Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей
Скачать 113.41 Kb.
НазваниеЗаконукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей
Дата13.11.2012
Размер113.41 Kb.
ТипЗакон
Проект


З А К О Н У К Р А Ї Н И


Про газ (метан) вугільних родовищ


Цей закон визначає основні правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері підвищення рівня безпеки вуглевидобування шляхом вилучення (видобування) газу (метану) вугільних родовищ та регулює відносини, пов’язані з особливостями його подальшого використання.


Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінівУ цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

діяльність по вилученню (видобуванню) та використанню газу (метану) вугільних родовищ – наукова, технічна, виробнича, підприємницька, екологічна, інвестиційна та інші, не заборонені чинним законодавством, види діяльності, спрямовані на розробку та впровадження сучасних технологій вилучення (видобування) та використання (утилізації) газу (метану) вугільних родовищ;

газ (метан) вугільних родовищ (далі – ГМВР) – газова суміш, яка супроводжує вугільні поклади та до складу якої входить власне метан;

дегазація – сукупність заходів, спрямованих на примусове звільнення вуглегазоносних горизонтів від супутнього ГМВР;

емісія ГМВР – виділення ГМВР в навколишнє середовище при проведенні дегазації;

вилучення ГМВР – комплекс технічних заходів по дегазації діючих шахт, або тих, які готуються до експлуатації;

видобування ГМВР – комплекс упереджуючих технічних заходів по дегазації вугільних родовищ незалежно від їх подальшого використання;

використання (утилізація) ГМВР – комплекс технічних та технологічних заходів, спрямованих на вживання видобутого ГМВР в якості альтернативного виду газового палива або хімічної сировини;

промислова суміш – ГМВР, в якому концентрація власне метану достатня для безпосереднього використання;

збіднена суміш – ГМВР, в якому концентрація власне метану недостатня для безпосереднього використання;

надрокористувач – юридична або фізична особа, що здійснює діяльність по вилученню, видобуванню, або використанню (утилізації) ГМВР;

оператор – юридична або фізична особа, яку може залучати надрокористувач для виконання всіх видів робіт по вилученню, видобуванню та використанню (утилізації) ГМВР.


Стаття 2. Основні принципи державної політики у сфері підвищення рівня безпеки вуглевидобування.


Основою державної політики у сфері підвищення рівня безпеки вуглевидобування є стимулювання діяльності по вилученню, видобуванню та використанню (утилізації) ГМВР.

Стимулювання діяльності по вилученню, видобуванню та використанню (утилізації) ГМВР базується на створенні державою сприятливих умов для ведення такої діяльності в частині:

створення заохочувального режиму інвестиційної діяльності іноземним та вітчизняним інвесторам;

надання державних гарантій захисту інвестицій, спрямованих на вирішення проблем дегазації вугільних родовищ;

запровадження системи заохочувальних заходів для субєктів підприємництва у даній сфері діяльності та поширення їх дії на вуглевидобувні підприємства;

забезпечення бюджетного фінансування науково-дослідних та експериментальних робіт, а також розробки нормативної документації та стандартизації;

розвитку міжнародного співробітництва та широкого використання світових досягнень у цій сфері.

Стаття 3. Законодавство про ГМВРВідносини, пов’язані з вилученням, видобуванням та використанням (утилізацією) ГМВР, регулюються Кодексом України про надра, Законами України “Про альтернативні види рідкого та газового палива”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Законом в питаннях, пов’язаних з особливостями вилучення, видобування, використання (утилізації) ГМВР та стимулювання діяльності у цій сфері.

Україна здійснює міжнародне співробітництво у сфері охорони атмосферного повітря у відповідності з принципами, закладеними в Кіотській Угоді та встановленими міжнародними договорами. Якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.


Розділ II

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ДЕГАЗАЦІЇ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ


Стаття 4. Повноваження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування щодо стимулювання діяльності по видобуванню та використанню (утилізації) ГМВР


Верховна Рада України:

приймає закони, спрямовані на збільшення обсягів утилізації ГМВР та його використання в якості альтернативного виду газового палива (хімічної сировини);

встановлює спеціальні податкові режими для суб’єктів підприємницької діяльності у цій сфері;

затверджує обсяги бюджетного фінансування для проведення науково-дослідних та експериментальних робіт, розробки нормативної документації та стандартизації;

встановлює спеціальні державні гарантії захисту інвестицій у цю сферу.


Кабінет Міністрів України:

розробляє заходи щодо реалізації державної політики, визначеної цим Законом;

визначає центральні органи виконавчої влади, відповідальні за реалізацію державної політики у цій сфері;

розробляє та затверджує спеціальні програми та окремі проекти у цій сфері;

організовує нагляд і контроль за розробкою надр, екологічною і промисловою безпекою виробничих об’єктів;

визначає та включає до проекту бюджету обсяги фінансування природоохоронних заходів, науково-дослідних та експериментальних робіт, розробки нормативної документації та стандартизації;

здійснює інші повноваження, що витікають із цього Закону.


Органи місцевого самоврядування:

сприяють реалізації державної політики у сфері дегазації вугільних родовищ на відповідній території;

розробляють пропозиції до державних програм видобування та використання (утилізації) ГМВР з урахуванням місцевих особливостей;

розробляють та реалізують регіональні програми видобування та використання (утилізації) ГМВР;

приймають нормативно-правові акти в межах своєї компетенції та контролюють їх виконання.


Стаття 5. Державні гарантії та особливості стимулювання діяльності у сфері вилучення, видобування та використання (утилізації) ГМВР


З метою створення сприятливих умов для залучення інвестицій у вилучення та видобування ГМВР держава гарантує надрокористувачам податкові, митні та інші пільги, передбачені законодавчими актами України.


Розділ III

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ВИЛУЧЕННЯ, ВИДОБУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ (УТИЛІЗАЦІЇ) ГМВР


Стаття 6. Особливості ліцензування діяльності у сфері видобування ГМВР


У сфері вилучення та видобування ГМВР діє особливий порядок ліцензування діяльності щодо користування надрами.

Геологічне вивчення надр з метою виявлення запасів ГМВР здійснюється на підставі спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення надр, у тому числі на дослідно-промислову розробку.

Проведення робіт по геологічному вивченню надр з метою виявлення запасів ГМВР здійснюється користувачем надр за рахунок власних або запозичених коштів.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади сприяють проведенню робіт по геологічному вивченню надр, що зареєстровані в установленому порядку.

Особи, що відповідно до законодавства про надра є першовідкривачами родовищ ГМВР, після закінчення дії спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення, мають переважне право на промислову розробку нового родовища чи додаткових запасів ГМВР в раніше відомому родовищу (крім відпрацьованих вугільних покладів).

Спеціальний дозвіл (ліцензія) на вилучення, видобування ГМВР особі, що має переважне право на його отримання, видається поза конкурсом спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр.

Термін дії спеціального дозволу (ліцензії) на вилучення, видобування (промислову розробку) ГМВР становить не менше 25 років.

Спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування ГМВР для промислової розробки на новому родовищі ГМВР за вимогою користувача надр може надаватися без проведення державної експертизи та оцінки запасів ГМВР.

Промислова розробка ГМВР на відпрацьованих вугільних покладах здійснюється на підставі спеціального дозволу (ліцензії) на видобування корисних копалин, що отримується поза конкурсом, без попереднього одержання спеціального дозволу (ліцензії) на геологічне вивчення надр.

Спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування ГМВР (промислову розробку) на відпрацьованих вугільних покладах видається без проведення державної експертизи та оцінки запасів ГМВР.

У випадках, коли спеціальний дозвіл (ліцензія) на видобування ГМВР надавався без проведення попередньої державної експертизи та оцінки запасів ГМВР, його промислова розробка здійснюється до повного вичерпання (припинення виділення ГМВР із свердловини) або до часткового (у випадку низької економічної ефективності подальшого видобування, що не пов’язана з порушенням умов раціонального використання розвіданих запасів та не є результатом вибіркового відпрацювання родовища).

Порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій) на геологічне вивчення та видобування ГМВР встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Стаття 7. Державний контроль за рівнем вилучення та видобування ГМВР


Державний контроль за рівнем вилучення та видобування ГМВР здійснюється Кабінетом Міністрів України через уповноважений ним центральний орган виконавчої влади.

Уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади у сфері вилучення та видобування ГМВР здійснює свою діяльність разом з іншими центральними органами виконавчої влади у відповідності з встановленим порядком, виходячи з неприпустимості введення в експлуатацію нових і реконструкції діючих вугільних родовищ, на яких не передбачена утилізація ГМВР до рівня промислової суміші, відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку. Він також через свої територіальні органи забезпечує контроль за діяльністю надрокористувачів та їх операторів стосовно недопущення перевищення нормативів емісії збідненої та промислової суміші ГМВР.

При порушенні, або не забезпеченні затверджених в установленому порядку рівнів видобування ГМВР, що забезпечують безпечне ведення підземних робіт, територіальні органи уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері видобування ГМВР приймають у встановленому порядку заходи щодо припинення або призупинення дії спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами.


Стаття 8. Відповідальність надрокористувача


Відповідальність надрокористувача та його операторів за перевищення екологічних нормативів шкідливих викидів визначається відповідно до норм діючого законодавства. За порушення технічного проекту винні сплачують штрафи у порядку і розмірах, які визначаються відповідно до законодавства.

Виплачені штрафи не звільняють надрокористувача та їх операторів від відшкодування втрат, нанесених здоров’ю людей і навколишньому природному середовищу в результаті порушення технічного проекту або недотримання вимог безпеки праці.

Контроль за використанням отриманих штрафів здійснюється, відповідно до своєї компетенції, державними органами з охорони навколишнього природного середовища, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади.


Розділ IV

ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ І ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИЛУЧЕННІ. ВИДОБУВАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ (УТИЛІЗАЦІЇ) ГМВР


Стаття 9. Правове регулювання відносин, що пов’язані із екологічною та промисловою безпекою при утилізації ГМВР


Забезпечення певного рівня екологічної та промислової безпеки при утилізації ГМВР здійснюється відповідно до норм законодавства України.

Порядок розробки і затвердження норм і нормативів у сфері екологічної та промислової безпеки при утилізації ГМВР визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади і затверджується Кабінетом Міністрів України.


Стаття 10. Основні вимоги до діяльності надракористувачів та їх операторів, що спрямовані на забезпечення екологічної безпеки


З метою дотримання рівня утилізації ГМВР у відповідності до затверджених нормативів надрокористувачі забезпечують:

а) своєчасне будівництво і введення в експлуатацію об’єктів дегазації та утилізації ГМВР, що передбачені відповідними проектами;

б) технологічний режим роботи промислового обладнання, що забезпечує транспортування ГМВР і переробку у повному обсязі;

в) заходи, що виключають можливість неконтрольованої емісії ГМВР, прогнозування і упередження вибухів, аварій та катастроф, локалізацію і ліквідацію їх наслідків на об’єктах системи, мінімізацію їх негативного впливу на здоров’я населення і якість життєвого середовища;

г) використання на об’єктах переробки ГМВР енергозберігаючих та екологічно безпечних технологічних процесів і обладнання;

д) проходження узгодження технічних проектів видобування ГМВР, включаючи обов’язкову екологічну експертизу;

е) обов’язкове страхування майнових ризиків надрокористувача при видобуванні та/або використанні (утилізації) газу (метану) вугільних родовищ на випадок завдавання шкоди навколишньому природному середовищу внаслідок аварій, пожеж чи технічних неполадок;

ж) дотримання правил, норм і стандартів видобувних робіт і охорони навколишнього середовища;

з) проведення моніторингу джерел антропогенного впливу на навколишнє середовище;

і) солідарну відповідальність за невиконання умов надрокористування і нанесення шкоди надрам і навколишньому середовищу у випадках спільної діяльності кількох надрокористувачів.


Стаття 11. Підстави для віднесення діяльності надрокористувачів до категорії природоохоронної


Діяльність надрокористувачів у сфері утилізації ГМВР відноситься до категорії природоохоронної за умов виконання затверджених нормативів, відповідного зменшення шкідливих викидів ГМВР в атмосферу, що надає право на введення спеціального податкового режиму для надрокористувачів.

Віднесення діяльності надрокористувачів до категорії природоохоронних здійснюється у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.


Розділ V

ЕКОНОМІЧНА КОНКУРЕНЦІЯ У СФЕРІ УТИЛІЗАЦІЇ ГМВР


Стаття 12. Положення про захист економічної конкуренції


Регулювання відносин, що випливають із цього Закону, між надрокористувачами, споживачами, іншими особами у сфері захисту економічної конкуренції здійснюється відповідно до законодавства України.


Розділ VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Даний закон набуває чинності з дня його опублікування.


2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін:

подати пропозиції щодо внесення змін у чинне законодавство відповідно до даного Закону;

внести зміни в акти Кабінету Міністрів відповідно до даного Закону;

визначити центральні органи виконавчої влади, відповідальні за реалізацію державної політики у сфері вилучення, видобування та використання ГМВР.

Президент України Л. КУЧМАПохожие:

Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей iconПрогноз контролируемой эмиссии метана
Викладені особливості досліджень кінетики виходу з вугілля І порід метану вугільних родовищ закритих шахт
Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей iconЗаконукра ї н и про внесення змін до деяких
У кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради урср, 1984 р., додаток до №51, ст. 1122, з наступними...
Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей iconЗаконодавство про обіг інформації в Україні
Визначення інформації. Під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються...
Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей iconПро затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей iconЦей Катехизм призначений не лише для широких верств населення, але також може бути підручником для катехитів І проповідників. Матеріал для них друкується
Ретя — як Архієрея. Основним питанням, яке підняте в цьому Катехизмі, є питання про призначення людини на землі, тобто, особливу...
Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей iconАктуальность работы. Систематическое изучение газоносности угольных пластов при разведке шахтных полей Кузнецкого бассейна было начато в 1954 году
Основными составляющими природной метаноносности являются «активный» метан, который может выделиться при стандартных условиях, и...
Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей iconВказати найменування сторони
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке
Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей iconЗакон україни про дорожній рух
Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних І...
Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей iconЗакон україни про дорожній рух
Цей Закон визначає правові та соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних І...
Законукра ї н и про газ (метан) вугільних родовищ Цей iconЕдиный глоссарий основных терминов и определений Сервисно-Сбытового Канала ООО «Коммерческие автомобили – Группа газ» по запасным частям
Сервисно-Сбытовой Канал (сск) – совокупность организаций, обеспечивающих цепочку товародвижения запасных частей к автомобилям марки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница