Реферат скачан с сайта allreferat wow ua
Скачать 376.57 Kb.
НазваниеРеферат скачан с сайта allreferat wow ua
страница1/4
Дата23.11.2012
Размер376.57 Kb.
ТипРеферат
  1   2   3   4
Реферат скачан с сайта allreferat.wow.ua


Питання військового будівництва


Поняття та принципи військового будівництва та їх правове закріплення Військове будівництво -система економічних , соціально-політичних ,військових та інших заходів держави , що здійснюються з метою поліпшеннявійськової організації , будівництва і зміцнення ЗСУ та зміцненняобороноздатності країни в цілому. Здійснюючи військове будівництво, держава спирається на основоположніначала , керівні ідеї і положення , які закріплені в Конституції тазаконах України (іншими словами принципи військового будівництва). Основні принципи військового будівництва закріплені у воєнній доктрині, яка є документом , що закріплює основний воєнно -політичний курс нашоїдержави. Основні принципи військового будівництва : -проведення оперативно -психологічної підготовки особового складу зурахуванням законів воєнного мистецтва. -комплектування їх на основі загального військового обов*язку і законтрактом з поступовим переходом до професійної армії. -військово-патріотичне виховання допризовників та призовної молоді ,особового складу на національно -історічних традиціях. -соціальний захист військовослужбовців. -повна департизація /заборона військовім приймати участь у діяльностіполітичних партій і рухів/. Структурно принципи поділяються на : 1) Соціально -політичні ; 2) організаційні ; 3) навчання та виховання(не розглядаються в межах цього курсу); -1- а) демократія і гуманізм (право брати участь у референдумі, обирати ібути обраним до представницьких органів влади, право оскаржити в суднезаконні дії військових посадових осіб та організацій тощо,військовослужбовці мають рівні права з іншими громадянами ). б) гласність і збереження військової таємниці ( життя і діяльністьЗСУ , що не становлять державної або військової таємниці повиннівисвітлюватись у ЗМІ). в) позапартійність (заборона військовім приймати участь у діяльностіполітичних партій і рухів). г) гарантованість соціально-правової захищенності військовослужбовців(законодавче закріплення відповідних пільг , гарантій соціального таправового захисту).-2- а) верховнство закону (будивництво ЗСУ відбувається тільки на підставіі у суворій відповідності до законів України). б) підзвітність конституційним органам законодавчої та виконавчоївлади в) єдиноначальність та колегіальне вироблення рішення (побудовавійськової ієрархії таким чином , щоб кожна ланка вертикальної структуривідповідала такому співідношенню: начальник відповідного рівня-штаб). г) загальна військова повинність громадян України д) добровільний вступ на кадрову військову службу є) дотримання військової дисципліни Принципи закріплені в : Конституції України; З.Про оборону ; З. Про ЗСУ;З. Про загальний військовий обовязок та військову службу; ВійськовійДоктрині; Концепції оборони і військовому будівництву ЗСУ. Система та основні функції органів військового управління Апарат управління армією і флотом є відносно відокремленою системоюорганів військового управління , що об*єднана МОУ. Ця система військовогоуправління складається з відповідних частин /органів/ , що діють на різнихрівнях системи та наділені певними повноваженнями. Ситема органів по управлінню армією та ВМС : 1) центральні органи управління 2) органи управління регіонів /округів/ 3) органи управління обєднань /місцеві органи військового управління/ 4) начальники гарнізонів /старші морські начальники/ 5) військові коменданти Специфічним видом органів військового упрвлиння є штаб (основний органу розпорядженні командира по оперативному управлінню підлеглими йомувійськами і силами флоту).-1- Міністерство Оборони здійснює керівництво збройними силами України тазапроваджує єдину воєнно-технічну політику тощо.До числа центральнихорганів належить також Генеральний Штаб (очолює начальник ГенеральногоШтабу - перший заступник Міністра Оборони)-основний орган управліннявійськами.-2- Ними є територіальне загальновійськове обєднання військових частин ,військово-навчальних закладів , різних родів і видів ЗСУ. Регіон можеохоплювати територію декількох областей та Республіку Крим. Командуючівійськами регіонів /округів/ підпорядковані МО. У військових округах діютьвійськові ради , які розглядають і вирішують найважливіші питання життя тадіяльності регіону /округу/. Основним органом управління військами є штабрегіону /округу/.-3- Органи управління об*єднань , корпусів , з*єднань, в/ч на відміну відорганів управління регіонів /округів/ здійснюють управління не затериторіальним принципом і тому здатні до швидкого пересування. До органівуправління об*єднаннями відносяться :військові посадові особи , що командують /регіонами та ВМС/, командириоб*єднань , корпусів , з*єднань , в/ч та їх заступники, також підлегліштабні служби. Місцеві органи військового управління -військові комісаріатиутворюються відповідно до адміністративно- територіального поділу країни.До їхнього відання відносяться: підготовка і здійснення мобілізації ,підготовка молоді до служби у ЗС , призов громадян на військову службу танавчальні збори, також підготовка матеріалів про призначенням особамофіцерського складу , прапорщикам , мічманам та військовослужбовцямнадстрокової служби пенсій.-4- Начальник гарнізону видає накази обов*язкові для всіх посадових осібчастин гарнізону та військовослужбовців. Також : розробляє гарнізонні планирізних заходів і розташовує за вказівкою командуючого військами регіону/округу/ в/ч, які прибувають до гарнізону , призначає проведення дізнань ,притягує до відповідальності військовослужбовців, які не належать до складучастин даного гарнізону за вчинені ними проступки. -5- Військовий комендант гарнізону підпоядковується начальнику гарнізону, який безпосередньо відповідає за підтриманням високої військовоїдисципліни серед військовослужбовців у громадських місцях та на вулицях ,правильне і пильне несення служби гарнізонними караулами , патрулями та заналежне тримання заарештованих на гауптвахті , веде облік усіх війсковосл-в, які прибули у відрядження чи у відпустку , засвідчує час їх прибуття івідбуття і вказує причини затримки у гарнізоні. Повноваження органів державної влади по керівництву ЗСУОргани державної влади по керівництву ЗСУ поділяються на : а) органидержавного керівництва б) органи безпосереднього керівництва військами.Висвитлюючи це питання необхідно керуватись Конституцією України та ЗакономПро Оборону України .До повноважень Верховної Ради України належить: 1) оголошення за поданнямПрезидента України стану війни і укладення миру, схвалення рішенняПрезидента України про використання Збройних Сил України та іншихвійськових формувань у разі збройної агресії проти України; 2)затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно дозаконів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніхсправ України; 3) схвалення рішення про надання військової допомоги іншимдержавам, про направлення підрозділів Збройних Сил України до іншоїдержави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територіюУкраїни;4) затвердження протягом двох днів з моменту зверненняПрезидента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану вУкраїні або в окремих її місцевостях, про загальну або частковумобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами над звичайноїекологічної ситуації;5)Формування і проведення воєнної політики держави,законодавче регулювання питань сфери оборони та військовогобудівництва здійснюються виключно Верховною Радою України.Верховна Рада України затверджує:1)воєнну доктрину і концепцію військовогобудівництва;2)обсяг бюджетних асигнувань на оборону, загальну структуру тачисельний склад Збройних Сил України; 3)основні напрями співробітництваУкраїни з іншими державами у воєнній сфері; 4)кандидатури на посадиМіністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних СилУкраїни; 5)військову присягу і військові статути, символіку Збройних СилУкраїни; 6)державну програму розвитку озброєння та військової техніки, їїфінансування. 7) заслуховує Президента України про стан оборони України,звіти Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України та іншихпосадових осіб з питань оборони; 8)визначає військові звання, свято - ДеньЗбройних Сил України, присвоює найменування кораблям першого і другогорангу.Президент України: 1)призначає за поданням Прем'єр-міністра Україничленів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органіввиконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій таприпиняє їхні повноваження на цих посадах; 2) є ВерховнимГоловнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади тазвільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військовихформувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборонидержави; 3) очолює Раду національної безпеки і оборони України; 4) вноситьдо Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймаєрішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресіїпроти України; 5)приймає відповідно до закону рішення про загальну абочасткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремихїї місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежностіУкраїни;Закон Про Оборону України:Президент України як Верховний Головнокомандуючий Збройними СиламиУкраїни і Голова Ради оборони України вживає необхідних заходів щодозабезпечення обороноздатності України та постійної бойової готовностіЗбройних Сил України.Президент України як Верховний ГоловнокомандуючийЗбройними Силами України: подає на затвердження Верховної Ради Українипроекти воєнної доктрини, концепції військового будівництва, державноїпрограми розвитку озброєння та військової техніки, а також пропозиції щодозагальної структури та чисельного складу Збройних Сил України, обсягубюджетних асигнувань на оборону, фінансування вказаної програми;пропонує на затвердження Верховної Ради України кандидатури дляпризначення ним на посади Міністра оборони України і начальникаГенерального штабу Збройних Сил України; координує діяльність державнихорганів у галузі оборони; веде переговори і підписує міжнародні таміждержавні договори з військових питань; затверджує план розвитку тастратегічні плани використання Збройних Сил України, плани їхдислокації та розташування, мобілізаційний план України на особливийперіод, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України,інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та про порядок проведення мобілізації, а також положення про Генеральнийштаб Збройних Сил України; у разі воєнного нападу або загрози военногонападу на Україну приймає рішення про оголошення стану війни, введеннявоєнного стану на всій території України чи в окремих її місцевостях,рішення про їх припинення або відміну, укладення миру іневідкладно вносить ці питання на розгляд Верховної Ради України, а такожоголошує загальну або часткову мобілізацію на території України у разі оголошеня стану війни, приймає рішення про демобілізацію; приймаєрішення та видає наказ Збройним Силам України про ведення бойових дій;призначає та звільняє вище командування Збройних Сил України, присвоюєвищі військові звання; приймає рішення про призов громадян України на строкову військову службу та звільнення в запасвійськовослужбовців строкової служби; встановлює повноваження, організацію і порядок діяльності органів військового управління; встановлюєвійськові свята. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом зпитань національної безпеки і оборони при Президентові України. Раданаціональної безпеки і оборони України координує і контролюєдіяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.Головою Ради національної безпеки і оборони України є ПрезидентУкраїни. Персональний склад Ради національної безпеки і оборониУкраїни формує Президент України. До складу Ради національної безпеки іоборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністроборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справУкраїни, Міністр закордонних справ України. У засіданнях Ради національноїбезпеки і оборони України може брати участь Голова Верховної Ради України. Кабінет Міністрів України: здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; керує діяльністю усіх підпорядкованих йому органів та організацій щодо забезпечення оборони, оснащення Збройних Сил озброєнням, військовою технікою, іншими матеріальними засобами; визначає обсяги матеріально-технічних ресурсів, продовольства, речового та іншого майна для потреб оборони і Збройних Сил, чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу, порядок проходження ними військової служби і ведення обліку військовозобов'язаних і призовників та порядок проходження альтернативної служби; визначає джерела і порядок фінансування заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, а також створення і збереження мобілізаційного резерву матеріальних ресурсів; керує мобілізаційною підготовкою і мобілізаційним розгортанням народного господарства та переведенням його на режим роботи в умовах особливого періоду, видає відповідні нормативні акти з цих питань; створює та ліквідує військові навчальні заклади, науково-дослідні організації Збройних Сил України, військові кафедри вищих навчальних закладів, визначає порядок створення та діяльності військових представництв на промислових та інших підприємствах і в організаціях; приймає рішення з питань соціальних і правових гарантій військовослужбовців, осіб, звільнених у запас або у відставку, їх сімей, а також сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти або потрапили у полон під час проходження служби.Міністерство оборони УкраїниМіністерство оборони України є органом державного управління ЗбройнимиСилами України і несе повну відповідальність за їх розвиток тапідготовку до виконання завдань оборони. Міністерство оборони України: оцінює військово-політичну обстановку та визначає рівень воєнної загрози; готує обгрунтування рішень Верховної Ради України з питань оборони; бере участь у розробці проекту воєнної доктрини та формуванні оборонного бюджету України; розробляє та подає на розгляд Президента України проекти державних програм будівництва і розвитку Збройних Сил України, розвитку озброєння та військової техніки, пропозиції щодо загальної структури та чисельного складу Збройних Сил України, обсягу бюджетних асигнувань на потреби оборони; звітує перед Кабінетом Міністрів України про використання виділених на оборону коштів; здійснює керівництво бойовою, оперативно- тактичною та морально-психологічною підготовкою військ; керує воєнною наукою, організує і проводить військово-наукові дослідження; видає державне замовлення на створення, виробництво і ремонт військової техніки та іншого військового майна, здійснює контроль за їх розробкою, випробуванням, виробництвом і якістю виготовлення; організує і забезпечує військово-патріотичне виховання особового складу Збройних Сил України; визначає чисельність особового складу видів і родів військ Збройних Сил України, забезпечує у межах своїх повноважень підготовку та розстановку військових кадрів; бере участь в організації мобілізаційної підготовки народного господарства України та контролі за підготовкою підприємств, установ і організацій до виконання визначених їм мобілізаційних завдань; розробляє і подає Кабінету Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил України та інших військових формувань; організовує розробку схем мобілізаційного розгортання Збройних Сил України та інших військових формувань, а також спеціальних галузевих і територіальних формувань; планує та організовує накопичення озброєння і військової техніки в непорушному запасі, інших матеріальних ресурсів - у мобілізаційному резерві Збройних Сил України, а також мобілізацію та демобілізацію; здійснює функції щодо координації, планування, методологічного і методичного забезпечення мобілізаційної підготовки у Збройних Силах України та інших військових формуваннях; контролює виконання чинного законодавства з питань підготовки громадян до військової служби; планує і організує підготовку і перепідготовку військовозобов'язаних, призов громадян на строкову військову службу і звільнення в запас військовослужбовців, які відслужили визначені строки служби, призов військовозобов'язаних на збори, а також мобілізацію у воєнний час та демобілізацію; здійснює співробітництво зі збройними силами інших держав; у випадках, визначених законодавством України, видає нормативні акти з військових питань і контролює їх виконання; організує виконання чинного законодавства України щодо збереження навколишнього середовища під час діяльності військових формувань і військових організацій.
  1   2   3   4

Похожие:

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Реферат скачан с сайта allreferat wow ua iconРеферат скачан с сайта allreferat wow ua

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница