Професійна спілка робітників морського транспорту України
НазваниеПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
страница16/17
Дата17.11.2012
Размер2.61 Mb.
ТипДокументы
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ


УДК 616.73.29-002.34

А.А. Лисенко, Е.Н. Вильянская, В.В. Родионова

ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЙ ГАЗООБМЕНА В ЛЕГКИХ НА РАЗВИТИЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ХОЗЛ

Днепропетровская государственная медицинская академия


Альвеолярная гипоксия основная причина развития легочной гипертензии у больных хроническими обструктивными заболеваниями легких, что при прогрессировании заболевания приводит к формированию хронического легочного сердца, ранней инвалидности и смерти этой категории пациентов.

Цель: оценить зависимость уровня систолического давления в легочной артерии (СДЛА) и сатурации кислорода в капиллярной крови (Sa O2) у больных ХОЗЛ и стадии. Материалы и методы: Обследовано 30 пациентов страдающих ХОЗЛ 15 мужчин с I ст. и 15 с II ст (согласно рекомендациям GOLD, 2003), в фазе ремиссии. Средний возраст пациентов 47,3±1,4 лет, средняя продолжительность заболевания 12,7±0,4 лет. Всем пациентам проводилось исследование Sa O2 с помощью пульсоксиметра, газовый состав венозной крови: парциальное давление О2 (РаО2) и СО2 (РаСО2), определение газов выдыхаемого воздуха СО2 и О2 с помощью газового анализатора (метод хроматографии), эходопплеркардиографию по стандартной методике с определением СДЛА, по градиенту регургитации на трикуспидальном клапане. Контрольную группу составили 20 относителтьно здоровых мужчин сопоставимых по возрасту.

Результаты: В группе пациентов с ХОЗЛ I ст., Sa O2 составила 94,3±2,7 %. В группе пациентов с ХОЗЛ II ст. - Sa O2 составила 92,3 2,9 %. В контрольной группе 96,6±1,6 %. Показатели газового состава венозной крови были: РаСО2 48,9±1,4 мм рт.ст., 49,2±1,4 мм рт.ст., 43,9±1,3 мм рт.ст. соответственно. РаО2 36,4±1,3 мм рт.ст., 35,9±1,3 мм рт.ст., 41,4±1,2 мм рт.ст., соответственно. СО2 выдыхаемого воздуха: 4,5±0,3 %, 3,8±0,3 %, 5,1±0,3 %, и О2: 18,2±0,8 %, 18,8±0,8 %, 17,7±0,8 %  соответственно. СДЛА: 18,5±0,3 мм рт.ст., 21,1±0,3 мм рт.ст., 16,7±0,3 мм рт.ст., соответственно.

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о зависимости уровня СДЛА от газового состава крови и подтверждают необходимость нормализации этих показателей у данной категории пациентов с целью профилактики нарушений кардиогемодинамики.


УДК 616.78

В.В. Родіонова, С.В. Харківська, Р.О. Ветренко, В.Г. Кощеєва, Т.М. Лакомова

ЗАСТОСУВАННЯ ХОНДРОКСИДУ У ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ ВІД ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

Дніпропетровська державна медична академія, Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова


Сучасні соціально-економичні умови розвитку в Україні характеризуються неспроможністю більшості підриємств створити безопасні умови праці, послабленням служби охорони праці, обмеженням витрат на охорону здоров’я працюючих, згортанням профілактичної діяльності на підприємствах, що призводить до зростання професійно обумовленої патології. У Дніпропетровській області – одному з найбільш техногенно навантажених регіонів України у 2006 році кількість хворих на професійні захворювання становила 1043 особи (18,8 на 10 тис. населення) в порівнянні з 2005 р. – 967 (16.2 на 10 тис.). Виявлена профпатология у 90,7 % хворих супроводжується втратою працездатності. Переважна більшість хворих працює у гірничій та металургійній промисловості (625 та 398 хворих, відповідно). Великою проблемою є професійні захворювання опорно-рухового апарату (139 хворих у 2006 р). Встановлено, що розвитку захворювання у виявлених хворих сприяла локальна та загальна вібрація, статико-динамічне навантаження, вимушене положення тіла і ін. Середній вік хворих – 49,9 років, середній стаж роботи в умовах перенапруження – 17,2 роки. Саме тому лікування цієї категорії хворих, збереження їх трудового потенціалу є задачею актуальною. Метою роботи було дослідити ефективність застосування хондропротекторної мазі «Хондроксид», вітчизняного виробництва «Нижфарм». У відкритому рандомізованому дослідженні взяли участь 15 хворих у віці 45-55 років, переважно гірники вугільних шахт зі стажем роботи 18±5 років. Хворі страждали на деформуючий поліостеоартроз I-II стадії з переважним ураженням плечових та колінних суглобів. У комплекс лікування їм призначали мазь «Хондроксид». Ефективність терапії доводили за динамікою результатів клінічного та лабораторного обстеження: загальний аналіз крові, антистрептолізіну-О, С-реактивного протеіну. Больовий синдром суб’єктивно оцінивали за візуально-аналоговою шкалою та анкетою за наступними ознаками: біль в суглобі, нічні болі, тригерні зони, амплітуда рухів в суглобі (в порівнянні з періодом до лікування). Хороший результат оцінювали при 8-5 балах; задовільний - 4-2 бали, незадовільний результат - менше 2 балів. Оцінка лікування проводилася лікарем та пацієнтов одночасно. До лікування хворі скаржилися на біль в суглобах при рухах, незначному навантаженні, обмеження рухів, наявністю грубого артикулярного хрускіту в суглобах при рухах. При обстежененні виявилося обмеження руху в суглобах, на рентгенограмах суглобів мала місце деформація суглобів, звуження суглобної щілини, остеофітоз, явища остеопорозу. Застосування препарату призвело до більш швидкого купірування больового синдрому, зникнення симптомів натягнення, відновленню рухової активності пацієнтів у 14 пацієнтів, покращання даних параклінічного обстеження.


УДК 616.45-002.3


Вільянська О.М., Родіонова В.В., Глиняна Л.А., Іщенко Н.П., Ровенська Н.І.

ВПЛИВ ТІОТРОПІУМА БРОМІДА НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ ОБСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ.

Дніпропетровська державна медична академія


Ціль дослідження: вивчення впливу тіотропіума броміда на якість життя пацієнтів, хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (ХОЗЛ), працівників шкідливих виробництв.

Дизайн дослідження: у дослідженні прийняли участь 40 чоловіків віком від 51 до 60 років (53,93,4 років), гірників, електрозварювальників, обрубників за фахом, хворих на ХОЗЛ І-ІІ ст., з дихальною недостатністю ІІ ст. Пацієнти в комплексному лікуванні отримували тіотропіума бромід в дозі 18 мкг 1 раз на добу. Всім хворим визначалися показники функції зовнішнього дихання (ФЗД), проводився тест 6-хвилинного теста-прогулянки та досліджувався рівень якості життя за допомогою респіраторного опитувальника шпиталю Св. Георгія.

Результати: наприкінці лікування пацієнти визначали суб’єктивне поліпшення свого стану. Визначено поліпшення показників ФЗД за 21 добу лікування: в середньому ЖЕЛ - на 19,2±1,3%, ОФВ1 – на 12,9±0,8% від належного. Результати 6-хвилинного теста-прогулянки збільшилися на 23,9±2,46% від належного. Показники якості життя за 21 добу лікування мали тенденцію до поліпшення: загальний показник на 5,10,32%, компонент суб’єктивної оцінки своїх симптомів – на 13,061,83%, соціальний компонент - на 6,430,96%.

Висновки: використання селективного пролонгованого холінолітичного бронходілататору тіотропиума броміду у пацієнтів з ХОЗЛ призводить до поліпшенню самовідчуття, об’ктивному зменшенню бронхообструкції та достовірному поліпшенню якості життя та толерантності до фізичного навантаження.


УДК 616.25.003-089

І.П.Шмакова, А.М.Волков

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАФОНОФОРЕЗУ МУМІЙО У ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ СИНДРОМАМИ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

Одеський державний медичний університет


Актуальним є розробка і впровадження у практику охорони здоров’я таких видів лікування, які могли б застосовуватись на всіх етапах надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з ураженнями периферичної нервової системи, у тому числі з неврологічними синдромами остеохондрозу хребта (НСОХХ), володіли б аналогічним з грязелікуванням, але більш щадячим впливом, були б ефективними та економічно доступними.

До числа таких способів відновлювального лікування, реабілітації і профілактики слід зарахувати метод ультрафонофорезу біологічно активних речовин (мумійо, бішофіт, грязьовий розчин), який заслуговує на увагу з наступних міркувань: ультрафонофорез біологічно активних речовин дає можливість посилити хімічну дію використаного препарату за рахунок механічного введення його складових компонентів, а також специфічного впливу ультразвуку; цей метод дає можливість підвищити ефективність комплексного застосування базової медикаментозної терапії; перевагою ультрафонофорезу біологічно активних речовин є можливість використання його на стаціонарному етапі відновлювального лікування.

Складність патогенезу і поліморфізм клінічних проявів НСОХХ обумовлюють необхідність комплексного і сполученого використання природних і преформованих фізичних лікувальних чинників у цього контингенту хворих. З цих позицій найбільш доцільним є використання ультразвуку та препаратів природного походження - у тому числі мумійо.

Обстежено 35 хворих з НСОХХ які надійшли на лікування в університетську клініку Одеського державного медичного університету.

В динаміці оцінювали клініко-неврологічний статус, стан нервово-м’язового апарату за допомогою електронейроміографії (ЕНМГ).

Для проведення ультрафонофорезу мумійо використовували апарат “УЗТ-101” (Україна), як контактне середовище - 20%-ну мазь мумійо, що наносилася на зони болісності в шийно-грудній і попереково-крижовій ділянках, а також по ходу нервових стовбурів (при ірадіації болів у руки і ноги).

Ультразвук застосовували при інтенсивності 0,05-0,1 Вт/см2 для шийно-грудного і 0,2-0,3 Вт/см2 для попереково-крижового відділу, тривалості імпульсу 4 мс, тривалості впливу 2-3 хв., а потім збільшували інтенсивність відповідно до 0,2-0,3 Вт/см2 та 0,4-0,6 Вт/см2, тривалість імпульсу - до 10 мс, тривалість впливу - до 3-4 хв. на кожну зону. Загальна експозиція 12-16 хвилин.

Під впливом ультрафонофорезу мумійо відбувалися статистично значущі зміни у клініко-функціональному стані нейромоторного апарату. Так, ЕНМГ виявлено підвищення рефлекторної збудливості спінальних альфа-мотонейронів (збільшення амплітуди М-відповіді та Н-рефлексу, співвідношення Н/М, нормалізація виникнення порогів викликаних потенціалів), швидкості поширення збудження по периферичних нервах (n.tibialis), нормалізація параметрів виникнення F-хвилі. Ці дані підтверджувалися сприятливими зрушеннями у периферичному кровообігу (покращення кровообігу, підвищення реографічного індексу, нормалізація еласто-тонічних властивостей судин, зникнення асиметрії кровонаповнення). Мали місце позитивні зміни в сенсорній сфері (зменшення площі та гіпестезій).

Ультрафонофорез мумійо в самостійному варіанті або у комплексі з медикаментозною терапією рекомендується застосовувати у поліклініках і лікарнях у хворих на НСОХХ з помірно вираженим больовим синдромом, затяжним и часто рецидивуючим перебігом, у підгострій стадії або після перенесеного загострення захворювання.

Для обгрунтування диференцийованих підходів викорстання ультрафонофорезу інших біологічно активних речовин наступним етапом нашої роботи буде вивчення ефективності ультрафонофорезу бішофіту у зазначеного контингенту хворих.


УДК 616.23.009

И.П.Шмакова, Т.В.Зубкова

Эффективность мезодиэнцефальной электромодуляции в комплексном восстановительном лечении больных пожилого возраста с ишемической болезнью сердца

Одесский государственный медицинский университет, Одесса


Широкое распространение ишемической болезни сердца (ИБС), высокие показатели инвалидности и смертности, снижение качества жизни среди различных возрастных групп, в том числе у людей пожилого возраста, обусловили актуальность проблемы восстановительного лечения больных с данной патологией.

Известно использование современных медикаментозных технологий у больных ИБС пожилого возраста, которые основаны на применении сосудорегулирующих, антигипертензивных, метаболических, антиаритмических и других средств.

Обоснованным является назначение природных и преформированных физических факторов (лекарственный электрофорез, магнитные поля, бальнеотерапия и др.). На стационарном этапе восстановительного лечения указанного контингента лиц приоритет отдается преформированным методам, обладающим общим воздействием на организм пациента, которые используются в сочетании с медикаментозной терапией.

Одним из новых направлений в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе ИБС у лиц пожилого возраста, является использование транскраниальных импульсных электровоздействий, оказывающих регулирующее влияние на кору головного мозга, лимбико-ретикулярный комплекс и подкорковые вегетативные центры. Среди них – электротерапевтический метод мезодиэенцефальной электромодуляции (МДМ-терапия), при котором используются специфические импульсные токи низкой частоты. Благодаря активному влиянию на мезодиэнцефальные структуры мозга увеличивается нейросекреция гормонов, усиливаются репаративные процессы, стимулируется иммунная система. Активизация выхода нейропептидов в системное кровообращение способствует регуляции деятельности органов и тканей, нейрональной активности, улучшает память и работоспособность.

Вместе с тем, следует отметить, что не изучены особенности влияния МДМ-терапии на функциональное состоние сердечно-сосудистой системы, биохимические показатели и показатели биологического возраста у больных ИБС пожилого возраста. Отсутсвуют рекомендации по дифференцированному применению МДМ-терапи.

Цель исследования - изучение эффективности и обоснование дифференцированных показаний для применения МДМ-терапии у больных пожилого возраста с ИБС.

Обследовано 30 больных (16 женщин и 14 мужчин) в возрасте от 60 до 75 лет, которые находились на лечении в терапевтическом отделении городской больницы № 5 (г.Одесса).

Основным диагнозом была ИБС, стенокардия напряжения II-III ФК, атеросклеротический кардиосклероз, дисциркуляторная энцефалопатия II-III ст. У 10 чел. диагностирован сахарный диабет легкой степени тяжести в стадии компенсации.

При объективном обследовании, наряду с типичными для ИБС жалобами, определялись изменения границ абсолютной и относительной тупости сердца, повышение АД.

Определяли динамику жалоб (использовалась анкета «Самооценка здоровья»), клинического состояния, ЭКГ, биохимических показателей (липиды, коагулограмма), РЭГ, биологического возраста. По показаниям больные консультированы окулистом, невропатологом, эндокринологом, проводились дополнительные инструментальные исследования (глазное дно, УЗИ органов брюшной полости и др.).

Наряду с медикаментозной терапией (коргликон, кокарбоксилаза, предуктал, милдронат), в комплексное восстановительное лечение всем больным включали МДМ-терапию. Процедуры проводили в лежачем положеннии больного с лобно-затылочным (катод на лбу, анод на затылке) расположением электродов от аппарата “МДМ-101” (Россия). Использовали модулированный ток частотой 80-100 Гц, силой 2-4 мА, длительностью импульса 4±0,25 мс с постепенным увеличением силы тока и длительности экспозиции к середине курса, с дальнейшим постепенным их снижением. На курс 6-8 процедур.

Все больные хорошо переносили лечение, отмечая уменьшение головных болей, головокружения, болей в области сердца, метеолабильности, раздражительности, повышение работосопособности, улучшение памяти и сна (уменьшение показателей по анкете “Самооценка здоровья” для каждого пациента с 25-28 баллов до 8-10 баллов).

К концу курса отмечено улучшение ЭКГ показателей (улучшение процессов реполяризации, нормализация ЧСС), снижение и стабилизация АД, улучшение мозговой гемодинамики (повышение реографического индекса, улучшение эластичности и тонуса сосудов), улучшение биохимических показателей (у 30 % больных снижение исходно повышенных показателей липидо- и коагулограммы). Указанные изменения нашили свое подтверждение в рассчитанных показателях биологического возраста пациентов.

Полученные результаты дают основание рекомендовать дифференцированную МДМ-терапию как один из сано- и патогенетических методов комплексного восстановительного лечения больных пожилого возраста с ИБС. Включение данного физического фактора способствует повышению эффективности восстановительного лечения, качества жизни и трудоспособности больных с данной патологией.


УДК 616.34.52.071-002


Мирошниченко В.А., Зайцев И.А., Жидких В.Н., Кириенко В.Т., Баринова Н.Е..

СИМПТОМЫ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ НА МОМЕНТ ПЕРВИЧНОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА.

Донецкий медицинский университет им. М. Горького.


У большинства больных хроническими вирусными гепатитами в начале заболевания симптомы поражения печени отсутствуют, поэтому, в большинстве случаев, выявить хронический вирусный гепатит можно только с помощью целенаправленного скрининга. Поголовное обследование на маркеры парентеральных вирусных гепатитов является идеальным, однако, крайне дорогостоящим и в большинстве случаев экономически неоправданным.

Целью настоящего исследования является поиск наиболее информативных физикальных, биохимических и сонографических критериев для скрининга пациентов многопрофильной больницы на маркеры вирусных гепатитов.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 134 больных с впервые установленным диагнозом хронического вирусного гепатита. Всем больным проведено расширенное скрининговое обследование на маркеры ХВГ (HBsAg, anti-HВc Ig (M+G), anti-HCV Ig (M+G), РНК HCV) и определена активность АЛТ, АСТ и ГГТП. Части пациентов (92 человека) было проведено расширенное биохимическое исследование, включавшее кроме вышеперечисленных показателей щелочную фосфатазу, лактатдегидрогеназу, креатинин, глюкозу, мочевину, мочевую кислоту, общий билирубин, Na, K, Ca, триглицериды, холестерин, общий белок, альбумин, тиреотропный гормон, альфафетопротеин (АФП).

Результаты и их обсуждение: полученные нами данные позволяют утверждать, что при физикальном обследовании гепатит может быть заподозрен только у 52% больных. УЗИ печени позволяет выявить гепатит еще у 33% пациентов, не имеющих клинических симптомов заболевания. Определение активности АЛТ может быть полезным в диагностике гепатита у 78% больных, не имеющих физикальных данных в пользу гепатита. 14% больных в нашем исследовании не имели каких-либо клинических, сонографических и биохимических признаков гепатита.

Выводы: Для того, чтобы уточнить скрининговую значимость упомянутых критериев необходимо изучить их распространенность среди популяции лиц, не имеющих маркеров вирусного гепатита.


ИНФОРМАЦИЯ


Международная ассоциация морской медицины совместно с ВОЗ 12-14 октября 2007 в гор. БРЕСТ (Франция) проводит школу на тему «Заболевания обмена веществ у лиц плавсостава». Подробная информация на сайте ассоциации: www.imha.online.com


ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» 14-16 мая 2008 года в гор. Львове проводит международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы психофизиологии работников транспорта».

Дополнительная информация по э-почте: medtrans2@rambler.ru; med_trans@paco.net


ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» 11 -12 сентября 2008 года проводит международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы обеззараживания воды».

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:

- микробное загрязнение источников водоснабжения, питьевой воды и сточных вод;

- эффективность существующих способов обеззараживания воды;

- обеззараживание питьевой воды окислителями (хлор, озон, диоксид хлора, электролиз и др.);

- УФ - обеззараживание воды и др. физические методы обеззараживания воды;

- комбинированные способы обеззараживания воды;

- побочные продукты обеззараживания воды и их токсичность;

- экологическая безопасность способов обеззараживания воды;

- обеззараживание сточных вод, в т.ч. морских судов;

- обеззараживание воды в системах оборотного водоснабжения;

- обеззараживание воды в плавательных бассейнах;

- обеззараживание воды в пищевой промышленности;

- профилактика биообрастания в системах водоснабжения различного технологического назначения.


ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

- доклад на пленарных заседаниях;

- доклад на секционных заседаниях;

- стендовый доклад;

- вольный слушатель;

- публикация в журнале «Актуальные проблемы транспортной медицины» и в сборнике тезисов научных работ.

Язык конференции: Английский, русский, украинский.


РЕГЛАМЕНТ ДОКЛАДОВ:

Программный доклад – до 20 мин.;

Доклад на секционных заседаниях – до 15 мин.;

Участие в дискуссии – до 7 мин.

Место проведения конференции: гор. Одесса, лечебно-оздоровительный комплекс «Чабанка».

Дополнительная информация по э-почте: labvoda@te.net.ua


ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ НАДРУКОВАНИХ В ЖУРНАЛІ

ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ” В 2006 РОЦІ.


1. Александрова АН. Діагностика и лечение сложных внутрисуставных переломов пяточной кости.- № 3, (1)

2. Андрейчин ВА, Клепач МС, Шабель ІВ. Трансплантація аутологічного кісткового мозку при переломах довгих кісток з порушенням репаративної регенерації.- №4, (59)

3. Андрухов РВ, Недилько ЮИ, Бобошко РА, Пивоваров ВВ, Баев ПА. Ортезирование в системе комплексной реабилитации больных с остеоартрозами коленных суставов.- № 3, (7)

4. Бабов ЄД, Волковишский АВ, Гончаренко ЄВ. Застосування цифрової ортопантомографії для дослідження скроневонижнєщелепного суглобу.- №1-2, (74)

5. Березка МІ, Литовченко ВО, Григору ВВ, Іванов ОМ, Шармазанов АВ. Метод лікування травмованих з суміжними та контрлатеральніми пошкодженнями довгих кісток.- №3, (13)

6. Битчук ДД, Истомина АГ, Каминский АВ, Торяник ИИ. Лечение открытых повреждений голеностопного сустава с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения.- №3, (15)

7. Бодня АИ, Сухин ЮВ. Двусторонние повреждения пяточной кости. – № 1-2, (27).

8. Бодня АИ, Сухин ЮВ. Основне этапы реабилитации при повреждении пяточной кости.- № 3, (20)

9. Бублик ЛА, Титов ЮД, Мироненко ИВ, Энглези АП. Спондолодисцит как осложнение хирургического лечения дегенативных заболеваний поясничного отдела позвоночника.- № 3, (30).

10 Бугайцов СГ, Рибін АІ. Застосування імуномоделюючої терапії в комплексному лікуванні хворих на рак яєчників.- №4, (24).

11. Бондаренко НИ. Профилактика тромбофилических осложнений у родтльниц с приобретенной формой тромбофилии.- №4, (35)

12. Бурин МД, Губенко СО, Тарнаруцький ВВ, Куций ММ. Наш досвід лікування дітей з переломами епіметафізів плечової кістки.- №3, (33)

13. Вакуленко ВМ, Вакуленко АВ, Неділько АА, Юдин ВА. Результаті остеосинтеза шейки бедренной кости спонгиозніми винтами.- №3, (37)

14. Витковская АН. Комплексное лечение трофических поражений при спинальной травме.- №3, (39)

15. Гайко ГВ, Герасименко СІ, Полулях МВ, Торчинський ВП. Стан та перспективі ендопротезування суглобів.- №3. (42)

16. Герцен ГІ, Дибкалюк СВ, Остапчук МП, Несукай ВГ, Мостюк ОМ, Зоргач ВЮ. Діагностика і хірургічне лікування остеохондрозу шийного відділу хребта з синдромом хребцевої артерії та клінікою плече-лопаткового периартроза.- №3, (48)

17. Гуменюк ВВ, Галібей ІБ, Серафим ЮЯ. Аспекти фототерапії у спортивній травматології.- №3, (62)

18. Гур’єв СО, Резніченко ВІ. Особливості лікувально-діагностичної тактики у постраждалих з пошкодженнями хребта, як компонента полі травми.- №3, (66)

19. Денисюк БС, Остеопластичні операції при порушених процесах репаративної регенерації переломов довгих трубчастих кісток.- №3, (72)

20. Детлинг ВС, Мірошниченко ЕВ, Мірошниченко ИВ. Выбор параметров компьютерной системы измерения показателей гемостаза.- №1-2, (77)

21. Джумабеков СА, Абакиров МДж, Кубутбеков АА, Саков БД. Оценка дистаркционного остеогенеза при удлинении апаратом Єлизарова трубчатих костей голени в период тридцатидневной адаптации к высокогорью.- №3, (79)

22. Донченко ЛИ, Вакуленко ВМ, Степура АВ, Вакуленко АВ. Прогнозирование послеоперационных инфекционных осложнений в травматологи и ортопедии.- №3, (96)

23. Жакова ТП, Рыхлова ГМ, Синицына ТН, Михайлик ЕС, Ментишинова ЕВ, Рак ИБ, Мугерман АМ, Красильникова ЛИ, Симаченко ЕВ, Захарченко ЛЮ, Иванова ЭА. Цитологическая діагностика и клиническая практика: вчера, сегодня, завтра.- №4, (17).

24. Жук ПМ, Філоненко СА. Роль довготривалої іммобілізації великих суглобів в розвитку їх деформуючого артозу.- №3, (100)

25. Зеленецьктй ІБ. Клінічна мультиформність як пошуковий фактор (на прикладі диспластичного вивиху стегна, зумовленого спадковою схильністю). - №3, (103)

26. Іванов ОМ, Литовченко ВО, Бітчук ДД, Григору ВВ. Динаміка гістологічних змін при лікуванні дисрегенерацій за допомогою пластики хоральною оболонкою за даними світлової мікроскопії та електроно-мікроскопічного дослідження в ексрименті.- №3, (107)

27. Івченко ВК, Івченко ДВ, Скоробогатов АМ, Івченко АВ, Панкратьєв ОО. Біологічний гидроксиапатит та перспективи його використання у відновлювальній хірургії кісток після видалення пухлино подібних захворювань і доброякісних пухлин.- №3, (113).

28. Игнатьев АМ, Єрмоленко ТА. Положительные эффекты эндокальцина в лечении постменопаузального остеопороза.- №4, (48)

29. Игнатьев АМ, Єрмоленко ТА, Бацуля ЛА. Прогнозирование и ранняя діагностика постменопаузального остеопороза.- №3, (122)

30. Игнатьев АМ, Ермоленко ТА, Кузьмин ВЕ, Кузьмина АВ, Сидельникова ТА, Бацуля ЛА. Анализ влияния различных факторов на динамику изменения плотности костной ткани в ходе лечения патогий опорно-двигательного апарата с использованием дерева решений. - № 1-2, (3).

31. Кавалерский ГМ, Германов ВГ. Особенности остеогенеза при использовании колапанопластики для восстановления репаративних процес сов в костной ране.- №3, (125)

32. Карась АФ, Карась ГА, Мінін ЮВ, Латишевская ГВ, Чайка СП, Кучеренко ТМ, Мініна АЮ, Пєчонова ТВ, Грушова ОА. Експериментальне морфологічне дослідження особливостей реактивних процесів в м”язах при ін”акційному введенні колагену після гамма-опромінення та насичення антибіотиками.- № 4, (63)

33. Кваша В.П., Бур’янов. Сучасні підходи до оперативного лікування хворих на псоріатичний артрит.- №3, (129)

34. Колкин ЯГ, Кузьменко АЕ, Дудин АМ, Косее ДМ, Головки ВВ. Гемосорбция при лечении больных с обтурационной желтухой после холецистэктомии.- №1-2, (31)

35. Кривда ГФ, Игнатьев АМ, Кривда РГ. Правоваяоценка при профессиональных нарушений врачей.- № 1-2, (12).

36. Кривенко СМ, Климовицький Г, Рушай АК, Бодаченко КА, Колосова ТА, Борисов ВЮ, Чучварьов РВ. Лікування скелетних пошкоджень при полісистемній травми.- №3, (134)

37. Крижанівський ЯЙ, Дріботун ОВ, Крижановский РР. Погляди на лікування переломів проксимального кінця стегнової кістки в аспекті засад доказової медицини.- №3, (138)

38. Кузьмін ВЮ, Гур’єв СО. Аналіз оперативних втручань у постраджалих , які отримали полісистемні та поліорганні пошкодження.- №3, (142)

39. Лебедюк МН, Скнар ВН, Корхов ЮС, Федчук ВП, Охтишкин НЕ. Опыт применения препаратов зофлокс и затрин в лечении хронического урогенитального хламидиоза у работников транспорта.- № 4, (54)

40. Левенец ВН, Рига ММ, Бруско АТ. Клиника и діагностика свіжих острах трансхондриальных повреждений суставного хряща у спортсменов.- №3, (151)

41. Литовченко ВО, Гуліда МО, Григорук ВВ. Комплексне лікування ревматоидного артриту.- №3, (158)

42. Лоскутов АЕ, Головаха МЛ, Иванов АВ. Эндопротезирование тазобедренного сустава при дефектах вертлужной впадины.- №3, (163)

43. Лузин ВИ, Ивченко ВК, Ивченко ДВ, Скоробогатов АН, Лубенец АА, Глущенко РВ. Особенности роста костей скелета при имплантации биогенного гидроксиапатита в метадиафизарную область большой берцовой кости.- №3, (170)

44. Магомедов С., Бруско АТ, Пашков АЕ, Кузуб ТА. Коррекция метаболизма суставного хряща.- №3, (173)

45. Мартыненко ВГ. Хирургическое лечение при застарелых неосложненных повреждениях грудного и поясничного отделов позвоночника.- №3, (176)

46. Мацегора НА. Гепатопротекторы в комплексной терапии патологии гепатобиллиарной системы.- №1-2, (90)

47. Мацегора НА, Шестерикова ГВ. Роль нарушений метаболической системы кислотно-основного гомеостаза, перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты в генезе холестаза и пути саногенеза.- № 4, (71)

48. Музыченко ПФ, Мороз НФ. Концепция оптимизации параметров погружных конструкций «метост».- №3, (178)

49. Кривенко СМ, Климовицький Г, Рушай АК, Бодаченко КА, Колосова ТА, Борисов ВЮ, Чучварьов РВ. Лікування скелетних пошкоджень при полісистемній травмі.- №3, (134)

50. Кривенко СМ, Климовицький Г, Рушай АК, Бодаченко КА, Колосова ТА, Борисов ВЮ, Чучварьов РВ. Лікування скелетних пошкоджень при полісистемній травми.- №3, (134)

51. Надворний ММ, Ворохта ЮМ. Вплив сольового складу питних вод на здоров’я населення.- №1-2, (40)

52. Надворний ММ, Голубятніков МІ. Проблема забруднення морського середовища при перевезенні та технологічній обробці небезпечних вантажів у морських портах України.- №1-2, (46)

53. Надворний ММ, Ганикіна СО. Вплив оздоровлення в умовах приморського курорту на стан мікро біоценозів шкіри дітей та підлітків.- №1-2, (50)

54. Надворний ММ, Михайленко ВЛ. Етнічні особливості харчування дітей.- №1-2, (53)

55. Науменко ЛЮ, Кириченко ВЮ. Особенности медиицнской реабилитации больных с отдаленными последствиями поврежедний ладьевидной кости запястья.- №3, (181).

56. Непорада ВП, Игнатьев АМ, Волянский АЮ, Непорада НВ, Котлик ЛС, Мацегора НА, Ярмула КА, Тарасюк ЕФ, Савицкий ИВ. Некоторые особенности эпидемиооги гриппа в мире и Одесской области.- №1-2, (59).

57. Олейник ЛЕ, Лоскутов АЕ. Первичное эндопротозирование тазобедренного сустава при несвежих и застарелых переломовывихах головки бедренной кости.- №3, (188)

58. Омельчук ВП. Внутрішньо кісткова тонометрія та осередкова декомпресія в профілактиці ускладнень при лікуванні медіальних переломів шийки стегнової кістки.-№3, (191).

59. Омельчук ВП, Семенів ІП, Ільницький ЮЗ, Баран АІ, Стефанидин АВ, Омельчук ІВ. Гіпсові пов”язки для іммобілізації надпліччя, одного та двох плечових суглобів.- №4, (44).

60. Павлішен ЮІ, Стефанчук ОІ, МАшевський АС, Бахмацький ІФ, Піонтковський ВК, Сучасне надання допомоги хворим з полі травмою в агропромисловому регіоні.- №3, (197)

61. Павленко СН. Особенности реабилитации при синдроме Зудека.- №3, (204)

62. Пелипенко В.П., Пелипенко АВ, Левус ВС, Соколка ВВ. Лечебная тактика при переломах проксимального конца бедренной кости у лиц пожилого и старческого возраста.- №3, (209)

63. Поворознюк ВВ, Григор’єва НВ, Орлик ТВ, Дмитренко ОП, Заєць ВБ. Морфометричні методи в діагностиці захворювань опорно-рухового апарату.- №3, (216)

64. Поливода АН, Вишневський ВА, Вишняков РИ. Этапное восстановительное лечение больных артрозом.- №3, (224)

65. Полулях МВ, Герасименко СІ, Черняк ВП, Тимочук ВВ. Особливості ендопротезвання коліого суглоба у хворих на ревматоїдний артрит.- №3, (227).

66. Поляков АЕ, Ковальчук ЛИ, Федчук АП. Влияние симвастатина на кристаллофизические свойства липидной фракции плазмы крови у больных с вазоспастической формой стенокардии.- №1-2, (86)

67. Попік ГС, Шишкіна НВ. Оцінка віддалених наслідків відновлювального лікування дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт з вегетативними дисфункціями при повторному надходженні на санаторно-курортне лікування. - №1-2, (69)

68. Приказюк АИ. Особенности профилактики загрязнений морских акваторий.- №4 (3)

69. Проценко АИ, Сотиков КВ, Гордеев ГГ, Никурадзе ВК. Возможности ГАП-содержащего материала «коллапан»в лечении гнойного счпонделита.- №3, (231)

70. Процик АІ, Мовчан ОС, Мірошниченко МГ. Нове в лікуванні переломів шийки стегнової кістки.- №3, (236)

71. Пустовойт БА, Баха ВФ Ях’я, Тарик Рашид. Теоретические предпосылки и разработка новой технологии проведения высокой тибиальной остеотомии.- №3, (241).

72. Риган ММ. Влияние флостерона на суставной хрящ при остром трансхондриальном повреждении.- №3, (2460

73. Родичкин ВА. Ивченко ВК, Усатов СА. Возможности и место лечебных блокад в комплексной терапии остеохондроза позвоночника.- №3, (250)

74. Романчук ОП. До питання дослідження залежності залежності частотних і об’ємних параметрів зовнішнього дихання у висококваліфікованих спортсменів.- № 1-2, (15).

75. Рубленик ІМ, Ковальчук ПС, Васюк ВЛ, Олексюк ІС, Зінченко АТ. Малоінвазивні методики блокуючого остеосинтезу в лікуванні осколкових діафізарних переломів великогомілкової кістки.- №3, (262)

76. Руденко ВГ. Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз и дислипидемии: роль гипогликемической терапии. - № 4, (74)

77. Рушай АК, Шевченко ВТ, Поповченко ЛЛ, Пернаков ВГ, Бодаченко КА, Борисов ВЮ. Результаты применения тейкопланина (таргоцида) в комплексном лечении травматического остеомиелита голени.- №3, (268)

78. Рынденко ВГ, Козырев АМ, Онацкий ЮВ, Король АЕ, Александрова АН, Дергачов ВВ, Ванхальский СБ. Вопросы тактики лечения переломов шейки бедра.- №3, (275)

79. Самойленко ЭФ, Серафим ЮЯ. Памяти академика М. Волкова - хирурга, ученого, человека.- №3, (278)

80. Самойлович ЭФ, Шеин ВН, Серафим ЮЯ. Возможности и перспективы развития детской травматологии и ортопеди.- №3, (282)

81. Сердюк ВВ, Венгер ВФ, Сердюк ЭВ. К вопросу о природе стойкого пояснично – крестцового болевого синдрома.- №3, (288)

82. Синицына ТН, Захарченко ЛЮ, Жакова ТП, Красильникова ЛИ, Рыхлов ГМ, Михайлюк ЕС, Ментишинова ЮВ, Иванова ЭА, Симаченко ЕВ, Рак ИБ, Мугерман АМ, Бурлака ВС. Состояние лабораторной службы в Одесской области.- №4, (14)

83. Снісаренко ПІ. Загальна методологія клінічної реалізації теорії „захворювання суглобів, зумовлені спдковою схильністю - артрозуюча деформація”.- №3, (291)

84. Сіменач Б., Бабуріна О. Деякі особливості побудови теоретичної інтеграційної ортопедичної артрології.- №3, (294).

85. Скляренко ЄТ, Бурянов ОА, Грек ВП, Реконструктивно-відновна хірургія при дегенераивно-дистрофічних ураженнях кульшового суглоба.- №3, (297)

86. Скороглядов АВ, Еськин НА, Магдиев НА, Чуловская ИГ. Ультрасонографическая діагностика поврежедений и заболеваний сухожилий и нервов кисти и предплечья.- №3, (300)

87. Спесивий ІІ, Лоскутов ОЄ, Литовченко ВО, Березка МІ, Григору ВВ, Іванов ОМ, Шармазанов АВ, Гуліда МО, Спосіб лікування діафізарних переломов.- №3, (303)

88. Сташкевич АТ, Барчина ЮМ. Спастичністть у спінальних хворих при застарілій ускладненій травмі хребта.- №3, (307)

89. Стебліна КВ, Шайко-Шайковський ОГ, Зінченко АТ. Методика оцінки деформаттивності біотехнічної системми „кістка-фіксатоор” при використанні хвилеподібн накісткової пластини ддля остеоситезу.- №3, (310)

90. Струтинський ЯІ, Дубас ВІ, Омельчук ВП, Котурбаш РЙ, Воробець ЄМ, Данів ВМ. Застосування паратів зовнішньої фіксації при лікуванні вродженої клишоногості.- №3, (312)

91. Сулима ВС, Семенів ІП, Юрійчук ЛМ, Валовіна ЮД. Кістково-пластичне усунення незрощень шийки стегнової кістки.- №3, (315)

92. Сухин ЮВ, Итакето Идонгесит Ндаейо. Концепция лечения переломо-вывихов проксимального отдела плечевой кости.- №3, (319)

 1. Сухин ЮВ, Бодня АИ. Особенности подготовки интернов-травматологов на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний.- № 1-2, (21).

 2. Сухин ЮВ, Бодня АИ. Сочетающиеся повреждения пяточной кости и позвоночника.- №4, (39)

 3. Толстопятов БА, Проценко ВВ, Коноваленко ВФ, Волков ИБ. Результаты эндопротезирования суставов при гигантоклеточной и злокачественной опухоли кости.- №3, (328).

 4. Трегуб. Комплексна відновлювальна терапія виразкової хвороби дванадцятипалої кишки із застосуванням НВЧ.- №4, (35)

 5. Улащенко ДВ. Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих з ортопедичними проявами синдрома Марфана у порівнянні з іншими деформаціями хребта.- №3, (333)

 6. Улещенко ВА, Вовок ММ. Генетичний поліморфізм при диспластичному сколіозі та хворобі Марфана.- №3, (336)

 7. Уліс НЄ. Особливості вертеброгенних рефлекторних нейродистрофічних синдромів у хворих на остеохондроз хребта.- №3, (340)

 8. Фесенко ВС, Коломаченко ВІ. Бупренорфін і клофелін як компоненти блокади нервів для ортопедо-травматологічних операцій на нижній кінцівці: тривалість знеболювання і споживання анальгетиків. - №3, (344)

 9. Филипенко ВА, Танькут ВА, Мезенцев ВА, Бондаренко СЕ. Пластика дефектов вертлужной впадины при первичном эндопротезировании тазобедренного сустава.- №3, (348)

 10. Фіщенко ВО, Кириченко ВІ, Костюк ВГ, Ала Еддін Амін Шалабі. Комплексне лікування гонартрозу.- №3, (357)

 11. Хвисюк АН, Демченко АВ, Маланчук РА, Похвалий АН, Боровський ЕЕ. Діагностика и лечение статических нарушений позвоночника и суставов.- №4, (21)

 12. Хвисюк ОМ, Спузяк МІ, Шармазанова ОП, Спузяк ССМ, Карпинський МЮ. Біомеханічне обґрунтування рентгенологічних ознак компресійних переломів тіл грудних хребців у дітей.- №3, (361)

 13. Хвисюк АН, Яковенчук НН. Блокады с местными анестетиками в комплексной терапии тазобедренно-поясничного синдрома - №3, (365)

 14. Хмызов СА, Скребцов ВВ. Активная хирругическая тактика при тяжелой осложненной травме таза.- №3, (368)

 15. Чабаненко ИП, Литвин ЮП, Седлецкий ОМ, Новичихин АВ. Применение магнитно-резонансной томографи ддля діагностики повреждений мягкотканных структур плечового сустава.- №3, (375)

 16. Чугуй ЕВ. Консервативное лечение врожденной косолапости у детей першого полугодия жизни.- №3, (380)

 17. Шевчук ВІ, Тетерук ВФ, Біліченко ЛІ, Безсмертний ЮО. Компресійно-дистракційний остеосинтез в лікуванні хронічного травматичного остеоміоліту довгих кісток.- №3. (389)

 18. Шейко ПА. Хірургічне лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки.- №3, (395)

 19. Шимон ВМ, Блинда ІІ, Сливка РМ. Тактика та лікування пошкоджень гомілковоступневого суглоба.- №3, (407)

 20. Шишка ИВ, Банит ОВ, Бабач ЮА, Крумгольц СЕ, Адамов АС. Опит эндопротезирования при переомах шейки бедренной кости.- №3, (410)

 21. Шищук ВД, Яковенчук НН, Яковенчук НТ, Барабан ЮА, Нагорный АВ. Диагностика и оперативная тактика при тяжелой множественной травме.- №3, (416)

 22. Юрлов ВМ, Писковацький ПМ, Шпак СВ. Кількісна оцінка вікових і дисліпідемічних уражень черевної аорти за даними ехографії.- № 1-2, (34)

115. Suresh Idnani. Drug and Alcohol Abuse and Prevention Programmes in the Marine Industry.- N1-2. (24)ЗМІСТ

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Похожие:

Професійна спілка робітників морського транспорту України iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 медичні та екологічні проблеми приморських регіонів
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Професійна спілка робітників морського транспорту України iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница