Уманський державний педагогічний університет
НазваниеУманський державний педагогічний університет
страница1/7
Дата17.11.2012
Размер0.79 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
Інститут природничо-математичної та технологічної освітиІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ СТУДЕНТА

ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО

ФАКУЛЬТЕТУ
УМАНЬ – 2009


Укладач:

Містрюкова Л.М. – декан природничо-географічного факультету к.б.н., доцент.

Валюк В.Ф. – заступник декана з навчальної роботи природничо-географічного факультету, к.х.н., доцент.


Рекомендовано радою природничо-географічного факультету Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, протокол №5 від 14 грудня 2006 р.

ЗМІСТ

ВСТУП


Професійна підготовка фахівця – це формування розвиненої, компетентної, здатної швидко адаптуватись до динамічних умов діяльності особистості на основі удосконалення змісту й технологій навчання студентів.

Відтак глобалізація та демократизація сучасної вищої освіти вимагає широкого впровадження та використання новітніх освітніх технологій, які здійснюються в межах Болонського процесу.

Підтримуючи загальні принципи Сорбонської декларації, Україна ставить за мету долучитися до створення єдиного простору європейської вищої освіти через:

  • запровадження системи порівнювальних освітньо – професійних ступенів (бакалавр, магістр) та формування додатка до диплома, сумісного з європейським, створення умов для міжнародної конкурентоспроможності фахівців і забезпечення ширших можливостей працевлаштування;

  • запровадження системи кредитів за типом ЕСТS;

  • забезпечення мобільності учасників освітнього процесу через усунення перешкод на шляху ефективного вільного пересування;

  • сприяння студентові в здобутті освіти та практичної підготовки в різних країнах європейського регіону.

Механізмом здійснення адаптації вищої освіти України до системи ECTS

є запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).

Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

Втілення системи залікових одиниць в організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України здійснюється з метою удосконалення планування й організації навчального процесу, піднесення ролі самостійної роботи студентів, оптимізації їх навчального навантаження зростання творчого потенціалу навчального закладу у формуванні сучасних базових освітніх програм, а також розширення фахових можливостей студента в індивідуалізації підготовки за обраним напрямом або спеціальністю.

Одним із інструментів забезпечення індивідуального шляху фахової підготовки студента є „Індивідуальний навчальний план студента”.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ

Природничо-географічний факультет має найглибшу історію в літописі Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини. Займаючи провідні позиції серед факультетів, під назвами біологічний, природничий, природничо-географічний, він уже існує понад 75 років. Його покликанням є виховання нового покоління професіоналів, елітних спеціалістів, готових до самоосвіти, здатних успішно працювати в сучасних динамічних умовах. Основними пріоритетами факультету є орієнтація на підтримку безперервного навчання протягом усього життя, розкриття особистісного потенціалу, лідерських якостей і творчих здібностей.

За час існування природничо-географічного факультету було підготовлено для школи більше 10 тис. учителів. Чимало з них стали справжніми майстрами педагогічної справи, серед яких О. Бондаренко, В. Кожухівський, Н. Малинська, Г. Підлісна, Т. Небикова, О. Данилюк та багато інших.

В основу навчально-виховного процесу на факультеті закладено положення про те, що учитель національної школи – це висококваліфікований фахівець, духовно багата особистість, яка відзначається національною самосвідомістю, знає і розуміє життя народу в усіх його проявах.

Тож і намагається готувати факультет по-перше – вчителя-інтелектуала, по-друге – вчителя-багатопредметника. Готуємо такого педагога ще й з тим розрахунком, щоб працюючи в малокомплектній сільській школі, він мав повне навантаження, а відтак і заробіток.

Наші студенти, навчаючись на денній, заочній та дистанційній формах, опановують професію вчителя за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст і магістр таких спеціальностей: географія і біологія, біологія і практична психологія, біологія та основи сільськогосподарського виробництва, біологія і декоративно-паркове садівництво, біологія та хімія.

Під керівництвом декана – кандидата біологічних наук, доцента Містрюкової Л.М. на факультеті працює найкращий педагогічний і науковий потенціал, який представляють 6 докторів наук, професорів, 18 кандидатів наук, доцентів, 5 старших викладачів та 7 асистентів. Для викладання природничих дисциплін на факультет запрошуються відомі вчені: директор Інституту зоології НАН України, чл.-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор Акімов І.А., директор Національного дендропарку „Софіївка” НАН України, чл..-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Косенко І.С., чл..-коресп. НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Митропольський О.Ю., професори Денисик Г.І., Коць С.Я., Топчієв О.Г. та багато інших. Перед студентами виступали учасники І, ІІ та ІІІ Української антарктичної експедиції на станції “Академік Вернадський”, доктор біологічних наук К.Я.Біль з інституту фундаментальних проблем біології РАН, професор Дж.Н.Нішіо (Вайомінзький університет, США), Іфтіхар Ахмед (Пакистан), Соросівський вчитель, вчитель-методист Хацьківської ЗОШ Черкаського району Н.В.Підгора.

Сьогодні у складі факультету функціонують три провідні кафедри: біології та методики її викладання, географії та екології, агробіотехнологій та хімії, очолюваних докторами наук, професорами Єлисеєвою Є.В. та Ключко З.Ф.,доцентом Миколайком В.П. За їх ініціативи та наполегливої праці колективу всі фахові дисципліни забезпечені зручними, сучасними, спеціалізованими навчальними аудиторіями й науково-дослідними лабораторіями, що оснащені комп’ютерною технікою, технічними засобами навчання, мають необхідні прилади та обладнання: живі об’єкти, фіксовані препарати, муляжі, моделі, таблиці, карти. Вони укомплектовані навчально-методичною та науковою літературою, відкрито вільний доступ до Інтернет. З врахуванням цього, факультет став одним із перших, хто реформував систему організації навчального процесу відповідно до принципів Булонської конвенції. Вона ж передбачає демократизацію навчально-виховного процесу, стимулювання систематичної, ритмічної, самостійної роботи студентів, підвищення об’єктивності оцінки їх навчальних досягнень, визначення рейтингу студента, запровадження здорової конкуренції між ними у навчанні й розвитку їх творчих здібностей.

Велика увага на факультеті приділяється урізноманітненню форм і видів навчальної діяльності студентів. Лабораторні й практичні заняття насичені цікавими дослідами, експериментами, спостереженнями з використанням сучасних методик і технологій. Теоретичні знання, отримані в аудиторіях, закріплюються під час проходження навчально-польових практик. Базами їх проведення вже давно стали дендрологічний парк “Софіївка”; урочища “Степашки” та “Мала Швейцарія” басейну річки Південний Буг; біосферний заповідник “Асканія Нова”; гірські ландшафти Карпат, Закарпаття, Криму; узбережжя Чорного та Азовського морів тощо. Здійснюється також вивчення природних та антропогенних пам’яток: заповідник Асканія Нова, Національний ботанічний сад ім. Гришка НАН України (м. Київ), Нікітський ботанічний сад НАН України (м. Ялта), Канівський державний заповідник та ін. Під час проходження практик студенти здійснюють екскурсії до музеїв, ботанічних садів, еколого-натуралістичних центрів різних регіонів України.

Полігоном проведення навчально-методичної та науково-дослідної роботи викладачів і студентів є агробіологічна станція університету. На її території закладено колекційні та виробничі ділянки, типову пришкільну навчально-дослідну ділянку, дендрарій, музей рослин України, плодовий сад ім. В.О.Сухомлинського, алею академіків. Студенти мають можливість проводити метеорологічні спостереження на обладнаному географічному майданчику. Більшість польових наукових досліджень проводяться на ділянках відділів ботаніки, фізіології рослин, методики викладання біології, рослинництва, землеробства, генетики. Агробіостанція є незамінною базою для проведення наукової роботи, місцем закладання польових досліджень студентами, магістрантами, аспірантами та викладачами. Більшість тематик таких досліджень є спільними з тематиками деяких відділів науково-дослідних інститутів, підпорядкованих НАН України та УААН. Така співпраця склалася з Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України, Київським Національним ботанічним садом ім. Гришка, Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України, Інститутом агроекології УААН, Філіалом Інституту цукрових буряків УААН, Миронівським Інститутом пшениці ім. Ремесла УААН. Серед таких тематик слід відмітити вивчення симбіотичної активності різних транспозантів бульбочкових бактерій та бобових рослин, генетичної активності низьких доз мутагенних факторів, генетичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ведення селекції озимої пшениці на ранньостиглість, ріст і розвиток декоративних плодових і овочевих культур внаслідок дії фізіологічно активних речовин, оцінка екологічного стану орних земель Черкаської області.

Природничо-географічний факультет орієнтується на розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень. Під егідою НАН та АПН України функціонують такі науково-дослідні лабораторії, як «Екологія і освіта», «Лабораторія оптимізації родючості ґрунтів», «Наукова геологічна лабораторія», «Лабораторія інноваційних технологій навчання біології», які тісно співпрацюють з провідними науковими та освітянськими закладами України. Під їхнім керівництвом ведуться наукові дослідження студентів, аспірантів і докторантів, організовуються за участю вчених і вчителів шкіл експедиції, конференції, наради, семінари. З перших днів навчання на факультеті студенти потрапляють в атмосферу творчості й завдяки можливості власної самореалізації, при підтримці досвідченого й висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, досягають успіхів та вагомих досягнень у науковій роботі. Це засвідчує високий рівень їхніх курсових і дипломних робіт. Традиційним став захист їх у школах регіону на спільних засіданнях педагогічних рад і державної екзаменаційної комісії. Чимало випускників, отримавши в свій час рекомендацію вченої ради університету для вступу до аспірантури, стали кандидатами педагогічних, біологічних, хімічних, сільськогосподарських наук.

Підтвердженням ефективної наукової роботи природничо-географічного факультету є те, що за останні два роки студенти стали призерами Всеукраїнських олімпіад та конкурсів з біології, географії та екології. Плідною є і видавнича діяльність викладачів та студентів. Результати їхньої наукової та методичної роботи представлені в періодичних фахових виданнях України та зарубіжжя. За останні роки видано 34 навчальних посібники, 11 монографій, більше 300 наукових статей і тез. З 1998 року на базі лабораторії «Екологія і освіта» випускають «Наукові записки екологічної лабораторії» у вигляді наукового збірника. Крім того щороку результати досліджень дипломних і магістерських робіт публікуються у «Збірнику наукових праць студентів та магістрантів».

Заснувавши на факультеті навчально-наукову лабораторію «Екологія і освіта», к. б. н., доцент Гончаренко Ганна Євдокимівна зуміла залучити до співпраці не лише співробітників університету, а й представників науково-дослідних установ України, природоохоронних організацій, вчителів та учнів шкіл регіону. Робота лабораторії вже 15 років координується Інститутом зоології ім.. Шмальгаузена НАН України. За роки діяльності розроблено 3 держбюджетні теми, остання з яких „Трансформація ландшафтних екосистем річкових долин Центрального Побужжя та участь молоді в їх відтворенні”, захищено докторську та 4 кандидатські дисертації, видано 10 монографій, 15 навчальних посібників.

На базі осередку громадської організації Уманського районного відділення Всеукраїнського благодійного фонду „Геоеко – ХХІ століття” створено наукову геологічну лабораторію, яку, під координаторством очолює доцент, канд.. геологічних наук Половка Сергій Григорович. Робота її координується Інституту геологічних наук НАН України. За участю студентів і магістрантів – як учасників наукових досліджень лабораторії, виконано держбюджетну тему „Геоекологічний моніторинг дендрологічного парку „Софіївка” в м. Умані”, розроблено методичні вказівки для навчальних курсів „Геологія з основами геохімії”, „Картографія з основами топографії”, „Геоекологія” та ін.

Лабораторія інноваційних технологій навчання біології під керівництвом досвідченого методиста – к.пед.н., доц.. Шулика Володимира Івановича дає змогу оволодівати новітніми підходами до організації навчання біології не лише викладачам і студентам університету, а й іншим освітнім закладам, що допомагає зробити навчальний процес ефективним, цікавим, різноманітним, демократичним.

На базі лабораторії студентами, магістрантами, аспірантами, здобувачами здійснюються систематичні наукові розвідки, результати яких оприлюднюються на щорічних конференціях, круглих столах, семінарах, в підручниках, науково-методичних посібниках, монографіях, наукових статтях.

На базі науково-дослідної лабораторії з проблем оптимізації родючості ґрунтів, в розрізі головного її призначення – вивчення закономірностей розвитку ґрунтового покриву регіону та розроблення заходів щодо збереження і підвищення родючості ґрунтів, виконується держбюджетна тема: «Грунтово-екологічний моніторинг центральної частини правобережного Лісостепу України». Робота, що здійснюється під керівництвом к. с.-г. н., доц. Миколайка Валерія Павловича та за участю співробітників факультету й студентства, координується науковцями Інституту агроекології УААН.

Багато уваги на факультеті приділяється плануванню дозвілля молоді. Ведучу роль у цьому відіграє актив студентського самоврядування, який започаткував щомісячний випуск газети «Біофактор». Незабутніми залишаються враження від організації та проведення тижня факультету, презентації студентів І-го курсу, фестивалю педагогічної майстерності та ін. Вражають щороку уманчан студентські експонати загальноміської виставки квітів, що вирізняються оригінальністю, естетичною неповторністю та змістовністю. Добру славу здобула створена команда КВК «Вірус» природничо-географічного факультету, що отримала право виборювати честь університету й міста на Всеукраїнському фестивалі КВК «Перлина у моря» в м. Одеса.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Індивідуальний навчальний план студента (далі ІНПС) є робочим документом, який містить інформацію про перелік та послідовність вивчення навчальних дисциплін (структурно-логічну схему), обсяг навантаження студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль знань, державну атестацію випускника). Індивідуальний навчальний план студента є додатком до „Інформаційного пакета” зі спеціальності, який видається студентові після зарахування на навчання.

В ІНПС зазначено нормативні (обов’язкові) навчальні дисципліни та навчальні дисципліни за вибором у межах нормативно встановлених термінів підготовки фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Нормативні (обов’язкові) навчальні дисципліни становлять базову частину вимог до освітньо-кваліфікаційної характеристики обраної спеціальності.

Навчальні дисципліни за вибором забезпечують виконання вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики. Їх формування студент здійснює з врахуванням власних потреб та інтересів щодо майбутньої фахової підготовки. Обсяг обов’язкових дисциплін та дисциплін за вибором, запланованих до опанування, становить не менше 60 кредитів на рік.

Система складання індивідуального плану дозволяє здійснювати перехід у межах споріднених напрямів підготовки.

Зарахування змістових модулів (дисциплін) включених до ІНПС, здійснюється за результатами заздалегідь визначеного виду контролю якості знань студента, як правило, без організації екзаменаційних сесій.

  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Уманський державний педагогічний університет iconМелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького лісова зоологія (Курс лекцій)
Лісова зоологія (курс лекцій). Уклад.: С.І. Шевченко. Мелітополь.: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана...
Уманський державний педагогічний університет iconІнформація щодо проходження рукописів на гриф мон україни у листопаді 2009 р
Карпова Е. Е. – проф., Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського
Уманський державний педагогічний університет iconСписок рукописів підручників для внз, що поступили на грифування в іітзо з 25. 01. 2010 по 30. 01. 2010р
Смоляр Н. О. – доц., Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка
Уманський державний педагогічний університет iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2011 Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Університетська освіта: конспект лекцій для студентів спеціальності 050107 «Економіка підприємства» / укладач О. А. Лукаш. – Суми:...
Уманський державний педагогічний університет iconФізики загальноосвітньої школи 13. 00. 02 теорія та методика навчання (астрономія)
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; завідувач кафедри астрономії та теоретичної фізики
Уманський державний педагогічний університет iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Безручко, О. В. Педагогічний метод О. П. Довженка : Навч посібник / О. В. Безручко. – Вінниця : Глобус-Прес, 2008. – 208 с
Уманський державний педагогічний університет iconЧернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Викладачів чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Уманський державний педагогічний університет iconКреативності майбутніх учителів літератури 13. 00. 02 теорія І методика навчання (українська література)
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, директор Інституту мови І літератури
Уманський державний педагогічний університет iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Провідна установа: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, кафедра педагогіки, психології І методики...
Уманський державний педагогічний університет iconМ іністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник наукових праць
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №1. – Бердянськ: бдпу, 2007. – 220...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница