Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
НазваниеКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
страница8/13
Дата12.11.2012
Размер1.99 Mb.
ТипКонспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Приклад


Згадана вище ідея може бути виражена у вигляді таких задумів това­рів:

 • настільна лампа, що заощаджує 50 % електроенергії;

 • освітлювальний елемент, що заощаджує 60 % електроенергії і який можна використовувати замість звичайних ламп накалювання без пере­роб­ки світильників.


Як правило, перевірка задуму інновації (нового товару – виробу або послуги) виконується шляхом проведення опитувань (анкетування) споживачів і аналізу отриманих результатів.

Роботи даного етапу є значною мірою формалізованими і тому їх тривалість досить легко спрогнозувати. Як правило, вона становить не більше кількох місяців.

Розроблення стратегії маркетингу щодо просування інновації на ринок. Виконується на основі результатів маркетингових ринкових дослід­жень, проведених за наступними напрямками:

 1. вивчення споживача;

 2. дослідження мотивів його поведінки на ринку;

 3. аналіз власне ринку підприємства;

 4. дослідження продукту (виробу чи послуги);

 5. вивчення конкурентів, визначення форм і рівня конкуренції;

 6. аналіз форм і методів збуту (реалізації) продукції;

 7. визначення найбільш ефективних способів просування товарів на ринку;

 8. аналіз динаміки цін і т. д.

Метою досліджень є точне визначення інноватором свого місця на ринку, на якому він зможе повною мірою реалізувати свої порівняльні переваги і згладити відносні недоліки.

Стратегія маркетингу містить перспективні й поточні цілі підпри­ємства (у т.ч. умови перегляду цілей), опис завдань, які необхідно вирі­ши­ти для досягнення цих цілей, перелік заходів, спрямованих на вирі­шен­ня поставлених завдань, контрольні показники і критерії досягнення цілей. У загальному випадку вона передбачає: стратегію формування і роз­­витку цільового ринку; товарну стратегію; цінову стратегію; страте­гію просування продукції на ринку (враховуючи збут і товарорух); стратегію створення і стимулювання попиту тощо.

Оскільки для виконання робіт цього етапу застосовується достатньо перевірений практикою, а тому достовірний інструментарій маркетингу, то тривалість їх спрогнозувати неважко. Загалом – це один із найтриваліших етапів ІЦ. На ньому збирають, систематизують і аналізують великі обсяги інформації. Тривалість робіт може становити рік і навіть більше.

Оцінка можливості й економічної доцільності досягнення суб'єктом госпо­да­рювання показників, визначених у маркетинговій програмі. На даному етапі виконується оцінка достатності виробничо-збутового потенціалу суб'єкта господарювання для реалізації цілей іннова­цій­но­го розвитку, визначених у маркетинговій стратегії, а також визначають­ся економічна можливість і ефективність її реалізації.

Оцінка виробничого потенціалу суб'єкта господарювання може бу­ти виконана на основі відомих методичних підходів, наприклад [1, 2]. Оцінка збутового потенціалу – відповідно до методичних підходів оцінки конкурентоспроможності, оцінки достатності каналів збуту та ін. [8, 9].

Даний етап є формалізованим (практично формальним) і тому його тривалість прогнозувати неважко. Для виконання робіт можуть бути застосовані комп’ютерні інформаційні системи, що дозволяє звести тривалість робіт до кількох тижнів чи навіть днів.

Розроблення конструкторської і технологічної документації іннова­ції, виготовлення дослідних зразків і їх випробування. При проектуванні новацій, для оцінки можливостей втілення задуму інновації в новий про­дукт, можна скористатися рекомендаціями [3], де викладений до­сить повний опис методів проектування і рекомендацій з їх вико­рис­тан­ня. Методи розроблення конструкторської і технологічної докумен­тації, проведення випробувань і обробка їх результатів є загаль­но­відо­мими, вони викладені у численних літературних джерелах.

Роботи даного етапу займають багато часу, однак вони є формалізованими, а тому для проектування технічної документації застосовують комп’ютеризовані системи автоматизованого проектування (САПР). Існує велика кількість різноманітних САПР, які дозволяють готувати якісну документацію і програми управління для верстатів і технологічного обладнання з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Організація ж виробництва, виготовлення і лабораторні випробування дослідних зразків продукції потребують багато часу. Їх тривалість може складати від кількох місяців (якщо виробництво нової продукції передбачається на існуючих виробничих площах) до кількох років (якщо передбачається організація нових виробництв).

Випробування інновації в ринкових умовах виконують з викорис­тан­ням методу пробного маркетингу [7, 9]. Його мета – змоделювати на окремих ділянках ринку процеси виведення і просування товару на ринок, результати моделювання потім будуть використані у масштабах усього ринку.

Ринкові випробування нової продукції, як правило, тривають не менше кількох місяців.

Розгортання комерційного виробництва інновації в обсягах, визна­чених у маркетинговій програмі. У ході виконання робіт даного етапу вар­то постійно контролювати існуючі ринкові можливості і загрози, по­яву нових і трансформацію одних в інші (перехід можливостей у загрози і навпаки). Необхідно також контролювати сильні і слабкі сто­рони діяльності підприємства-інноватора, а також ступінь відповід­нос­ті внутрішніх можливостей розвитку зовнішнім (у т.ч. з пози­цій достатності мотивації ефективної діяльності суб'єктів іннова­цій­но­го процесу [6]), і при виявленні невідповідності вводити корективи, аж до змін номенклатурної політики і навіть видів діяльності. Для цьо­го використовують перераховані вище інструменти маркетингу і види ринкових маркетингових досліджень (для збору інформації).

Незважаючи на досить велику кількість етапів інноваційного про­цесу (при цьому значна їх частина виконується до втілення ідеї товару в конкретну конструкцію, послугу, технологічні й організаційні рішен­ня), це є, безумовно, необхідним. Витрати на виконання робіт на кож­ному наступному етапі порівняно з попереднім нелінійно зроста­ють, тому ретельне опрацювання варіантів рішень дозволяє зменшити ймо­вірність можливих негативних наслідків. Економія на перших етапах може викликати значні втрати на наступних, а це, у свою чергу, може призвести до провалу варіанта інноваційного розвитку, який розгляда­ється, чи навіть банкрутства.

Зведена таблиця аналізу етапів інноваційного розвитку наведена у додатку В. Слід зазначити, що ІЦ має ітераційний багаторівневий характер і його роботи можуть неодноразово повторюватися з поступовим підвищенням їх точності і якості.

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що:

 1. складовими успіху суб'єкта господарської діяль­ності, який розви­ва­ється інноваційним шляхом, є наявність ринкового, іннова­цій­ного і виробничо-збутового потенціалу;

 2. розгляд функціональної схеми інноваційного циклу в руслі кон­цеп­ції маркетингу дозволяє знизити ризик невідповідності інно­ва­ції вимогам ринку.


Тема 2 Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз


 1. Джерела виникнення ідей інновацій.

 2. Методи генерації ідей інновацій.

 3. Поняття задуму інновацій, його перевірка.

 4. Критерії оцінки добору інновацій.


Джерела виникнення ідей інновацій


Основними джерелами ідей інновацій є:

 1. результати аналізу потреб споживачів, у тому числі прихованих чи потенційних, які виявлені у результаті маркетингових ринкових дослід­жень;

 2. торговий персонал і дилери підприємства (вони найкраще знають потреби споживачів внаслідок постійного контакту з ними);

 3. результати аналізу розробок у галузі науки і техніки (патенти, нау­кові публікації, звіти про НДР і ДКР і т. д.), проведеного методом кабінетних досліджень;

 4. розробки науково-технічних працівників самого підприємства (винаходи і раціоналізаторські пропозиції);

 5. результати аналізу діяльності конкурентів, у тому числі аналізу їхніх перспективних розробок;

 6. результати ситуаційного й імітаційного моделювання поведінки споживачів у сьогоденні і майбутньому;

 7. результати аналізу тенденцій розвитку науково-технічного про­гре­су, а також змін технологічної, економічної, соціальної, політичної, культурної, правової, екологічної, демографічної й інших складових сере­довища господарювання.


Методи генерації ідей інновацій


Існує багато методів генерації ідей інновацій (інтуїтивних і упо­рядкованих), серед останніх найбільшу популярність одержали: моз­ко­ва атака, синектика, ліквідація тупикових ситуацій, морфологічні кар­ти. Результати їх порівняльного аналізу наведені в табл. 3.1. Детальний виклад цих методів, враховуючи приклади використання, див. у [3].


Таблиця 3.1 – Порівняльна характеристика методів генерації ідей


Назва і сутність методу

Галузь

застосування

Переваги

Недоліки

1

2

3

4

Мозкова атака: ге­не­рування гру­пою осіб ідей вирішення поставленої проб­леми (при забороні на критику ідей) з подальшою їх оцінкою

Швидке генеру­ван­ня як можна біль­шої кількості ідей вирішення сфор­мульованої проб­леми

Швидкість; збіль­шення шансів зна­йти прийнятне рі­шення; багато­ас­пектний аналіз проблеми


Якість ідеї прак­тично не залежить від часу її пошуку; отри­мані резуль­тати вимагають по­дальших досліджень

Синектика: орієн­тація спонтанної діяльності інте­лек­ту групи фахівців (за допомогою різ­ного виду аналогій) на дослідження і вирішення постав­леної проблеми

Перебування за­гального (прин­ци­пового) рішення поставленої проблеми

Дозволяє перебо­ро­ти відсталість дум­ки розробників і вирішувати проб­леми нетради­цій­ними рішеннями

Вимагає досвід­че­ного і сильного ке­рівника, ретель­ного підбору фа­хівців і їхнього по­переднього нав­чан­ня

Ліквідація тупи­ко­вих ситуацій: по­шук нових нап­рям­ків рішень, якщо традиційні не дали результатів

Вирішення складних великомасштабних проблем, які не вирішуються тра­диційними мето­да­ми, у традиційних сферах пошуку

Дозволяє вирі­шу­вати проблеми в ситуації, коли від­сутнє прийнятне рішення

Складності з вихо­дом напрямків по­шуку за межі знань, досвіду, традицій розроблювачів

Морфологічні кар­ти: розширення сфери пошуку вирі­шення поставленої проблеми

Пошук рішень нових проблем

Дозволяє швидко згенерувати ряд можливих рішень і знайти найбільш прийнятне

Вимагає досвіду розроблювачів і знання ними струк­тури проблеми


Поняття задуму інновацій, його перевірка


Згідно з Ф.Котлером [7] задум товару доцільно роз­гля­дати на трьох рівнях, де кожен наступний характеризує більш високий рівень узагальнення описів конкретних нововведень:

    1. Товар за задумом (основна вигода для споживачів і виробників нового товару).

    2. Товар у реальному виконанні (назва, очікувані техніко-еконо­мічні характеристики, дизайн, упакування і т.п.).

    3. Товар з підкріпленням (передпродажний і післяпродажний сер­віс, стимулювання споживачів, гарантії, запчастини, додаткові прилад­дя, що розширюють галузь використання товару, і т.п.).

Альтернативні задуми товару слід оцінити і вибрати кращий. Це передбачає апро­бацію задуму на потенційних споживачах, наприклад, шляхом їх опитування відносно задуму товару: чи зрозумілий задум, як вони його оцінюють, у чому вони вбачають вигоди його споживання тощо? Відповіді споживачів допомагають визначити, якому із задумів слід віддати перевагу, і в той самий час формують у респондентів образ товару – уявлення, що склалося у споживачів про реальний чи потенційний товар.

Це дозволить сформувати в очах споживачів, а саме вони дають остаточну оцінку новинці, образ не просто товару, а комплексу, що містить основний товар, додаткові і допоміжні товари, а також пос­луги, спрямовані на задоволення їхніх потреб. Таким чином, можна істот­но підвищити корисність інновації для споживачів.

Подальший аналіз є набагато більш деталізованим, оскільки роз­роблення інновації, організація її виробництва і збуту – це складний, здебільшого тривалий за часом і високовартісний етап. Він пе­ред­бачає проведення серйозних ринкових досліджень і завершується розробленням стратегії маркетингу з просування інновації на ринок (див. попередню тему). Основним інструментом такого аналізу є сегментація ринку.


Критерії оцінки добору інновацій


Оцінка з метою вибору найбільш прийнятних з ряду альтер­натив­них інновацій виконується за такими групами критеріїв [5]:

 1. місткість ринку (хто буде споживачем нової продукції, для яких цілей її будуть одержувати, за якими цінами, яким може бути обсяг споживання, його коливання, цінова еластичність попиту);

 2. потенційна тривалість життєвого циклу нової продукції;

 3. конкуренція фактична і потенційна: хто може бути конку­рентом, тобто виробником (продавцем) товарів-аналогів, замінників (чи зможе задовольняти ті ж потреби іншим способом)? Коротко- і довго­строкові показники ринкових позицій конкурентів і інноватора, ймовірні стратегії конкурентів у відповідь на нову продукцію. Шанси інновації та інноватора на успіх у конкурентній боротьбі:

 4. інтелектуальна і науково-технічна можливість втілення інновації в новому продукті, що відповідає потребам і запитам споживачів;

 5. виробнича можливість доведення ідеї інновації до комерційного продукту;

 6. маркетингові можливості просування інновації на ринку і дове­дення її до споживачів;

 7. ресурсна забезпеченість інноваційного проекту: інформаційна, си­ро­винна, фінансова і т. п. (існуюча і необхідна);

 8. джерела інвестицій (у НДДКР, випробування, підготовку вироб­ництва, просування, розподіл і збут),

 9. ступінь ризику і можливість запобігання йому, зниження чи ком­пенсації;

 10. обсяг витрат для розроблення, виготовлення і просування інновації на ринку (загальні й відносні витрати, співвідношення початкових і поточ­них витрат, оцінки витрат на сировину й інші витрати, економія на масштабі виробництва, витрати на збут);

 11. прибутковість (період покриття початкових витрат, коротко- і довго­строковий загальний і відносний прибуток, чутливість іннова­цій­ного проекту до цін і обсягів збуту, швидкість повернення інвестицій і дохід від них, ризик).

Тільки позитивні результати аналізу за перерахованими кри­те­рія­ми є підставою для розроблення конструкції новинки і технології її вироб­ництва, виготовлення й випробування дослідних зразків нового про­дук­ту, розроблення стратегії просування інновації на ринок.


Список літератури до розділу 3


 1. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, страте­гія, ефективність. – К.: Вища шк., 1995. – 167 с.

 2. Глазов М.М. Диагностика предприятий: новые решения. – Спб.: Из-во С.-Петерб. ун.та экономики и финансов, 1997. – 122 с.

 3. Джонс Дж.К. Методы проектирования / Пер.с англ. - М.: Мир, 1986. - 326 с.

 4. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: Навчальний посібник. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. - 278 с.

 5. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД ”Університетська книга”; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 324 с.

 6. Ильяшенко С.Н. Проблемы взаимо­дейст­вия субъектов процесса ин­но­ва­ционного разви­тия // Зб. "Механізм регулю­вання економіки, еко­­номіка природо­ко­рис­­тування, еконо­міка підприємства та орга­ні­зація вироб­ництва", Суми: ВТД "Універ­ситет­сь­ка книга". – 2001. - .№ 1-2. - С. 83-90.

 7. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1990. – 736 с.

 8. Портер М. Стратегiя конкуренцiї / Пер. з англ.; А.Олiйник, Р.Скiдь­ський. - К.: Основи, 1997.- 390 с.

 9. Современный маркетинг / В.Е.Хруцкий, И.В.Корнеева, Е.Э.Ав­ту­хова/ Под. ред. В.Е.Хруцкого. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 256 с.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів І установок»
Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів І установок» для студентів 5 курсів усіх форм навчання зі спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconМіністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електронна комерція" для студентів спеціальності 050102 “Економічна...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій дисципліни «основи біотехнології рослин» для студентів агрономічного факультету внау
Використання біотехнології в рослинництві та інших галузях народного господарства
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
Податковий менеджмент: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина Для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» рівня підготовки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница