Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці
Скачать 344.23 Kb.
НазваниеМіністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці
страница1/3
Дата12.11.2012
Размер344.23 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3 

ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці


 
МІНІСТЕРСТВО  ПРАЦІ  ТА  СОЦІАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ  УКРАЇНИ

КОМІТЕТ  ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

Державний нормативний акт про охорону праці

ДНАОП 0. 00 - 4. 12  - 99

Т и п о в е    п о л о ж е н н я

 п р о   н а в ч а н н я   з   п и т а н ь   о х о р о н и   п р а ц і

КИЇВ
Державний нормативний акт про охорону праці
Затверджено

наказ Комітету по нагляду за охороною праці України

17.02.99 №27

                                                                                                                                                                      &nbs

                                                                                              в Міністерстві юстиції України

                                                                                      21.04.99  за  № 248/3541

ДНАОП   0. 00 - 4. 12  - 99

Т и п о в е    п о л о ж е н н я

 п р о   н а в ч а н н я   з   п и т а н ь   о х о р о н и   п р а ц і

КИЇВ

Передмова

Розроблено :

Національним науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП) Держнаглядохоронпраці

Внесено :

Головним управлінням охорони праці Держнаглядохоронпраці

Введено :

замість ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників зпитань охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 4 квітня 1994 р. № 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 травня 1994 р. за №95/304

                                                                                            "Передрукування заборонено"

                                                                                     Ó Держнаглядохоронпраці  України

ЗМІСТ

стор.
1.

Загальні положення..................................................................................

1

2.

Навчання з питань охорони праці при прийнятті на роботу і в процесі роботи...............................................………………...................................

3

2.1.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників............

3

2.2.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

посадових осіб і спеціалістів....................................................................

4

3.

Вивчення питань охорони праці в закладах освіти……………………......

7

4.

Інструктажі з питань охорони праці......... ......................…......................

9

4.1.

Види інструктажів.....................................................…….........................

9

4.2.

Порядок проведення інструктажів для  працівників …............................

11

4.3.

Порядок проведення інструктажів для вихованців, учнів, студентів........

12

5.

Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи ..........…....

13
Додаток 1.  Зразок протоколу засідання комісії по перевірці знань з  питань       

                    охорони праці .………...............................................…………….……...............15

Додаток 2.  Рекомендована форма посвідчення про перевірку знань

                     з питань охорони праці …. .........................................................………..........  16

Додаток 3.  Типові  тематичний план і програма навчання посадових осіб і

                     спеціалістів з питань охорони праці...........……………......................……..... 19

Додаток 4.  Перелік категорій посадових осіб і спеціалістів, навчання яких з питань

  охорони праці проводиться у навчальних закладах ........…...........…….........  30

Додаток 5.   Орієнтовна тематика навчання дітей з питань особистої  безпеки і   

                     безпеки оточуючих у дошкільних закладах освіти ..................…...………...   31

Додаток  6.   Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для

                       працівників   .....………………………………………………………..….......  32

Додаток 7.   Рекомендована форма журналу реєстрації вступного інструктажу

                     з питань охорони праці ......................................................…………...............   33

Додаток  8.  Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу

                     для працівників....................................................................…………................  35

Додаток  9. Рекомендована форма журналу реєстрації інструктажів з питань

                    охорони праці для працівників................................................………............... 36

Додаток 10. Рекомендована форма журналу реєстрації інструктажів з питань

                     охорони праці для учнів, вихованців, студентів …........................…….........  38

Додаток 11.  Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для учнів,

                      вихованців, студентів……..…………………………………….…....……......  40
Затверджено

Наказ Комітету по нагляду за охороною  праці   України

                  17.02.99  №27

ДНАОП 0.00-4.12-99

ДНАОП  0. 00 - 4. 12 - 99

Типове положення

про навчання з питань охорони праці

ДНАОП 0.00-4.12-99

1. Загальні положення

1.1. Типове положення про навчання з питань охорони праці (далі -  Типове положення) спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності, а також з учнями, вихованцями та студентами закладів освіти (далі - ЗО).

1.2. Типове положення встановлює порядок і види навчання, а також форми перевірки знань з питань охорони праці працівників та осіб, які проходять навчання в ЗО.

1.3. Вимоги даного нормативного акта є обов’язковими для виконання усіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, асоціаціями, концернами, корпораціями, іншими об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями (далі - підприємства), незалежно від форм власності та видів діяльності.

1.4. На підприємствах на основі цього Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, розроблюються і затверджуються наказами керівників відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

1.5. Особи, які суміщають професії, проходять навчання та інструктажі з охорони праці  як з їх основних професій, так і  з професій за сумісництвом.

1.6. Працівники підприємств при прийнятті на роботу і періодично в процесі роботи, а вихованці, учні і студенти під час навчально-виховного процесу повинні проходити навчання і перевірку знань згідно з вимогами цього Типового положення. Допуск до роботи (виконання навчальних практичних завдань) без навчання і перевірки знань з питань охорони праці забороняється.

1.7. Навчання з питань охорони праці та відповідна перевірка знань можуть проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних технічних засобів навчання: аудіовізуальних засобів, комп’ютерних навчально-контролювальних систем (далі - автоекзаменатори), комп’ютерних тренажерів тощо.

  1.8. Перевірка знань працівників з питань охорони праці проводиться за тими нормативними актами про охорону праці, додержання яких входить до їх службових обов’язків.

1.9. Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є іспит, який проводиться за екзаменаційними білетами у вигляді усного опитування або шляхом тестування на автоекзаменаторі з наступним усним опитуванням. Результати перевірки знань працівників з питань охорони праці оформлюються протоколом (додаток 1).

Особам, які при перевірці знань з питань охорони праці виявили задовільні результати, видаються посвідчення (додаток 2). Працівникам, які згідно з цим Типовим положенням проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці безпосередньо на своєму підприємстві, видача посвідчень про перевірку знань є обов’язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

1.10. При незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівник на протязі одного місяця повинен пройти повторне навчання та повторну перевірку знань.

ДНАОП 0.00-4.12-99 При незадовільних результатах і повторної перевірки знань питання щодо працевлаштування  працівника  вирішується  згідно з чинним законодавством.

1.11. Особам, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю, організаційно-консультативна допомога щодо навчання і перевірки знань з питань охорони праці надається місцевими органами Держнаглядохоронпраці та службою охорони праці місцевих органів виконавчої влади.

1.12. Іноземці та особи без громадянства, які є власниками підприємств або офіційно працюють на підприємствах України у відповідності з чинним в Україні законодавством, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці як громадяни України.

1.13. Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці згідно з вимогами цього Типового положення покладається на керівника підприємства, в структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) – на керівників цих підрозділів, а контроль – на службу охорони праці.

1.14. Відповідальність за дотримання навчальних планів і програм навчання з питань охорони праці, використання в повному обсязі відведеного для цього навчального часу, якість навчання в ЗО працівників, студентів, учнів та вихованців несуть керівники відповідних ЗО.

1.15. Контроль за дотриманням вимог цього Типового положення здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці центральних та місцевих органів виконавчої влади. 

2. Навчання  з  питань охорони  праці  при  ПРИЙНЯТТІ

на роботу і  в процесі роботи 

2.1. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників

2.1.1. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників при підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації на підприємстві здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким керівником підприємства доручена організація цієї роботи.

            2.1.2. Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою здійснюється тільки в ЗО /професійно-технічні училища, навчально-курсові  комбінати, центр  підготовки  і  перепідготовки  робітничих   кадрів тощо,  в т.ч. відповідні підрозділи в організаціях  і  на підприємствах/, які одержали в установленому порядку ліцензію Міносвіти та дозвіл Держнаглядохоронпраці на провадження такого навчання.

При підготовці працівників для робіт з підвищеною небезпекою дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 30 годин, а специфічні питання охорони праці, пов’язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, вивчаються в курсах спеціальних дисциплін і органічно поєднуються з вивченням технології виробництва.

2.1.3. Для решти робіт підготовка, перепідготовка працівників за професіями можуть здійснюватися як в ЗО /професійно-технічні училища, центри підготовки, навчально-курсові комбінати і т.ін./, так і на підприємстві. При цьому дисципліна загального курсу "Охорона праці" вивчається в обсязі не менше 20 годин.

ДНАОП 0.00-4.12-99             2.1.4. Робочі навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників розробляються на підприємстві на основі типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

Навчальні плани та програми підготовки та перепідготовки працівників повинні передбачати теоретичне і практичне /виробниче/ навчання з курсу "Охорона праці".

2.1.5. Працівники, що приймаються на роботи, визначені в ДНАОП 0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою", затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці 30.11.93 №30 і зареєстрованому Міністерством юстиції 23.12.93  за  №196,  та ДНАОП 0.03-8.06-94 "Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі", затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці та МОЗ 23.09.94 №263/121 і зареєстрованому Міністерством юстиції 25.01.95 за №18/554, проходять на підприємстві (в ЗО, якщо останнє передбачено відповідними нормативними актами) попереднє спеціальне навчання і перевірк�

Періодичні перевірки знань працівників цієї категорії проводяться згідно з пунктами 1.8 ... 1.10, 2.1.6, 2.1.7 цього Типового положення і в строки, встановлені відповідними міжгалузевими і галузевими нормативними актами, але не рідше одного разу на рік.

2.1.6. На підприємствах для перевірки знань працівників з питань охорони праці  наказом (розпорядженням) керівника створюються постійно діючі комісії. Головами комісій призначаються заступники керівників підприємств, в службові обов’язки яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби створення комісій в окремих структурних підрозділах  їх очолюють керівники відповідних підрозділів чи їх заступники.

До складу комісій входять спеціалісти служби охорони праці, юридичної,  виробничих і технічних служб, представники органів державного нагляду за охороною праці та профспілок. У разі  відсутності  на підприємстві будь-якої із зазначених служб чи профспілки комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Усі члени комісії в установленому цим Типовим положенням порядку повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

При перевірці знань працівників, які безпосередньо організовують чи виконують роботи підвищеної небезпеки або роботи, що потребують  професійного добору, потреба участі в роботі комісії представника органу Держнаглядохоронпраці визначається державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці.

2.1.7. Перед перевіркою знань працівників з питань охорони праці на підприємстві організовуються заняття: лекції, семінари та консультації. Для навчання рекомендується застосування  комп’ютерних тренажерів, інших технічних засобів,  у разі їх наявності.

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці з урахуванням специфіки виробництва складають члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці, узгоджує служба охорони праці і затверджує керівник підприємства.

2.1.8. Вивчення питань охорони праці при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації  працівників безпосередньо на підприємстві здійснюється відповідно до пунктів 3.5, 3.7, 3.7.1 цього Типового положення.

      2.2.   Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

                                     посадових  осіб  і спеціалістів

    2.2.1. Посадові особи і спеціалісти відповідно до ДНАОП 0.00-8.01-93 "Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці", до початку виконання своїх обов’язків, а також періодично, один раз на три роки, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типові тематичний план і програма навчання з питань охорони праці цієї категорії працівників наведені в додатку 3  цього Типового положення. Зміст тематичного плану і програми уточнюються з урахуванням вимог охорони праці для конкретних  галузей і виробництв.

До проведення навчання за темами 7 і 8 типових тематичного плану і програми мають залучатися фахівці-медики.

  2.2.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів, передбачених у додатку 4, проводиться в навчальних закладах, які після перевірки експертно-технічним або Навчально-методичним центром Держнаглядохоронпраці їх матеріально-технічної бази, програмно-методичного забезпечення та документів, що засвідчують перевірку знань викладачів з питань охорони праці, отримали  дозвіл  Держнаглядохоронпраці  на  проведення  цієї  роботи.

2.2.3. Заступники керівників (на яких покладені обов’язки з управління охороною праці) міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, концернів, корпорацій та інших об’єднань підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває в державній власності, керівники структурних підрозділів виробничої сфери, спеціалісти служби охорони праці, члени комісії з перевірки знань з охорони праці цих органів,

 Комісію з перевірки знань цієї категорії посадових осіб очолює Голова (заступник Голови) Комітету по нагляду за охороною праці України. До складу комісії входять керівники управлінь та відділів Держнаглядохоронпраці, інших відповідних центральних органів виконавчої влади, виробничих, науково-виробничих та інших об’єднань підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває в державній власності, а також представники відповідних профспілок. Склад комісії затверджується наказом Голови Держнаглядохоронпраці.

   2.2.4. Інші посадові особи і спеціалісти, зазначені в додатку 4 цього Типового положення, проходять навчання з питань охорони праці в галузевих (відомчих) навчальних закладах, а в разі їх відсутності - у навчальних закладах, які в установленому порядку одержали дозвіл органів Держнаглядохоронпраці на проведення відповідного навчання.

 Перевірка знань цієї категорії посадових осіб і спеціалістів проводиться комісією відповідного вищестоящого органу, склад якої затверджується наказом керівника. Очолює комісію заступник керівника цього органу, в службові обов’язки якого входить управління охороною праці, або керівник служби охорони праці цього органу. До складу комісії входять представники органів державного нагляду за охороною праці та відповідних профспілок.  До складу комісії можуть залучатися викладачі охорони праці того навчального закладу, де проводило�

    2.2.5. В окремих випадках, за погодженням з Держнаглядохоронпраці, навчання посадових осіб і спеціалістів, зазначених у додатку 4 цього Типового положення, може здійснюватись у порядку самостійного навчання за тематичним планом і програмою, розробленими згідно з типовими тематичним планом і програмою, наведеними в додатку 3, і затвердженими керівниками, в безпосередньому підпорядкуванні яких перебувають ці посадові особи і спеціалісти.

Перевірка  знань  за  результатами  такого  навчання  здійснюється  відповідними комісіями  згідно з пунктами 2.2.3 та 2.2.4 цього Типового положення.

2.2.6. Інші посадові особи і спеціалісти, включені до ДНАОП 0.00-8.01-93  "Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 11.10.93 №94 і зареєстрованого Міністерством юстиції  20.10.94 за №154, але не зазначені в Переліку посадових осіб, навчання яких з питань охорони праці проводиться в навчальних закладах (додаток 4), проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов’язків, до по

Посадові особи і спеціалісти невеликих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, а також приватні підприємці, що використовують найману працю, проходять навчання і перевірку знань у навчальних закладах, які отримали відповідний дозвіл органів Держнаглядохоронпраці. Допускається навчання цієї категорії посадових осіб і спеціалістів у порядку самостійної освіти, тоді перевірка їх знань проводиться в комісіях місцевих органів виконавчо

Працівники  дошкільних і середніх ЗО, при відсутності  комісії в ЗО, перевірку знань з питань охорони праці проходять у комісіях місцевих органів виконавчої влади.

2.2.7. Посадові особи і спеціалісти, які при перевірці знань виявили незадовільні знання, повинні протягом одного місяця пройти повторне навчання та повторну перевірку знань з питань охорони праці.

2.2.8. Позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці проводиться:

ДНАОП 0.00-4.12-99 при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці;

при введенні в експлуатацію нового устаткування або впровадженні нових технологічних процесів;

при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці;

на вимогу працівника органу державного нагляду за охороною праці, вищої господарської організації або місцевого органу виконавчої влади, якщо виявлено незнання посадовою особою, спеціалістом нормативних актів про охорону праці.

Керівники підприємств, виробничих та науково-виробничих об’єднань, а також посадові особи цехів, дільниць, виробництв, де сталася техногенна аварія чи катастрофа, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

2.2.9. Посадові особи, службові обов’язки яких пов’язані з керівництвом, інспектуванням чи контролем за виконанням робіт з підвищеною небезпекою (ДНАОП 0.00-8.02-93) або виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, реконструкцією і експлуатацією відповідного обладнання, розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої технічної документації для цих робіт, підготовкою персоналу для обслуговування відповідного обладнання і ведення відповідних технологічних процесів, а також керівні працівники і спеціалісти міністерств, інших цент�

2.2.10. Посадові особи і спеціалісти, в службові обов’язки яких входить безпосереднє виконання робіт підвищеної небезпеки  (ДНАОП 0.00-8.02-93) та робіт, що потребують професійного добору (ДНАОП 0.03-8.06-94), при прийнятті на роботу проходять на підприємстві  попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних виробничих умов, а надалі - періодичні перевірки знань у строки, встановлені відповідними нормативними актами про охорону праці, але не рідше одного разу на рік.

Програми попереднього спеціального навчання розроблюються відповідними службами підприємства з урахуванням конкретних виробничих умов і відповідних їм чинних нормативних актів про охорону праці та затверджуються  його  керівником.
  1   2   3

Похожие:

Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці iconМіністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни наказ
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці iconПро затвердження Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року №15 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону праці", з метою встановлення вимог щодо організації навчання І перевірки...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці iconМіністерство промислової політики україни примірна інструкція з охорони праці для випробувача електричних машин, апаратів та приладів
Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття №44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці iconПро затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці iconДля вступного інструктажу з питань охорони праці І пожежної безпеки Розробив
Днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони праці". Затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці icon1. Соціальна політика як функція державного управління (Сутність соціальної політики, її роль І значення. Об’єкті й суб’єкти соціальної політики. Принципи побудови І реалізації соціальної політики)
Базові курси: Охорона праці, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління трудовим потенціалом, Ринок...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці iconНаказ Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року №46
На виконання Закону України "Про охорону праці" та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. №64 "Про заходи щодо...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці iconПро затвердження Правил атестації зварників Наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 19 квітня 1996 року n 61 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 1996 р за n 262/1287
На підставі рішення редакційної комісії, створеної наказом Комітету від 19 березня 1996 р про розгляд остаточної редакції проекту...
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці iconПравила будови І безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів (зі змінами та доповненнями) Київ 1998 державний нормативний акт про охорону праці
Управлінням по нагляду в енергетиці, будівництві, при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду
Міністерство праці та соціальної політики україни комітет по нагляду за охороною праці україни державний нормативний акт про охорону праці iconЗакон України “Про охорону праці” (нова редакція, зі змінами, 2004 р.) 2003 56 «Основа»
Збірник “Міжнародне законодавство про охорону праці (конвенції та рекомендації моп)” у 3-х томах
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница