Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница9/15
Дата10.11.2012
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

13.3. Мито

Мито ─ це непрямий податок на споживання, який стя­гується з товарів, що переміщуються через митний кордон України. Політика у сфері митного оподаткування спрямова­на насамперед на формування раціональної структури екс­порту та імпорту за відсутності прямого втручання держа­ви. Митне оподаткування є одним з основних напрямів зовнішньо-економічної політики держави. Україна самостій­но вибирає митну політику, може укладати митні угоди з ін­шими державами. Нормативне регулювання оподаткування митом в Україні здійснюється згідно з Митним кодексом (від 11.07.2002 № 92-ІV), який набрав чинності 1.01.2004 р.

Основні принципи митного регулювання:

─ виключна юрисдикція України на її митній території;

─ виключна компетенція митних органів України щодо
здійснення митної справи;

─ законність;

─ єдиний порядок переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон України;

─ системність;

─ ефективність;

─ додержання прав та охоронюваних законом інтересів
фізичних та юридичних осіб;

─ гласність та прозорість.

Ставки мита диференційовані, як і для підакцизних то­варів. Від акцизного збору вони відрізняються тим, що спла­чуються тільки при переміщенні через митний кордон, і пе­релік товарів, що обкладаються митом, значно ширший, ніж перелік підакцизних товарів.

Митна територія України ─ це територія України, зайня­та сушею, територіальне море, внутрішні води і повітряний простір, а також штучні острови, установки і споруди, що створюються у виключній морській економічній зоні Ук­раїни, на які поширюється виключна юрисдикція України.

Митний кордон ─ кордон митної території України, у то­му числі території штучних островів, установок і споруд­жень, що утворюються в морській зоні України.

Види переміщень через митний кордон товарів та інших предметів:

─ ввіз в Україну;

─ вивіз із України;

─ транзит через територію України ─ це переміщення товарів (предметів) через територію України під митним
контролем між двома або в межах одного пункту на її
митному кордоні.

Усі товари (предмети), що переміщуються через митний кордон України, підлягають декларуванню з метою митного контролю. Митний контроль передбачає проведення митни­ми органами мінімум митних процедур, необхідних для за­безпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосу­вання визначаються відповідно до Митного кодексу, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.

Митний контроль здійснюється безпосередньо посадови­ми особами митних органів шляхом:

─ перевірки документів та відомостей, необхідних для та-­
кого контролю;

─ митного огляду (огляду та переогляду товарів і транс­портних засобів, особистого огляду громадян);

─ обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;

─ усного опитування громадян та посадових осіб підприємств;

─ перевірки системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також
своєчасності, достовірності, повноти нарахування та
сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при переміщенні товарів через митний кордон
України;

─ огляду територій та приміщень складів тимчасового
зберігання, митних ліцензійних складів, спеціальних
митних зон, магазинів безмитної торгівлі та інших
місць, де знаходяться або можуть знаходитися товари і
транспортні засоби, що підлягають митному контролю,
чи провадиться діяльність, контроль за якою покладено
на митні органи законом;

─ використання інших форм, передбачених Митним ко­дексом та іншими законами України з питань митної
справи.

Документи, необхідні для здійснення митного контролю, подаються митному органові під час:

─ перетинання товарами і транспортними засобами митного кордону України;

─ декларування товарів і транспортних засобів;

─ повідомлення митному органу про намір здійснити переміщення товарів і транспортних засобів через митний
кордон України;

─ здійснення митними органами інших контрольних
функцій.

Декларування здійснюється шляхом заяви за встановле­ною

формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точ­них відомостей про товари і транспортні засоби, мету їх пе­реміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Перелік товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню, встановлюється Митним ко­дексом та актами Кабінету Міністрів України.

Необхідно розрізняти терміни ─ мито й митний збір:

мито ─ це загальнодержавний платіж, що сплачується в держбюджет;

митний збір ─ це плата за митне оформлення, яка зали­шається в розпорядженні митниці.

Митний збір використовується для розвитку системи митних органів, щорічно державний митний комітет Ук­раїни публікує звіт про цільове використання цих коштів.

Об’єкт оподатковування ─ це митна вартість товарів або інших переміщуваних предметів або їхня кількість залежно від ставки.

Механізм розрахунку митної вартості подано фор­мулою

МВ = ФВ + БП + КП,

де МВ ─ митна вартість на момент перетинання кордону;

ФВ ─ фактурна вартість (у тому числі транспортні витрати);

БП ─ брокерські послуги;

КП ─ комісійні послуги.

В Україні існує два основних види мита:

ввізне ─ на імпортовані товари;

вивізне ─ на експортовані товари.

З метою захисту економічних інтересів України та її това­ровиробників можуть застосовуватися особливі види мита:

спеціальне (підвищене) ─ застосовується як захисний
захід, якщо товари ввозяться в Україну в таких кількостях і
на таких умовах, що стосуються інтересів українських товаро-виробників як попереджувальний захід до учасників
зовнішньоекономічної діяльності, що порушують загально-
державні інтереси у тій галузі, у якій виробляються товари, а також як захід попередження несумлінної конкуренції та як діяння проти недружніх намірів інших держав;

антидемпінгове мито (підвищене) ─ застосовується
при ввезенні в Україну товарів за ціною, істотно нижчою конку­рентної ціни в країні експорту, якщо при цьому порушують­ся інтереси українських товаровиробників, та при вивезенні товарів, які істотно нижчі за ціни інших експортерів;

компенсаційне мито (підвищене) ─ застосовується
при ввезенні або вивезенні товарів, під час виробництва яких прямо або побічно використовувались субсидії.

Залежно від способу встановлення існує два види ставок мита:

─ у відсотках до митної вартості (пропорційне);

─ у твердій сумі за одиницю товару (тверде).

Види ставок ввізного мита залежно від розміру:

преференційні — застосовуються до товарів (предметів), які походять із країн, що входять у митні союзи з Україною, або створюють разом з нею спеціальні митні зони, до товарів із країн, що розвиваються, крім деяких груп товарів (наприклад, продукція тварин­ництва, харчової промисловості);

пільгові — застосовуються до товарів або інших предметів із країн або економічних союзів, що користуються в Україні режимом найбільшого сприяння (Великобританії, Італії, Франції, США та ін.), та із країн, що розвиваються (крім тих товарних груп, щодо яких застосовуються преференційні ставки);

повні (загальні) ─ до всіх інших товарів (предметів).


13.4 Плата за землю

Плата за землю є загальнодержавним платежем, який стягується відповідно до Закону України «Про плату за зем­лю» № 2535-ХІІ від 03.07.92р. у редакції Закону від 19 вересня 1996 року № 378/96-ВР зі змінами та доповненнями.

Використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, крім орендарів та інвесторів ─ учасників угоди про розподіл про­дукції, сплачують земельний податок. За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата. Плата за землю запровад­жується з метою формування джерела коштів для фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, відшкодування витрат власників землі і землекористувачів, пов'язаних з господарюванням на зем­лях гіршої якості, ведення земельного кадастру, здійснення зем­леустрою та моніторингу земель, проведення земельної реформи та розвитку інфраструктури населених пунктів.

Платниками плати за землю є:

 • власники земельної ділянки, земельної частки (паю);

 • землекористувачі, у тому числі орендарі.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а також зе­мельна частка (пай), які перебувають у власності або користу­ванні, у тому числі на умовах оренди.

Ставки земельного податку з одного гектара сільськогос­подарських угідь встановлюються у відсотках від їх грошової оцінки у таких розмірах:

 • для ріллі, сіножатей та пасовищ ─ 0,1;

 • для багаторічних насаджень ─ 0,03.

Ставки земельного податку із земель, грошову оцінку яких встановлено, встановлюються у розмірі одного відсотка від їх грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, перелік яких подано в таблиці 13.3.


Таблиця 13.3 - Порядок нарахування плати за землю для окремих категорій земель

Категорія земель

Порядок нарахування

1

2

Сільськогосподарські угіддя, що надані у встановленому порядку і використовуються за цільовим призначенням незалежно від того, до якої категорії земель вони віднесені

Плата за землю розраховується за ставками, встановленими для сільськогосподарських угідьПродовження табл 13.3

1

2

Земельні ділянки, зайняті житловим фондом, кооперативними автостоян-ками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, гаражно-будівельними, дачно-будівельними кооперативами, індивідуальними гаражами і дачами громадян

Земельна плата справ-ляється у розмірі 3% від суми земельного податку, обчисленого відповідно до закону

Земельні ділянки, надані для потреб лісового господарства

Плата за землю розраховується як складо-ва плати за використання лісових ресурсів, що визначається лісовим законодавством

Земельні ділянки на територіях та об'єктах природоохоронного, оздоров-чого та рекреаційного призначення, зайняті виробничими, культурно-по-бутовими, господарськими будівлями і спорудами, що не пов’язані з функці-ональним призначенням цих об’єктів

Плата за землю справляється у п’ятикратному розмірі відповідного земельного податку

Земельні ділянки, надані для військових формувань, утворених відповідно до законів України, крім Збройних сил України та Державної прикордонної служби України, залізниць, гірничодобувних підприємств, а також за водойми , надані для виробництва рибної продукції

Плата за землю справ-ляється у розмірі 25% суми земельного податку


Якщо грошову оцінку земельних ділянок не встановлено, середні ставки земельного податку встановлюються у таких розмірах (табл. 13.4).

Таблиця 13.4 - Ставки плати за землю для земель, грошова оцінка яких не встановлена

Групи

населених пунктів з чисельністю насе-лення, тис. осіб.

Ставка податку(грн за 1 кв. м)

Коефіцієнт, що застосовується у містах Києві, Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення

1

2

3

до 0,2

0,075
від 0,2 до 1

0,105
від 1 до 3

0,135
від 3 до 10

0,15
від 10 до 20

0,24
від 20 до 50

0,375

1,2

від 50 до 100

0,45

1,4

від 100 до 250

0,525

1,6

від 250 до 500

0,6

2,0

від 500 до 1000

0,75

2,5

від 1000 і більше

1,05

3,0


У населених пунктах, віднесених Кабінетом Міністрів Украї-ни до курортних, до ставок земельного податку, встановлених для земель, грошова оцінка яких не встановлена, застосовуються коефіцієнти:

 • на південному узбережжі Автономної Республіки Крим ─ 3,0;

 • на південно-східному узбережжі Автономної Республі­ки Крим ─ 2,5;

 • на західному узбережжі Автономної Республіки Крим
  ─ 2,2;

 • на Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської
  та Херсонської областей ─ 2,0;

 • у гірських та передгірних районах Закарпатської,
  Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей ─ 2,3, крім населених пунктів, які Законом України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» віднесені до категорії гірських;

- на узбережжі Азовського моря та в інших курортних
місцевостях ─ 1,5.

При визначенні розміру податку за земельні ділянки, зай­няті виробничими, культурно-побутовими, господарськими будів-лями і спорудами, розташованими на територіях та об'єктах історико-культурного призначення, що не пов'язані з функціональним призначенням цих об'єктів, застосовують­ся такі коефіцієнти до відповідного земельного податку:

 • міжнародного значення ─ 7,5;

 • загальнодержавного значення ─ 3,75;

 • місцевого значення ─ 1,5.

Для земель, грошова оцінка яких не встановлена, ставки земельного податку застосовуються з урахуванням коефіцієн­тів індексації, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Так, для 2009 року бюд­жетний коефіцієнт становить 3,1.

Від земельного податку звільняються:

 • заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

 • вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

 • органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок бюджету (за
  винятком військових формувань, утворених відповідно
  до законів України, крім Збройних сил України та Прикордон-них військ України), спеціалізовані санаторії Ук­раїни для реабілітації хворих згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України;

 • вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони
  здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури
  та спорту, спортивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням;

 • зареєстровані релігійні та благодійні організації, що не
  займаються підприємницькою діяльністю;

- землекористувачі за умови передачі земельних ділянок
та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.

Не справляється плата за такі землі:

 • за сільськогосподарські угіддя зон радіактивно забруд-нених територій і хімічно забруднені сільськогосподарські угіддя, на які запроваджене обмеження щодо ведення сільського господарства;

 • за землі, що перебувають у тимчасовій консервації або у
  стадії сільськогосподарського освоєння;

 • за землі державних сортовипробувальних станцій і сорто-дільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

 • за землі дорожнього господарства автомобільних доріг
  загального користування;

 • за земельні ділянки державних, колективних і фермер-ських господарств, які зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових на­саджень;

 • за землі кладовищ;

 • за землі дитячих санаторно-курортних та оздоровчих
  закладів України, а також за земельні ділянки підприємств, установ і організацій України, зайняті їхніми структурними підрозділами (філіями, представництвами), що надають санаторно-курортні та оздоровчі послуги дітям;

 • за земельні ділянки, в межах граничних норм, встанов-лених Земельним кодексом України, інвалідів І і II груп,
  громадян, які виховують трьох і більше дітей, та громадян, члени сімей яких проходять строкову військову службу, пенсіонерів, а також інших осіб, які користуються пільгами відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», громадян, яким у встановленому порядку видано по­свідчення про те, що вони постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Якщо підприємства, установи та організації, що користу­ються пільгами щодо земельного податку, здають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок за земельні ділянки, переданими в тимчасове користування, сплачується у встановлених розмірах на загальних підставах.

Порядок обчислення земельного податку. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру, а орендної плати ─ за земельну ділянку, яка перебуває у державній або комунальній влас­ності, ─ договір оренди такої земельної ділянки.

Платники земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян) самостійно обчислюють суму земельного податку та орендної плати щороку за станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу Державної по­даткової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановле­ною центральним податковим органом, з розбивкою річної су­ми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що пе­ребуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що пе­ребуває у спільній власності кількох юридичних осіб або гро­мадян, земельний податок нараховується кожному з них пропорційно їх частці у власності на будівлю.


13.5 Збір на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства

Платниками збору на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності неза­лежно від форм власності та підпорядкування, які реалізу­ють у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво.

Платником збору є суб'єкт, який отримав вказані товари від товаровиробника та має виручку від їх реалізації.

Об'єктом оподаткування є виручка, що отримана від ре­алізації в оптово-роздрібній торговельній мережі алкоголь­них напоїв та пива.

До обсягу реалізації сума відрахувань від виручки не вноситься.

Нарахована сума збору належить до складу валових витрат платника.

Ставка збору становить 1% від об'єкта оподаткування.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярст­ва сплачують на спеціальний рахунок Державного казначей­ства України щомісяця у строки, визначені законом для місячного звітного періоду (подача звітності ─ до 20 числа місяця, наступного за звітним, сплата ─ протягом 10 днів після подачі звітності).

Кошти від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства розподіляються у такий спосіб:

 • 30% нарахованих сум збору залишається на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та в областях і використовуються на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства;

 • 70% нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України, розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади, який здійснює державну політику у сфері виноградарства, садівництва і хмелярства.

Суми збору, які надходять на спеціальний рахунок Дер­жавного казначейства України, розподіляються та викорис­товуються таким чином: 70% ─ на розвиток виноградарства, 30% ─ на розвиток садівництва та хмелярства. Нецільове використання зазначених коштів заборонене.


ВИСНОВКИ

Мито ─ це непрямий податок на споживання, який стя­гується з товарів, що переміщуються через митний кордон України.

Необхідно розрізняти терміни ─ мито й митний збір:

─ мито ─ це загальнодержавний платіж, що сплачується в держбюджет;

─ митний збір ─ це плата за митне оформлення, яка зали­шається в розпорядженні митниці.

В Україні існує два основних види мита:

─ ввізне ─ на імпортовані товари;

─ вивізне ─ на експортовані товари.

Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Платниками плати за землю є:

 • власники земельної ділянки, земельної частки (паю);

 • землекористувачі, у тому числі орендарі.

Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, а також зе­мельна частка (пай), які перебувають у власності або користу­ванні, у тому числі на умовах оренди.

Платниками збору на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства є суб'єкти підприємницької діяльності неза­лежно від форм власності та підпорядкування, які реалізу­ють у оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво.

Платником збору є суб'єкт, який отримав вказані товари від товаровиробника та має виручку від їх реалізації.

Об’єктом оподаткування є виручка, що отримана від ре­алізації в оптово-роздрібній торговельній мережі алкоголь­них напоїв та пива.


Запитання для самоконтролю

1. Особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів, що належать юридичним особам.

2. Особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів, що належать фізичним особам.

3.Справляння державного мита у судах.

4.Справляння державного мита у нотаріальних конторах.

5. Правильність справляння державного мита в органах РАГСу.

6. Справляння державного мита за операції з цінними паперами, укладення угод на біржах, про­ведення аукціонів, видачу приватизаційних паперів.

7. Відмінності мита і державного мита.

8. Відмінності мита і митного збору.

9. Основні види мита та особливі види мита.

10. У якому вигляді справляється плата за землю?

11. Суб’єкти та об’єкт плати за землю.

12. Порядок нарахування плати за землю для окремих категорій земель.

13. Порядок обчислення земельного податку.

14. Суб’єкти та об’єкт збору на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства.


Тестові завдання до теми 13 (46 тестів)


ТЕСТ 1. Об'єктом оподаткування власників транс­портних засобів є:

а) машини і механізми для сільськогосподарських робіт;

б) трактори колісні;

в) яхти, судна парусні і човни спортивні;

г) трактори на гусеничному ходу;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 2. Не є об'єктом оподаткування податком із власників транспортних засобів:

а) трактори на гусеничному ходу;

б) автомобілі легкові;

в) автомобілі вантажні;

г) човни моторні і катери, крім човнів із підвісним двигуном (крім спортивних);

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 3. Обчислення податку з власників транспортних засобів для наземних транспортних засобів проводиться, виходячи з:

а) доходу платника податку;

б) обсягу циліндрів двигуна або потужності двигуна
транспортного засобу;

в) довжини наземного транспортного засобу;

г) екологічних характеристик транспортного засобу;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 4. Обчислення податку з власників транспортних засобів для водного транспорту проводиться, виходячи з:

а) потужності двигуна такого транспортного засобу;

б) обсягу циліндрів двигуна транспортного засобу;

в) доходу платника, отриманого від експлуатації такого
транспортного засобу;

г) довжини корпусу транспортного засобу;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 5. Розподіл коштів від податку з власників транспортних засобів проводиться у такий спосіб:

а) кошти спрямовуються для виконання державою соціальних функцій;

б) кошти частково спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних з реконструкцією і ремонтом доріг, частково ─ на виконання державою соціальних функцій;

в) кошти частково спрямовуються на фінансування витрат,
пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
утриманням автомобільних доріг загального користування, частково ─ до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць у населених пунктах;

г) кошти частково спрямовуються на фінансування витрат, пов’язаних із ремонтом і утриманням вулиць у населених пунк-тах, частково ─ на фінансування виробництва в транспортній галузі;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 6. Від сплати податку з власників транспортних засобів звільняються:

а) особи, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, ─ залежно від характеристики транспортного засобу;

б) організації та установи, що повністю фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;

в) спеціалізовані санаторії України для реабілітації хворих згідно із списком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України;

г) вітчизняні заклади культури, науки, освіти, охорони
здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, спортивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 7. Від сплати податку з власників транспортних засобів не звільняються:

а) на 50% ─ сільськогосподарські підприємства ─ товарови-
робники за трактори колісні, автобуси та спеціальні автомобілі для перевезення людей з кількістю місць не менше десяти;

б) особи, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, ─ залежно від характеристики транспортно­го засобу;

в) інваліди незалежно від групи інвалідності ─ залежно від характеристики транспортного засобу;

г) вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 8. Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується фізичними особами:

а) щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом;

б) перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз за два роки;

в) щомісячно рівними частинами до 15 числа місяця, що
настає за звітним кварталом;

г) один раз на рік ─ у терміни, що передбачені законодав­ством для річного звітного періоду;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 9. Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів сплачується юридичними особами:

а) перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних
засобів щорічно або один раз на два роки, але не пізніше
першого півріччя року, в якому провадиться технічний
огляд;

б) один раз на рік ─ до подання річної звітності з податку
з власників транспортних засобів;

в) один раз на рік ─ у терміни, що передбачені законодав-ством для річного звітного періоду;

г) щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця,
що настає за звітним кварталом;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 10. Податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів обчислюється юридичними особами :

а) на підставі звітних даних про кількість транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня року, що минув;

б) на підставі звітних даних про кількість транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня та 1 липня поточного року;

в) на підставі звітних даних про кількість транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточного року;

г) обчислюється податковими органами та доводиться до
відома платників податку ─ юридичних осіб;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 11. Державне мито зараховується до:

а) державного бюджету;

б) бюджетів місцевого самоврядування;

в) бюджетів місцевого самоврядування, крім мита, що справляється з позовних заяв, які подаються до господарського суду, а також за дії, пов’язані з одержанням охо­ронних документів на об'єкти інтелектуальної власності;

г) всі відповіді правильні.


ТЕСТ 12. Державне мито ─ це:

а) грошовий збір, стягнутий у судових і арбітражних органах, органах державного нотаріату, МВС України,
МЗС, місцевих, сільських радах за здійснення юридично значущих дій в інтересах юридичних та фізичних осіб і видачу їм відповідних документів;

б) грошовий збір, що сплачується при перетинанні державного кордону України;

в) грошовій збір, що стягується з позовних заяв, скарг у справах окремого провадження і заяв кредиторів у справах про банкрутство;

г) правильна відповідь не вказана.


ТЕСТ 13. Від сплати державного мита не звільняються:

а) позивачі за позовами, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин та раціоналізаторські пропозиції;

б) громадяни ─ із апеляційних скарг і скарг на рішення, що набрали законної чинності, у справах про розірвання шлюбу;

в) позивачі за позовами про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або за іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;

г) правильна відповідь відсутня.


ТЕСТ 14. Від сплати державного мита звільняються:

а) неповнолітні та військовослужбовці за видачу їм вперше паспорта громадянина України;

б) повнолітні за видачу їм свідоцтва про право на спадщину;

в) правильні відповіді: а, в;

г) правильна відповідь відсутня.


ТЕСТ 15. Ставки державного мита є:

а) тверді та пропорційні;

б) встановлені у відсотках від суми договору;

в) встановлені у розмірах частин мінімальної заробітної
плати;

г) всі відповіді правильні.

ТЕСТ 16. За класифікаційними ознаками мито можна віднести до:

а) загальнодержавних податків;

б) місцевих податків;

в) зборів до цільових фондів.


ТЕСТ 17. Непрямий податок на споживання, який стягується з то­варів, що переміщуються через митний кордон України, ─ це:

а) митний збір;

б) мито;

в) акцизний збір;

г) ПДВ.


ТЕСТ 18. Митний збір зараховується:

а) до Державного бюджету України;

б) до місцевих бюджетів;

г) до цільових фондів;

д) залишається в розпорядженні митниці.


ТЕСТ 19. Під час ввезення або вивезення товарів, при виробництві яких прямо або побічно використовувалися субсидії, застосовується:

а) антидемпінгове мито;

б) компенсаційне мито;

в) спеціальне мито.


ТЕСТ 20. Антидемпінгове мито передбачає застосування:

а) знижених ставок;

б) підвищених ставок;

в) звичайних ставок.

ТЕСТ 21. Плата за митне оформлення ─ це:

а) акцизний збір;

б) митний збір;

в) мито.


ТЕСТ 22. Якщо при імпорті в Україну товарів до фактурної вартості включено транспортні витрати по Україні, то митна вартість товарів:

а) не дорівнює фактурній;

б) дорівнює фактурній.


ТЕСТ 23. Базою для нарахування мита є:

а) фактурна вартість;

б) митна вартість;

в) митний збір;

г) митна вартість із ПДВ.


ТЕСТ 24. Спеціальне мито застосовується:

а) з метою захисту економічних інтересів України та її товаровиробників ;

б) для підтримки імпорту;

в) для підтримки експорту.


ТЕСТ 25. Базою для нарахування митного збору є:

а) митна вартість;

б) мито;

в) митна вартість із ПДВ;

г) фактурна вартість.


ТЕСТ 26. Плата за землю справляється у формі:

а) земельного податку;

б) авансових внесків з податку на землю;

в) орендної плати;

г) правильні відповіді: а, в;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 27. Плата за землю запроваджується з метою:

а) формування доходів місцевих бюджетів;

б) формування джерела коштів для фінансування заходів
щодо раціонального використання та охорони земель;

в) перерозподілу доходів від плати за землю між землекористувачами і землевласниками;

г) формування джерел для придбання сільськогосподар­ської сировини за кордоном;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 28. Розмір земельного податку:

а) не залежить від результатів господарської діяльності
власників землі та землекористувачів;

б) знаходиться у прямій залежності від доходу власників
землі та землекористувачів;

в) знаходиться у зворотній залежності від доходу влас­ників землі та землекористувачів;

г) залежить від родючості земель, на яких знаходиться
земельна ділянка;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 29. Розмір ставки податку за землю залежить від:

а) видів земельних ділянок;

б) результатів господарської діяльності власників землі
чи землекористувачів;

в) якості землі, чисельності населення;

г) обсягу реалізаційних операцій за минулий календар­
ний рік;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 30. Для земель, грошова оцінка яких не встановлена:

а) при нарахуванні земельного податку застосовується
курортний коефіцієнт для населених пунктів, віднесе­-
них Кабінетом Міністрів України до курортних;

б) ставка земельного податку визначається залежно
від чисельності населення;

в) ставка земельного податку визначається залежно
від площі ділянки;

г) правильні відповіді: а, б;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 31. Від сплати земельного податку звільняються:

а) промислові підприємства, що розміщені на території
земель історико-культурного призначення місцевого значення;

б) військові формування;

в) вітчизняні заклади освіти;

г) підприємства залізничного транспорту;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 32. Не звільняються від сплати земельного податку:

а) вітчизняні заклади фізичної культури та спорту, спор­тивні споруди, що використовуються ними за цільовим призначенням;

б) гірничодобувні підприємства;

в) органи державної влади та органи місцевого самовря­дування;

г) заповідники, у тому числі історико-культурні, націона­льні природні парки;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 33. Податок за земельні ділянки справляється у розмірі 3% суми обчисленого земельного податку для земель:

а) що зайняті дачно-будівельними кооперативами, індиві­дуальними гаражами і дачами громадян;

б) що надані для потреб лісового господарства;

в) що розміщені на територіях природоохоронного при­зна-чення, зайнятих виробничими спорудами;

г) що надані для військових формувань;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 34. Податок на земельні ділянки справляється у розмірі 25% суми земельного податку для земель:

а) органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

б) зайнятих житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів
громадян;

в) регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів,
дендрологічних і зоологічних парків;

г) надані для виробництва рибної продукції;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 35. Для земель, грошова оцінка яких встановлена:

а) ставка земельного податку визначається залежно
від чисельності населення;

б) при нарахуванні земельного податку застосовується
бюджетний коефіцієнт;

в) ставка земельного податку становить 1% від грошової оцінки землі;

г) земельний податок не нараховується;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 36. Податок на земельні ділянки, надані для підприємств промисловості, транспорту, зв'язку справляється з розрахунку:

а) 1% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

б) 3% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

в) 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

г) 7% від грошової оцінки одиниці площі ріллі в області;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 37. За земельну ділянку, на якій знаходиться будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних осіб або громадян, земельний податок нараховується:

а) з розрахунку 5% від грошової оцінки одиниці площі
ріллі в області;

б) кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі,
що знаходиться в їх користуванні;

в) тим землекористувачем, частка володіння земельною
ділянкою якого є більшою;

г) тим землекористувачем, частка володіння земельною
ділянкою якого є меншою;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 38. Підставою для нарахування земельного податку є дані:

а) державного земельного кадастру;

б) договору оренди такої земельної ділянки;

в) податкової декларації за минулий рік;

г) книги обліку доходів та витрат платника за минулий рік;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 39. Податкове зобов'язання із земельного податку за зем­лі державної та комунальної власності, визначене у подат­ковій декларації на поточний рік, сплачується:

а) рівними частками власниками та землекористувачами
земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий місяць;

б) рівними частками власниками та землекористувачами
земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки щокварталу;

в) один раз на рік до 1 лютого року, наступного за звітним;

г) рівними частками ─ до 1 лютого та до 1 серпня поточ­ного року;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 40. Плата за землю:

а) стягується за рахунок прибутку платника ─ юридич­ної особи;

б) стягується за рахунок власних коштів громадян;

в) включається до складу податкового кредиту при розра­хунках з податку на доходи фізичних осіб;

г) відноситься до складу вартових витрат платника ─
юридичної особи;

д) правильної відповіді немає.


ТЕСТ 41. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства:

а) загальнодержавний;

б) місцевий;

в) міжнародний.


ТЕСТ 42. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства зараховується:

а) 30% нарахованих сум збору залишаються на спеціаль­них рахунках управлінь Державного казначейства Ук­раїни в Автономній Республіці Крим та в областях; 70% нарахованих сум збору перераховуються на спеціаль­ний рахунок Державного казначейства України;

б) 70% нарахованих сум збору залишаються на спеціальних рахунках управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим та в областях; 30%
нарахованих сум збору перераховуються на спеціальний рахунок Державного казначейства України;

в) до Державного бюджету України;

г) до Пенсійного фонду.


ТЕСТ 43. Звітним періодом із нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:

а) календарний квартал;

б) календарний місяць;

в) півріччя;

г) рік.


ТЕСТ 44. Нарахована сума збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства включається до:

а) виручки від реалізації;

б) балансового прибутку;

в) валових витрат;

г) витрат майбутніх періодів.


ТЕСТ 45. Об'єктом оподаткування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства є:

а) виручка, отримана від реалізації в оптово-роздрібній
торговельній мережі алкогольних напоїв;

б) виручка, отримана від реалізації в оптово-роздрібній
торговельній мережі алкогольних напоїв та пива;

в) балансовий прибуток;

г) оподатковуваний прибуток.


ТЕСТ 46. Ставка збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що застосовується до об'єкта оподаткування:

а) 0,5%;

б) 1,5%;

в) 0%;

г) 1%;

д) правильної відповіді немає.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит»
Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит» денної та...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Фінанси І кредит», 030508 «Фінанси І кредит» (зі скороченим терміном підготовки)
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconР. М. Літнарович Геодезичні прилади
Конспект лекцій для студентів-заочників післядипломної освіти за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”. Частина І чдіеіУ,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница