Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія”
НазваниеКонспект лекцій по дисципліні ”політична економія”
страница7/19
Дата12.11.2012
Размер3.14 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Роздержавлення і приватизація власності: сутність, цілі, завдання


Роздержавлення - це сукупність заходів з перетворенню державної власності, спрямованих на усунення надмірної ролі держави в економіці. Крім того, роздержавлення означає зняття з держави більшості функцій господарського управління, передачу відповідних повноважень на рівень підприємств, заміну вертикальних господарських зв'язків горизонтальними. Роздержавлення може здійснюватися по таких напрямах:

1) роздержавлення процесів присвоєння, визнання кожного працівника і трудового колективу рівноправним учасником привласнення, демонополізація; 2) створення різноманітних форм господарювання, надання всім формам підприємств рівних прав на свободу господарської діяльності в рамках закону; 3) формування нових організаційних структур, створення нових форм підприємницької діяльності (концерни, консорціуми, асоціації і т. д.), між якими головну роль відіграють горизонтальні зв'язки

Таким чином, роздержавлення спрямоване на подолання монополізму, розвиток конкуренції і підприємництва. Це — центральна проблема переходу до ринкової економіки.

У тісному зв'язку з роздержавленням перебуває приватизація— один з напрямів роздержавлення власності, що полягає в передачі її в приватну власність окремих громадян та юридичних осіб. Приватизація державних і муніципальних підприємств України означає придбання громадянами, акціонерними товариствами (товариствами) у держави і місцевих органів влади у власність: підприємств та їх підрозділів, що виокремлюються в самостійні підприємства; матеріальних і нематеріальних активів підприємств; часток (паїв, акцій) держави і місцевих органів влади в капіталі акціонерних товариств (товариств); належних приватизованим підприємствам часток (паїв, акцій) у капіталі інших підприємств.

Таким чином, розбіжності між приватизацією і роздержавленням зводяться до того, що перша відображає процес докорінної трансформації відносин власності, а друга є поняттям, що охоплює весь комплекс перетворень існуючої господарської системи, спрямованих на руйнацію в ній державного диктату і створення умов для функціонування економіки як незалежної від держави сфери суспільної діяльності людей.

Об`єктами приватизації можуть бути: велика промисловість, дрібні середні підприємства промисловості і торгівлі, підприємства сфери послуг, жилий фонд, житлове будівництво, підприємства сільського господарства та ін.

Після приватизації суб'єктами власності стають: приватна особа, працівник приватизованого підприємства, трудовий колектив, банки, холдинги, акціонерні товариства (товариства) т. д.

Масштаби приватизації в тій або іншій країні залежать від того, наскільки широко використовувався в них метод націоналізації приватного сектора в попередній період.

Процес денаціоналізації означає повернення власності попереднім власникам. Зрозуміло, що в Україні така форма роздержавлення через об'єктивні і суб'єктивні обставини не може широко застосовуватися. Тому приватизація являє собою програму впорядкованого входу країни у ті сфери діяльності, де приватне підприємництво спроможне функціонувати досить успішно.

Важливо зрозуміти, що приватизація зовсім не означає звільнення держави від відповідальності за ту або іншу соціальну сферу або загальний добробут громадян. Приватизація просто визнає, що на перший план виходять якість і вартість товарів і послуг, а не той, хто їх робить. У кожному окремому випадку держава за бажанням може використовувати свою владу, але обов'язково нести відповідальність по забезпеченню виробництва тих або інших товарів, надання тих або інших послуг і гарантувати, щоб їх рівень відповідав необхідним стандартам. Проте державі немає потреби робити товари або надавати послуги, якщо це бажають і можуть краще зробити приватні підприємці. У більшості випадків приватний сектор, що діє в умовах конкуренції, спроможній і готовий надати товари і послуги високої якості за цінами, нижчими за державні.

Основними цілями і завданнями приватизації є: розвиток конкуренції і підвищення ефективності державного сектора; прискорення економічного росту з подальшим залученням недержавних інвестицій; усунення державної монополії; створення повноцінного ринку капіталу, цінних паперів; поділ відповідальності за зовнішній борг між урядом і великим бізнесом; зменшення ролі політичної мотивації в прийнятті економічних рішень; залучення приватного капіталу в традиційно державні галузі - - освіту, культуру, охорону здоров'я, інфраструктуру; послаблення впливу профспілок.

Для України особливо важливими є ще й такі цілі і завдання:

* формування прошарку приватних власників-підприємців; залучення іноземних інвестицій;

* сприяння демонополізації економіки;

* створення конкурентного середовища;

* підвищення ефективності діяльності підприємств;

*соціальний захист населення і розвиток об'єктів соціальної інфраструктури за рахунок коштів від приватизації

Відповідно до чинного законодавства України приватизація державної власності здійснюється на основі таких принципів: законність; пріоритет прав трудового колективу підприємства, що приватизується; забезпечення соціальної захищеності і рівності прав громадян України у процесі приватизації; пріоритетне надання прав власності громадянам України; безкоштовна передача частини державного майна кожному громадянину України; приватизація державного майна на платній основі із застосуванням приватизаційних паперів; дотримання антимонопольного законодавства; повне, своєчасне і достовірне інформування громадян про всі дії щодо приватизації.

Світова практика свідчить, що приватизацію можна здійснювати трьома основними шляхами. Перший — це процес відмови від володіння, за якого державна власність або права держави на управління підприємством передаються або продаються приватним власникам. Новими власниками можуть бути: приватні особи або фірми, акціонери, працівники підприємства, що приватизується, комбінація всіх цих варіантів.

Способів передачі державної власності в приватні руки може бути кілька. Основними серед них є: відкритий продаж (тендер) об'єктів приватизації на аукціоні, конкурсі; продаж частини акцій з метою забезпечення конкуренції покупців; викуп об'єктів приватизації товариствами покупців, створеними працівниками цих об'єктів; викуп державного майна, зданого в оренду. Державне майно можна придбати за рахунок власних і залучених коштів покупців, а також приватизаційних паперів особливого виду — державних цінних паперів, що надають право на безкоштовне одержання в процесі приватизації частини державного майна підприємств, державного житлового і земельного фондів.

Другий метод приватизації державних підприємств — це метод контрактів. Він передбачає, що уряд укладає контракт з приватною фірмою, відповідно до якого остання бере на себе постачання товарів і надання послуг або здійснення того чи іншого виду діяльності з тих, що входять у коло державних господарських функцій. Метод контрактів має переваги над продажем державної власності приватному сектору порівняно з тими видами Діяльності, які є невід'ємною функцією держави і потребують ретельного суспільного контролю, або коли економічна рентабельність не може бути забезпечена навіть шляхом удосконалення рівня управління.

Наприклад, збір сміття, очищення стічних вод — вили діяльності, що повинні забезпечуватися державою, оскільки вільний

ринок навряд чи зможе зробити це на належному рівні. Про» державі зовсім не обов'язково поширювати свою діяльність Я тих меж, коли вона починає займатися практичним здійсненні цих видів діяльності з використанням державних найманих працівників. Уряд може підписати контракт з компанією, що професійно займається очищенням використовуваної у виробництв води, і ця компанія найматиме робочу силу і забезпечуватиме необхідні послуги. Відповідальність уряду зводитиметься до того щоб додержувати умови контракту і стежити за тим, як приватна фірма виконує взяті нею зобов'язання.

Перевага методу контрактів полягає в тому, що в сферу державних послуг він вносить елемент конкуренції, яка, в свою чергу, призводить до зниження собівартості і підвищення якості па слуг, оскільки підприємець, розраховуючи на прибуток, намагатиметься одержати урядовий контракт, а потім залучити й утри мати споживача.

Третій метод приватизації - це система так званих ваучерів (документів, що засвідчують видачу кредиту). По цій систем держава дає окремим громадянам можливість підвищити їх купівельну спроможність. Як правило, це робиться у формі сертифікатів, за які в держави або приватних підприємців можна придбати чітко визначені товари і послуги. Хоча ваучери досить поширені лише у кількох промислове розвинутих країнах, вони часті є найкращим засобом забезпечення доступу до елементарних соціальних послуг для бідних прошарків населення.

В Україні існує певна різноманітність викупу державних підприємств трудовими колективами. Всі їх можна поділити на чотири основні групи. Перша — повний викуп підприємства. Друга - дроблення підприємства та організація численних викупів Третя - викуп допоміжних виробничих підрозділів великих підприємств. До четвертої групи можна віднести викуп підприємств, що належать місцевим органам влади.
Важливим елементом процесу приватизації стає перетворення державних підприємств на акціонерні компанії. Найбільшою популярністю тут користуються програми розвитку акціонерне власності членів трудових колективів. Ось чому необхідно вивчити той досвід, що є в національних програмах участі найманого персоналу у власності підприємств розвинутих країн світу. Впровадження цих програм дозволяє досягти балансу між трьома ключовими проблемами, що викликають у суспільстві найбільше непокоєння в період приватизації, — соціальною справедливістю з економічною ефективністю і надходженням коштів у державний бюджет.

Таким чином, роздержавлення І приватизація державного майна — Де складні і неоднозначні процеси, що потребують детальної організаційно-економічної підготовки нового рівня загальної та економічної культури, не допускають поквапливості. За" умов перехідної економіки, коли існує можливість соціально-політичної дестабілізації суспільства і дедалі ясніше проявляється посадова безкарність, особливо необхідна чітка правова процедура приватизації. Успіх останньої можливий лише за активної підтримки більшості населення, коли кожному громадянинові гарантується його частка у загальнонародній власності і він стане повноправним суб'єктом цього процесу.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, РЕКОМЕНДОВАНОЇ ДЛЯ БІЛЬШ ЗАГЛИБЛЕННОГО ВИВЧАННЯ ТЕМИ


 1. Богиня Д., Волынский Г. Приватизация: цели, направления, проблемы.// Экономика Украины. – 1995. - №3.

 2. Гальчинский А. Историзм отношений собственности: методологический аспект анализа.// Экономика Украины. – 1993. - №9.

 3. Задорожний Г.В. Собственность и экономическая власть. – Х..: Основа, 1996.

 4. Зеленкин С.В., Ткаченко В.Н. Реформирование отношений собственности и налоговая система.//Государственный информационный бюллетень о приватизации. – 1998. - №5.

 5. Канов О. Державна власність в економічній системі суспільства і деякі теоретичні аспекти.//Економіка України. – 1996. - №2.

 6. Канов О. Функції державної власності: мексиканська модель.// Економіка України. – 1999. - №2.

 7. Онищенко О. та ін. Проблеми реформування відносин власності та організаційних структур господарювання на селі.// Економіка України. – 1998. - №9.

 8. Рыбалкин В., Маличева Л. Акционерная собственность – основа социального рыночного хозяйства.// Экономика Украины. – 1998. - №2.

 9. Ледомская С., Ларцев В. Итоги сертификатной приватизации в Украине (1995-2000г.).// Экономика Украины.- 2001. – №5. – С.14-22.

 10. Перевалов Ю., Басаргин В. Формирование структуры собственности на приватизированных предприятиях.// Вопросы экономики. – 2000. - №5. – С.75-91.

 11. Радыгин А. Собственность и интеграционные процессы в корпоративном секторе (некоторые новые тенденции)// Вопросы экономики.-2001.- №5. – С.26-46.

 12. Стврк Д. Рекомбинированная собственность и рождение восточно-европейского капитализма.// Вопросы экономики. – М., 1996. - №6.


Запитання і завдання для самоперевірки


 1. Дайте визначення власності як економічної категорії.

 2. Назвіть типи власності, які Ви знаєте.

 3. Що є формою реалізації власності.

 4. Назвіть критерії віднесення відносин власності до виробничих відносин.

 5. Що становить економічний зміст власності.

 6. Як повинно відбуватися становлення різноманітних форм власності за перехідної економіки.

 7. Як впливає НТП на розвиток форм власності.

 8. Чим обумовлено існування державної власності у ринкової економіці.

 9. На чому базується трансформація власності в постсоціалістичних країнах.

 10. Дайте визначення роздержавлення. Чим відрізняється роздержавлення і приватизація.СЕМІНАРСКЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4


Тема заняття: ”Відносини власності”.

Мета заняття: Розглянути категорію власності та визначити її місце в системі виробничих відносин. Дати відповідь на питання: “В чому полягає процес роздержавлення і приватизації та путі і методи його здійснення”.

Основні теоретичні положення наведені у конспекті лекцій №5 (5.1,5.2,5.3,5.4,)

Етапи семінарського заняття:

 • Обговорення основних положень теми заняття:

а) економічний та юридичний зміст власності;

б) структура відносин власності;

в) форми власності та їх трансформація в сучасних умовах;

г) роздержавлення і приватизація в країнах ринкової трансформації.

 • Виконання вправ.

 • Перевірка знань (тестування), засвоєних у ході проведення семінарського заняття.

ВПРАВИ

Завдання № 1

Дайте визначення поняттю «власність», розглядаючи це явище з різних позицій. Попрацюйте зі словниками, додатковою літературою.

Завдання № 2

Добре це чи погано, що майже увесь світ розділений на частині по ознаці власності?

Завдання № 3

Доведіть, що широко розповсюджене вираження «нічийна власність» позбавлено змісту.

Завдання № 4

Поясніть наступне твердження. Розходження між особистою і приватною власністю носять досить умовний характер.

Завдання № 5

Державна власність і загальнонародна власність. Наскільки це ідентичні поняття?

Завдання № 6

Проміжне місце між державною і приватною займає колективна, спільна, змішана власність. Як провести грань між цими синонімами?

Завдання № 7

Задача на кмітливість.

У власності держави знаходилося (умовно) 17 підприємств і установ. Після приватизації відбулася зміна форм власності – власності держави залишилася третину всіх підприємств і установ – вони не підлягали приватизації.

Половина всіх підприємств перейшла в приватну власність, а дев'ята частина всіх підприємств і установ – у змішану.

Щоб визначити, скільки підприємств і установ залишилося у власності держави, скільки в приватній власності і скільки в змішаної, був притягнутий НБУ (тому що число 17 не поділяється ні на 2, ні на 3, ні на 9).

Як він це зробив?

Виберіть, які з нижчеперелічених підприємств і установ не підлягали приватизації: заводи, магазини, майно органів державної влади керування, збройних сил, об'єкти незавершеного будівництва, майно міліції, атомних електростанцій, культурних і фінансових державних установ, частина державної власності в комерційних підприємствах і товариствах.

(При рішенні задачі рекомендується думати не тільки на знання, але і виявити кмітливість).

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Похожие:

Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій Частина II суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій з курсу «психологія»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconКонспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка»
Конспект лекцій за курсом «інформатика та комп’ютерна техніка» / Укладачі: Борисенко І.І., Граб В. А., Лебедєва О. Ю., Абросімов...
Конспект лекцій по дисципліні ”політична економія” iconМетодичні рекомендації по виконанню курсової роботи з дисципліни "Політична економія" [Текст]: для студ напряму підготовки 030509 "Облік І аудит" / В. С. Біляєв. Миколаїв: мдау, 2008. 34 с. + Ел копія. Держава І право
Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. [Текст]: Підручник / Автор кол.: В. А. Баженов, П. С. Венгерський та ін. – 2-ге вид....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница