структурних підрозділів та інших працівників прокуратури області проводяться апаратні наради для визначення невідкладних заходів, спрямованих на підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності.

6.3. Організація проведення оперативних (апаратних) нарад у прокурора області здійснюється організаційно-контрольним відділом, а за дорученням прокурора області – іншими структурними підрозділами.

6.4. Результати оперативної (апаратної) наради оформляються протоколами упродовж п’яти робочих днів з часу їх проведення за підписом головуючого лише у разі прийняття рішень та визначення конкретних заходів. Якщо такі рішення та заходи не визначалися, у відповідній книзі обліку фіксується дата проведення наради, склад учасників, розглянуті питання.

6.5. Контроль за якісним і своєчасним виконанням рішень оперативних нарад у структурних підрозділах покладається на їх керівників, у заступників прокурора області – на керівників самостійних структурних підрозділів, у прокурора області – на заступників прокурора області, організаційно-контрольний відділ, інших керівників самостійних структурних підрозділів, підпорядкованих безпосередньо прокурору області.

6.6. Рішення оперативних (апаратних) нарад, проведених під головуванням прокурора області, знімаються з контролю на підставі обґрунтованого рапорту заступника прокурора області або керівника самостійного структурного підрозділу, підпорядкованого безпосередньо прокурору області, завізованого начальником організаційно-контрольного відділу.

6.7. Якщо контроль за виконанням рішення наради покладався на кількох заступників прокурора області, такий рапорт готується організаційно-контрольним відділом за підписом його начальника на підставі пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, погоджених із відповідними заступниками прокурора області.

6.8. Рішення оперативних нарад у заступників прокурора області та керівників структурних підрозділів знімаються з контролю на підставі рапорту тих працівників, на яких покладався контроль.

6.9. У разі неналежного виконання ухваленого нарадою рішення або окремих заходів контроль виконання у цій частині продовжується.

6.10. Облік оперативних та апаратних нарад, проведених прокурором області, здійснюється організаційно-контрольним відділом, а щодо розслідування кримінальних справ, які перебувають у провадженні слідчих прокуратури області, – відповідним самостійним структурним підрозділом. У структурних підрозділах здійснюється облік оперативних нарад, проведених їх керівниками.

6.11. Для узгодження діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю та протидії корупції прокурором області проводяться координаційні наради за участі керівників правоохоронних органів.

6.12. Організація, підготовка та проведення координаційних нарад здійснюється відповідно до Положення про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю та корупцією, затвердженого в установленому порядку.

1   2   3   4   5

Похожие:

Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconТрудовий кодекс україни книга перша. Загальні положення Глава Основні положення Стаття Мета І завдання Трудового
Метою Трудового кодексу України є визначення основних засад реалізації передбачених Конституцією України трудових прав І гарантій...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconТрудовий кодекс україни книга перша. Загальні положення Глава Основні положення Стаття Мета І завдання Трудового
Метою Трудового кодексу України є визначення основних засад реалізації передбачених Конституцією України трудових прав І гарантій...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconПравила
України „Про правові засади цивільного захисту”, вимог постанов Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. №409 „Про забезпечення...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconДержавний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році
Сумської області за видами економічної діяльності. Збірники супроводжуються коротким оглядом основних тенденцій, що склалися за останні...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: Про
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» icon1. загальні положення
«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconКодекс україни із змінами І доповненнями, внесеними
Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconМіністерство освіти І науки україни
...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconУправлінням та відділам освіти Чернігівської області
Плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік, який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02. 02. 2011...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconПотреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України
У законі України «Про загальну середню освіту» зазначено, що головною метою діяльності сучасних освітніх установ є формування особистості...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница