Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру»
НазваниеРегламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру»
страница1/5
Дата24.11.2012
Размер0.59 Mb.
ТипРегламент
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом прокурора

Житомирської області

№ 80 від 14 травня 2012 року


РЕГЛАМЕНТ

прокуратури Житомирської області


1. Загальні положення


1.1. Організація, засади і порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, міжнародно-правовими договорами, наказами, інструкціями, розпорядженнями, вказівками Генерального прокурора України, прокурора Житомирської області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також цим Регламентом.

1.2. Керівництво органами прокуратури Житомирської області здійснює прокурор Житомирської області.

1.3. Заступники прокурора області організовують, спрямовують, контролюють роботу структурних підрозділів на закріплених за ними напрямах прокурорсько-слідчої діяльності, приймають рішення управлінського та процесуального характеру з питань, віднесених до їх компетенції.

1.4. Розподіл службових обов'язків між керівництвом прокуратури області і взаємозамінність визначаються наказом прокурора області.

1.5. За координацію діяльності заступників прокурора області, структурних підрозділів з питань, вирішення яких потребує комплексного підходу, відповідає перший заступник прокурора області, якщо інше не передбачено конкретною вказівкою прокурора області.

1.6. Керівники структурних підрозділів прокуратури області, їх
заступники є безпосередніми організаторами роботи у підрозділах.

1.7. Питання організації роботи з окремих напрямів визначаються у галузевих наказах Генерального прокурора України.

1.8. Проекти наказів, інструкцій, положень, розпоряджень, вказівок прокурора області, зміни та доповнення до них готуються структурними підрозділами відповідно до напрямів прокурорсько-слідчої діяльності за погодженням із заступниками прокурора області та організаційно-контрольним відділом. Їх оформлення здійснюється у порядку, встановленому Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.

1.9. Зміни та доповнення до Регламенту прокуратури області вносяться відповідним наказом прокурора області, що готується організаційно-контрольним відділом на підставі обґрунтованих пропозицій керівників самостійних структурних підрозділів, завізованих заступниками прокурора області.

1.10. Проекти наказів щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури області і підпорядкованих прокуратур готуються структурними підрозділами та подаються на підпис прокурору області після погодження з відповідними заступниками прокурора області та відділом роботи з кадрами. Проекти наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності за вчинення проступку, який ганьбить працівника прокуратури, візуються у старшого помічника прокурора області з питань внутрішньої безпеки.

1.11. Документи щодо зміни структури та штатної чисельності прокуратури області готуються за пропозиціями заступників прокурора області відділом роботи з кадрами за участі організаційно-контрольного відділу.

1.12. Відділ роботи з кадрами невідкладно доводить до відома керівників самостійних структурних підрозділів та підпорядкованих прокурорів про зміни у структурі прокуратури області, призначення, переміщення керівних кадрів, а в необхідних випадках – накази Генерального прокурора України та прокурора області про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорсько-слідчих працівників.

1.13. Внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, засади регулювання трудових відносин визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників прокуратури Житомирської області.

1.14. Порядок здійснення представництва прокуратури області та її службових осіб у судах загальної юрисдикції у справах, у яких прокуратура області та її службові особи виступають як сторони або треті особи, встановлюється Генеральним прокурором України.

1.15. Перший заступник або заступники прокурора області згідно з розподілом обов’язків є повноважними особами для підписання довіреностей, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами у справах, де прокуратура області та її посадові особи виступають як сторони або суб'єкти оскарження.

1.16. Діяльність прокуратури області здійснюється в умовах гласності. Офіційні повідомлення засобам масової інформації від імені прокуратури області надсилаються прес-секретарем прокурора області та журналістом прокуратури області за погодженням із прокурором області. Персональну відповідальність за достовірність і повноту наданих відомостей несуть заступники прокурора області, керівники самостійних структурних підрозділів, прес-секретар прокурора області, журналіст прокуратури області.

1.17. Прокуратура області має офіційний інтернет-портал, на якому розміщується інформація про діяльність органів прокуратури області, документи нормативного характеру, відомості, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», а також офіційні повідомлення для засобів масової інформації, які надходять від прес-секретаря прокурора області і журналіста прокуратури області. Порядок розміщення матеріалів на офіційному інтернет-порталі встановлюється розпорядженням прокурора області.


2. Організація роботи

структурних підрозділів прокуратури області


2.1. Самостійний структурний підрозділ прокуратури області – це управління, відділ, інший підрозділ, що відповідно до затвердженої структури прокуратури області не входять до складу інших підрозділів і підпорядковуються безпосередньо заступнику прокурора області або прокурору області.

2.2. Завдання і функції самостійного структурного підрозділу, права та обов’язки його працівників визначаються у Положеннях, які затверджуються наказами прокурора області. Положення про самостійні структурні підрозділи прокуратури області попередньо візуються їх керівниками, начальником організаційно-контрольного відділу і відповідними заступниками прокурора області. Оригінали цих документів після затвердження передаються до організаційно-контрольного відділу та упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання керівником самостійного структурного підрозділу надсилається до відповідного підрозділу Генеральної прокуратури України.

2.3. Розподіл функціональних обов'язків між працівниками структурних підрозділів проводиться їх керівниками за погодженням з начальниками самостійних структурних підрозділів та затверджується відповідними заступниками прокурора області, або прокурором області – щодо структурних підрозділів, які йому безпосередньо підпорядковані. При розподілі враховується теоретична підготовка, практичний досвід, індивідуальні нахили та здібності працівників.

2.4. Робота структурних підрозділів апарату прокуратури області організовується, як правило, за зонально-предметним принципом з використанням спеціалізації працівників, закріплення за ними зон і предметів (тем) як дієвого засобу підвищення ефективності прокурорсько-слідчої діяльності. За кожним працівником структурного підрозділу визначаються функціональні обов'язки та права, закріплюються прокуратури районного рівня та предметні напрями роботи, встановлюється обов'язковий перелік інформації, документів, матеріалів і статистичних даних, необхідних для виконання покладених на нього завдань.

2.5. Зональні прокурори забезпечують:

- належний вплив на стан справ у закріплених прокуратурах та ефективність роботи з відповідного напряму діяльності;

- формування накопичувальних справ, у яких зосереджуються матеріали, що характеризують стан законності на предметних напрямах, території та об’єктах, піднаглядних закріпленим прокуратурам;

- методичне керівництво роботою закріплених прокуратур на певному напрямі, оперативний контроль за своєчасним і повним виконанням управлінських рішень;

- вивчення якості актів прокурорського реагування, інших документів та вжиття заходів до усунення недоліків при їх підготовці, надання працівникам підпорядкованих прокуратур фахової практичної допомоги;

- періодичне вивчення з виїздами на місця стану справ у підпорядкованих прокуратурах у порядку, встановленому розділом 9 Регламенту.

2.6. Структурні підрозділи прокуратури області роботу на своїх напрямах організовують з урахуванням галузевих наказів Генерального прокурора України, основного плану роботи прокуратури області, рішень колегії, нарад, доручень, вказівок, інших організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури України і прокуратури області.

2.7. Узгодженість у роботі структурних підрозділів обов'язкова при здійсненні спільних заходів, зокрема:

 • плануванні роботи, підготовці планових і позапланових завдань підпорядкованим прокурорам;

 • розробці наказів, розпоряджень, вказівок прокурора області та їх виконанні;

 • організації та проведенні виїздів до підпорядкованих прокуратур;

 • вивченні та узагальненні практики прокурорської діяльності, у тому числі при комплексному опрацюванні тем, пріоритетних у прокурорсько-слідчій діяльності;

 • підготовці документів до органів влади, правоохоронних та інших органів;

 • визначенні оптимальної структури та штатної чисельності апарату прокуратури області, підпорядкованих прокуратур;

 • опрацюванні та підготовці проектів нормативно-правових актів;

 • розробці пам'яток, методичних рекомендацій, інформаційних листів;

 • підвищенні ділової кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників.

2.8. Забезпечення комплексного підходу щодо вирішення питань при плануванні роботи, проведенні засідань колегії та нарад у прокурора області, контролю виконання, організації виїздів працівників кількох самостійних структурних підрозділів до підпорядкованих прокуратур, а також в інших випадках за вказівкою прокурора області, здійснює організаційно-контрольний відділ.


3. Планування роботи


3.1. План роботи прокуратури області складається на півріччя з визначенням у ньому першочергових та перспективних заходів, які щоквартально корегуються. У плані передбачаються заходи з урахуванням стану законності, визначених пріоритетних напрямів діяльності органів прокуратури, поширеності правопорушень та соціально-економічних проблем в області.

3.2. Пропозиції до плану роботи, графіка виїздів, орієнтовного графіка проведення засідань колегії, координаційних і міжвідомчих нарад, списку осіб, які викликаються на стажування, вносяться до організаційно-контрольного відділу не пізніше 20 числа останнього місяця поточного кварталу керівниками самостійних структурних підрозділів за попереднім погодженням із відповідними заступниками прокурора області. Зазначені пропозиції повинні містити обґрунтування доцільності проведення перевірок додержання чинного законодавства, комплексних або галузевих перевірок підпорядкованих прокуратур, структурних підрозділів, надання практичної допомоги, заходів аналітичного, навчального і методичного характеру, стажування прокурорсько-слідчих працівників.

3.3. При плануванні заходів застосовується диференційований підхід до залучення підпорядкованих прокурорів, виходячи зі стану законності та злочинності на відповідній території, а також з урахуванням їх загального навантаження.

3.4. За наслідками опрацювання пропозицій організаційно-контрольним відділом формується проект плану роботи прокуратури області. Завізований керівниками самостійних структурних підрозділів і узгоджений із заступниками прокурора області план подається начальником організаційно-контрольного відділу для затвердження прокурору області.

3.5. Не пізніше 25 числа останнього місяця поточного кварталу план роботи разом з графіком виїздів та списком осіб, які викликаються на стажування, орієнтовним графіком проведення засідань колегії, координаційних і міжвідомчих нарад надсилається організаційно-контрольним відділом прокурорам районного рівня та надається для організації виконання заступникам прокурора області, керівникам самостійних структурних підрозділів, а також упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання надсилається до організаційно-контрольного управління Генеральної прокуратури України.

3.6. Щоквартальне корегування плану роботи здійснюється наказом прокурора області. Упродовж кварталу зміни до плану, за необхідності, вносяться у такому ж порядку на підставі мотивованого рапорту відповідного заступника прокурора області за погодженням з організаційно-контрольним відділом. Про внесення змін відповідальний структурний підрозділ невідкладно інформує підпорядкованих прокурорів, а організаційно-контрольний відділ – упродовж п’яти робочих днів з моменту підписання відповідного наказу – організаційно-контрольне управління Генеральної прокуратури України.

3.7. Науково-практичні конференції, семінари, інші навчальні заходи за участі працівників підпорядкованих прокуратур проводяться самостійними структурними підрозділами прокуратури області відповідно до плану роботи прокуратури області, рішень колегії та нарад у прокурора області. В інших випадках такі заходи здійснюються лише за рапортом відповідного заступника прокурора області, погодженим із прокурором області.

3.8. Виконання планового заходу завершується:

- вивчення, аналіз чи узагальнення – складанням відповідного аналітичного документу за підписом виконавця, погодженого з керівником самостійного структурного підрозділу та затвердженого відповідним заступником прокурора області, або прокурором області – щодо тих підрозділів, які йому безпосередньо підпорядковані;

 • проведення перевірок додержання вимог законодавства у діяльності підприємств, установ, організацій та стану прокурорського нагляду з окремих напрямів – складанням доповідної записки на ім'я прокурора області за підписом відповідного заступника прокурора області, або керівника самостійного структурного підрозділу, який безпосередньо підпорядковується прокурору області;

 • проведення перевірок організації виконання галузевих наказів Генерального прокурора України в органах прокуратури чи надання їм практичної допомоги – складанням доповідної записки на ім'я прокурора області за підписом виконавця, погодженої безпосереднім керівником, керівником самостійного структурного підрозділу і відповідним заступником прокурора області;

 • проведення семінарів, науково-практичних конференцій - складанням рапорту на ім’я прокурора області про їх проведення за підписом відповідного заступника прокурора області чи керівника самостійного структурного підрозділу, який безпосередньо підпорядковується прокурору області.

3.9. Доповідні записки, аналітичні та інші документи про виконання планових заходів повинні містити конкретні пропозиції щодо їх реалізації (розгляду на засіданні колегії, координаційній, міжвідомчій чи оперативній нараді, надсилання інформаційних листів, листів орієнтовного характеру, листів-зауважень, внесення документів прокурорського реагування тощо).

3.10. Про виконання планового заходу заступники прокурора області особисто доповідають прокурору області з внесенням пропозицій щодо шляхів реалізації відповідних матеріалів.

3.11. Виконання планового заходу у повному обсязі (проведення наглядових та галузевих перевірок, складання аналізів і узагальнень) повинно бути завершено у тому місяці, який визначено у плані. У разі неможливості виконання заходу в установлений термін відповідний заступник прокурора області або керівник самостійного структурного підрозділу, який безпосередньо підпорядкований прокурору області, не пізніше ніж за тиждень до кінця місяця звертається з мотивованим рапортом до прокурора області про продовження строку виконання. Дата реалізації планових заходів шляхом розгляду відповідного питання на засіданні колегії чи нараді визначається прокурором області.

3.12. Контроль за своєчасним, повним і якісним виконанням планових заходів покладається на заступників прокурора області та організаційно-контрольний відділ, а щодо стажування працівників підпорядкованих прокуратур – на відділ роботи з кадрами.

3.13. Після виконання планового заходу керівники самостійних структурних підрозділів забезпечують невідкладну передачу копій відповідних документів (аналізів, узагальнень, доповідних записок) до організаційно-контрольного відділу, який завершує контроль за виконанням планового заходу лише після передачі копій усіх документів, що свідчать про кінцеву реалізацію заходу (рішення колегії, постанови координаційної чи міжвідомчої наради, протоколу оперативної наради, направлених на місця листів, унесених актів прокурорського реагування тощо).

3.14. Організаційно-контрольний відділ зобов’язаний активно впливати на стан планування роботи, вивчати обґрунтованість пропозицій самостійних структурних підрозділів та їх відповідність вимогам наказів Генерального прокурора України та цього Регламенту, вносити пропозиції щодо удосконалення якості та процедури планування, надавати прокурору області інформацію про стан виконання планових заходів.


 1. Порядок надіслання завдань, доручень та листів

підпорядкованим прокурорам

  1   2   3   4   5

Похожие:

Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconТрудовий кодекс україни книга перша. Загальні положення Глава Основні положення Стаття Мета І завдання Трудового
Метою Трудового кодексу України є визначення основних засад реалізації передбачених Конституцією України трудових прав І гарантій...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconТрудовий кодекс україни книга перша. Загальні положення Глава Основні положення Стаття Мета І завдання Трудового
Метою Трудового кодексу України є визначення основних засад реалізації передбачених Конституцією України трудових прав І гарантій...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconПравила
України „Про правові засади цивільного захисту”, вимог постанов Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997 р. №409 „Про забезпечення...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconДержавний комітет статистики України Головне управління статистики у Сумській області Проект каталогу статистичних видань по Сумській області у 201 2 році
Сумської області за видами економічної діяльності. Збірники супроводжуються коротким оглядом основних тенденцій, що склалися за останні...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconПрограма розвитку освіти І науки Запорізької області на 2013-2017 роки (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: Про
Указом Президента України від 17. 04. 2002 №347/2002, Указу Президента України від 30. 09. 2010 №926/2010 «Про заходи щодо забезпечення...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» icon1. загальні положення
«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconКодекс україни із змінами І доповненнями, внесеними
Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconМіністерство освіти І науки україни
...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconУправлінням та відділам освіти Чернігівської області
Плану основних заходів цивільного захисту на 2011 рік, який затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02. 02. 2011...
Регламент прокуратури Житомирської області Загальні положення Організація, засади І порядок діяльності прокуратури Житомирської області визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру» iconПотреби життя, шкільна практика дають нове розуміння навчання. Згідно із Законом України “Про освіту”, Державною національною доктриною розвитку освіти України
У законі України «Про загальну середню освіту» зазначено, що головною метою діяльності сучасних освітніх установ є формування особистості...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница