Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar
НазваниеProf. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar
страница1/17
Дата24.11.2012
Размер0.9 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

toegepaste biomeganika

STUDIEGIDS VIR

MBWS 683 PAC

*MBWS683PAC*

FAKULTEIT GESONDHEIDSWETENSKAPPEStudiegids saamgestel deur:

Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar


Taalsorg nn.

=Bladuitleg deur Elsabé Botha, graphikos.

Hantering van drukwerk en verspreiding deur Departement Logistiek (Verspreidingsentrum).

Gedruk deur Platinum Press (018) 299 4226.

Kopiereg  2012-uitgawe. Hersieningsdatum 2012.

Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus.

Geen gedeelte van hierdie boek mag in enige vorm of op enige manier sonder skriftelike toestemming van die publiseerders weergegee word nie.


INHOUDSOPGAWE

Verwelkoming en oriëntering v

Waarskuwing teen plagiaat viii

Afdeling A: Toegepaste biomeganika 1

Dosent verantwoordelik vir hierdie deel van die module 1

Studie-ikone 1

Module-uitkomste 3

Leereenheid-uitkomste 3

Voorvereistes 4

Studiemateriaal 4

Moduleplan 6

VIDEO-ANALISERING EN PRAKTIESE BIOMEGANIKA 7

Video-analisering 8

BIOMEGANIESE ANALISES 13

Assessering 17

Afdeling B: Motoriese leer 19

Dosente verantwoordelik vir hierdie deel van die module 19

Samestelling van die kursus 19

Onderrig 20

Kontakgeleenthede 20

Ikone 20

Moduleplan 21

Module-uitkomste 22

Studiemateriaal 22

Evaluering 22

Handleiding vir bibliografiese styl, Jan. 2009 23

Werksprogram 23

1 Neurofisiologie 25

1.1 Oorsig oor perseptueel-motoriese gedrag 29

1.2 Persepsie 31

1.3 Sentrale beplanning 33

1.4 geheue, terugvoering en die beheer van bewegingsuitvoering 35

1.5 Energiegewing aan die sisteem vir waarneembare respons 37

1.6 Integrasie en toepassing van leergedeeltes 39

1.7 Neurologiese disfunksie wat tot bewegingsgestremdheid kan lei 41

2 Talentidentifisering (TID) en ontwikkeling se bydrae tot sport­prestasie 43

2.1 Omskrywing van talentidentifisering in sport en talentvolle atlete 46

2.2 Klassifisering van talent 48

2.3 Navorsing in talentidentifisering en talentidentifiseringsmodelle 50

2.4 Toetsing en verslaggewing van TID 54

2.5 Taakanalise van sport vir talent- identifisering en die glypopulasie-navorsingsmodel 56

3 Groei, ryping en sportprestasie 59

3.1 Groei- en ontwikkelingskurwes van liggaamsamestellingveranderlikes 60

3.2 Groei- en ontwikkelingskurwes van fisieke prestasieverwante veranderlikes 64

3.3 Chronologiese versus biologiese ryping en sportprestasie 67

3.4 Groei en oefenintensiteit 77

3.5 Waarde vir die sportwetenskaplike: Praktiese toepassing 79

3.6 Toepassingsmoontlikhede van groei- en ontwikkelingstendense in sportwetenskap 80Verwelkoming en oriëntering

U word hartlik welkom geheet by hierdie module in Toegepaste Biomeganika. Hierdie module beslaan 160 studie-ure (16 krediete) en bestaan uit 2 gedeeltes, naamlik Toegepaste Biomeganika (4kr) en Motoriese Leer (12kr). Laasgenoemde sluit ook Sporttalentidentifisering in Die module is ’n jaarmodule wat tydens die honneursjaar in Sportwetenskap aangebied word. U sal normaalweg twee kontaksessies per week klas hê wat van tyd tot tyd met teoretiese en praktiese kontaksessies afgewissel sal word. U sal egter gedurende die aanvanklike blokprogram wat oor vier (5) weke strek bepaalde praktiese opleidingsessies ondergaan wat as grondslag moet dien vir die toepassing van beide eenhede deur die loop van die jaar.

Dit is ’n baie belangrike module in die Sportwetenskapprogram en dien as grondslag waaruit heelwat van die teoretiese inligting wat hieruit opgedoen word, prakties in die Sportwetenskap­omgewing toegepas kan word. Dié module is daarop gerig om die biomeganiese en motoriese leerbeginsels in die sportpraktyk toe te pas, sodat dit tot die identifisering, ontwikkeling en bevordering van prestasie kan bydra.

Die eerste deel van hierdie module behels opleiding in die analisering van bewegings en sportwedstryde deur middel van video-analises en ’n rekenaarsagtewarepakket – bekend as Dartfish (daar is verskeie ander soortgelyke programme soos Silicon Coach, Verusco e.a beskikbaar, maar ons het op Dartfish besluit). Laastens sal daar geleenthede geskep word waardeur die teoretiese kennis en opleiding in video-analise toe te pas tydens u betrokkenheid by sportspanne en/of dienste wat aan individue of spanne gelewer kan word.

In die Motoriese Leergedeelte van hierdie module, sal daar ook aandag gegee word aan die teoretiese basis van Sporttalentidentifisering en hoe dit in die sportpraktyk op verskillende sporte en vlakke van deelname toegepas kan word.

Die entoesiasme waarmee hierdie module aangepak gaan word, sal bepalend wees van die sukses en bevrediging wat jy as student daaruit sal ervaar. Sien dit as ’n verdere toevoeging om jou ten beste toe te rus vir dit wat in die sportwetenskappraktyk van jou verwag word. Verder sal dit nuwe uitdagings aan jou stel om dmv hierdie kennis en vaardighede nuwe geleenthede binne die werksterrein as sportwetenskaplike praktisyn te skep. Gryp dit met beide hande aan en dra by tot die uitbouing van Sportwetenskap as ondersteuning tot die bevordering en ontwikkeling van sport in ons land.


Baie sterkte


Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar • Berekening van DeelnamepuntDie berekening van u deelnamepunt vir MBWS 683 sal soos volg gedoen word:

Afdeling A

2 x Onderrigtoetse10%

5 x Video-opnames en analise-opdragte en verslag

60%

5 X Navorsingsartikel voorbereiding en -voordrag

30%

Deelnamepunt

100%Afdeling B

Drie groot opdragte word aan die einde van hierdie studiegids uiteengesit wat by sekere leergedeeltes, tesame met ander opdragte soos uiteengesit by die leergedeelte, voltooi moet word. By die tersaaklike leergedeeltes sal aangedui word watter van die 3 opdragte of gedeeltes daarvan voltooi moet word as uitkoms van die leergedeelte.

Puntetoekenning

Leereenheid 1 30%

Leereenheid 2, 3 70%

  Opdragte: 70%

  Klasbydrae: 30%

 • Semesterpunt 30+70/2 = 60%

 • Eksamenvraestel: 40%

Deelnamepunt: 100%


Ten einde toelating tot die eksamen te verkry, moet ’n leerder ’n deelnamepunt van ten minste 40 % behaal.

Deelnamebewys

Toelating tot enige eksamen word net toegestaan aan ’n leerder wat tot die bevrediging van die skooldirekteur, wat optree in oorleg met die vakgroepvoorsitter, deur die voorlegging van ’n deelnamebewys bewys gelewer het dat voldoen is aan die deelnamevereistes van die betrokke module, soos dit in die betrokke fakulteitsreëls uiteengesit is. In die MBWS 683-module word die volgende kriteria gebruik om te bepaal of ’n deelnamebewys aan ’n leerder uitgereik word met die oog op toelating tot die eksamen, al dan nie:

 • ’n Gemiddelde deelnamepunt van ten minste 40%;

 • getroue bywoning van klasse;

 • nougesette voorbereiding van die navorsingsartikels;

 • voltooiing en indiening van alle werkopdragte tydens die geskeduleerde kontaksessies;

 • voorbereiding van alle leereenhede en leergedeeltes met die oog op groepwerk en klasbesprekings.Eksamenpunt

  Vanwee die toegepaste aard van Biomeganika en die ontwikkeling van kennis rakende sodanige toepassings en tegnieke, sal die eksaminering van Afdeling A in die vorm van ‘n werksopdrag geskied. Daar sal gedurende die eksamen wat teen die einde van die module sal plaasvind, opdragte in ‘n houer geplaas word en elke student kry dan ‘n kans om ‘n opdrag te trek wat dan binne die bestek van ‘n week uitgevoer en afgehandel moet word. Daar sal saam met die opdrag bepaalde riglyne neergelê word van wat met die uitvoering van die opdrag verwag word. Die punt wat met die opdrag behaal word, sal as die eksamenpunt gereken word.

  Afdeling B sal ‘n formele vraestel gedurende die eksamen behels

Finale modulepunt

Die finale modulepunt word saamgestel uit die deelnamepunt en eksamenpunt.

Deelnamepunt

50%

Eksamenpunt

50%

Finale modulepunt

100%


Slaagvereistes

 • Die bepalings van Algemene Reël A.8 en al die subparagrawe is van toepassing.

 • Die subminimum vir alle modules waarin eksamen geskryf is, is 40% (Algemene Reël A.8.9).

 • Die slaagvereiste vir ’n module waarin eksamen geskryf is, is ’n modulepunt van 50% (Algemene Reël A.8.7).

 • ’n Leerder mag binne die maksimum studietydperk van drie jaar modules wat nie 25% van die modules van die program oorskry nie, eenmalig herhaal.

 • ’n Leerder wat modules herhaal, moet opnuut vir daardie modules registreer en ’n deelnamebewys verwerf of aan ander vereistes voldoen, soos deur die skooldirekteur bepaal, om tot die eksamen in daardie modules toegelaat te word.

 • Indien ’n leerder wat modules herhaal, nie tydens die eersvolgende eksamentydperk vir die betrokke modules in die modules slaag nie, geld Algemene Reël A.9. Die studie word met ander woorde getermineer.Waarskuwing teen plagiaatWERKSTUKKE IS INDIVIDUELE TAKE EN NIE GROEPAKTIWITEITE NIE (TENSY DIT UITDRUKLIK AANGEDUI WORD AS ‘N GROEPAKTIWITEIT)

Kopiëring van teks van ander leerders of uit ander bronne (byvoorbeeld die studiegids, voorgeskrewe studiemateriaal of direk vanaf die internet) is ontoelaatbaar – net kort aanhalings is toelaatbaar en slegs indien dit as sodanig aangedui word.

U moet bestaande teks herformuleer en u eie woorde gebruik om te verduidelik wat u gelees het. Dit is nie aanvaarbaar om bestaande teks/stof/inligting bloot oor te tik en die bron in 'n voetnoot te erken nie – u behoort in staat te wees om die idee of begrip/konsep weer te gee sonder om die oorspronklike skrywer woordeliks te herhaal.

Die doel van die opdragte is nie die blote weergee van bestaande materiaal/stof nie, maar om vas te stel of u oor die vermoë beskik om bestaande tekste te integreer, om u eie interpretasie en/of kritiese beoordeling te formuleer en om 'n kreatiewe oplossing vir bestaande probleme te bied.

Wees gewaarsku: Studente wat gekopieerde teks indien sal 'n nulpunt vir die opdrag ontvang en dissiplinêre stappe mag deur die Fakulteit en/of die Universiteit teen sodanige studente geneem word. Dit is ook onaanvaarbaar om iemand anders se werk vir hulle te doen of iemand anders in staat te stel om u werk te kopieer – moet dus nie u werk uitleen of beskikbaar stel aan ander nie!


Afdeling A: Toegepaste biomeganika

Dosent verantwoordelik vir hierdie deel van die moduleDosent

Prof. DDJ Malan
Kantoornommer 202
North-West University-PUK FNB High Performance Institute of Sport
Skool vir Biokinetika, Rekreasie en SportwetenskapTel (w)

(018) 299 1795Faks

(018) 299 2021E-pos

dawie.malan@nwu.ac.zaSpreekure

Indien u enige probleme met u akademiese werk of selfs ander probleme ondervind wat u prestasievermoë mag benadeel, moet u asseblief nie huiwer om vir hulp aan te klop nie. Die spreekure is soos volg:

Maandae 10:30-13:00; 14:00-17:00

Dinsdae 10:30-11:00; 14:00-17:00

Woensdae 13:00-17:00

Donderdae 09:00-13:00

Vrydae 08:00-13:00

Studie-ikone

In die studiegids word ’n aantal ikone gebruik om sekere inligting aan u deur te gee. Dit is baie belangrik dat u ag slaan op elkeen van die ikone en u beplanning ook volgens elk daarvan sal rig. Die volgende ikone word in die studiegids gebruik:Toets die stand van u kennis / insig.Individuele oefening.

Belangrike inligting.Neem u antwoorde saam na die kontakgeleentheid/ groepbyeenkoms vir bespreking.Addisionele leeswerk.Inleidende opmerkings.Algemene oorsig.Bestudeer die aange-toonde materiaal in die handboek / artikel, ens.Uitkomste.Werkopdrag.Voorbereiding vir die kontaksessie/ groepbyeenkoms.Datum vir inlewering.Hersiening.
Video.
Gevallestudie.Skryf die klastoets volgens skedule.Geskatte studietyd.Toepassing.Verkry internettoegang en voer die meegaande opdrag uit.Laboratoriumopdrag/
besoek / eksperiment.

Volgens die skedule gaan assessering op hierdie tydstip plaasvind.

Praktiese sessie.Module-uitkomste

Na afhandeling van hierdie module behoort u in staat te wees om:

 • ’n omvattende en sistematiese kennis rakende die toepassing van Biomeganika in die sportpraktyk te kan demonstreer;

 • navorsingsliteratuur rakende die toepassing van Biomeganika in sport te kan ontleed en toepaslike afleidings en gevolgtrekkings daaruit kan maak;

 • tegnologie te kan gebruik om die toepassing van die beginsels van Biomeganika te ontleed en weer te gee;

 • in alle vorme van kommunikasie aan te toon dat ’n gevestigde waardesisteem onderliggend is; en

 • eties korrek en wetenskaplik op te tree en verslae dienooreenkomstig aan die betrokke partye deur te gee.

Leereenheid-uitkomste

Aan die einde van elke leereenheid behoort u in staat te wees om:

 • Biomeganiese aspekte wat in verband staan met die toepassing daarvan in sport en sporttegnieke te kan

 • uitlig;

 • verduidelik;

 • toepas aan die hand van ’n wetenskaplik gefundeerde verslag

 • Spelontleding dmv tegnologie te kan doen waarin aandag aan die toepassing van Biomeganiese beginsel vooropgestel word:

 • korrek en stapsgewys te kan verduidelik;

 • te demonstreer; en

 • uitvoer;

 • die resultate van die bogenoemde toetse akkuraat te kan weergee;

 • interpreteer;

 • wetensakplik te verklaar; en

 • in verslagvorm met relevante en realistiese programaanbevelings weer te gee;

 • Navorsingsartikels wat met die toepassing van Biomeganika in sport te make het te kan:

 • analiseer en in vereenvoudige taal te kan weergee

 • interpreteer en sinvolle afleidings daaruit te kan formuleerVoorvereistes

Aangesien die werkopdragte van tyd tot tyd van u gaan vereis om van die internet, algemene databasisse en webtuiste van die Ferdinand Postma-biblioteek gebruik te maak, moet u vroegtydig sorg dat u toegang verkry tot ’n rekenaar met internetfasiliteite.

Daarbenewens moet u ook daartoe in staat wees om die internetsoekenjins te gebruik en vaardig genoeg wees om die Microsoft Word-pakket op so ’n manier te gebruik dat u daartoe in staat sal wees om werkopdragte te tik en dié dokumente uit te druk.

Die Voorgraadse kennis rakende Biomeganika word as voorvereistes en noodsaaklike agtergrondkennis vir dié module beskou.

Studiemateriaal

Die voorgeskrewe studiemateriaal vir die leereenhede van die MBWS 683-module verskyn hieronder, sowel as die plek waar elk verkry moet word:

 • BROER, M. 1973. Laboratory Experiences: Exploring efficiency of human movement. W.B Saunders Co.151p. (612.76)

 • DARTFISH. 2007. Dartfish user guide. Fribourg, Switzerland: Dartfish. 164 p. In leesbundel.

 • ESCAMILLA, R.F., LANDER, J.F. & GARHAMMER, J. 2000. Biomechanics of powerlifting and weightlifting exercises. (In Garrett, W.E. & Kirkendall, D.T. eds. Exercise and sport science. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. p. 585-615.).

 • HALL, S.J. 2007. Basic Biomechanics. McGraw-Hill Publishers. 544p.

 • HAMILTON, N. & LUTTGENS, K. 2002. KINESIOLOGY. Scientific basis of human motion. 10th Ed. McGraw-Hill 620p. (612.76)

 • KIRBY, R.F. 1991. Kirby’s guide to fitness and motor performance tests. Cape Girardeau, Missouri: BenOak Publishing Company. 450 p.

 • KRAUSE, K.L. & BARHAM, J.N. 1975. The Mechanical foundation of human motion. C.V. Mosby Co. 494p (612.76)

 • LOW, J. & REID, A. 1997. Basic Biomechanics explained. Butterworth/Heinemann 271p. (612.76)

 • MCGINNES, P.M. 2005. Biomechanics of sport and exercise. Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers. 411 p. (Reeds in u tweedejaar aangekoop).

 • NATIONAL CACHING FOUNDATION. 2000. SPORTS MECHANICS. 207p.

  Prof. Malan se kantoor:

 • CARLING, C., WILLIAMS, A.M. & REILLY, T.2005. Handbook of Soccer match analysis. Routledge International.163p.

 • CARR, G. 1997. Mechanics of Sport: A practitioners guide. Human Kinetics. 212p.

 • HAY, J.G. 1973. The biomechanics of sport techniques. Prentice-Hall International. 529p.

 • HONG, Y & BARTLETT, R. 2008 Handbook of Biomechanics and Human Movement Science. Routledge International. 606p.

 • HUGHES, P, & FRANKS, I.M. 2004. Notational analysis of Sport. Routledge International. 301p.

 • HUGHES, P, & FRANKS, I.M. 2008. The essentials of performance analysis: An introduction. Routledge International. 312p.

 • LIPSCOMBE, T.D. 2009. The physics of Rugby. Nottingham University Press.179p.

 • NORTHRIP, J.W., LOGAN, G.A. & MCKINNEY, W.C. 1974. Biomechanical analysis of sport. WC Brown Co. 338p.

 • PAYTON, C.J. & BARTLETT, R.M. 2008. Biomechanical evaluation of movement in sport and exercise. Routledge International. 218p.

 • REILLY, T. & KORKUSUZ. F. 2009. Science and football VI. Routledge International. 494p.

  Die volgende webbladsye verskaf ook belangrike inligting rakende Biomeganika in sport.:

 • American College of Sports Medicine    www.acsm.org

 • American Society of Biomechanics    http://www.asbweb.org/

 • Biomechanics Yellow Pages    www.isbweb.org/~byp/

 • Ariel Dynamics Worldwide    www.arielnet.com

 • Motion Analysis Corporation    www.motionanalysis.com

 • SIMI Reality Motion Systems    www.simi.com

 • http://www.jssm.org

 • http://hk.humankinetics.com/JAB/journal

Moduleplan

Die moduleplan vir Toegepaste Biomeganika sien soos volg daar uit:

 • Werkskedule

Die kontaksessies vir die afhandeling van verskillende leereenhede, asook werkopdragte, verwante take en die eksamen sien soos volg daar uit:

Datum

Onderwerp en werkswyse

Onderwerpsinhoud

Week 1)

 • Leereenheid 1: Biomeganiese analises

 • Woon ’n werkswinkel by oor biomeganiese analises

Week 2


 • Leereenheid 1: Biomeganiese analises

 • Woon ’n werkswinkel by oor biomeganiese analises

Week 3

 • Leereenheid 2 : Video-analisering

 • Behandel video-analisering van bewegings en “tagging” en video-analisering van wedstryde

Week 4

 • Leereenheid 2 : Video-analisering

 • Behandel video-analisering van bewegings en “tagging” en video-analisering van wedstryde

Week 5

 • Leereenheid 2 : Video-analisering

 • Behandel video-analisering van bewegings en “tagging” en video-analisering van wedstryde

Herfsreses vanaf 29/03-05/04

VIDEO-ANALISERING EN PRAKTIESE BIOMEGANIKA
Die formele tydsduur vir hierdie leereenheid is ongeveer 20 ure, waarvan 10 ure vir kontaktyd en 10 ure vir praktiese werk geskeduleer is.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Похожие:

Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar iconProf. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar

Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar iconProf. Huaiwu Zhang Prof. Tseung-Yuen Tseng

Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar iconProf Kobus du Pisani & Prof Johann Tempelhoff

Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar iconDr. A. S. Guha Prof. K. V nagaraj, Prof. T. K. Thomas

Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar iconAuthors: Mrs a de Wet, Dr/Adv em serfontein, Prof hj steyn, Dr L meyer, Prof pj mentz, Mrs n morake

Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar iconPlano de ensino turma a e b 2005/ii conformação Mecânica (eng 6648) Plano de Aulas Prof. Lirio Schaeffer / Prof. Alexandre Rocha

Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar iconEducational Preparation
[Investigating the localization of masked noise and speech signals in the horizontal plane by utilizing virtual sounds sources in...
Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar iconИмя: Prof. Dr. Hüseyin Karadağ Prof. Dr. Ali Bahadır е-маил
Естественная форма, структура и положение внутренних органов, морфологические особенности кровообращения и органов чувств и их отношений...
Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar iconЗакономертности ламинаризующихся высокоэнтальпийных закрученных внутренних потоков в промышленных устройствах
Харламов Сергей Николаевич1, д ф. –м н., проф.; Serafini Stefano2, PhD, prof.; Germano Roberto3, PhD, prof.; Ким Василий Юрьевич4,...
Prof. Dawie Malan / Prof. Anita Pienaar iconXiv международного совещания и VII школы по эволюционной физиологии
М. А. Островский, ак. М. А. Пальцев, дбн С. А. Плеснева, prof. J. Reperant (France), ак. М. П. Рощевский, чл корр. Рамн в. О. Самойлов,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница