Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo
Скачать 174.27 Kb.
НазваниеŠtudijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo
страница1/5
Дата06.09.2012
Размер174.27 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 4.1.1 Fyzika a 7.1.1 Všeobecné lekárstvo

Študijný program: Biomedicínska fyzika

Garant: prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD.

1-BMF-120 Anatómia (1)

MUDr. Mária Osvaldová, CSc. (LFUK), MUDr. Jana Šteňová (LFUK)

Forma a rozsah výučby: prednáška, laboratórne cvičenie - P2,L2

Priebežné hodnotenie: 20 % test

Záverečné hodnotenie: 80 % v 1/L

4 kredity; povinný v 1/Z

Cieľ predmetu: Osvojenie základného anatomického názvoslovia. Štúdium stavby a štruktúry ľudského tela. Štúdium jednotlivých častí kostrovej sústavy a spojenia kostí. Orgány tráviacej, dýchacej a vylučovacej sústavy, pohlavné orgány, srdce a cievy.

Stručná osnova predmetu:

Prednášky: Úvod do štúdia anatómie. Všeobecná osteológia, arthtrológia, myológia. Tráviaca sústava. Dýchacia sústava. Vylučovacia sústava. Ženské pohlavné ústroje. Mužské pohlavné ústroje. Srdce. Tepny. Žily.

Praktické cvičenia: Stavce, spojenia na chrbtici. Kostra hrudníka, spojenia. Kostra hornej končatiny. Kostra dolnej končatiny. Spojenia kostí hornej a dolnej končatiny. Lebka. Test. Svaly hlavy a krku. Svaly trupu. Svaly hornej končatiny. Svaly dolnej končatiny. Test.

Literatúra:

Beňuška, J. a kol.: Anatómia pre medziodborové štúdium I. Bratislava: UK, 1995. 176 s. Skriptá.

Mráz, P. a kol.: Anatómia pre medziodborové štúdium II. Bratislava: UK, 2001. 195 s. Skriptá

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-BMF-155 Anatómia (2)

MUDr. Mária Osvaldová, CSc. (LFUK), MUDr. Jana Šteňová (LFUK)

Forma a rozsah výučby: prednáška, laboratórne cvičenie - P2,L2

Priebežné hodnotenie: 20 % test

Záverečné hodnotenie: 80 % skúška

5 kreditov; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Štúdium stavby a štruktúry ľudského tela. Štúdium lymfatickej a nervovej sústavy, zmyslových orgánov a endokrinných žliaz.

Stručná osnova predmetu:

Prednášky: Miazgová sústava. Miecha. Miechové nervy. Predĺžená miecha, most. Mozoček. Stredný mozog. Medzimozog. Koncový mozog. Hlavové nervy. Autonómna nervová sústava. Zmyslové orgány. Endokrinné žľazy.

Praktické cvičenia: Demonštrovanie orgánov tráviacej sústavy. Demonštrovanie orgánov dýchacej sústavy. Demonštrovanie orgánov močovo-pohlavnej sústavy. Test. Srdce. Cievy hrudníka a brucha. Cievy hlavy, krku a končatín. Miecha. Miechové nervy. Mozog. Hlavové nervy.

Literatúra:

Beňuška, J. a kol.: Anatómia pre medziodborové štúdium I. Bratislava: UK, 1995. 176 s. Skriptá.

Mráz, P. a kol.: Anatómia pre medziodborové štúdium II. Bratislava: UK, 2001. 195 s. Skriptá

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-BMF-520 Aplikačné programy v biofyzike

RNDr. Peter Rybár, PhD.

Forma a rozsah výučby: cvičenie - C2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

2 kredity; povinne voliteľný v 2/Z

Cieľ predmetu: Oboznámenie s metódami numerického programovania v biofyzike.

Stručná osnova predmetu:

Oboznámenie s praktickými, efektívnymi a pokial je to možne aj elegantnými metódami numerického programovania potrebných na riešenie problémov súvisiacich s biofyzikou: riešenie lineárnych algebraických rovníc, interpolácia a extrapolácia, rýchla Fourierova transformácia, Fourierove a spektrálne aplikácie, štatistický popis údajov.

Literatúra:

Numerical Recipes in C (http://lib-www.lanl.gov/numerical/bookcpdf.html)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

1-FYZ-220 Atómová a jadrová fyzika

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Forma a rozsah výučby: kurz - K6

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

7 kreditov; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Poskytnúť základy fyziky mikrosveta, t.j. atómovej a jadrovej fyziky, fyziky elementárnych častíc a elementárnej kvantovej mechaniky.

Stručná osnova predmetu:

Atómy (atómová hypotéza, Thomsonov model, Ruthorfordov model). Vlny a častice. (fotoelektrický jav, žiarenie absolútne čierneho telesa, Comptonov jav, Heisenbergov princíp neurčitosti). Bohrov model atómu. Schrödingerova rovnica (stacionárne stavy, elektrón v krabici). Kvantová teória atómu vodíka. Mnohoelektrónové atómy a chemická väzba. Atómové jadro (zloženie, štruktúra, stabilita, jadrové sily). Modely atómových jadier. Rádioaktivita (štatistika rádioaktívnej premeny, α, β, γ premeny). Jadrové reakcie (mechanizmus, účinný prierez, štiepenie, jadrový reaktor, transurány). Detekcia jadrového žiarenia a ochrana pred žiarením. Elementárne častice (leptóny a kvarky, interakcie, teórie zjednotenia, vznik a vývoj vesmíru).

Literatúra:

Beiser, A.: Úvod do moderní fyziky.

Pišúr, J. – Zajac, R.: O atómoch a kvantovaní.

Haken, H. - Wolf, H., C.: Atomic and Quantum Physics.

Irodov, I., E.: Sbornik zadač po atomnoj i jadernoj fizike.

Muchin, K., N.: Eksperimentaľnaja jadernaja fizika: I.

Šelest, V., P.: O elementárnych časticiach.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-BMF-910 Bakalárska práca (1)

prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD.

Forma a rozsah výučby: iná forma výučby - I4

Priebežné hodnotenie: 100 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinný v 3/Z

Cieľ predmetu: Spracovanie informácií z literatúry

Stručná osnova predmetu:

Spracovanie informácií z  vedeckej a odbornej literatúry a návrh cieľov bakalárskej práce.

Literatúra:

Podľa konkrétnej bakalárskej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

1-BMF-920 Bakalárska práca (2)

prof. RNDr. Libuša Šikurová, PhD.

Forma a rozsah výučby: iná forma výučby - I6

Priebežné hodnotenie: 100 % samostatná práca

Záverečné hodnotenie: 0 %

6 kreditov; povinný v 3/L

Cieľ predmetu: Spracovanie informácií z literatúry, získavanie vlastných výsledkov.

Stručná osnova predmetu:

Spracovanie informácií z vedeckej a odbornej literatúry.

Získavanie vlastných výsledkov, ich diskusia, aplikácie základov fyziky v biomedicíne.

Literatúra:

Podľa konkrétnej bakalárskej práce

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

1-BMF-540 Diskrétna matematika

doc. RNDr. Ivan Haverlík, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C2

Priebežné hodnotenie: 50 % test

Záverečné hodnotenie: 50 % skúška

5 kreditov; výberový v 3/Z

Cieľ predmetu: Získanie vedomostí z vyššej matematiky (matematická analýza, teória pravdepodobnosti, matematická štatistika).

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do teórie fourierových radov.

2. Úvod do numerickej analýzy a optimalizácie.

3. Úvod do topológie.

4. Úvod do teórie grafov.

5. Logické funkcie.

Literatúra:

Vysokoškolské učebnice vyššej matematiky

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

1-FYZ-130 Elektromagnetizmus

doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Forma a rozsah výučby: kurz - K6

Priebežné hodnotenie: 20 %

Záverečné hodnotenie: 80 %

7 kreditov; povinný v 1/L

Cieľ predmetu: Zvládnuť základy elektromagnetickej teórie.

Stručná osnova predmetu:

Elektrostatika nábojov vo vákuu, za prítomnosti vodičov a v dielektrikách. Coulombov zákon, Gaussov zákon, potenciál, výpočet elektrických polí. Elektrický prúd, Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony pre elektrické siete. Magnetizmus elektrických prúdov, Biortov-Savartov-Laplaceov zákon, Ampérov zákon, vektorový potenciál, výpočet magnetických polí. Elektromagnetická indukcia, Lenzov zákon, indukčnosť, výpočet obvodov s indukčnosťami. Magnetizmus látok, meranie magnetických polí. Striedavé elektrické prúdy, striedavé RLC elektrické siete, symbolicko-komplexná metóda ich riešenia. Pohyb nabitých častíc v magnetickom poli. Elektromagnetické vlny.

Literatúra:

Tirpák, A.: Elektromagnetizmus. Polygrafia SAV, Bratislava 1999.

Čičmanec, P.: Všeobecná fyzika 2 – Elektrina a magnetizmus. Univerzita Komenského, Bratislava 2001.

Feynman, R. P., Leighton, R.B., Sands, M.: Feynmanove prednášky z fyziky 3. Alfa, Bratislava 1988.

Sedlák, B., Štoll, J.: Elektřina a magnetismus. Academia Praha Vydavatelství Karolinum, 1993.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-FYZ-835 Fyzika živých organizmov

prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška - P2

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

3 kredity; výberový v 2/Z

Cieľ predmetu: Demonštrácia uplatnenia fyzikálnych princípov vo funkciách živých organizmov a v ekosystémoch.

Stručná osnova predmetu:

Molekuly života: bielkoviny a DNA – Ako funguje život – Živé stroje: Energetika života – Infraštruktúra živého organizmu: voda, vzduch a odpadové hospodárstvo – Hospodárenie s teplom – Živá elektrina a IT – Pokročilé technológie: oko a radar – Veľké a malé: škálovanie – Fyzika a štatistika prírodného výberu – Čo bolo na počiatku?

Literatúra:

Knut Schmidt-Nielsen: Animal Physiology: Adaptation and Environment. Cambridge University Press, 1979.

Silbernagl J., Despopoulos A.: Atlas fyziológie človeka.

Ľubovoľná hrubá kniha s názvom Biochémia / Biochemie / Biochemistry – čím hrubšia a novšia, tým lepšie (Voet a Voet, Stryer, …)

Môžete hľadať aj knihy s názvom Biofyzikálna chémia / Biophysical Chemistry (Cantor a Schimmel,…)

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-BMF-560 Fyzikálna chémia

doc. Ing. Pavel Mach, CSc.

Forma a rozsah výučby: prednáška, cvičenie - P2,C1

Priebežné hodnotenie: 100 %

Záverečné hodnotenie: 0 %

4 kredity; povinne voliteľný v 3/L

Cieľ predmetu: Obnovenie a prehĺbenie znalostí zo všeobecnej a fyzikálnej chémie so zameraním na aplikáciu nadobudnutých fyzikálnych poznatkov na vlastnosti a štruktúru molekúl.

Stručná osnova predmetu:

Klasické teórie chemickej väzby, MO teória chemickej väzby. Základy chemickej termodynamiky, chemický potenciál a jeho aplikácia na skúmanie rovnovážnych dejov. Úvod do chemickej kinetiky. Mechanizmy reakcií a ich vzťah ku kinetickej rovnici. Homogénna a heterogénna katalýza. Zrážková a TST teória pre teplotnú závislosť rýchlostnej konštanty.

Teória kyselín a zásad. Roztoky elektrolytov - ich vlastnosti a špecifiká. Aktivitné koeficienty v roztokoch elektrolytov, Debay - Hϋckelova teória. Galvanický článok, jeho princíp a použitie na meranie fyzikálno-chemických veličín.

Literatúra:

W. J. Moore: Fyzikální chemie SNTL Praha 1979

P. W Atkins: Physical Chemistry, Oxford Univ. Press 2001, (slov. preklad – STU BA, 1999)

J. Gažo a kol.: Všeobecná a anorganická chémia. ALFA Bratislava

L. Pauling: The Nature of the Chemical Bond and Structure of Molecules and Crystals, Cornell Univ. Press, New York, 1960

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenčina

1-BMF-260 Fyziológia (1)

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, laboratórne cvičenie - P2,L2

Priebežné hodnotenie: 20 % samostatná práca a ústne skúšanie

Záverečné hodnotenie: 80 % v 3/Z – semestrálny test

4 kredity; povinný v 2/L

Cieľ predmetu: Získanie dostatočných poznatkov z fyziológie krvi, dýchania, kardiovaskulárneho systému, neuromuskulárnej fyziológie a zmyslov.

Stručná osnova predmetu:

Prednášky: Fyziológia krvi. Fyziológia dýchania. Fyziológia vzrušivých tkanív. Fyziológia zmyslových orgánov. Fyziológia krvného obehu.

Praktické cvičenia: Určovanie hematokritu, hemoglobínu a krvných skupín. Počítanie formovaných elementov. Modely dýchania. Funkčné vyšetrenie pľúc. Intrapleurálny tlak. Analýza expirovaného vzduchu. Regulácia dýchania. Pozorovanie činnosti žabieho srdca. EKG. Kapilaroskopia. Príprava svalového a neurosvalového preparátu. Vlastnosti priečne pruhovaného svalu. Pokojový a akčný potenciál. Práca a únava svalu.

Semináre: Fyziológia krvi, dýchania, kardiovaskulárneho systému a neurofyziológie.

Literatúra:

Javorka, K. a kol.: Lekárska fyziológia. Učebnica pre Lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001, 679 s.

Trojan, S. a kol.: Fyziológia. I., II. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 1992, 783 s.

Hájek, J. a kol.: Príručka praktickej fyziológie. I., II. Bratislava: UK, 1995, 97 + 96 s.

Béder, I.: Lymfatický systém človeka. Bratislava: UK, 1998, 44 s.

Béder. I. a kol.: Testové otázky z fyziológie. Bratislava: Asklepios, 2003.173 s. ISBN 80-7167-028-6.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

1-BMF-320 Fyziológia (2)

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Forma a rozsah výučby: prednáška, laboratórne cvičenie - P2,L2

Priebežné hodnotenie: 20 % ústne skúšanie, test

Záverečné hodnotenie: 80 % ústna skúška

5 kreditov; povinný v 3/Z

Cieľ predmetu: Získanie teoretických a praktických poznatkov z fyziológie trávenia, metabolizmu, endokrinológie, obličiek, termoregulácie a centrálneho nervového systému.

Stručná osnova predmetu:

Prednášky: Fyziológia trávenia, metabolizmu, obličiek, termoregulácie, centrálneho nervového systému a endokrinológie.

Praktické cvičenia: Modely oka. Zraková ostrosť. Perimetria. Vyšetrovanie farbosleposti. Otoskopia. Audiometria. Sluchové skúšky ladičkami. Vyšetrenie chuťových, čuchových pocitov a kožnej citlivosti. Vplyv zloženia potravy na vylučovanie slín. Transport potravy pažerákom. Vstrebávanie glukózy v izolovanom čreve. Meranie bazálneho a pracovného metabolizmu. Používanie výživových tabuliek. Vyšetrovanie reflexov. Meranie reakčného času. Meranie reflexu Achillovej šľachy. Testovanie krátkodobej pamäti.

Semináre: Fyziológia trávenia, metabolizmu, obličiek, centrálneho nervového systému a endokrinológie.

Literatúra:

Javorka, K. a kol.: Lekárska fyziológia. Učebnica pre Lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001, 679 s.

Hájek, J. a kol.: Príručka praktickej fyziológie. I., II. Bratislava: UK, 1995, 97 + 96 s.

Béder, I.: Lymfatický systém človeka. Bratislava: UK, 1998, 44 s.

Béder. I. a kol.: Testové otázky z fyziológie. Bratislava: Asklepios, 2003.173 s. ISBN 80-7167-028-6.

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský
  1   2   3   4   5

Похожие:

Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo iconŠtudijný odbor: fyzika (blokové štúdium)

Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo iconŠtudijný odbor: fyzika (neblokové štúdium)

Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo iconŠtudijný program: Fyzika životného prostredia

Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo iconŠtudijný odbor: 8 Umelá inteligencia

Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo iconŠtudijný odbor: 9 Aplikovaná matematika

Študijný odbor: 1 Fyzika a 1 Všeobecné lekárstvo iconŠtudijný odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница