Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
НазваниеКонспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит»
страница8/15
Дата10.11.2012
Размер2.37 Mb.
ТипКонспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15
Тема 13. ПРОВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ

ПЕРЕВІРОК ЗА ОКРЕМИМИ ПОДАТКАМИ


План викладення теми:

Ключові терміни.

Питання 13.1. Перевірка платника податку з власників транспортних засобів.

Питання 13.2. Перевірка порядку справляння державного мита.

Висновки.

Запитання для самоконтролю.

Тестові завдання до теми 13.


КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ

Первинний облік. Нарахування та сплата податку з власників транспортних засобів. Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос). Державний класифікатор України „Класифікація основних фондів". Справляння державного мита. У судах. У нотаріальній конторі. В органах РАГСу. За операції з цінними паперами. На аукціоні. Мито. Принципи митного регулювання. Митна територія України. Митний кордон. Митний контроль. Митний збір. Об'єкт оподатковування. Види мита. Особливі види мита. Види ставок мита. Плата за землю. Платники плати за землю. Ставки земельного податку. Звільнення від земельного податку. Порядок обчислення земельного податку. Збір на розвиток виноградарства, садівницт­ва і хмелярства.


13.1. Перевірка платника податку з власників транспортних засобів


13.1.1. Особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів ─ юридичних осіб

Перевірки з питань дотримання платниками податкового за­конодавства щодо податку з власників транспортних засобів прово­дяться працівниками підрозділів Державної податкової служби Украї­ни відповідно до Указу Президента України від 23.11.98 № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» зі змінами та доповненнями.

У процесі цих перевірок з'ясовується повнота внесення до роз­рахунків усіх транспортних засобів, що підлягають оподаткуван-ню, об'єм їх циліндрів, потужність електродвигуна, довжина корпусу та інші питання. Для цього перевіряється:

─ облік основних засобів підприємства;

─ рішення про введення в експлуатацію (допуск до експлу-атації) транспортних засобів, що не проходять техогляд;

─ платіжні доручення про внесення податку до бюджету (ця
інформація зіставляється з даними розрахунку з податку з власників транспортних засобів, поданому підприємством до податкової адміністрації);

─ накази по підприємству;

─ реєстраційні картки транспортних засобів, що видаються
органами ДАІ.

Первинний облік ведеться відповідно до типових форм, затверджених наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 року № 352 «Про затвердження типових форм первинного обліку»:

─ типової форми № 03-1 «Акт прийому-передачі (внутріш-нього переміщення) основних засобів»;

─ типової форми №03-2 «Акт прийому-передачі відремонто-­ваних, реконструйованих та модернізованих об'єктів»;

─ типової форми № 03-3 «Акт на списання основних засобів» і № 03-4 «Акт на списання автотранспортних засобів»;

─ типової форми № 03-5 «Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини»;

─ типової форми № 03-6 «Інвентарна картка обліку основних засобів», що застосовується для аналітичного обліку та узагальнення інформації про всі типи основних фондів на підприємстві. Форма містить дані про технічні особливості об’єкта, норми амортизаційних відрахувань та ін;

─ типової форми № 03-7 «Опис інвентарних карток з обліку
основних засобів» застосовується для реєстрації інвентарних карток;

─ типової форми № 03-8, що застосовується при ручній обробці облікової інформації для обліку руху основних засобів за класифіка­ційними групами;

─ типової форми № 03-9 «Інвентарний список основних засобів».

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби» (національний стандарт бухгалтерського обліку № 7), код 105 «Транспортні засоби» (див. таблицю 13.1).


Таблиця 13.1 - Бухгалтерський облік поширених операцій з обліку основних засобів (транспортні засоби)
з/пЗміст операціїБухгалтерський облік

Дт

Кт

1.

Придбання трансп. засобу

152 "Придбання основних засобів"

631" Розрахунки з постачальниками"

2.

Введення в експлуатацію

105 "Основні засоби" (транспортні засоби)

152 "Придбання основних засобів"

3.

Трансп.засоби, передані у фін. оренду

161 "Заборгованість за

майно, передане у фінансову оренду"

10 "Основні засоби"

4.

Трансп. засоби, отримані у фін. оренду

10 "Основні засоби"

531 "Зобов'язання з фінансової оренди"Бухгалтерський облік нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів (див. таблицю 13.2) містить перевірку рахунків:

─ рахунок 83 - "Амортизація";

─ рахунок 641 - "Розрахунки з податків";

─ рахунок 92 - "Адміністративні витрати";

─ рахунок 311 - "Поточні рахунки в національній валюті".

Далі звертається увага на:

─ розрахунок амортизації з автотранспорту;

─ статистичний звіт ф. № 1-тр (авто) ТР, додаток № 1 до цієї
форми;

─ акт проведення Державного технічного огляду.


Таблиця 13.2-Бухгалтерський облік нарахування та сплати податку з власників транспортних засобівз/пЗміст операції


Бухгалтерський облікДт

Кт

1.

Нараховано пода-ток з власників транспортних

засобів

92 "Адміністративні витрати''

641 "Розрахунки за

податками"

2.

Перераховано квартальну суму податку до бюджету

641 "Розрахунки за

податками"*

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

*Аналітичній рахунок „Податок з власників транспортних засобів".


У зв'язку з тим, що підприємства автомобільного транспорту загального користування звільняються від сплати податку з власни­ків транспортних засобів щодо транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, на які в установленому законом порядку визначено тарифи оплати проїзду в цих транспортних засобах неза­лежно від форм власності, під час проведення перевірок в цих під­приємствах слід розглядати документи, а саме: накази, розпорядження, гра­фіки маршрутів та ін., транспортних засобів, зайнятих на перевезенні пасажирів, і пере­вірити правильність виключення із оподаткування такого транспорту.

Згідно з наказом Держкомстату України від 26 грудня 1997 року № 112 „Про методологічні пояснення" кожен суб'єкт підпри­ємницької діяльності повинен мати звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос), який складається на підставі даних первинного бухгалтерського обліку та звітності, а саме: інвентарних карток або книг обліку основних фондів, актів на спи­сання основних фондів, таблиць розрахунку амортизаційних відра­хувань та інших первинних документів обліку основних фондів.

Підприємства та організації всіх галузей економіки незалежно від підпорядкування та форми власності (крім малих підприємств та кооперативів), які знаходяться на самостійному балансі і мають статус юридичної особи, житлові та житлово-будівельні кооперативи, структурні одиниці (з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків), що знаходяться на території регіону, а також спільні підприємства складають статистичний звіт за формою № 11-оф.

На підставі даних цього звіту особа, яка перевіряє, зможе ви­значити всі основні фонди, що враховуються на балансі підприємства, організації, включаючи основні фонди, здані в оперативну оренду, безкоштовно надані та недіючі (що знаходяться на консервації, у резерві тощо).

Крім того, відповідно до наказу Державного комітету України зі стандартизації, метрології та сертифікації від 19 серпня 1997 року № 507 було введено в дію з 1 січня 1998 року Державний класифікатор України „Класифікація основних фондів".


13.1.2. Особливості нарахування, сплати та контролю податку з власників транспортних засобів, що належать громадянам України, іноземним громадянам і особам без громадянства

Фізична особа сплачує податок перед реєстрацією, перереєст­рацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспортних засобів щорічно або один раз на два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд, за річними ставками, зазначеними у статті 3 Закону України від 11.12.1991р. №1963-ХІІ (із змінами та доповненнями).

Облік та реєстрація наземних та водних транспортних засобів здійснюється органами Державної автомобільної інспекції, Держтехнагляду України, органами Держфлотнагляду України, іншими органами, які здійснюють реєстрацію, перереєстрацію та технічний огляд транспортних засобів. Оскільки у разі відсутності документів про сплату податку реєстрація, перереєстрація і технічний огляд транспортних засобів не повинні проводитися, ці органи мають конт­ролювати сплату податку перед проведенням технічного огляду, реєстрацію та перереєстрацію транспортних засобів, для наземних ─ до 1 вересня, для водних транспортних засобів ─ до 1 грудня кожного року подають до податкових адміністрацій списки громадян, транс­портні засоби яких не пройшли техогляд у встановлені строки, а також до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, дані про підприємства, що провели у звітному кварталі технічний огляд транс­портних засобів.

За неможливості подання транспортного засобу до місця технічного огляду (через несправність автомобіля, хворобу влас­ника, відрядження тощо) у встановлений строк його власник повинен подати до Державтоінспекції письмову заяву, здати номерні знаки та пред'явити квитанції про сплату податку з власників транспортних засобів.

ДАІ за станом на 1 вересня, Держтехнагляд України, Держ-флотнагляд України надають списки громадян, транспортні засоби яких не пройшли техогляд у встановлені строки. На підставі цих даних податкові адміністрації здійснюють заходи щодо стягнення податку.

Платіжні документи про надходження податку з власників транспортних засобів зберігаються в податкових органах.

Зазначеним законом не передбачено прогресивного оподат­кування транспортних засобів, оскільки останні мають незмінний об'єкт оподаткування (об’єм циліндрів або потужність двигуна, чи довжина транспортного засобу) і тверді ставки податку на рік (з 100 см куб об’єму циліндрів двигуна або з 1 кВт потужності двигуна, або зі 100 см довжини транспортного засобу) залежно від виду транс­портного засобу.

Річна сума податку з власників транспортних засобів сплачу­ється громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства незалежно від того, коли були придбані транспортні засоби. У випадках, коли транспортні засоби придбані у другому півріччі, податок сплачується новим власником у половинному роз­мірі, незалежно від того, сплатив чи ні податок за ці транспортні засоби їх попередній власник.

При знятті транспортного засобу з обліку для його реалізації до строку проходження технічного огляду фізичні особи податок із власників транспортних засобів за цей рік не сплачують. Податок буде сплачено новим власником перед його реєстрацією.

Податок із власників транспортних засобів не справляється за транспортні засоби, якщо вони не знаходяться на обліку Держав­ної автомобільної інспекції або інших органів, які проводять їх реєстрацію, перереєстрацію, техогляд. За транспортні засоби, що не експлуатуються у зв’язку з перебуванням їх власників у відряд­женнях або з інших причин, податок із власників транспортних засо­бів сплачується на загальних підставах за повний рік.

Облік надходження податку ведеться за платниками-фізич-ними особами у книзі зведених підсумків надходжень, скасувань та надходжень за ф. 26 та у реєстрі надходжень та повернень за ф. 25, відкритих за кодом бюджетної класифікації 12020200 ─ "Податок з громадян-власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів".


13.2. Перевірка порядку справляння державного мита


Контроль за дотриманням діючого порядку справляння державного мита та повноти і своєчасності внесення його до бюд­жету здійснюють податкові органи. Державні податкові органи передбачають у планах своєї роботи і проводять не рідше одного разу на рік перевірки із зазначених питань в усіх органах, які справ­ляють державне мито і розташовані на території відповідного району (міста).

Державна податкова адміністрація України під час проведення перевірок роботи підвідомчих податкових органів перевіряє стан їх роботи з контролю за справлянням державного мита, а також без­посередньо проводить перевірки із зазначених питань у судах, но­таріальних конторах, органах внутрішніх справ та інших органах, що справляють мито.

Під час здійснення контролю необхідно провести суцільну перевірку всіх документів і книг за весь минулий період, починаючи з дня останньої перевірки. У судах контролюючий орган (податковий орган) перевіряє також, як ведеться облік сум мита, що підлягає стягненню за рішеннями суду, чи своєчасно вживаються заходи щодо забезпечення повного і своєчасного надходження стягнених сум мита до бюджету.

У судах контролюючий орган перевіряє:

─ чи стягується державне мито під час подачі позовних заяв, чи є у справі докази сплати мита і чи правильно воно обчислене, чи правильно застосовуються ставки мита;

─ чи немає у справі зустрічних позовних заяв і заяв третіх
осіб про входження у справу із самостійними позовними вимогами і чи правильно вони сплачені митом;

─ чи правильно стягується мито у випадках збільшення суми
позовних вимог;

─ у тих випадках, коли позивач звільнений від сплати мита, ─ правильність надання цих пільг, а також правильність обчислення і справляння мита як з позивачів, так і з відповідачів;

─ правильність справляння мита у справах, що випливають з
трудових правовідносин; у справах про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом; у справах про стягнення коштів на утримання, зокрема у справах про присудження аліментів на утримання дітей у розмірі однієї четвертої, однієї третьої чи половини заробітку відповідача, а також у справах про зміну розміру раніше присуджених аліментів;

─ чи правильно стягується мито у справах немайнового харак­теру і касаційних скаргах;

─ чи правильно оформляються документи про сплату мита, чи є на платіжних дорученнях відмітки кредитних установ банків про перерахування з рахунків платників сум на сплату мита, чи є в платіжних документах дані, що підтверджують сплату мита у тій справі, до якої доданий документ, і зарахування його до бюджету.

В арбітражних судах перевірки правильності справляння державного мита в окремих справах проводяться в основному в тому самому порядку, що і в судах. При перевірці позовних заяв зі спорів, що виникають під час укладання, зміни або розірвання господарських до­говорів, контролюючий орган (податковий орган) з'ясовує, чи не роз­глядався спір у порядку доручення і правильність справляння мита у цих справах.

У нотаріальній конторі та в інших органах, що здійсню-ють нотаріальні дії, контролюючий орган перевіряє правильність справ­ляння мита за здійснення окремих нотаріальних дій, а саме:

─ за нотаріальне посвідчення договорів, заповітів та доручень ─ за записами у реєстрі та за примірниками нотаріально посвідчених документів, що знаходяться у справах державних нотаріальних кон­тор;

─ за здійснення виконавчих написів ─ за записами в реєстрі та за примірниками написів, що знаходяться у справах державної нотаріальної контори;

─ за прийняття в депозит для передачі за належністю грошових
сум і цінних паперів ─ за корінцями квитанційних книг за депозитом, а також за книгами обліку депозитних сум і книгами особових рахунків депозитів;

─ за посвідчення правильності копій і витягів, за засвідчення справжності підписів та за решту дій, крім вказаних вище, ─ за записами в реєстрі державної нотаріальної контори.

Знайомлячись із первісними документами за здійснення окремих нотаріальних дій за період, що перевіряється, контролюючий орган повинен установити за кожним документом: правильність застосу­вання ставок мита, визначення суми, з якої справляється мито, у процентному відношенні до суми документа, надання пільг зі сплати мита, а також перевірити, чи стягується мито з боржника під про­ведення стягнення, вказаного у виконавчому написі, якщо стягувач звільнений від сплати мита.

Правильність справляння державного мита виконкомами сільських рад перевіряється шляхом зіставлення інших примірників квитанцій ф. № 10 з даними реєстрації виданих документів, нота­ріальних дій і послуг, записів актів громадянського стану, а також із залишеними у справах сільської ради примірниками договорів, доручень та інших документів. Перевіряючи нотаріальні дії, пов'язані з відчуженням будівель (купівля-продаж, міна, дарування), правиль­ність запису в реєстрах для реєстрації нотаріальних дій необхідно перевірити з даними господарського обліку сільських рад.

В органах РАГСу та інших органах, що здійснюють акти гро­мадянського стану, контролюючий орган перевіряє повноту і пра­вильність справляння державного мита шляхом зіставлення заяв про реєстрацію актів громадянського стану з відповідними актовими записами. Поряд з цим використовуються наявні в органах РАГСу облікові матеріали (книги обліку заяв про реєстрацію актів грома­дянського стану, внесення змін, доповнень і виправлень у записи про відновлення актів записів, про видачу повторних свідоцтв чи книги надходжень і видатків бланків свідоцтв тощо), а також звітні дані (відомість про реєстрацію актів громадянського стану тощо).

Під час перевірки потрібно звернути увагу на своєчасність і пра­вильність стягнення мита за реєстрацію шлюбу, а також за реєст­рацію зміни прізвища, імені та по батькові та правильність видачі у зв'язку з цим нових свідоцтв про реєстрацію актів громадянського стану на повнолітніх і неповнолітніх дітей. Необхідно також перевірити правильність надання пільг з мита, наявність у відповідних випадках рішень судів про розірвання шлюбу і відповідність суми стягнутого мита сумі, вказаній у рішенні суду щодо особи, якій видано свідоцтво про розірвання шлюбу, наявність і правильність оформлення документів про сплату державного мита.

Перевірки повноти і правильності справляння державного мита за прописку громадян чи реєстрацію місця проживання провадяться в житлово-експлуатаційних конторах, домо-управліннях, готелях, санаторіях, будинках відпочинку тощо, де проживають особи, які підлягають прописці. При цьому потрібно перевірити, чи наклеєні в на­лежних випадках митні марки відповідної вартості проти кожного запису про прописку чи реєстрацію місця проживання в будинковій книзі (там, де вона ведеться) і чи правильно погашені марки. У разі оплати мита через кредитні установи перевірити, чи проводяться про це записи в картках або журналах прописки.

У санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, туристичних базах повнота і своєчасність справляння та перерахування держав­ного мита до бюджету перевіряються за даними анкет, книг або жур­налів реєстрації хворих чи відпочиваючих, обліку зданих путівок і курсівок, а також за бухгалтерськими документами на одержання і перерахування в дохід бюджету сум державного мита.

У готелях, мотелях, кемпінгах тощо повнота і своєчасність справляння і перерахування мита до бюджету перевіряються за дани­ми анкет (реєстраційних карток тощо), у яких вказується період проживання громадян, копії квитанцій про приймання плати за про­живання, що подаються в бухгалтерію цих організацій.

В організаціях Українського товариства мисливців і рибалок перевіряється стан обліку і зберігання квитків, правильність ведення книг обліку виданих квитків, наклеювання і погашення митних марок (вкладок до квитків), а також правильність оформлення актів про знищення повернутих квитків.

Під час перевірки повноти і правильності справляння мита подат­кові інспектори зобов’язані погашати наявні на контроль-них тало­нах, наклеєних у книгах, митні марки своїм підписом з проставленням дати погашення або спеціальним штампом, виготовленим для цієї мети.

Правильність, повнота та своєчасність справляння державного мита за операції з цінними паперами, укладення угод на біржах, про­ведення аукціонів, видачу приватизаційних паперів перевіряється в цих організаціях та інших установах і підприємствах, де справляється державне мито.

Перевірка правильності справляння державного мита за реєст­рацію проспекту емісії (випуску) цінних паперів проводиться на підприємствах-емітентах, які від свого імені випускають цінні папери.

При цьому перевірці підлягають протоколи, рішення про номінальний обсяг емісії, інформація про випуск цінних паперів, що подавалася до фінансового органу, публікації в органах преси Верховної Ради України або Комерційному звіті про наслідки випуску цінних паперів, свідоцтва про реєстрацію емісії цінних паперів.

Правильність справляння державного мита під час укладання угоди на продаж цінних паперів перевіряється за відповідними платіжними документами на придбання громадянами, підприємствами та органі­заціями цінних паперів, за документами на виплату доходу за цими паперами тощо.

Правильність справляння державного мита за операції, що здійснюються на товарних, сировинних та інших біржах, крім ва­лютних, перевіряється: за Статутом біржі, документами обліку угод, здійснюваних членами біржі, брокерами чи брокерськими конторами за формою, визначеною правилами біржової торгівлі, а також за до­кументами відділу реєстрації укладених на біржі угод. У необхідних випадках ці питання перевіряються безпосередньо в брокерських конторах.

На аукціоні перевіряються угоди, що укладаються між підприємствами-продавцями й аукціонною комісією, у яких передбачені стартова ціна, умови ознайомлення покупців з продукцією, порядок і особливості проведення торгу, інші умови, документи на оплату купленої продукції, каталог з повними техніко-експлуатаційними характеристиками запропонованої на аукціоні продукції, аукціонні відомість і розрахункові картки, що використовуються при оформ­ленні продукції під час торгу, товарні чеки, що виписуються покупцеві, у яких вказано назву товару, дату продажу, ціну реалізації. Перший примірник товарного чека передасться покупцеві для оплати покупки, копія залишається в аукціонній комісії і реєструється в аукціонній відомості.

Правильність справляння державного мита за видачу грома­дянам приватизаційних паперів перевіряється у відділеннях Ощад­ного банку та інших кредитних установах, що проводять видачу цих паперів. При цьому перевіряються списки громадян, складені міс­цевими радами або представництвами України в інших державах, заяви громадян та інші документи.

Про наслідки перевірки органу, який справляє державне мито, складається акт, що повинен містити загальний стан роботи за справляння мита, факти порушень із зазначенням, який пункт Дек­рету порушено, хто допустив порушення і до чого це призвело (недо­бір, перебір мита, порушення порядку погашення марок тощо), а також яких в період перевірки вжито заходів на усунення виявлених недоліків і порушень та умов, що сприяли порушенням. Перший при­мірник акта з оригіналами пояснень службових осіб органу, який справляє мито, щодо причин порушень залишається у перевіряючого, другий примірник акта ─ в органі, що справляє державне мито.

Перевіряючий передає акт (довідку) про наслідки перевірки з усіма додатками своєму безпосередньому начальнику, який розгля­дає ці матеріали та вносить керівнику фіноргану, Державної податкової інспекції, який призначив перевірку, пропозиції щодо їх затвердження чи доопрацювання.

У разі, коли виявлені порушення в ході перевірки усунуті не повністю, керівник Державної податкової інспекції дає керівнику органу, який справляє державне мито, письмові вказівки щодо повно­го виправлення помилок, відшкодування заподіяних державі збитків, якщо такі були завдані діями службових осіб організації, що переві­рялася, та забезпечення неухильного дотримання чинного порядку справляння державного мита.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Похожие:

Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит»
Менеджмент персоналу фінансових служб: Конспект лекцій для студентів спеціальностей 030508 І 030508 «Фінанси І кредит» денної та...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності 030301 «Журналістика»
Конспект лекцій з дисципліни «Основи журналістикознавчих досліджень» для студентів IV курсу гуманітарного факультету спеціальності...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій
Руденко П. О. Техніка І технологія промислового виробництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності “Менеджмент організіцій”....
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності 020303 “Переклад”
Спецрозділи перекладу : конспект лекцій / укладач С. В. Баранова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 86 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconНавчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»
«Фінанси І кредит», 030508 «Фінанси І кредит» (зі скороченим терміном підготовки)
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю»...
Конспект лекцій у двох частинах Частина 2 для студентів спеціальності 030504 «Фінанси І кредит» iconР. М. Літнарович Геодезичні прилади
Конспект лекцій для студентів-заочників післядипломної освіти за спеціальністю “Землевпорядкування та кадастр”. Частина І чдіеіУ,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница