Бібліографічний покажчик нової літератури
Скачать 166.82 Kb.
НазваниеБібліографічний покажчик нової літератури
Дата14.11.2012
Размер166.82 Kb.
ТипДокументы
Бібліографічний покажчик нової літератури

за жовтень 2009 р.

Бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки.

Науково-бібліографічний відділ.

Тел. 702-10-73 http://www.lib.kture.kharkov.ua

e-mail: library@kture.kharkov.ua


1.

Агєєв, Є. Я. Управління якістю / Є. Я. Агєєв. – Львів, 2009.

(1 прим.)

2.

535 А44

Акустооптические эффекты при сильном взаимодействии. Теория и эксперимент ( Метод непрерывных дробей при решении акустооптических задач ) : [ моногр. ] / под ред. Л. Ф. Купченко. – Х. : ЭДЭНА, 2009. – 264 с.

(2 прим.)

3.

Юя2 А72

Антофійчук, В. І. Культурологія : термінологічний словник / В. І. Антофійчук ; МОН України, Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 3-те вид., виправл. і доп. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2009. – 160 с. : іл.

(4 прим.)

4.

Ю4я7 А86

Арутюнов, В. Х. Логіка : навч. посібник для економістів / В. Х. Арутюнов, В. М. Мішин, Д. П. Кирик ; МОН України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 144 с. : іл.

(5 прим.)

5.

658.3(07) Б38

Бедрій, Я. І. Безпека життєдіяльності : навч. посібник / Я. І. Бедрій. – К. : Кондор, 2009. – 286 с. – МОН України.

(2 прим.)

6.

502(07) Б38

Бедрій, Я. І. Екологія. Короткий навчальний словник- довідник : для студ. внз I-IV рівнів акредитації / Я. І. Бедрій, В. М. Піча. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 241 с. – (Серія малих словників- довідників).

(1 прим.)

7.

Бойко, М. Д. Трудове право України / М. Д. Бойко. – К., 2008.

(1 прим.)

8.

004.4(07) Б81

Бондарев, В. М. Объектно-ориентированное программирование на С# : [ учеб. пособие ] / В. М. Бондарев. – Х. : СМИТ, 2009. – 224 с.

(13 прим.)

9.

004.4(07) Б81

Бондаренко, М. Ф. Операційні системи : навч. посібник / М. Ф. Бондаренко, О. Г. Качко. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 432 с.

(10 прим.)

10.

Бондарчук, Л. І. Культура ділового мовлення / Л. І. Бондарчук. – Житомир, 2008.

(2 прим.)

11.

Бондарчук, Ю. В. Безпека бізнесу: організаційно-правові основи / Ю. В. Бондарчук, А. І. Марущак. – К., 2008. (3 прим.)

12.

Ч51я7 Б83

Бороховский, Б. М. Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания : конспект лекций. Ч.5 / Б. М. Бороховский, С. Ф. Танянский ; МОН Украины. Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : СМИТ, 2008. – 64 с. : ил.

(1 прим.)

13.

Ч51я7 Б83

Бороховский, Е. М. Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания : конспект лекций. Ч.1 / Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский ; МОН Украины. Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : СМИТ, 2008. – : ил.

(2 прим.)

14.

Бороховский, Е. М. Естественно-научные основы теории и методики физического воспитания. Ч. 2 / Е. М. Бороховский, С. Ф. Танянский. – Х., 2008.

(2 прим.)

15.

Внукова, Н. М. Соціальне страхування / Н. М. Внукова, Н. В. Кузьминчук. – К., 2009.

(1 прим.)

16.

Гавриленко, Н. В. Податкова система: практикум / Н. В. Гавриленко. – Львів, 2008.

(1 прим.)

17.

61(03) Г34

Генш, Н. А. Справочник по реабилитации : справ. / Н. А. Генш, Т. Ю. Клипина, Ю. Н. Улыбина. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 348 с. : ил.

(1 прим.)

18.

Главацька, О. Л. Основи самовиховання особистості / О. Л. Главацька. – К., 2008.

(2 прим.)

19.

Гнатієнко, Г. М. Експертні технології прийняття рішень / Г. М. Гнатієнко, В. Є. Снитюк. – К., 2008.

(1 прим.)

20.

Гогіташвілі, Г. Г. Основи охорони праці / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. – К., 2008.

(1 прим.)

21.

Голиков, А. П. Международные экономические термины / А. П. Голиков, П. А. Черномаз. – К., 2008.

(1 прим.)

22.

Дэй, Д. С. (Дэй, Дж. С.) Организация, ориентированная на рынок: как понять, привлечь и удерживать ценных клиентов / Д. С. Дэй. – М., 2008.

(1 прим.)

23.

Ч73 Д33

Денчев, С. Роль библиотек в формировании и развитии культуры информационной прозрачности : социальные функции библиотечной деятельности / С. Денчев, И. Петева. – М. : Логос, 2009. – 256 с.

(1 прим.)

24.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Краматорськ, 2008.

(1 прим.)

25.

ДСТУ ГОСТ 7.87:2008. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. – К., 2008.

(1 прим.)

26.

ДСТУ 4826 : 2007. Інформація та документація. Видання інформаційні. – К., 2008.

(1 прим.)

27.

Єлізарова, І. О. Стиль ділового успіху / І. О. Єлізарова. – К., 2008.

(3 прим.)

28.

У2/4я7 Е45

Економіка промислового підприємства / Н. М. Тюріна, М. Д. Ведерніков, Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – Львів, 2008.

(1 прим.)

29.

621.396.62(07) Ж91

Журавльов, Ю. М. Пристрої приймання та обробки сигналів : навч. посібник / Ю. М. Журавльов, А. О. Пеньков. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту "НАУ-друк", 2009. – 200 с. : іл.

(1 прим.)

30.

Заїка, Ю. О. Українське цивільне право / Ю. О. Заїка. – К., 2008.

(1 прим.)

31.

Захватова, Т. Є. Діагностика та удосконалення фізичного стану / Т. Є. Захватова. – Х., 2009.

(1 прим.)

32.

Зеркалов, Д. В. Антирейдер / Д. В. Зеркалов. – К., 2008.

(3 прим.)

32.

Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. – К., 2009.

(3 прим.)

33.

Кальченко, А. Г. Логістика / А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко. – К., 2008.

(1 прим.)

34.

53(07) К24

Кармазин, В. В. Физика : учеб. пособие для студ.- иностранцев подгот. фак-тов вузов / В. В. Кармазин ; МОН Украины, ХНУРЭ. – Х. : ХНУРЭ, 2009. – 224 с. : ил.

(119 прим.)

35.

658.3(07) К29

Катренко, Л. А. Охорона праці : навч. посібник / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2009. – 540 с.

(6 прим.)

36.

Коврига, Л. П. Зовнішнє оцінювання з української мови / Л. П. Коврига, О. О. Терещенко. – Х., 2008.

(1 прим.)

37.

У2/4я7 К56

Ковтун, О. І. Стратегія підприємства / О. І. Ковтун. – Львів : "Новий Світ-2000", 2009. – (Сер. "Вища освіта в Україні").

(1 прим.)

38.

Х(4Укр) К57

Кодекс законов о труде Украины : по состоянию на 10 января 2009 года. – Х. : Одиссей, 2009. – 144 с.

(1 прим.)

39.

Контрольні роботи з української мови. – Х., 2008.

(1 прим.)

40.

Косік, А. Ф. Мікроекономіка / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – К., 2008.

(1 прим.)

41.

Ю9я7 К90

Кулініч, І. О. Психологія управління : навч. посібник / І. О. Кулініч. – К. : Знання, 2008. – 292 с.

(3 прим.)

42.

У05я7 Л46

Лень, В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : Навч. посібник / В. С. Лень, В. В. Гливенко ; МОН України. – 3-тє вид., виправл. – К. : Центр учбов. літ-ри, 2008.

(1 прим.)

43.

621.37/39 М15

Мак-Комб, Г. Радиоэлектроника для "чайников" : пер. с англ. / Г. Мак-Комб, Э. Бойсен. – М. : Диалектика, 2008. – 400 с. : ил.

(1 прим.)

44.

Ч484 М34

Матеріали наукової дискусії за проектами Хартії Університетів України та Рамок пріоритетних дій / МОН України, НАН України, Гол. управління держ служби України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 80 с.

(2 прим.)

45.

658.3(07) М42

Медведєв, Е. Н. Основи охорони праці : навч. посібник / Е. Н. Медведєв, Г. Ф. Сорокін ; МОН України. – К. : Видавничий дім "Професіонал", 2008. – 208 с. : іл.

(2 прим.)

46.

Милославский, В. К. Нелинейная оптика / В. К. Милославский. – Х., 2008.

(1 прим.)

47.

У05я7 М60

Милявська, Е. П. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посібник / Е. П. Милявська, О. І. Жабін ; МОН України, Днбаська держ. машинобудівна академія. – К. : Центр учбов. літ-ри, 2008. – 162 с.

(1 прим.)

48.

Молитвенный Покров Пресвятой Богородицы и Великих Святых над людьми. – Донецк, 2009.

(1 прим.)

49.

Ш13(Укр)-9 М36

Мацько, В. П. Українська мова : навч. посібник / В. П. Мацько. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 264 с.

(2 прим.)

50.

502(07) М64

Міронова, Н. Г. Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посібник / Н. Г. Міронова, Г. А. Білецька. – Львів : Новий Світ 2000, 2009. – 140 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).

(2 прим.)

51.

У01я7 М77

Монастирський, Г. Л. Теорія організації : навч. посібник / Г. Л. Монастирський. – К. : Знання, 2008. – 319 с.

(1 прим.)

52.

У01я7 М86

Мочерний, С. В. Основи економічної теорії : навч. посібник / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – 3-тє вид., стер. – К. : ВЦ "Академія", 2009. – 502 с. – (Сер. "Альма-матер").

(5 прим.)

53.

Невлюдов, И. Ш. Программно-технические средства диагностики цифровых моделей систем управления технологическим оборудованием / И. Ш. Невлюдов, М. А. Омаров, Б. А. Шостак. – Х., 2008.

(1 прим.)

54.

Нестеренко, О. М. Макроэкономика / О. М. Нестеренко, А. Ю. Бобловский, С. Е. Евсеев. – Х., 2008.

(1 прим.)

55.

Окландер, М. А. Логістика / М. А. Окландер. – К., 2008.

(1 прим.)

56.

Олійник, О. Б. Культура мовлення / О. Б. Олійник, В. Д. Шинкарук. – К., 2008.

(2 прим.)

57.

У2/4я7 О-64

Організація контролю в банку : навч. посібник / уклад. І. В. Бєлова. – Суми : Університетська книга, 2009. – 302 с.

(3 прим.)

58.

Основи бізнесу / Я. С. Ларіна, С. В. Мочерний, В. М. Фомішина, С. І. Чеботар. – К., 2009.

(1 прим.)

59.

502(07) О-75

Основи екології / О. В. Солошенко, А. М. Фесенко, С. І. Кочетова, Н. Ю. Гаврилович ; за ред. О. В. Солошенка; МОН України. – Х. : Парус, 2008. – 371 c.

(1 прим.)

60.

658.3(07) О-75

Основи охорони праці : навч. посібник / В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Г. Г. Валенко, і. та ; за заг. ред. В. В. Березуцького ; МОН України, Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Факт, 2008. – 480 с.

(1 прим.)

61.

004.7 П27

Перелетова, И. В. Интернет-магазин от А до Я: полное пошаговое руководство по созданию, управлению, ведению документооборота, учету и налогообложению / И. В. Перелетова, Е. К. Петрова, И. П. Комиссарова. – М. : Эксмо, 2008. – 128 с.

(1 прим.)

62.

Пересада, Е. В. Международная экономика / Е. В. Пересада, В. М. Борячок. – Х., 2009.

(2 прим.)

63.

621.8 П68

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОП 0.00-1.02-08 = Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов НПАОП 0.00-1.02-08 / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – Х. : Індустрія ; Основа, 2008. – 192 с.

(2 прим.)

64.

621.3 П68

Правила устройства электроустановок. Раздел 4. Глава 4.1 : Распределительные устройства напряжением до 1,0 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока ; Глава 4.2 : Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1,0 кВ / Мин-во топлива и энергетики Украины. – Х. : Индустрия, 2008. – 112 с.

(1 прим.)

65.

658.3 П68

Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами НПАОП 63.23-1.03-08 / Держ. комитет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – Х. : Індустрія, 2009. – 40 с.

(1 прим.)

66.

621.8 П68

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів НПАОП 0.00-1.22-08 / Держ. комитет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. – К. : Індустрія ; Основа ; Форт, 2009. – 160 с. : іл.

(1 прим.)

67.

621.3 П68

Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду / Мін-во палива та енергетики України, Мін-во з питань житлово-комунального господарства України. – Х. : Індустрія, 2009. – 36 с.

(3 прим.)

68.

Хя7 П68

Правознавство : навч. посіб. / В. М. Олуйко, Р. І. Кондратьєв, Р. О. Стефанчук та ін. ; за ред. Р. І. Кондратьєва; МОН України, Хмельниц. ун-т управління та права. – К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2008. – 488 с.

(20 прим.)

69.

Ч484 П79

Проект Статуту та інформаційні матеріали до заснування всеукраїнської громадської освітньо-наукової організації " Асоціація Університетів України " / МОН України, НАН України, Гол. упрвління держ служби України, Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 120 с.

(1 прим.)

70.

61(03) Р31

Реабилитация после заболеваний. Полный справочник / Л. Ф. Гайдаров, Г. Ю. Лазарева, В. В. Леонкин, Э. А. Муллаярова. – М. : Эксмо, 2008. – 704 с.

(1 прим.)

71.

519.68(07) Р 58

Робачевский, А. М. Операционная система UNIX / А. М. Робачевский, С. А. Немнюгин, О. Л. Стесик. – 2-е изд. – СПб. : "БХВ-Петербург", 2008.

(1 прим.)

72.

Романовська, Л. І. Диференційна психологія / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Львів, 2008.

(1 прим.)

73.

Російсько-українсько-англійський економіко-математичний словник. – К., 2008.

(1 прим.)

74.

Ростовський, В. С. Основи наукових досліджень та технічної творчості / В. С. Ростовський, Н. В. Дібрівська. – К., 2009.

(2 прим.)

75.

Рудинская, Е. В. Корпоративный менеджмент / Е. В. Рудинская, С. А. Яромич. – К., 2008. –

(3 прим.)

76.

Рябенький, В. М. Основи моделювання систем і процесів в електротехніці / В. М. Рябенький, Л. В. Драган, Л. В. Солобуто. – Львів, 2008.

(2 прим.)

77.

621.38(07) Р98

Рябенький, В. М. Цифрова схемотехніка : навч. посібник / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, В. Д. Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 736 с. : іл. – (Вища освіта в Україні).

(2 прим.)

78.

Самые популярные методы самолечения. – Донецк, 2009.

(1 прим.)

79.

Скобцов, Ю. А. Основы эволюционных вычислений / Ю. А. Скобцов. – Донецк, 2008.

(1 прим.)

80.

Соловьев, Э. Я. Современный этикет. Деловой протокол / Э. Я. Соловьев. – М., 2009.

(1 прим.)

81.

621.396(07) Т30

Тексти лекцій з дисципліни "Елементна база електронних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.091003 "Електронна побутова апаратура". Частина 2 / упоряд. В. М. Світенко ; МОН України, ХНУРЕ. – Х. : ХНУРЕ, 2009. – 172 с. : іл.

(61 прим.)

82.

512(07) Т65

Травкін, Ю. І. Лінійна алгебра і аналітична геометрія : навч. посібник / Ю. І. Травкін. – Х. : Майдан, 2009. – 416 с.

(1 прим.)

83.

Тридід, О. М. Логістика / О. М. Тридід, К. М. Таньков, Ю. О. Леонова. – К., 2008.

(2 прим.)

84.

У2/4я7 Ф68

Фінансовий моніторинг в банку : навч. посібник / С. О. Дмитров, В. В. Коваленко, А. В. Єжов, О. М. Бережний ; за ред. С. О. Дмитрова і В. В. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2008. – 336 с. – МОН України (ШТРИХ)

(3 прим.)

85.

Ю9я7 Х69

Ходаківський, Є. І. Психологія управління : навч. посібник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. проф. Ходаківського Є. І. – 2-ге вид. – К. : Центр учбов. літ-ри, 2009. – 608 с.

(3 прим.)

86.

Хромченко, В. Г. Цивільна оборона / В. Г. Хромченко. – К., 2008.

(1 прим.)

87.

621.3 Ц61

Цимбалюк, А. У. Посібник для оперативних працівників електроенергетики / А. У. Цимбалюк, К. Б. Денисевич, В. І. Тихенко. – Х. : Індустрія, 2008. – 160 с.

(1 прим.)

588.

Черномаз, П. А. Международный маркетинг / П. А. Черномаз. – Х., 2008.

(1 прим.)

89.

У01я7 Ш38

Шегда, А. В. Ризики в підприємництві. Оцінювання та управління : навч. посібник / А. В. Шегда, М. В. Голованенко ; за ред. А. В. Шегди. – К. : Знання, 2008. – 271 с.

(3 прим.)

90.

Юя7 Ш87

Штанько, В. И. Философия и методология науки : учеб. пособие для аспирантов и магистров / В. И. Штанько ; МОН Украины, Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники. – Х. : ХНУРЭ, 2008. – 348 с. : ил.)

(4 прим.)

91.

Щетинін, А. І. Гроші та кредит / А. І. Щетинін. – К., 2008.

(1 прим.)Шановні користувачі!

Ці книжки Ви зможете одержати в бібліотеці з 15 листопада.


Упорядник – Аврамова І.П., зав. науково-бібліографічним відділом.

Похожие:

Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури
Аналіз та математичне моделювання динамічних систем на базі некласичних операційних числень. – К., 2006
Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури
Аксак, Н. Г. Паралельні та розподілені обчислення : підруч. / Н. Г. Аксак, О. Г. Руденко, А. М. Гуржій. – Х. Компанія сміт, 2009....
Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури
Агуров, П. В. Практика программирования usb [Електронний ресурс] / П. В. Агуров. – Спб. Бхв-петербург, 2006. – 624 с. – Практика...
Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури
Бондаренко, М. Ф. Алгоритмічні мови та програмування : конспект лекцій. Частина Основи програмування мовою C++ / М. Ф. Бондаренко,...
Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографічний покажчик нової літератури за грудень 2007 р
Артанов. Web-мастеринг без посторонней помощи [Електронний ресурс] : учеб пособие / Артанов. – М., 2006. – 336 с.: : ил. – (Без посторонней...
Бібліографічний покажчик нової літератури iconСвяте слово мати Бібліографічний покажчик
Бібліографічний покажчик «Святе слово Мати», присвячений святкуванню в Україні Дня матері, яке щорічно відзначається у другу неділю...
Бібліографічний покажчик нової літератури icon«хімія» Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури Кривий Ріг 2011
Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry)
Бібліографічний покажчик нової літератури icon«хімія» Рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури Кривий Ріг 2011
Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry)
Бібліографічний покажчик нової літератури iconБібліографознавство україни (1996 2000) Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2005
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, журналів, автореферати дисертацій,...
Бібліографічний покажчик нової літератури iconВетеринарна медицина
Унікальний фонд бібліотеки хдзва : ветеринарна медициниа : бібліографічний покажчик літератури за 1800-1945 роки / укладач З. І....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница